ስመይዮ!

 

 

ካብ ፈለማ፣ ካብ እዋን ሌላ

ከጽድፈኒ ደልዩ ህቦብላ

ናይ ማዕበሉ ኣማዓባብላ

ናይ ልበይ ኣጋናፋፍላ፣

ናፊቐካ ናፊቐኪ  ከይበልና ምሸትና ኣይነምስዮን

ፍቅሪ ኣምበር ካልእ ኢልካ ኣይትሰምዮን፣

ንበል ‘ ሞ “ሕውነት ንፍቕሪ ወለዶ

ገዱፍዎ ከይዱ ሰሪሕሉ ኣጉዶ”

ስለምንታይ ? ንዝብል ከምዚ’ዶ ከምቲ’ዶ

ክጋገ ኣይደልን ጸላኢና ይሓንግዶ

እንተዘይ ኣግሂድክዮስ  ከም ርዱእ ዘይወስዶ፡

ኣንቲ ኣብ ድቕድቕ ጸልማት፣ ብልጭ እትብል ብርሃን

ብጉያ ዝስዕባ  ዝረአ  ብምስኣን

ብዘይ ጻዕሪ ኣድኪምክኒ  ድቃሰይ ወስድኪ

ሃንቀው ይብልለኪ ብጎዶሎ ትዕግስቲ

ምራቐይ ይነጥብ ከም ንብዓት

ኣንጉዐይ ይሕለብ ከም ሰርዓት

ጋብላ ልበይ  መሊኡ ይደፎኦ

ዝቃጸል ሓዊ ማያት ባሕሪ ዘየጥፎኦ

ካብ’ቲ ጡዑም  ልሳንኪ ናብ ልበይ ዝከዖ

ፍቕሪ ብርሃን ‘ተኾይኑ ዘይምፍቃር ግን ዑረት

በይናውነት  እስራት ምፍቃር  ድማ ነጻነት

ዓለም ናይ ፍቁራት ምስ ብሩህ መጻኢ

ኣብ ሕልሚ እንተኔረ ጋህዲ ዘየሪኢ

እነሀኹ ተበራቢረ  

ሎሚ ኣፍቂረ

ኢለ ልበይ ኣበሲረዮ

(እስከ በሊ ( ስመይለይ) 3 ) 2 ስመይዮ።

ኣነ’የ ሴፍ ኣነ!


ብህጻነይ’ዩ ገዲፉኒ፡ ኣይሓሰበን ብኣይ
ድሕሪ ነዊሕ ጊዜ ኣኺለሉ  ሰብኣይ
ናብኡ እናገስገስኩ ከቕርብ መብጸዓይ
ኣይፈለጠንን እናሓለፈ ብጥቓይ
ምስ ሰበይ ተጸበኹ ኣጸቢቐ ዕጣቐይ


ነዓይስ ቡዙሕ ኣይተቐየረን
ናውቲ ገጹ ሓዱሽ ኣይነበረን
ብድምጹ ብልምጹ
ብጽልሙ ብጭሕሙ
ብስጉኡ ብስብሑ
ብወስቱኡ ብስርሑ
ብዘረቡኡ ብጉርሑ
ንሱ እዩ  ቁሩብ ግን በሪሑ
ንሱ ኣብ ምሽምጋል ኣነ ኣብ ንእስነት
ንሱ በዓል ምልኪ ኣነ ኣብ ጊላነት
ተራኺብና ኣብ ሓንቲ ሰንሰለት
እታ መሳገሪ እሱ ዝሓልፈላ
መፍቱሓ ኣብ ኢደይ  ድልድቲ  ኣስካላ
ናብዛ ባሕሪ ምኣተወ ክፍት ተዘብላ

በታ ዝዝውራ መርከብ እናተንሳፈፈ
ኣብቲ ማእከል ባሕሪ ማዕልታት ኣሕለፈ
መሬት ረጉጹ ክዳኑ እናነገፈ
ኣቀመጥኩዎ  ምንጻፈይ ኣንጺፈ
ኣብ ዓይኑ ኣተኹ ንኩሎም ሓሊፈ

ክቖራቑሰኒ ብሕቶ ወዲ ሕቶ
ናብ ሕልፍኚኡ  በለኒ “ንዓ ምሳይ እቶ”

ክብረት እምበር ኣይፈልጣን’ዩ ሕስረት
ራሕዋ እምበር ኣይረኣያን ምረት
ማዓር’ዩ ቀለቡ ዝበለጸ መቐረት
ሓተተኒ ዓሌት ምስ ቀቢላ
መንነተይ መታን ከባስላ
በልኩዎ “እነሆ ናትካ ጊላ,
ሴፈይ  ኣብ ዝባነይ ተንጠልጢላ
ጎይታይ ጎይታ ሽሕ
ኣነ ዝበልካኒ  ይሰርሕ፡
ብዘይካኻ ንማንም ዘይፈርሕ”
ኣፈሳሕኩዋ ኣብ ልቡ ሰፊረ
ልዕሊ ወይኒ   ብውዳሰይ ሰኸረ
ሽመይ ነገርኩዎ ምዃኑ ሴፍ
ስርሐይ ውን ምዃኑ መዛዚ ሴፍ
ሽዑ ተሓበነ
እምንቶ ኣመነ፡
“ኣይትሕደር ኣይትውዓል
ኣብዚ ጎነይ ደው በል
የማናይ ኢደይ ክብለካ
‘ተንኢሱካ ጸጋማይ ክውስኸካ”
እናበለ ሃበኒ ሽመተይ
ኣዛዚ ቤቱ ኮንኩ ልክዕ ከም’ዛ ቤተይ
እንተን ዝጾመለን ፈቐድክይወን ለይተይ
ብሞቱ ክፍስጎ ኣውደ-ዓመተይ
ምስ ኣኸለ ይኣኽለኒ ኢለ
ርእሱ ክወስዳ  ካብ ክሳዱ መንጢለ
ኪሒሱኒ’ዩ እዋን ተመላሳይ
ቀታሊ ኣቦይ  ደቁሱ ምሳይ
ከውደቐሉ ብልሒ ናይ’ዛ ሴፈይ
              
    ኣማኒኡ’ዩ ኔሩ   መፋርቕቱ
    ኣቦይ ‘ወ ብጽሙድ ናውቱ
      ኣብ ኢዱ ዝሞተቶ እምነቱ
    ትሕቲ መሬት ዘስፈሮ ብኲናቱ
            እናረሃጸ ያሒት ያሒት
            በልኩዎ ብሴፈይ
          ኢድ ሰራሒት ጸናሒት
           በልኩዎ ብኣፈይ
        ኣነ ሴፉ  ኣነ
       ከምዚ እዩ ምፍዳይ ሕነ።
ኪዳነ ንጉሰ( beal Haki)
12/2015

              

 

ዓንዳይ ካፋ ዋን ማን ድራማ ብ ይስሓቕ ኣብርሃም;

***

(ዓንዳይ እቲ ሓውሲ ትንኩፍ: ጥርሙዝ ሒዙ: ናብታ ጥቕዕቃዕ ገዝኡ ይኣቱ። ኣንጭዋ ድማ ከተሽኮንድር ትጸንሖ)
ጽንሒ ጥራይ ኣንቲ ጓል’ዛ ኣንጭዋ! ክዳውንተይን ወረቓቕተይን በላሊዕኪ ከይኣክል ገዛይ ድማ መሰራሰሪ ጌርክዮ? ደሓን ኣብ ዘይትፈልጥዮ መግቢ ኣእትየ: ዘይትፈልጥዮ ብልሓት ተጠቒመ ከረፍ ከምዘብለኪ ኣይትስሓቲ። ሕጂ እንዶ እሞ ደብዳቤይ ንኸየስተማቕር ሃውኽኒ! በዚ ጥርሙዝ ጌረ ኮሻሕ ከብለኪ እየ። (ንጥርሙስ የቐምጦ)
እዝጋሃርያ እምበኣር ደብዳቤ ሰዲዳ?! (እናረኣየ) ሕጂ ኸ እንታይ ኢላ መሊሳ ትኸውን? “ዓንዳይ ሓወይ መዓረይ: ንፍቕርኻ ሕራይ ተቐቢለዮ ኣሎኹ” ወይሲ “ኣይፋል: ነጺገዮ ኣሎኹ!” ምዃን ንሓሳባተይ ኣድኒቓ ኣብ መጻወድያ ፍቕረይ ኣትያ ትኸውን እምበር! እንታይ እየ ኸ ኢለያ ኔረ ወደይ? እወ! “ሰላም፣እዝጋሃርያ። ከመይ? ኣነ ነቲ ጥፍረርያ ጸጒሪ ርእስኺ: ነቲ ክሬማ ዘይተተንከፈ ሓርፋፍ ገጽኪ: ነተን ዓምባሳት ኣዒንትኺ ፍትው ኣቢለየን። ንስኺ ብዓይኒ ካልኦት ግናይ ምናይ ክትኮኒ ትኽእሊ። ብዓይነይ ግን፣ብልጽትን ውርጽጽትን ኢኺ። ከም እትፈልጥዮ ጥዕናይ ቸንቶ: ሞራል ኣልቶ: ግርማ ዝፍቶ ዘሎኒ ፍጡር ስለዝኮንኩን ካባኺ ብዕጽፊ ስለ ዝጽብቕን: ሕራይ ክትብለኒ እጽበየኪ’! እዝጊኦ በእንተ ርቡጽ ብጻይ ተራዳኣኒ! (ደብዳቤ ከፊቱ ይነብብ)
“ሰላም ዓንዳይ ካፋ። ደብዳቤኻ በጺሕኒ። ስለቲ ግልጽነትካ አመስግነካ። እምበኣር ኣነ’ውን : ነቲ ዝንቡዕ ቅርጽኻ: ነቲ ኣርሒቑ ዘይሓስብ ነግናግ ርእስኻ: ነቲ እንጣጢዕ ዝቑሓመ ዝመስል ባዕካኽ ስንኻ: ካብ ዝርኢ ንነጀው ኣፍቂረካ ኣሎኹ…. (ይስሕቕ) እዋይ ‘ኣፍቂረካ ኣሎኹ’ ኢላ። (ምንባቡ ይቕጽል)”ክብል ሕልናይ ኣይፈቕደለይን እዩ” እ!? “ዓንዳይ: ትሓልም ኣሎኻ’ሞ ተበራቢርካ መንነትካ እንተፈተሽካ ግርም’ዩ።
ንናይ ፍቕሪ ሕቶኻ ‘ኣይፋል’ ኣድሚጸሉ ኣሎኹ። ንሓዋሩ ኣየራኽበና።
ካብ ዘይተፍቅረካ
እዝጋሃርያ ጊላይ”
እዋይ ውርደት! ኣንቲ ደብዳበ ዝጸሓፍኪ ኢደይ ተሓምሸሺ። ኣእምሮይ ከኣ ከመይ ፍርክሽክሽ በል! ሕጂሲ እዛ ክፍእቲ ዝበልክዋ ዝኣበየትኒሲ: እተን ጽቡቓት ድኣ ኣበይ ክቐርባኒ! ከመይ ኰይነ ድየ ተራእየያ? ብኡነት ኢለ: ሓሚማ ኣላ። ንኣዒንታ እንዳ ጽሉላት ከተርእዮም ኣለዋ። (ሓሲቡ) ሕጂ ፍንፉን ፍጡር ስለ ዝኾንኩን ተስፋ ስለ ዘይብለይን በዚ ዲዲት ን
ህይወተይ ከቃብጻ እየ። ዲዲት ከኣ ጠምጠም እንተ ኢልካ’ዩ ዝሰርሕ ኢሎሞ! (ንኽሰቲ ድንዕ ይብል) ሕጂ ኣነ እንተሞትኩ መን’ዩ ዝጉዳእ? ዘኽታም ስለ ዝኾንኩ ዝግደሰለይ ሰብ የለን። ድራር ዓርከይ ጥራይ ክጽምዎ ማለት ድዩ? ምዃን ንሱ’ውን “ወዲ እንተኸደ:ወዲ ክምጽእ’ዩ” ክብል እዩ። (ነቲ ጥርሙዝ ዓትዒቱ: ቀጥቀጥ እናበለ) ስማዕ ዲዲት: ሓቀኛ ስሚ እንተኾንካ ሕጂ ቅተለኒ። ኣሳፊሕካ ሞት’ዩ: መርዚ ሰቲኻ ሞት እዩ። (ቁሩብ ጥዒሙ የቋርጽ) ኤ! እንታይ ድየ ሰትየ? እቲ ነጋዳይ ተላጊጹለይ ማለት ድዩ? ስሚ ኢሉ እምብኣር ኣቸቶ ሸይጡለይ? እዘን ኣብ ገዛይ ዘለዋ ኣናጹ: መኣስ መማቕርቲ ሰላጣ ኣዚዘን!? ደሓን ብህይወት ብምትራፈይ: ተሓታታይ ስለዝኾነ ከዋርዶ እየ።
እዝጋሃርያ ከኣ ዘዋጻኪ ብዘይምፍላጥኪ ሓዲግ ክትተርፊ ኢኺ። ጠለበይ ካብ ዘይተቐበልኪ:ኪዲ ተቦቆጺ! ኣነ ሕጂ ንሕጂ (ጡፍ እናበለ) እዛ ጥፍጣፍ ከይነቐጸት:ካባኺ ብዕጽፊ እትኸፍእ እንተዘይረኺበ: እዛ ስረይ’ዚኣ ኣይተዓጠቕኩዋን!! (እናበኸየ ይወጽእ)

***ተ*ፈ*ጸ*መ***

ድሕረ ዛንታ

– እዛ ድራማ ኣብ ከባቢ 1996 ኣብ መድረኽ ሲነማ ካፒቶል ቀሪባ።
– ኣብ ግዜ ሃ/ኣገልግሎት (1998) ንምዝንጋዕ ቀሪባ
– ኣብ 2002 ኣብ ቲቪ ንፈነወ በቒዓ
– ኣብ 2007 ምስ ካልእይ ክፋላ: ኣብ ቪድዮ ተቐዲሓ። ግዳ ንምርኢት ኣይተዓደለትን (ምስ ካልኦት 3 ኮመዲታት)

***

 

 

 

ኣነ’የ ሴፍ ኣነ!ብህጻነይ’ዩ ገዲፉኒ፡ ኣይሓሰበን ብኣይ
ድሕሪ ነዊሕ ጊዜ ኣኺለሉ  ሰብኣይ
ናብኡ እናገስገስኩ ከቕርብ መብጸዓይ
ኣይፈለጠንን እናሓለፈ ብጥቓይ
ምስ ሰበይ ተጸበኹ ኣጸቢቐ ዕጣቐይ

ነዓይስ ቡዙሕ ኣይተቐየረን
ናውቲ ገጹ ሓዱሽ ኣይነበረን
ብድምጹ ብልምጹ
ብጽልሙ ብጭሕሙ
ብስጉኡ ብስብሑ
ብወስቱኡ ብስርሑ
ብዘረቡኡ ብጉርሑ
ንሱ’ዩ  ቁሩብ ግን በሪሑ
ንሱ ኣብ ምሽምጋል ኣነ ኣብ ንእስነት
ንሱ በዓል ምልኪ ኣነ ኣብ ጊላነት
ተራኺብና ኣብ ሓንቲ ሰንሰለት
እታ መሳገሪ እሱ ዝሓልፈላ
መፍቱሓ ኣብ ኢደይ  ድልድቲ  ኣስካላ
ናብዛ ባሕሪ ምኣተወ ክፍት ተዘብላ

በታ ዝዝውራ መርከብ እናተንሳፈፈ
ኣብቲ ማእከል ባሕሪ ማዕልታት ኣሕለፈ
መሬት ረጉጹ ክዳኑ እናነገፈ
ኣቀመጥኩዎ  ምንጻፈይ ኣንጺፈ
ኣብ ዓይኑ ኣተኹ ንኩሎም ሓሊፈ

ክቖራቑሰኒ ብሕቶ ወዲ ሕቶ
ናብ ሕልፍኚኡ  በለኒ “ንዓ ምሳይ እቶ”

ክብረት እምበር ኣይፈልጣን’ዩ ሕስረት
ራሕዋ እምበር ኣይረኣያን ምረት
ማዓር’ዩ ቀለቡ ዝበለጸ መቐረት
ሓተተኒ ዓሌት ምስ ቀቢላ
መንነተይ መታን ከባስላ
በልኩዎ “እነሆ ናትካ ጊላ”
ሴፈይ  ኣብ ዝባነይ ተንጠልጢላ
ጎይታይ ጎይታ ሽሕ
ኣነ ዝበልካኒ  ይሰርሕ፡
ብዘይካኻ ንማንም ዘይፈርሕ
ኣፈሳሕኩዋ ኣብ ልቡ ሰፊረ
ልዕሊ ወይኒ   ብውዳሰይ ሰኸረ
ሽመይ ነገርኩዎ ምዃኑ ሴፍ
ስርሐይ ውን ምዃኑ መዛዚ ሴፍ
ሽዑ ተሓበነ
እምንቶ ኣመነ፡
“ኣይትሕደር ኣይትውዓል
ኣብዚ ጎነይ ደው በል
የማናይ ኢደይ ክብለካ
‘ተንኢሱካ ጸጋማይ ክውስኸካ”
እናበለ ሃበኒ ሽመተይ
ኣዛዚ ቤቱ ኮንኩ ልክዕ ከም’ዛ ቤተይ
እንተን ዝጾመለን ፈቐድክይወን ለይተይ
ብሞቱ ክፍስጎ ኣውደ-ዓመተይ
ምስ ኣኸለ ይኣኽለኒ ኢለ
ርእሱ ክወስዳ  ካብ ክሳዱ መንጢለ
ኪሒሱኒ’ዩ እዋን ተመላሳይ
ቀታሊ ኣቦይ  ደቁሱ ምሳይ
ከውደቐሉ ብልሒ ናይ’ዛ ሴፈይ
              
    ኣማኒኡ’ዩ ኔሩ   መፋርቕቱ
    ኣቦይ ‘ወ ብጽሙድ ናውቱ
      ኣብ ኢዱ ዝሞተቶ እምነቱ
    ትሕቲ መሬት ዘስፈሮ ብኲናቱ
            እናረሃጸ ያሒት ያሒት
            በልኩዎ ብሴፈይ
          ኢድ ሰራሒት ጸናሒት
           በልኩዎ ብኣፈይ
        ኣነ ሴፉ  ኣነ
       ከምዚ እዩ ምፍዳይ ሕነ።
ኪዳነ ንጉሰ( beal Haki)
12/2015

ሕራይ፣

 

 

“ሕራይ ሕረ”

“ሕራይ ‘ሲ ኣይሓርን

ዘይተሓርየ ክሓሪ

ግን ሕራይ”

“ዘይሕራይ ንምሕራይ

ሕራይ ን ምሕራይ

በለኒ ሕራይ”

“ ንሕራይ ምሕራይ

ኣብዘይሕራይ ሕራይ

ሕራይ።”

ኪዳነ ንጉሰ  1/1/2017