እንታይ ምስኮንኩ ድየ፡

 

ኣተኻ ወጻኻ ናይ ዘረባ ጸይቂ

ክንዲ ሙቑር ዕላል ምሸተ-ምሸት ቆይቒ

ኣበይ ኔርካ ምስ መን ምስተማሳቐሉ

ብሕቶኺ ኣእምሮይ ዘንቢሉ

ምርመራኺ ም’ሳኣንኩ ምመላሱ

ኣብዘይ ነበርክዎ ኔረ ኢለ ይሕሱ

ኣድራሻይ ከኣ ይጠፋኒ መሊሱ፡

ብሓሶቶይ  መልሓሰይ  ይሓይኽ

ነዓኺ ግን ይብለኪ ሕርኽርኽ

ክንዲ ሸልል -ትወስድኒ ናብ ህልኽ

ተዝንብለይ ኩርማጃት  መሾንቦባ

ተስምዕኒ ናይ ባኮ ዘረባ፡

ሹዑ ይጸልኣኪ መመሊሰ

ዘይምለስ ምስኮነኒ ተጣዒሰ

ምስ’ተኻራከርና ምስተፈኻኸርና

ክንጠሓሃር  ምስ’ተቓራረብና፡

ነዊሕ መልሓስ   ቶጎጋ ምስ ዒግታ

ዘይእኩብ ኣእዳው  ዘራጊቶ ወስታ

ከንደይ ሻዕ ኣለኒ ብፍቕሪ ምሕጽንታ

ተጸሊኡኒ ሎሚስ  ናይ ሓንጎል ጸወታ፡

ንፍቕሪ ዝኸውን ንፋይ ምስ’ተሳእነ

ኣነ ትብሊ ይብል ከኣ ኣነ

ኣይትዳነዪ ኣይዳነ፡

እንታይ ምስኮንኩ ዶ’የ ፍቕርና ረሲዐ

እቲ ጽቡቕ ምስልኺ ብሰንኮፍ ሰኒዐ

ንክመንዎ፡

ዘዳለኽዎ

ኩሉ ኣቋሩጸ

ምህዳም መሪጸ፡

ሩሕቕ ኢለ’ባ ረከብኩልኪ  ተኽኣ

ከይተቐየርኪ ምስተርፍኪ ኣብኣ

“ተጻዊቱለይ” ‘ትብል ቃል ካብ ኣፍኪ ወጺኣ

ኣይትመዝምዝኒ  ማዕረማዕረ ንኹን

ኣጻዊተኪ እምበር ኣይተጻወትኩልክን

ካብ ናትኪ ዝዓቢ ኣነ ኣይበደልኩን

በቢ ኲዕሶኻ ምጽዋት

መን  ይሰዓር መን ይዕወት

ምክንያት ገዲፍኪ ረኣዪ ውጺኢት

እንታይ ምስ ኮንኩ ዶ’የ

 ሕነ ፈድየ?

ቀስ ብቀስ

በደል ብበደል ይዕበስ

እሾኽ ከኣ ብእሾኽ ይንቀስ

ብወገንኪ ደኣ ታይ ኣምጾኦ ምጥዓስ።

ኪዳነ ንጉሰ

1/11/2015