ከፊልና!

ንድቃስ፡ ስኢናዮ ኣብ ዓዲ
ንድቃስ፡ስኢናዮ ኣብ ባዕዲ
ኣብ ዓዲ፡ ሃዲሙና ርግኣት
ኣብ ስደት፡ ተኸቢብና ስግኣት !
ካብ ዓዲ፡ ኣብ ኣወጻጽኣ
ናብ ስደት፡ ኣብ ኣመጻጽኣ
‘ተ ዉሓደ ‘ተ ዉሓደ
ክሊቲኡ,,, ሓደ!
እነንሳፍፎ ምዓሙቅ፡ እንረግጾ ገደል
ኮብኳቢና ወጽዓ፡ መራሒና በደል !
ከፊልና ,,, ኣብ ምድሪ ኣብ ባሕሪ
ከፊልና ,,, ብዘይንቡር ቀብሪ!
ንሰብ ጁባ ከፊልና ንመሳለጢ
ንሰብ ሳንጃ ከፊልና፡ንሰብ ስንጢ
ከፊልና መዕረፊ ፣ ብርክና መስበሪ
ከፊልና ንስንቂ፣ ንመነሃሃሪ
ከፊልና መደቀሲ መሕለሚ
ከፊልና ሕልምና መቶርጎሚ
በቃ ተረፍ ዝሞቱ ይዓብዱ ‘ደኣልና
ከፊልናስ ተኻፋፊልና፣
‘ተዘይንኸፍል ‘ከ ‘ታይ ምኾንና
እንሆ ፋሕ-ፋሕ ኢልና
ሕጂ ‘ቲ ዝኽፈል’ሞ ኣኽፉሉና
ናብ ሓድነትና፡ ምለሱና!።
Kidane Nuguse

ብጽባቐ ሰኪሐ፡

ኣጸልሚተ፡ ኣብሪሀ
ሃንደበት፡ ኣገሪሀ
ከፊተ፡ ቀሊዐ
ብደወይ፡ ቀኒዐ
ብከውሊ፡ ብድነ
ቀሪበ፡ ደኒነ
ብድቁሳ፡ ብዱቁሰይ
ቀሊበዮ ከርሰይ
ጭራሽ ዕቡድ ኪይነ
ኣብ ብራንዳ፡ ኣብ ክሽነ
ግልጽ ኢለ፡ ቀይኒነ
በቃ ቅጫ ኮይነ
ኣብ ሰድያ፡ ኣብ ሶፋ
ኣሳፊሓ፡ ብኾፋ
ተደጊፋ፡ ተደጊፈ
ብጽባቐ ተገሪፈ
መመሊሰ ሃሪፈ
ብጽባቐ ሰኪሐ
ይናፍቓ ጸጸኒሐ።
Kidane nuguse,
2016.

ጋሻ ‘የ ዘይትብለኒ፡

 

 
“ፍቕሪ ጸጋ ‘ዩ፡ ንመንፈስ ዘምውቕ
ክንዲ ዓቐኑ ንሸውሃትና ዘስንቕ”
ኢልካ ትንፋስ ሂብካኒ፡ሓቂ  ‘ዶ ኣይኮነን

“ፍቕሪ ኣይፈርሕን ‘ዩ፡ ክሳራን ሓደጋን
ኣይጸባጸብን ከኣ፡ ብህያብን ጌጋን”
‘ዚ ኸ ቃልካ፡ዶ ኣይነበረን፡

“ፍቅሪ ንፋስዩ፡  ናብ ማንም ዘይነፍስ
ሩሕ ደስታ፡ ናይ ሰላም እስትንፋስ
ጽላል ናሕሲ፡ ብዘይ ክብደት
ብራኸ፡ ብዘይ ውሱን ርሕቀት”
እናበልካ ኣብ ልበይ ክትጸፍዮ
ከመይ ኣየአምንን ‘ዶ ኢልካዮ

ነብስኻ ክትሕሉ ካብ ውድቀት
ትሒትካለይ ኣጻዊድካ ንዕቀት
መፈንጠራ ጌርካለይ፡ ብሜላ ብርቀት፡
ጅምር ከየበልና ኣብታ ጻባብ
ተጻቢእካኒ  ብምጽብጻብ
ስነይ ነኺሰ ሓደ ክልተ ሻብ
ደይበየ ኔረ ንእሽቶ  ዓቐብ፡
ኣብ ፍርቂ መንገዲ፡ ኣብ ‘ቲ ሶንኮፍ ድልድል
ቃልካ ተቀይሩ፡ ተቀይሩ ፊደል
ኣነ ንዓኻን ስሌካን ንምንባር
ቃል ኣቲየ ኔረ፡ ቃልካ ንትሰበር፡
ክፈርሓልካን ክፈርሓካን
ኣሕሊፈዮ ‘ወ  ንዓካ ስለኻን
ይፈትዎ ኔረ፡ ድኻመይ  ኣብ ሕቅፎኻ
ደስታይ እብርብሮ ካብ ቆፎይ ቆፎኻ፡

ስሚዒተይ እትጸውር ብዘለዋ ዓቕሚ
ልቢ ኔራትኒ ‘ብቃላት ትደሚ
ከይተሰከፍካ ረጊጽካያ
ብሓይለ-ቦኻ  ሓሲኻያ
ብውሕልነት ብኽእለት
ፈጺምካዮ መስርሕ ጥልመት።
ጋሻ የ ዘይትብለኒ በዓል ሓደ መዓልቲ
ክጣየስ ትብለኒ ክትውንን ርስቲ፡
ሓቂ ሓቂ ዝጭኑ ኣቃራርባኻ
ከም ‘ትጠልመንስ  ዘይጠርጠርኩኻ።
Kidne nuguse 9/2016.

 

 

ደስ ኣይበልካ……….

 

ሽልማት ገጸይ ኣድኒቕካ ወዲእካዮ

ጽቡቕ ተፈጥሮይ ኩሉ መኒኻዮ

ዘዝመጸጸካ ናብ ጽወአይ ገልቢጥካዮ

መሰናኽል ጉዕዘይ ምልማድ ሲንካዮ

ኣነ ከኣ ሓቢኤልካ እቲ ‘ስኻ ትደልዮ

የሕሚመካ ባዕለይ

ሕማም ክትፈልጥ ምድላይ

ባህ ከይብለካ እምበር እንታይ ነሩካ ምሳይ

“ንገረኒ እቲ ሓቂ እንታይ ሚስጢርካ

ቁጠዐይ ኣይውስኽ ፍቕረይ ኣይንክየልካ”

እናበልካ ለመንካኒ ኣብ ብርከይ ወዲቕኻ

ሓሲመ፡ ደሪቐ ኣብየካ

መቕጻዕቲ እናበልካ ቦኺእካኒ ጎነይ

ብግምጣሉ ለጊሰልካ ፈገግታይ

መሊስካ ወሲኽካ ቢልካ ስለምንታይ

ልሳነይ ከኣ “ባህ ኢሉኒ” በለት

ኢድካ ወስ ምስበልት ደሪቓ ተረፈት

ኩርማጅካ ዓኹሊልካ ራሕራሕካኒ

በቲ ሓደ ገሪምካ በቲ ሓደ ደስ ከይብለኒ

ቆሲለ ተረፈኩ ሞት ዝግበኣኒ

ባዕለይ እናዘለልኩ ናብቲ እትድርብየኒ

ባህ ኣይበልካ ባህ ከይበለኒ

ከመይ ዘይገርመካ

ነዓኻ እኳ ኢድካ መኒዐካ

ኣነ ውን ሓቀይ እምበኣር

ለሚነ ካብ ዘይመሓር

ፈቲየ  ዘየንገርግር

ሹዑ ትመንዎ ኩሉ ናተይ ነገር፡፡

  1. ኪዳነ ንጉሰ፡2014