ማሕበር ግጥሚ፡

ሎሚ ምሸት እስኪ ተኣከቡ፡
ናብ ማኣዲ ቅረቡ፡ ግጥሚ ክትምገቡ፡
ሂብና ኣይትበሉ፡ዘሎኩም ግን ሃቡ

ንመን ‘ከ ክንጽበ መን ጎደለ፡
ኣንቲ ርግኣት ወሓለ
ወዮ እንባኺስ ናበይ ኣበለ፡
ብግጥሚ እንዶ ጸውዕዮ እንተሰምዐ
ማሕበር ተጋቢኡ ደኣ እሱ ናበይ ተሓብአ።

ሰገናይ ከ’ማዓልካ፡ ስገናይ ከ’ማዓልካ
ብእሳት ዝተዃሕለ ብበረድ ዝበሰለ
ከመይ ኣቢልካ ኢኻ ትማል ዝበላዕካ?
እስኪ ኣውገዓና ከም ግጥም ኣቢልካ
ሰገናይ፡

” ትማል ተደሪረ እሳት ዘይነኸኦ
ብበረድ ዝበሰለ ጻዕዳ ውጹእ ርግኦ
ጸቢቑ ዘጸብቅ ሽልማት ናይ ወርቒ
እሳት ከይበለዖስ ኩፉእ እዩ ብሓቂ”

ካብቲ ምፍልላይ ካብቲ ናይ ናፍቖት
ኣንቲ ፈቃር ሊድያ ብናይ ግጥሚ ቅኒት
እስከ ኣውግዕና ከመይ ኣሎ ሂወት?

” ኣብ ዝባን ዓራተይ ተሰቒለ
ሰለም ‘ዶ ኣቢለ ሰም ኢለ
ኣብ ኲናት የለኹን፡
መን ወጊኡኒ ንመን ቀቲለ
ኣብ ሰላም የለኹን፡
መን ኣፍቂሩኒ ንመን ኣፍቂረ
መን መጺኡኒ ናብ መን ዜረ፡

በይነይ ኣይኮንኩን
ብመጋርያ ተኸቢበ
ሰብ በዚሑ ማዓልታዊ ሪጋ እጽበ
ኣብ ስራሕ የለኹን ማሃያ ዘይብለይ
ኣብ ዕርፍቲ ውን የለኹን ኣቕሲነ ኣእሙሮይ
ጽማዋ ተጻዊትለይ፡ ናፍቖት ብሒትዎ ናብራይ፡
ናፊቐካ ናፊቀኻ፡
መንፈቕ ኮይኑ ካብ ዘይርኤካ
ተመሊሰ ናብቲ ዝኽሪ፡
ርፍራፍ ፍቕሪ ክኣራሪ። “

እስኪ በሊ ኣዕልልና ብግጥሚ
ርግኣተይ መድረኽ ናባኺ ‘ያ ሎሚ

“እምባየ፡
ፈሊጠዮ ፈትየዮ ተስፋ ኣንቢረሉ
ክጽብቐለይ ፊጮ ነቒለሉ
ጽቡቅ ዃ ኮይኑ ስሙር ደርጊስኒ
ካን ባህ ይብለኒ፡ፍሽኽ እንክብለኒ

ቀሪበ ዳህሲሰ ኣረጋጊጸ
እምባ ምዃኑ እቲ ዝበለጸ
ጫፉ ዝተጸርበ፡ እግረ እግሩ ሰውሒ፡
ልሙጽ መጸግዒ፡ለሰ መሳፍሒ፡

ጽንሕ ኢሉ ሕብሪ ቀይሩ
ሱቕ ኢለዮ ከምዛ ዘየቅለብኩሉ
ፍንትት ኢለ ነጺረዮ
እምባይ ክስዕስዕ ሪኤዮ
እዋእ ሓኒኸ
ብደወይ መኺኸ፡

ብጥበብ ወቂጠዮ ሰብ ክሳብ ዝገርሞ
ኣዚሒት ጌረ ሰሪሐሉ ማርሞ
ፋሕ ኣይገደፈን ፈርከሽ
ኢደ ሰባራ ጌሩኒ እናለ ኩርምሽ
ሃኒጸዮ ከምባሓዱሽ
ኣምሲለዮ ጎቦ
ርሕቕ እለሉ ጎይየ ኣብ ዘርክቦ
ዝባነይ ምስሃብኩዎስ እንታይ ከምዝረኸቦ
እምባይ ሜዳ ተቐይሩ፡ እምባ ኣልቦ ። “

ዓጊብና ብዘይ ቃል ዓለም
ከምዚ ሎምስ ንኸምዚ ሎም
ኣታ እዞም ገጣሞ ክንደይ ትሳነዩ፡
በሉ እስኪ ክሳብ ሰንበት ብደሓን ቀንዩ።

ኪዳነ ንጉሰ

Kidane nuguse 30/07/2017

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.