ፕሮፖጋንዳ፡1/2

መነጽር!

ድምጸይ ጸሊአ ድምጹ ኣፍቀርኩ
ቃላቱ ኣምሊኸ ኣብ ትእዛዙ ነበርኩ
ቀይሕ ኣርኣየኒ ምስሊ ደም ምዉታን
ዋጋ’ዩ በለኒ ዋጋ ሓራ ምዃን።

ድሒረ . . .
እህህታ ኣእላፋት ብድምጹ ዓብሊሉ
ቀጠልያ በለኒ ንልምዓት ወኪሉ
ትርኢቱ ዘይፍለጥ ሽታ ረሃጽ ኔሩ
ድሒሩ ቀጠልያ ብቐይሕ ቀዪሩ
ክብሪ ከይድፈር በለኒ ኣትሪሩ።

እቲ ቀጠልያ ተመልሰ . . .
እቲ ቀይሕ ተመላለሰ . . .
ተመልሰሞ ተሓዋወሰ።

ህልኽ ገጢሞም ሕብርታት ሕብሮም ጠፊኡ
ኣነ ካብ ኣነ ሃዲሙ ኣነ ጸሊኡ
ስጋን ሕልናን መጒተን
ትውክልቲ ዓይኒ ጠሊበን።

መግዛእቲ እዝኒ ስዒረን
ግዱድ መነጽር ሰቢረን
ፍኖት ክርእያ መብራህቲ
ዕርቃነን ወጻ የዒንቲ።

ስንባደ!
ወዮቲ ዝኣምኖ ኩሉ ዝኾነሉ
ድምጹ ኣይውክልን’ዩ ንምስሉ
ሕብሪ የብሉን ዝልለ
ሽታ የብሉን ዝፍለ

ጭቁናት የዒንተይ ድሕሪ ሓርነተን
ዙርየአን ኮሊለን ንውሽጠን ጠሚተን
ስሕተት ተጸብጺቡ ሕሉፍ ኣቋሚተን
“ብርሃንክን ይደፈን” ይብሉኽን ዝበለን
ክሕሉ እናበለ መረጼን ዘውደየን
ለካ ብዘይ ንሱ ጸላኢ ኣይነበረን።

ኣስመሮም ሃይለ
30/5/2019
ፓሪስ