ደስ ኣይበልካ……….

 

ሽልማት ገጸይ ኣድኒቕካ ወዲእካዮ

ጽቡቕ ተፈጥሮይ ኩሉ መኒኻዮ

ዘዝመጸጸካ ናብ ጽወአይ ገልቢጥካዮ

መሰናኽል ጉዕዘይ ምልማድ ሲንካዮ

ኣነ ከኣ ሓቢኤልካ እቲ ‘ስኻ ትደልዮ

የሕሚመካ ባዕለይ

ሕማም ክትፈልጥ ምድላይ

ባህ ከይብለካ እምበር እንታይ ነሩካ ምሳይ

“ንገረኒ እቲ ሓቂ እንታይ ሚስጢርካ

ቁጠዐይ ኣይውስኽ ፍቕረይ ኣይንክየልካ”

እናበልካ ለመንካኒ ኣብ ብርከይ ወዲቕኻ

ሓሲመ፡ ደሪቐ ኣብየካ

መቕጻዕቲ እናበልካ ቦኺእካኒ ጎነይ

ብግምጣሉ ለጊሰልካ ፈገግታይ

መሊስካ ወሲኽካ ቢልካ ስለምንታይ

ልሳነይ ከኣ “ባህ ኢሉኒ” በለት

ኢድካ ወስ ምስበልት ደሪቓ ተረፈት

ኩርማጅካ ዓኹሊልካ ራሕራሕካኒ

በቲ ሓደ ገሪምካ በቲ ሓደ ደስ ከይብለኒ

ቆሲለ ተረፈኩ ሞት ዝግበኣኒ

ባዕለይ እናዘለልኩ ናብቲ እትድርብየኒ

ባህ ኣይበልካ ባህ ከይበለኒ

ከመይ ዘይገርመካ

ነዓኻ እኳ ኢድካ መኒዐካ

ኣነ ውን ሓቀይ እምበኣር

ለሚነ ካብ ዘይመሓር

ፈቲየ  ዘየንገርግር

ሹዑ ትመንዎ ኩሉ ናተይ ነገር፡፡

  1. ኪዳነ ንጉሰ፡2014