ኬፕሴሎስ(by denden selomon)

1.

….ኬፕሴሎስ፡ ኣብ 7ይ ዘመን ቅ.ል.ክ፡ እቲ ፈላማይ ዕሉል ኣምባገነን መራሒ ግዝኣት ቆረንቶስ ነበረ። ንሱ ሰላሳ ዓመት ብምልኪ ምስ ገዝአ ሞተ። ብድሕሪኡ ወዱ ፔሪኣንደር ኣብ ስልጣን ደየበ። ኣብ ፈለማ ፔሪኣንደር ከም ኣቦኡ ጨካን ኣይነበረን። ኣብቲ እዋን ትራስቢለስ ጨቋኒ ገዛኢ ግዝኣት ሚሌተስ ነበረ። ፔሪኣንደር ምእንቲ ብኸመይ ኣገባብ ብዝበለጸን ብዘይ ጸገምን ግዝኣቱ ክቖጻጸር ከም ዝኽእል ክፈልጥ፡ ወግዓዊ ልኡኽ ሰዲዱ ንትራስቢለስ ሓተቶ።

ትራስቢለስ ንልኡኽ ፔሪኣንደር ካብቲ ከተማ ወጻኢ ሒዙዎ ብምኻድ፡ ኣብ ውሽጢ ማእከል ሕርሻ ሒዙዎ ኣተወ። ኣብ ማእከል’ቲ ግራት ስርናይ ኣብ ዝስጉመሉ’ውን፡ ደጋጊሙ ስለምንታይ እቲ ልኡኽ ካብ ኬፕሴሎስ ከም ዝመጸ እናሓተተ፡ ክሳዕ’ቲ ዝበለጸን ዝሃብተመን ኣእኻል ፈጺሙ ዝበርስ፡ ብዘይ ምቑራጽ ነቲ ዘዝነወሐን ዘዝሰብሐን እኽሊ ሸዊት ቆሪጹ ይጉሕፎ ነበረ። ካብኡ መገዱ ብምቕጻል፡ ዝኾነ ይኹን ቃል ምኽሪ ከይተዛረበ፡ ነቲ ልኡኽ ንሃገሩ ክምለስ ሰደዶ።

እቲ ልኡኽ ንግዝኣት ኬፕሎስ ምስ እተመልሰ፡ ፔሪኣንደር ነቲ ሒዙዎ ዝመጸ ምኽሪ ክሰምዕ ደለየ። ይኹንምበር እቲ ሰብኣይ ዝኾነ ይኹን ምኽሪ ትራስቢለስ ከም ዘይሃቦ ገለጸ። እቲ ልኡኽ ወሲኹ፡ እቲ ክበጽሖ ኢሉ ዝኸዶ ሰብ ስጊንጥርን ገዛእ ሕርሻኡ ብኢዱ ዘብርስ ዕቡድን ምዃኑ ገለጸሉ። ነቲ ትራስቢለስ ዝገበሮ ግብር’ውን ብዝርዝር ንፔሪኣንደር ሓበሮ።

እንተኾነ ግን ፔሪኣንደር ነቲ ፍጻመ ብግቡእ ተገንዘቦ። ኩሎም’ቶም ኣብ ግዝኣቱ ዝርከቡ ኣዝዮም ተሰማዕነት ዘለዎምን ብግብሮም ብሉጻት ዝኾኑን ሰባት ክቕንጽሎም ከም ዘለዎ ምኽሪ ከም ዝሃቦ ፈለጠ። ካብዚ ተበጊሱ’ውን ንዜጋታቱ ብሕማቕ ከሳቕዮም ጀመረ። ካብ ኣቦኡ ኬፕሴሎስ ዝገደደ ደመ-ጽሙእ ኣምባገነን’ውን ኮነ።

= ሄሮዶቱስ፡ ሂስቶሪ

*እዚ ኣብ ግዜና፡ እከይ ግብሪ ኣምባገነናት ኣብ ቦታኡ ‘ከሎ፡ ‘ቶል ፖፒ ሲንድሮም’ ተባሂሉ’ውን ይፍለጥ’ዩ። ንሱ ከኣ ኣብ ሓደ ሕብረተ-ሰብ ነቶም ልዕሊ ብጾቶም ብኽእለቶምን ሃብቶምን ዓብሊሎም ዝወጹ ሰባት፣ ብምጽላእ፡ ብምንሻው፡ ብኣሉታ ብምንቃፍ፡ ብምንጻል፡ ብምጥቃዕ፡ ብምድኻም፡ ወዘተ ይግለጽ።

2.

* ሴፍ ዳሞክሊስ *

…ዳዮናይሲየስ እተባህለ ጨካን ውልቀ-መላኺ ንጉስ ነበረ። ወዲ ዕስራን ሓሙሽተን ዓመት ‘ከሎ ኣብ ስልጣን ደዪቡ። ኣብቲ ግዜ ንመበል ሰላሳን ሸሞንተን ዓመት ኣብ ስልጣን ነበረ። ንሱ ኣብታ ኣብ ሲሲሊ እትርከብ ዝሃብተመት ከተማ ሳይራኲስ ኰይኑ የመሓድር ነበረ። ኣብ ሓደ ኣዝዩ ክቡራት ነገራት ዝርከቦ ውቁብ ቤተ-መንግስቲ ከኣ ይነብር ነበረ። ትእዛዙ ዝፍጽሙ ብዙሓት ኣገልገልቲ’ውን ነይሮሞ። እዚ ንጉስ ብደገ ሕጕስ ኰይኑ ክርአ ይደሊ ነበረ።

ሓደ እዋን ዳሞክሊስ እተባህለ፡ ካብቶም ኣቀባጠርቱ ሓደ፡ ንዳዮናይሲየስ፥ መጠነ ሃብቱ፡ ዕብየት ስልጣኑ፡ ውቃበ ቤተ-መንግስቱን ኣብ ዓለም ከምኡ ሕጕስ ሰብ ክህልው ከም ዘይኽእልን ብምጥቃስ ኣወደሶ። ዳሞክሊስ ብዕብየት ስልጣን ዳዮናይሲየስ ኣዝዩ ይቀንእ ነበረ።

ዳዮናይሲየስ ነዚ ከንቱ ውዳሰ ምስ ሰምዐ ከምዚ በሎ፥ “ዳሞክሊስ፡ እዚ ዓይነት ህይወት ባህ ዝብለካ ኢኻ ትመስል’ሞ፡ እቲ ኣነ ዘሕልፎ ጣዕሚ ህይወት ምእንቲ ብግብሪ ክተስተማቕሮ ባዕልኻ ዘይትፍትኖ፧”

ዳሞክሊስ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣመና ባህ በሎ። “ነዚ’ኳ ፍጹም ሓሊመዮ ኣይፈልጥን፣ ግና ንሓንቲ መዓልቲ’ውን ትኹን ነዚ ዓብዪ ሓጐስ እንተ ዝርእስ፡ ብድሕሪኡ ካልእ’ኳ ኣይምደለዂን።” በለ።

ዳዮናይሲየስ ንዳሞክሊስ ኣብ ልዕሊ’ቲ ኣዝዩ ጽቡቕ ኮቦርታን ብኽኢላታት እተሰለመ ብሉጽ መንጸፍን እተነጽፈሉ ወርቂ ዓራት ክድቅስ ሓበሮ። ካብ’ቲ ብብሩር ተሰሪሑ ወርቂ እተጠመዐ ከብሕታት ከኣ ክዳውንቲ ክቕይር ነገሮ። ኣዝዮም ምልኩዓት ኣጓብዝን ጎራዙትን ኣገልገልት’ውን፡ ርእሱ እናነቕነቐ ድላዩ ክእዝዞም፡ ኣብ ዙርያ ጣውላኡ ደው ኣበለሉ። ቅብኢን ብዕምባባ እተሸለመ ኣኽሊላትን ኣብኡ ነበረ። ጥዑም ጨናታት ከኣ ይተክኽ ነበረ። ኣብቲ ጣውላ ምሩጽ በብዓይነቱ ጮማ ዝኾነ ስጋታት ተቐረበ። ዳሞክሊስ ልዑል ፍስሃ ዓሰሎ።

ኣብዚ እዋን ዳዮናይሲየስ፡ ኣብቲ ሰንቀ (ቦሎፎን) ኣዝዩ ዘንጸባርቕ ሴፍ፡ ብንጽል ጸጉሪ ፈረስ ተኣሲሩ፡ ኣብ ልዕሊ ርእሲ’ዚ ሕጉስ ሰብ ጠልጠል ክብል ኣዘዘ። ብድሕር’ዚ ዳሞክሊስ ኣብቶም ኣጓብዝን ጎራዙትን ኣገልገልቱ ገጹ ኰነ፡ ኣብቲ ብፍሉይ ጽባቐ እተዳለወን ጥዑም ምግብታት ዝመልአን ጣውላ ክጥምት ኣይኸኣለን። ካብቲ እተቐረበ ምግቢ’ውን ገለ’ኳ ኣየልዓለሉን። እቲ ኣኽሊል ስሉም ዕምባታት ከኣ ቀምሲሉ ክረግፍ ጀመረ።

ኣብ መወዳእታ ከምዚ ኢልካ ክትሕጐስ ክሕሰብ ከም ዘይኽእል ፈሊጡ፡ ነቲ ውልቀ-መላኺ ምእንቲ ኣብ ገዝኡ ክኸይድ ከፍቕደሉ ሓተቶ። ዳሞክሊስ፡ ነፍስወከፍ ደቒቕ ናብራ ውልቀ-መለኽቲ (ኣምባገነናት)፡ ብስግኣት እተመልአ ምዃኑ ዘኪሩ’ውን፡ ዳግም ከምዚ ዓይነት ህይወት ከይምነ ንገዛእ ርእሱ መሓለ።

ምንጪ ጽሑፍ= ካብ ሞገተታት ሲሰሮ (45 ቅ.ል.ክ)

3.

* ሲሲፈስ *

…ሲሲፈስ፡ ኣብ ያታታት ግሪኽ፡ መስራትን ቀዳማይ ንጉስን ቆረንጦስ ኰይኑ፡ ኣማልኽትን ደቅሰባትን ዘደናግር ሻጥር ፍጡር ነበረ። ካብኡ ሓሊፉ’ውን ኣምባገነንን ብቕትለት ሰባት ዝዛነን ከም ዝነበረ ይንገረሉ።

ዚዉስ፡ እቲ ኣማልኽቲ ሰማይን ነጎዳን፡ ንሲሲፈስ ኣብ ታሕታዋይ ዓለም፡ ኣብ ታራታሩስ እተባህለ መዓሙቝ፡ ኣብ ድቕድቕ ጸላም ስፍራ፡ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ዳጎኖ። ይኹንምበር ኣብኡ’ውን ነቲ ጻናቶስ እተባህለ መልኣከ ሞት ከዐሽዎ ከኣለ። እቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ መቝሕ፡ ብኸመይ ከም ዝዓዪይ ፈቲኑ ከርእዮ ሓተቶ። ጻናቶስ ሓቂ መሲሉዎ ከምኡ ምስ ገበረ ከኣ፡ ሲሲፈስ ኣብ ክንድኡ ኣብኡ ኣሲሩ ዓጸዎ።

ጻናቶስ ምስ ተኣስረ፡ ኵሉ መዋቲ ዘበለ ፍጡር፡ ዘለኣለማዊ ህያው ኰነ። እዚ ተርእዮ ነቲ ንቡር ኣካይዳ ህይወት ስለ ዘዘናበሎ፡ ብፍላይ ኤሪየስ እተባህለ ኣማልኽቲ ውግእ ተቖጥዐ። በብእዋኑ ኣብ ዘካይዶ ውግእ ዝስዕሮም ጸላእቱ ዘይሞቱ እንተ ዀይኖም፡ እቲ ኲናት መቐረት ዘይብሉ ትርጕም ኣልቦ ክኸውን’ዩ። ስለዚ ኤሪየስ ጣልቃ ብምእታው ንጻናቶስ ካብ ማእሰርቲ ፈትሖ።

ሲሲፈስ፡ ንኣማልኽቲ ብመንፈዓት ከወጻጽኦምን እቲ ቦታኦም ክትክእን ስለ ዝፈተነ፡ ብገበን ትዕቢት ተኸሰሰ። ብሰሪ’ዚ’ውን ንዘለኣለም ንሓደ ዓረ ንጎቦ ላዕሊ ገጹ ክደፍእ ተፈርደ። እቲ ዓረ ጫፍ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ከኣ፡ መመሊሱ ንታሕቲ ገጹ የንከራርው ነበረ።

ሲሲፈስ፡ ኣብቲ ጎቦ ዘገም እናበለ ንታሕቲ ገጹ ክወርድ ጀመረ። እቲ ዓረ ኣብ ዘለዎ ስፍራ ምስ በጽሐ ከኣ ደው በለ። እቲ ዓረ ካብቲ ሰብነቱ ልዕሊ ሽዱሽተ ዕጽፊ ዝገዝፍ ዓብዪ እምኒ’ዩ። ካብኡ ምእንቲ ንላዕሊ ገጹ ክደፍኦ፡ ከብዲ ኣእዳዉ ኣብቲ ዝሑል ዓረ ኣጸጊዑ፡ “ሕጂስ ኣኺሉ’ዩ፡ መወዳእታይ’ኳ ይኸውን፧” ብምባል ሓሰበ።

ነዊሕ ኣስተንፊሱ፡ ኣብቲ ጎቦ ንላዕሊ ገጹ፡ ነቲ ህይወት ዘይብሉ ሳዕርን ኣእማንን እናረጋገጸ ክደፍእ ጀመረ። ፍርቂ ጎቦ ምስ በጽሐ፡ ብሰሪ መጠነ-ኣልቦ ጻዕሪ፡ ቃንዛ ጭዋዳታቱ እናሳቐዮ ደው በለ። ኢዱ ክህብን ከዕርፍን ደለየ። ይኹንምበር እዚ ሓላፍነቱ’ዩ። ተልእኾ ህይወቱ ንሱ ጥራይ’ዩ። እቲ ቃንዛን ስቓይን ብዘየገድስ፡ እዚ ዓረ ዕጭኡ’ዩ። ካብኡ ሓሊፉ ካልእ ዝገብሮ ኣይነበሮን። ስለዚ ፈቲዩ ጸሊኡ ነቲ ዓረ ንላዕሊ ገጹ ኣብ ልዕሊ’ቲ ጎቦ ክደፍእ ተገደደ። እዚታት እናሓሰበን ነቲ ሓባጥ ጎባጥ መሬት እናጠሓሰን ኣብ ጫፍ’ቲ ጎቦ ገጹ ከየቋረጸ ደፍአ።

ኣብ መወዳእታ ኣብ ጫፍ’ቲ ጎቦ በጽሐ። ኣብኡ ነቲ ዓረ ኣደዪቡ፡ ረሃጽ ካብ ገጹ ደረዘ። እቲ ኣእጋሩ ስለ ዝተኻእለ’ውን፡ እናላህለሀ ንታሕቲ ገጹ ኣብ ምድሪ ዛሕ ኢሉ ወደቐ። ኵሉ ሰብነቱ ቁስሊ ተለዊጡ’ዩ። ነቲ ጕዕዞ ስለ ዝዛዘሞ ግና ፍሽኽ በለ። እንተኾነ ኣብቲ ህሞት ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ መሬት ከንቀጥቕጥ ሰምዐ። እቲ ዓረ’ውን ካብቲ ዝነበሮ ነቕነቕ በለ። እንታይ ከጓንፍ ምዃኑ ኣዳዕዲኡ ይፈልጥ’ዩ። እቲ ዓረ ካብ ቦትኡ ምስ ተንቀሳቐሰ፡ ታሕቲ ገጹ ኣንጎድጐደ። ታሕቲ ገጹ ኣብ ዘንከራርወሉ ከኣ፡ ብኽቱር ድኻም ተኻኢሉ ካብ ምርኣይ ሓሊፉ ዝገብሮ ነገር ኣይነበረን።

እቲ ዓረ ነቲ መሬት እናደሃኸ ንታሕቲ ገጹ ብምውራድ ኣብ ትሕቲ’ቲ ጎቦ ደው በለ። በቃ’ዛ ህይወቱስ ካብዚ ዘይሓልፍ ትርጕም ኣልባ ኰይና! እንታይ’ሞ ክገብር ዕጭኡ ንሱ’ዩ። ግና መን ይፈልጥ፡ እቲ ዝገብሮስ ቆዝሞሳዊ ኣገዳስነት ይህልዎ ይኸውን። ከምዚ ኢልካ ካብ ምሕሳብ ንላዕሊ እንታይ ኮን ክገብር ይከኣል፧ ኣብ ኣእምሮኡ’ውን እቶም ኣማልኽቲ ክሕጭጩሉ ተራእዮ።

ምንጪ=ካብ ያታታት ግሪኽ

4.

* ንቕሓት ኣህባይ *

…ኣብ መስፍናዊ ስርዓት ቹ፡ ኣህባይ ወኒኖም ብመገዶም ዝናበሩ ሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ነበሩ። ህዝቢ ቹ “ጆ ጎንግ” (ሓለቓ ኣህባይ) ብምባል ይጽውዕዎም ነበሩ።

እዞም ሽማግለ ሰብኣይ፡ ንግሆ ንግሆ ነቶም ኣህባይ ኣብ ማእከል’ቲ ቀጽሪ ኣኪቦም፡ በቲ ብዕድመ ዝዓበየ ህበይ ተመሪሖም ኣብ ኣኽራናት ብምድያብ፡ ካብ ቍጥቋጥን ኣእዋምን፡ ፍረታት ኣርዮም ከምጽኡ ይእዝዝዎም ነበረ። ነፍስወከፍ ህበይ ካብ’ቲ ዝኣከቦ፡ ነቶም ሽማግለ ሰብኣይ ሓደ ዕስሪት ክህብ’ውን ጽኑዕ መምርሒ ነበረ። እቶም ነዚ ትእዛዝ ዘየማልኡ ከኣ፡ ብዘይ ምሕረት ብኵርማጅ ይዝበጡ ነበሩ። ዋላ’ውን ኵሎም እቶም ኣህባይ ብኽፉእ እንተ ተሳቐዩ፡ ብሕ’ም ኢሉ ዝዛረብ ግና ኣይነበረን።

ሓደ መዓልቲ፡ ሓደ ብዕድመ ዝነኣሰ ህበይ፡ ነቶም ካልኦት ኣህባይ፡ ከምዚ ስዒቡ ዘሎ ብምባል ሓተቶም፥ “ነዚ ኵሉ ኣብ ቍጥቋጥን ኣእዋምን ዝርከብ ፍረታት፡ እዞም ሽማግለ ሰብኣይ ዲዮም ተኺሎሞ፧” ንሳቶም ከኣ፡ “ኣይፋል ባዕሉ’ባ ብተፈጥሮ ቦቒሉ።” ብምባል መለሱሉ። እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ህበይ እንደገና፡ ከም’ዚ ብምባል ሓተተ፡ “ነቲ ፍረታት ብዘይ ፍቓድ እቶም ሽማግለ ሰብኣይ ክንወስድ ኣይንኽእል ዲና፧” ንሳቶም ድማ፡ “ኣይፋል፡ ንኽእል’ባ።” ብምባል መለሱሉ። ካብኡ እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ህበይ፡ “ስለምንታይ ደኣ፡ ኣብ’ዞም ሽማግለ ሰብኣይ ተጸጊዕና እንነብር፡ ስለምንታይ’ከ እነገልግሎም፧” በለ።

እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ህበይ ዘረብኡ ኣብ ዝዛዘመሉ፡ ኵሎም’ቶም ኣህባይ ሃንደበት ነቕሑ፡ እቲ ጉዳይ’ውን በርሃሎም።

ኣብ’ታ ለይቲ ከኣ፡ እቶም ኣህባይ እቶም ሽማግለ ሰብኣይ ከም ዝደቀሱ ምስ ኣረጋገጹ፡ ነቲ ተሓዪሮምሉ ዝነበሩ ሓጹር ኣፍረስዎ፡ ነቲ ቤት-ማሕርዩር’ውን ፍጹም ኣብረስዎ። እቶም ሽማግለ ሰብኣይ ከዚኖም ዘቐመጥዎ ፍረታት ከኣ፡ ኣልዒሎም ኣብ ዱር ተማልእዎ። ዳግም ኣብኡ ገጾም ድማ ኣይተመለሱን። እቶም ሽማግለ ሰብኣይ’ውን ከይደንጎዩ ብክቱር ጥሜት ሞቱ።

ዩ-ሊ-ዚ ከም’ዚ ኢሉ፡ “ኣብ’ዛ ዓለም ገለ ሰባት ነቲ ህዝቦም ብጽድቂ ዘይኮነ ዘመሓድሩ፡ እኳ ደኣ ብቕጥፈት’ዮም ዝገዝኡ። እዚኦም ልክዕ ከም’ቶም ሓለቓ’ቶም ኣህባይ’ዶ ኣይኮኑን፧ ገዛእ ርእሶም የዐሽዉ ከም ዘለዉ ከኣ፡ ኣይተረደኦምን ኣሎ። እቲ ህዝቢ ምስ ነቕሐ፡ እቲ ዘደናግሩሉ ሜላ ፍጹም ኣይከዋጽኦምን ኢዩ።”

ምንጪ= ካብ ምልኪ ንደሞክራሲ፡ ጄን ሻርፕ

5.

* ካብ ኵሉ እትዓቢ ሕጊ-ንብረት፡ ፍቕሪ! *

…እተን ካብ ኵሉ ዝዓብያ ሰለስተ’የን። ንሳተን ከኣ፥ እምነት፡ ተስፋ፡ ፍቕሪ’የን። እታ ካብተን ሰለስተ ዓበይቲ፡ ኣውራ ኣዝያ እትዓቢ ድማ ፍቕሪ’ያ።

እቲ ከምዚ’ሉ ዝጸሓፈ ሰብኣይ፡ ቀጺሉ ድማ: ንፍቕሪ ከምዚ እናበለ ይደርሰላ፥ “ፍቕሪ ዓቃል’ያ፡ ፍቕሪ ለዋህ’ያ፡ ፍቕሪ ኣይትቐንእን፡ ፍቕሪ ኣይትጀሃርን ኣይትንፋሕን፡ ኣይተስተሓፍርን፡ ናታ ኣይትደልን፡ ኣይትምረርን፡ ኣይትቕየምን’ያ።”

ሎሚ ኸኣ ንሕና፡ ብዛዕባ ፍቕሪ፡ ከምዚ ክንብል ምኽኣልና፥ “ፍቕሪ ከቶ ኣይትሕሱን’ያ። ፍቕርን ሓቅን፡ ዘይጣለማ ሳናዱ’የን።”

ሓንቲ ዕባራን ሓጻርን ጓል፡ ሓንቲ መዓልቲ፡ ንሓደ ረጒድን ነዊሕን ሓዋ ሓዚላቶ፡ እናወደቐትን እናተንስአትን፡ ካብ በረኻስ ንዓዲ ኣቢላ ትሳለ ነበረት ይብሃል። ኣብ መገዲ፡ ሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ተጓነፉዋ’ሞ፡ “ኣንቲ ቆልዓ፡ እዚ ሓዚልክዮ እትሳለዪ ዘሎኺ ቆልዓስ ኣይከብደክንዶ፧” ኢሎም ሓተቱዋ። ንሳ ከኣ፡ “ሓወይ’ዩ፣” ኢላ ኣሕጺራ መለሰት። እቶም ሽማግለ ሰብኣይ ከኣ፡ “ኣነ’ሞ ሓውኺ ምዃኑ፡ ወይስ ዘይሓውኺ ምዃኑ፡ መዓስ ሓቲተኪ። ኣነስ፡ ካባኺ ዝገዝፍ ክንሱ፡ ሓዚልክዮ እትኸድስ ኣይከብደክን’ዶ፧ ኢለ ድኣ’የ ዝሓተኪ ዘሎኹ፣” ኢሎም እንደገና ሓተቱዋ’ሞ፡ ንሳ ከኣ፡ “ኣነ’ውን ነቲ ሕቶኹም’ኮ ኣጸቢቐ ሰሚዐዮ ኣሎኹ፡ ስለዚ ድማ’የ፡ ሓወይ’ዩ ኢለ ምላሽ ዝሃብኩኹም፣” ኢላ መለሰትሎም። እቶም ሽማግለ ግና እናተገረሙ፡ “እወ ጓለይ መዓረይ፡ ጽቡቕ ተዛሪብኪ፡ ግና’ኸ ኣነስ’ምበር፡ ይኸብደኪ’ዶ፧ እናበልኩ’የ ዝሓተኪ ዘሎኹ፣” እናበሉ ተሃላለኹዋ’ሞ፡ ንሳ ድማ ድምጻ ክብ ኣቢላ፡ “ኣቦይ መዓረይ፡ ሓ….ወ…..ይ እዩ!።” ኢላ እንደገና መለሰትሎም ይብሃል።

እዛ ሓጻር ዛንታ እዚኣስ እንታይ ኮን ተስተምህረና ትኸውን፡ እታ ጓል’ከ ሰለስተ ሳዕ፡ “ሓወይ፡ ሓወይ፡ ሓወይ” ማለታስ፡ እንታይ ኮን ይኸውን፧ እቲ ትምህርቱ ኣብ ቀረባ’ዩ፡ እቲ ትርጉሙ ከኣ ኣዝዩ ፈኲስ’ዩ፡ ንሱ ድማ፡ ፍቕሪ’ዩ። ነታ ጓል፡ እቲ ወዲ ከቢዱዋ ከም ዝነበረ ርግጽ’ዩ። ከቢዱዋ ሰንከልከል እናበለት ክትኸይድ ከላ’ውን ትርአ ነበረት። ግና’ኸ ከምቲ ንሳ ባዕላ ዝበለቶ፡ እቲ ቆልዓ ሓዋ ነበረ። እንተ ከበዳ’ውን፡ ሓዋ ነበረ። ንሳስ፡ ሓዋ ሓዚላ ትጓዓዝ ከም ዝነበረት’ያ፡ እትፈልጥ ዝነበረት’ምበር፡ ይኽበዳ፡ ወይስ ኣይኽበዳ፡ ከቶ ምንም ኣይተሰምዓን። እንተ ተሰምዓ’ውን፡ ከቶ ኣብ ጸብጻብ ኣየእተወቶን ነበረት።

ኣየ’ባ! ሎሚ ከምዚኣ ዝበለት ፍቕሪ ኣብ ነፍሲወከፍና እንተ ትሓድር። ከመይሲ፡ ፍቕሪ፡ ማእሰር ኩሉ ፍጻመ’ያ። ፍቕሪ፡ ካብ ኵሉ እትዓቢ ሕጊ ህይወት’ያ። ፍቕሪ፡ ሰማይን ምድርን ኣቚማ ዘላ፡ ዓንዲ ማእከል’ያ።

ምንጪ= ካብ ምሳሌኣዊ ዛንታታት ኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም

# ብመኣ