እሳት፡

ኣብ’ቲ ድሓን ምጻእ፡ ድሓን እቶ

ወንበሩ ክሳብ ዘጣጥሕ ክመልእ እምንቶ

“ከስትየኪ ‘የ” ኢሉኒ ጸባ ናይ ባሪቶ፡

መርዓይን ልደተይን፡ ብሓደ ክጽንብል

ቦኽሪ ዓይነይ፡ መወዳእታ ዕድል

ሕብራዊት መንዲል፡ ብንፋስ እተንበልብል

ህያብ ሂቡ፡ ዋጋ ናይ ክብረተይ

ዝፋነይ ወሲዱ፡ ብምኽንያት ልደተይ፡

ኣብ’ቲ ንሱ  ዘርገጸኒ ርጋጽ

ኣብ’ቲ ባዕሉ  ዘስመረለይ ሕንጻጽ

ዋላ ‘ውን ኣሰሩ እንተኾነ ረመጽ

ስጉምተይ  ቀጸልኩ ቀስ ብቐስ

ብጥንቃቐ ዓሊበ፡ ብረምታ እብገስ፡

ክፋእ-ደገ ኣይነበሮን፡ ዝረአ ብዓይኒ

ግርህነት እንደኣሉ፡ ጸገም ናይ ኣማኒ

ጽርይቲ ኒያት ከኣ ‘ባ ኔራትኒ

ሐሕማቑ ፍጹም ዘይተመኒ

ተዓድየ ሂበዮ፡ ኣብ ርእሲ ዘሎኒ

ናብ ዛራ-ማይ ወሲዱ፡ ብጽምእተይ መሊሱኒ፡

እሳት‘ዩ ንባዕሉ፡ ኣይጭበጥ ኣይዕሞኽ

ዘንድዶ  እንተሰኣነ ‘ኳ ንባዕሉ ዝህሞኽ፡

ትልሚ ራኢኡ፡ ንግስነተይ ዝዓቀበ

ብዝባራዕ ባህጊ፡ ሃፈጽታ ተለብሊበ

ቃላቱ ደራዲረ፡ መብጽዕኡ ጸጊበ

ንዘይፍጸም፡ ፍጭም ኢለ ክጽበ

ልበይ ከሲረ፡ ኣእምሮይ ከሲበ፡

ኣይኮነን ‘ዶ ክንድ ቃሉ

ፈውሲ ማሕላ፡ ኣይነበሮን ንኣመሉ

ካብ እሳት ዝንእስ፡  ሸይጡለይ ንፋስ

ሓሰረይ በቲኑለይ፡  ሓሳረይ ኣውሪዩለይ፡

እሳት’ዩ ንባዕሉ፡ ኣይጭበጥ ኣይዕሞኽ

ዘንድዶ  እንተሰኣነ ‘ኳ ንባዕሉ ዝህሞኽ፡

ፈታዊ ነብሱ ክንሱ፡ ንበይኑ ዝውግን

ህያባቱ ዝትፋእን ዝሟዓግን

እተባሃልኩዎ ኣሚነ፡ ኣቐዲመ ዘመስግን

ሕማቑ-ጽቡቑ ሓፊሰ ዝወስዶ

ገርሂ-ልቢ ኔሩኒ፡ እንዶ ዝወሓዶ

ንሱ ዝጠመቶ፡ ተጓዒዘ እኸዶ

ሓንሳብ ቢሂገ፡ሓንሳብ ተመንጊገ፡

እሳት ‘ዩ ንባዕሉ፡ ኣይጭበጥ ኣይዕሞኽ

ዘንድዶ  እንተሰኣነ ‘ኳ ንባዕሉ ዝህሞኽ፡

ምንባር ‘ዩ ዘድሊ፡ ብዝኾነ መለክዒ

ካብ ሙውት ድኹዒ፡ ካብ በላዒ ብልዒ

ካብ ሞት ሰሪረ፡ ብጽፍረይ ማእሪረ

ንሱ ግን፡

ካብ ጸፋዒ ዝከላኸል ለኻዒ

ካብ ሃዳኒ ዘድሕን ጮኳኒ

መትኮሳ ይቕጽል፡ ቆርበተይ ከቃጽል፡

እሳት’ዩ ንባዕሉ፡ ኣይጭበጥ ኣይዕሞኽ

ዘንድዶ  እንተሰኣነ ‘ኳ ንባዕሉ ዝህሞኽ፡

ዝሃብክዎ ገዲፉ፡ ዘቐመጥክዎ ዝወስድ

ብኢደይ ተቋጺሉ ክዳነይ ዘንድድ፡

መራሒ ሃልሃልታ ዒግ ዝበለ ትኪ

እተጋደመ ፈልጺ፡ ጓህሪ ንኸይንኪ

ኣብ ዝተተኮሰ ቶኽሲ፡ ኣብ ዝነተጔ ነትጒ

ምኽንያት ናይ ጥፋኣት፡ ንሱ’ዩ እቲ ጠንቂ፡

እሳት’ዩ ንባዕሉ፡ ኣይጭበጥ ኣይዕሞኽ

ዘንድዶ  እንተሰኣነ ‘ኳ ንባዕሉ ዝህሞኽ።

ኪዳነ ንጉሰ፡

1/2017

 

ሕማቕ ጌሩ ይስኣል፡

 

 

ጓልሰብ እንተምጽኡሉ ዘይብህጋ

ኣበር እናቕጸረ እናሻዕ ይነፍጋ

ከያፉቶ ኣብ ኢዳ

ኣብ ገጻ ገለ ማዳ

እንድዕሉ ለበዳ

እናበለ ተሓሲሙ ይሰዳ

ናይታ’ሱ ዝደልያ ዝድነቕ’ዩ መልከዓ

ካብ ህሉዋት ተሰዊራ ኣብ ልቡ ተሰኰዓ

ጥበባውያን ኣጻብዕቱ ቀለም ‘ሞ የንዘዓ

ምስሊ እታ ልእልቲ ኣብ ጽፍሒ ይቀብኣ

ካብ ልቡ ኣውጺኡ ኣብ ሴለዳ ይሪኣ

ያሒት ያሒት ከ ይዓግብ በኣኣ

ቀለማዊ ውህደት ኣብ ሕልኑኡ ይቕጠን

ደረት ጽባቐ ኣብ ኣእሙሮኡ ይምጠን

ኣጻብዑ ይዳሎ ንስእሊ ይውጠን

ብዘይምግናንን ብዘይምንእኣስ

ንግስቲ  ብዘይ እስትንፋስ

እያ እታ ቅብኣ’ቲኣስ

ዘዝመጸት ሄዋን ግን ዘይትሰማምዖ

እዚ ሳኣሊ ደኣ መዓስ’ዩ ክምርዖ

ጽባቐ ናይ ጎርዞ  

ምስ ጽባቐ ቅብኣ

ስለ ዘተሓሓዞ

ካብ ዘይተረኽበት ንስእሉ ትመስል

ክፈሪ ክጸጊስ ሕማቕ ጌሩ ይስኣል፡፡

ምስ ቃል!

እንተ በለሐ ቆርበት ኣይበስዕ
እንተ ጠዓመ ከብዲ ኣይነስዕ
ኣይንኪ ኣውስኽ
ምስ ቃል ምትህልላኽ
ካብ ታሕቲ ናብ በሪኽ
ምስ ቃል ምትህልላኽ
ካብ የማን ናብ ጸጋም
ኢሎም ኢልካ ምሕማም
ኣብ ዘይ ደብርኻ
ኣብ ዘይ ኣስካላኻ
ሕደግ ምስ ቃል ምትህልላኽ።