ዓንዳይ ካፋ ዋን ማን ድራማ ብ ይስሓቕ ኣብርሃም;

***

(ዓንዳይ እቲ ሓውሲ ትንኩፍ: ጥርሙዝ ሒዙ: ናብታ ጥቕዕቃዕ ገዝኡ ይኣቱ። ኣንጭዋ ድማ ከተሽኮንድር ትጸንሖ)
ጽንሒ ጥራይ ኣንቲ ጓል’ዛ ኣንጭዋ! ክዳውንተይን ወረቓቕተይን በላሊዕኪ ከይኣክል ገዛይ ድማ መሰራሰሪ ጌርክዮ? ደሓን ኣብ ዘይትፈልጥዮ መግቢ ኣእትየ: ዘይትፈልጥዮ ብልሓት ተጠቒመ ከረፍ ከምዘብለኪ ኣይትስሓቲ። ሕጂ እንዶ እሞ ደብዳቤይ ንኸየስተማቕር ሃውኽኒ! በዚ ጥርሙዝ ጌረ ኮሻሕ ከብለኪ እየ። (ንጥርሙስ የቐምጦ)
እዝጋሃርያ እምበኣር ደብዳቤ ሰዲዳ?! (እናረኣየ) ሕጂ ኸ እንታይ ኢላ መሊሳ ትኸውን? “ዓንዳይ ሓወይ መዓረይ: ንፍቕርኻ ሕራይ ተቐቢለዮ ኣሎኹ” ወይሲ “ኣይፋል: ነጺገዮ ኣሎኹ!” ምዃን ንሓሳባተይ ኣድኒቓ ኣብ መጻወድያ ፍቕረይ ኣትያ ትኸውን እምበር! እንታይ እየ ኸ ኢለያ ኔረ ወደይ? እወ! “ሰላም፣እዝጋሃርያ። ከመይ? ኣነ ነቲ ጥፍረርያ ጸጒሪ ርእስኺ: ነቲ ክሬማ ዘይተተንከፈ ሓርፋፍ ገጽኪ: ነተን ዓምባሳት ኣዒንትኺ ፍትው ኣቢለየን። ንስኺ ብዓይኒ ካልኦት ግናይ ምናይ ክትኮኒ ትኽእሊ። ብዓይነይ ግን፣ብልጽትን ውርጽጽትን ኢኺ። ከም እትፈልጥዮ ጥዕናይ ቸንቶ: ሞራል ኣልቶ: ግርማ ዝፍቶ ዘሎኒ ፍጡር ስለዝኮንኩን ካባኺ ብዕጽፊ ስለ ዝጽብቕን: ሕራይ ክትብለኒ እጽበየኪ’! እዝጊኦ በእንተ ርቡጽ ብጻይ ተራዳኣኒ! (ደብዳቤ ከፊቱ ይነብብ)
“ሰላም ዓንዳይ ካፋ። ደብዳቤኻ በጺሕኒ። ስለቲ ግልጽነትካ አመስግነካ። እምበኣር ኣነ’ውን : ነቲ ዝንቡዕ ቅርጽኻ: ነቲ ኣርሒቑ ዘይሓስብ ነግናግ ርእስኻ: ነቲ እንጣጢዕ ዝቑሓመ ዝመስል ባዕካኽ ስንኻ: ካብ ዝርኢ ንነጀው ኣፍቂረካ ኣሎኹ…. (ይስሕቕ) እዋይ ‘ኣፍቂረካ ኣሎኹ’ ኢላ። (ምንባቡ ይቕጽል)”ክብል ሕልናይ ኣይፈቕደለይን እዩ” እ!? “ዓንዳይ: ትሓልም ኣሎኻ’ሞ ተበራቢርካ መንነትካ እንተፈተሽካ ግርም’ዩ።
ንናይ ፍቕሪ ሕቶኻ ‘ኣይፋል’ ኣድሚጸሉ ኣሎኹ። ንሓዋሩ ኣየራኽበና።
ካብ ዘይተፍቅረካ
እዝጋሃርያ ጊላይ”
እዋይ ውርደት! ኣንቲ ደብዳበ ዝጸሓፍኪ ኢደይ ተሓምሸሺ። ኣእምሮይ ከኣ ከመይ ፍርክሽክሽ በል! ሕጂሲ እዛ ክፍእቲ ዝበልክዋ ዝኣበየትኒሲ: እተን ጽቡቓት ድኣ ኣበይ ክቐርባኒ! ከመይ ኰይነ ድየ ተራእየያ? ብኡነት ኢለ: ሓሚማ ኣላ። ንኣዒንታ እንዳ ጽሉላት ከተርእዮም ኣለዋ። (ሓሲቡ) ሕጂ ፍንፉን ፍጡር ስለ ዝኾንኩን ተስፋ ስለ ዘይብለይን በዚ ዲዲት ን
ህይወተይ ከቃብጻ እየ። ዲዲት ከኣ ጠምጠም እንተ ኢልካ’ዩ ዝሰርሕ ኢሎሞ! (ንኽሰቲ ድንዕ ይብል) ሕጂ ኣነ እንተሞትኩ መን’ዩ ዝጉዳእ? ዘኽታም ስለ ዝኾንኩ ዝግደሰለይ ሰብ የለን። ድራር ዓርከይ ጥራይ ክጽምዎ ማለት ድዩ? ምዃን ንሱ’ውን “ወዲ እንተኸደ:ወዲ ክምጽእ’ዩ” ክብል እዩ። (ነቲ ጥርሙዝ ዓትዒቱ: ቀጥቀጥ እናበለ) ስማዕ ዲዲት: ሓቀኛ ስሚ እንተኾንካ ሕጂ ቅተለኒ። ኣሳፊሕካ ሞት’ዩ: መርዚ ሰቲኻ ሞት እዩ። (ቁሩብ ጥዒሙ የቋርጽ) ኤ! እንታይ ድየ ሰትየ? እቲ ነጋዳይ ተላጊጹለይ ማለት ድዩ? ስሚ ኢሉ እምብኣር ኣቸቶ ሸይጡለይ? እዘን ኣብ ገዛይ ዘለዋ ኣናጹ: መኣስ መማቕርቲ ሰላጣ ኣዚዘን!? ደሓን ብህይወት ብምትራፈይ: ተሓታታይ ስለዝኾነ ከዋርዶ እየ።
እዝጋሃርያ ከኣ ዘዋጻኪ ብዘይምፍላጥኪ ሓዲግ ክትተርፊ ኢኺ። ጠለበይ ካብ ዘይተቐበልኪ:ኪዲ ተቦቆጺ! ኣነ ሕጂ ንሕጂ (ጡፍ እናበለ) እዛ ጥፍጣፍ ከይነቐጸት:ካባኺ ብዕጽፊ እትኸፍእ እንተዘይረኺበ: እዛ ስረይ’ዚኣ ኣይተዓጠቕኩዋን!! (እናበኸየ ይወጽእ)

***ተ*ፈ*ጸ*መ***

ድሕረ ዛንታ

– እዛ ድራማ ኣብ ከባቢ 1996 ኣብ መድረኽ ሲነማ ካፒቶል ቀሪባ።
– ኣብ ግዜ ሃ/ኣገልግሎት (1998) ንምዝንጋዕ ቀሪባ
– ኣብ 2002 ኣብ ቲቪ ንፈነወ በቒዓ
– ኣብ 2007 ምስ ካልእይ ክፋላ: ኣብ ቪድዮ ተቐዲሓ። ግዳ ንምርኢት ኣይተዓደለትን (ምስ ካልኦት 3 ኮመዲታት)

***

 

 

 

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.