ዝኽሪ 20 ሰነ ( ግርማይ ኣስፍሃ ዓንቂ)

እዛ ግጥሚ፡ኣብቲ”ሳሕል ከም ሃገር፡ህዝባዊ ግምባር ከም መንግስቲ” ብዝብል ቴማ፡ኣብ ግምባር ሰ/ምብራቕ ሳሕል ዝተገብረ-ሃገራዊ ዝክሪ ክትንበብ’ያ ተገጢማ።
እዞም ኣብዛ ግጥሚ ኣስማቶም ዝጥቀሱ ሰማእታት፡99% ኣብቲ ግንባር ዝተሰውኡ’ዮም።ኣባላት ናይ’ተን ኣብቲ ግምበር ዓሪደን ንወታሃደራዊ ግትማት ተወፍየን ንድሕነት ሰውራ ኤርትራ ዘረጋገጻ ኣሃዱታት ህ/ሰራዊት’ዮም።ካብ ብጾቶም ካብ ዝተቖንጨሉ ቁንጣሮ ዝክሪ ኮይኖም፡ዳርጋ ብምልኡ ኣብቲ ግንበር ዝነበረ ተጋዳላይ ዝፈልጦምን ኣዝዩ ግኑን ስም ጅግንነት ዝለበሱ ብምዃኖም፡ ኪንዮ ብስእለ-ኣእምሮ’ ብዓቅመ-ልሳን ክትገልጾም ዘይትኽእል፡ዘልኣለማውያን ሰማእታት’ዮም።

ነጋውስ ናጽነት
ብርጌ 4

ብምንታይ ይልዓል፡ብምንታይ ይፈለም
ኣስማትኩም ክጽውዕ፡ኣፍ ኣውጽኡ ቐለም
ምስ ታሪኽ ከዕልል፡ታሪኽ ዘልኣለም።
ሰነድ ታሪኽ’ወ፡ ብሃውሪ ዘይቅላዕ
መለኸት ሕልና፡ ብልቢ ዝውቓዕ
ልበይ እናተኸኸ፡ ከም ዕጣን ጸናጽል
ማህደር መን ገዲፈ፡ማህደር መን ክግንጽል?
ምስ መንኩም ጸኒሐ፡ናብ መንኩም ክቕጽል?
ዋናታት ናጽነት፡ጎይቶት’ዛ ባንዴራ
ካብ ራስ-ቔሳር፡ ክሳብ ራስ-ዱሜራ
ምእንቲ ሃገር፡ ዝመለኽኩም ሳህራ
ሓበን ዘንትእለት ኢኹም፡ሰማእታት ኤርትራ!

ኣብ ልብና ኣለኹም፡ክመሲ ክወግሕ
ዋሕስ ዒላ-ጻዕዳ፡ ኣባጓይላ ጥግሕ
ዘይክማህ ጽንዓትኩም፡ ወራራት ዘስግድ
በርሀ ተስፋማርያም፡ዓሊ በያን እኩድ
ናትኩም’ዩ’ዚ ዕቤት፡እዚ ቴክኖሎጂ
ኣልማዝ እዮብ፡ ምኪኤለ ሎጂ
ኣናብስ ምዝላቕ፡ ድብያ ዒላበርዕድ
ዝተብዕ’ምበር፡ ዘይብልኩም ዝርዕድ
ሕጽብቲ መዓንጣ፡ መመሊሳ ትስውድ
ተናፋቂት ኢኺ፡ ሶፍያ ሳልሕ ኣሕመድ
ኣብቲ ንቕሎ ዘብዘብ፡ ጸላኢ ንምዕጋት
ንጉስ መዓሚዶ’ዶ ክብለካ፡ጎይታ ጋጋት
ግፍፍ ይብለኒ’ሎ፡ መላእ ነብሰ-ስጋይ
ኣንታ መምህር ጽንዓት፡እባየ ጸጋይ
ቐታሊ ኩብኩብታ፡ ከም ፍሊት ንባርኖስ
ጅግና ኣባሪፋው፡ ብጻይ ገብረሊባኖስ
ባዓል ሓርገጽ’ወ፡ በዓል ኣባ-ዳማ
ተሓበነለይ፡ በራኺ ሽፈራ ይልማ
ምሉእ ግንባር’ንድዩ፡ ፈጺሙ ዘይርታዕ
መን ይርስዖ፡ ንተስፋይ ገብራይ ተባራታዕ?
ሂወቶም ወፍዮም፡ ዝደፍኡልና ዘውዲ
ከመይ ኢልካ’ታ ይርስዑ፡ እኒ ባዓል ማህዲ
ዘይፈላለዩ ፡ ደቂ ከተማ ደቂ ገጠር
ሳላ ግምባር ኣውገት፡ ዕርድታታ ናይ ቕጠር።
ጎይቶት ግጥም፡ ኣናብስ መኸተ
ትዝ’ዶታ ኢሉኩም፡ ቢላል ተኽለ ሃብተ?
ብስኒት ክንማሙቕ፡ ብትዝታ ክንሓብር
ብደም ዝፈረማ፡ ባዓል ለተብርሃን ተስፋጋብር።
ደም ዝቐለቦም፡ ከም ጨካን ኣሰለት
ጎይቶት ኣርዐ ንኡስ፡ ሓራግጽ ናይ ሽግለት!
ጽሓይ ኤርትራ’ዶ ክብለኩም ናይ ኣፍሪቃ ፍኖት
ኣንታ ሰነድ ልቢ፡ ኣድሓኖም ተኽለሃይማኖት።
ዘይበላለጽ ቅያ ነብሲ-ወከፍ ኣውራ
“ንብስም-ኣብ ተመስገን ቀዲማታ”ብህሎ ሰውራ
ሓንፈጽ ተጋዳላይ፡ ብቛል ዘርኢ ሩስያ
ታሪኽ ዘመዝገበ፡ ኣብ መዓስከር ቅያ
ኣብ ክንዲ ናብ ሩስያ፡ መሪጹ ንሜዳ
ኣብ ከርሳ ኣለኩም፡ኪዱ ዒላጻዕዳ።
ኣንቶም ዳሕረወት፡ ከይመስለኩም ጥቕራን
ዝባን ሰብኡት’ዩ፡ ዝቀድድ ከም ምራን
ዒላ ጻዕዳ ኣለኩም’ወ፡ምኪኤለ ሚራን!
ሰብ ሓበን ሓወልቱ፡ ናይ ሎምን ፈለማን
መሓመድ ሓሰን፡ ኣብቦከር ዑስማን።
ድምብርጽ ዘይብለን፡ ዓረርን ባሩድን
ወርቃውያን ወለዲ፡ ናይ ታሪኽ መዓድን
ታሪኽ ጅግንነትኩም፡ ኣይውድኦን ጸውየ
ልቡ’ዩ ሰፈርካ፡ ኣማኑኤል ፍስሃየ።
ድኸም ኢሉኒ’የ ጀሚረልኩም ጽሕፈት
ክንደይ ቅያ ክብሎ፡ ብርጌድ እንዳ ጽፈት?
ቁንታሮ’ዩ ዓቅመይ፡’ታይ’ከ ይኽእሎ
ይቕሬታ ይሃትት፡ንእንዳ ሞንቶካርሎ!!!!
…….ብርጌድ 31
መሊሱ ዝሕደስ፡ ዘይበሊ ጽልዋ
ደቂ ዴስነት’ምበር’ዮም ደቂ ታባ ጉዋ።
ሓዊ ዝድራሮም፡ ከም ግንባራት ናቅፋ
ርእሰ-ተኣማንነቶም፡ ጽንዓቶም ሓለፋ
ዘራይ ኣይዓጦም፡ ኣይግድሶም ውሳይ
ሓጂ ከሊፋስ ተሪፉ፡ መሪጻቶ ጋርሳይ።
ጥሙራት ሓድነት፡ ከም ማእዶ ርግሀ
ገብራኣብ ጋይም፡ ምስ ባይኖሳይ በርሀ።
ሰብ ተውለ ጅግንነት፡ ሰብ ማንታ ሓኾተ
ጅግና ኤልያስ፡ ምስ ብርሃነ ሃብተ።
ምልኣት’ዶ ክብለኩም፡ ጾሎት ስብሃትልኣብ
ኢብራሂም ማንጁስ፡ ምስ ብርሃነ ገብርኣብ።
መበቆል ሓደ ልቢ፡ ምንጩ’ዛ ሓድነት
ደቂ ማሕበርነት’ዮም፡ ታባ ሃጸይነት።
ሓደ ኣካል’ዮም ኩላ ጓላን ወዳን
ቃል ዝኣተዉ፡ ዘይጥለም ኪዳን!
ኣመተ ዘራኣጽዮን፡ ‘ወ ንግስቲ ገ/ኪዳን።
ውፉያት ገናሽል፡ ጽኑዓት፡ ከም ዓረ
ፋጥማ ሳልሕ፡ ምስ ብርሃነ ስዓረ።
ንቅሓት ሕላገቶም ፡ስዓርቲ መሃይም
ንመን ትዝክሩ’ታ ድሕሪ ወዲ ጋይም?
ምፍላይ ሳኢነዮም፡ ሰብ’ድዮም ኔሮም ኣርዮስ
ምዑታት ምልክት’ወ፡ ባዓል ብርሃነ ግርዮስ!
ንጸላእቶም ዘበሉ፡ ‘ስዩምን ኣላሽን
ደቂ ዒላ ጻዕዳ’ወ፡ ደቂ ሩባ ማይ ካላሽን።
ንፈተውቶም መላኣኽ፡ ንጸላእቶም ኣትማን
ኣሰፋሽ ኩኘ፡ ምስ ኢብራሂም ዑስማን።

………..ብርጌድ 23 ይቅጽል…

ተወንጫፊ ኣሃዱ፡ ኣብ ጎቦን ጽርግያን
ካብ ምዕራብ ናብ ሰሜን፡ ብዘብዘብን ጉያን
ዘይድፈር ሰራዊት ፡ ኣብ ተርግእን ድብያን
ዘይምሕር ወስታኹም፡ ከም መርዛም መንደላይ
ሃደንቲ ዓወት፡ ብተርግእ ፡ ብቃፍላይ
ዓወት ዝድራሮም ፡ኣብ ከበሳን ቖላን
ኣቶም ደቂ መፈየጽ፡ ደቂ ታባ ጎላን!!
ብመንከም ፈሊመ፡ ብመንኩም ክዛዝሞ
እንታይ’ከ ክብል’የ ከይተቕስኩ ማሞ?
ባዕልኻትኩም ሰንደቅ፡ ባዕልኻትኩም ዘንጊ
ተስፋማርያም ጋፎ’ወ፡ ሃይለማርያም ሳህልዝጊ!
ዘይግረር ሓይሊ፡ ዝራብዕ ኣንበሳ
ጨዳዲ ኣኻውሕ፡ ዘይሓቕቅ ማሳ
ሓንጋሪ ኣሃዱ፡ ኣብ ኢድካን ሞንኩብካን
ኣብ ጎቦ ዝጎዩ፡ ምስ ምሉእ ኣርባዕተ ጀሪካን!!
ንበይኑ መስርዕ’ዩ፡ አረ ምሉእ ጋንታ
የብልካን መግለጺ፡ ካልእ’ዩ ሓኔታ
ልቢ’ዩ መቃብርካ፡…ያቖብ ማሕታ!
“መድሕን”‘ኳ ዝብልዋ ንጋንጽላ
ክንደይ ሸባብ ክብሎም’ሞ፡ክንደይ ኣፍላ
ጅግንነትን ዋዛን ኔረን፡ ምስ ምስግና ታፍላ።
ተወርዋሪ ኣሃዱ፡ ኣብ ጉዕዞን መርሽን
ደቂ ባዶ ኣኩብ፡ ታባ ማይ ካላሽን።
ቕሻረት’ዶ’ታ ክብሎ፡ ናይ ኣውገትና ኣርማ
ቃል-ኪዳን መስቃእቲ ዝኣሰረ ጋማ
ጅግና ምልክት’ዩ፡ ናይ ዓወት ሓባሪ
ልበይ ኣሕዲጉኒ፡ ቃልኣብ መሓሪ።
መናብርቲ ታሪኽ መናብርቲ ዓወት
ብርሃነ ሳልሕ፡ ሃይለ ገብሪሂወት።
ምኩሕ ኣሃዱ’ዩ፡ ዓወት ዝድራሩ
ታባ ወዲ ዓከር ትመስክር፡ ታባ ወዲ ግብሩ።
ኣንታ ጸባ-ጸገብ፡ ድልዱል ኣቓውማ
ባዓል ክራር ኔርካ፡ ባዓል ጥዑም ዜማ
ብሩኻት’የን ዝወለዳኹም ማህጸን
ጅግና ኩሉ ገጻት ኔርካ፡ ጀርጆ ተስፋጽዮን።
ኣቤት’ወ ክትኩስ፡ኣትኪልካ ብጠጠው
መልክዐኛ ሸባብ ኔርካ፡ኪዳነ ገ/ሃንስ ጠረው።
ክልተ ትጽቢት’ከ ፡ከመይ’ሉ ክሳነ
ተሪኽ’ዩ ሓድግኹም፡ መቅሊ’ተተሳእነ
ምካኤል ገብረኪዳን፡ ምስ ሕሩይ የማነ።
ምዕይ ዘይብል፡ ንውግእ ኣውዒሉ ዘሕድራ
ጸኒዑ ዘጽንዐ፡ ዑሞር ኣቢዳራ።
ኣንቲ ነብሪ ጎልጎል፡ ዘይብላ ንሕስያ
ዓድረሶ ዝሓረየትኪ፡ ቁንጅናኺ ደልያ
ታሪኽ’ዩ ሓድግኺ፡ ኣልጋነሽ ብሪጣንያ።
ዓይኒ’ዶ ክብለካስ፡ ናይ ኣሃዱ ርእሲ
ፈታሕን ኣሳርን፡ ማዕበላት ትጓሲ
ቅጅል እንካ በልካኒ ሓዚልካ ፒኣርሲ
“ሃሎው..ኣብ ምሰመር ዘለኻ”እናልካ ክትምክት
ድምጽካ’ሎ ገና ስዒድ ምልክት።
…………….እንዳ 74 /ሰንጥቕ/
“ኣንታ ሎሚ ግዳ፡ ወናኒ ስታሊን ኦርጋን”
ሕላገት ዶ ክብለኩም፡ ናይ ሰውራና ላዳን
መዳፍዕኩም መብረቕን ነጎዳን
ታርጌት ቦምባታትኩም፡ዘይግለጽ ብልሓቱ
መዕረ ተጋዳላይ፡ ብስለተ-ንቅሓቱ
መለኽቲ ኣጽዋሮም ፡ ልዕሊ ዋናታቱ።
ነዛሕቲ ኣሳት፡ ባሩዱን ቓጸሎን
ቃና ጥዑም ፋጻ፡ ብትኽሎን ብስቕሎን።
ቅድሚ ምትኳሱ’ወ፡ ሓሞቱ ዘዕጥቕ
ኣቦ ከቢድ ብረት፡ ጎይታ ሰንጥቅ
ጀነራል’ምበር’ዩ፡ ናይ ኲናት መሃንድስ
ገበል ጣሻ ኔሩ፡ ብርሃነ፡ወዲ ኮማንድስ።
እቲ ነብሪ ጎልጎል፡ ውዑይ ደም ከም ኣፍላ
ኣካ ተራእየኒ፡ ምስ ዕጥቐ ሕማላ
ኣባ ተራጋረግ፡ ዘይቕደም ኣብ ህጅማ
ዓይኒ ሓፋሽ፡ ከም ፍቱው ዕላማ
ጽንዓት ከዲንካና፡ ግርማይ ወዲ ጎማ።
ሂወቱ ወፍዩ፡ ሂወት ከብልዓኒ
መን ይርስዖም…ንባዓል ኣጎልዕኒ።
ወቃዕቲ ዕላማ ዓይኒ ታርጌት
ዋሕስ ዕርድታትና፡መላእ ግምባር ኣውገት
መድሕን’ዶ ክብለክን፡ ኤርትራውያን ፈውሲ
ኣደ ወሊዳ ትምከን፡ ኤርትራዊት ከርሲ
ቅኒት ተውጻኣሉ፡ ብመንፈር ንተኽሲ
ሕቶ’ጥራይ ኮይነ፡ ስኢነሉ መልሲ
ኣስማትክንን መስዋእትክንን፡ክልቲኡ ሞኽሲ
መሊሱ ዝሕደስ፡ መንፈስክን ዘይስልኪ
መሊሱ ዝግንፍል፡ ሓሞተን ዘይንኪ
ክልቲኤን ኣስቴር፡ ዝሓረራ ኣብ ታንኪ!!
ሓፋሽ’ዩ ምስክረን፡ ሰላም ምስ ተኸድነ
ኣስቴር ነጸርኣብ፡ ምስ ኣስቴር ብርሃነ።
ነቲ እሾኽ፡ ዳንዴር፡ መን ምጸረጎ?
እንተ ዘይሓልፉ፡ ባዓል ኣባጅጎ።
ጎይቶት ጣሻ’ወ፡ ከም ገበል ገፋፍን
ባዓል ወዲ እስማዒል፡ እኒ ሃይለ መስፉን።
ጽሓይ እንዲኻ’ታ፡ ጽሓይ ግምባር ኣውገት
ዓይኒ ዕላማ’ወ፡ ንጉስ ታርጌት
ኣብ ምድርን ሰማይን ፡ኔሩካ ዝህጀም
ስሚ ነፈርቲ’ዶ ክብሎ፡ ንመሓሪ ላዕጀም።
ናኣብነት’የ፡ ቁንጭል ኣቢለዮ
መሓመድ ሓጎስ፡ ምስ የማነ ማርዮ።
‘ታይ ዝበሊ ኒሕ’ዩ’ታ ‘ታይ ዝበለ ሓቦ።
ይትረፍ’ዶ ክትገብሮስ፡ዘደንጹ ክትሓስቦ
ጽኑዕ ኪዳን’ዩ፡ ዘይፈልጦ ማሕላ
ታንኩ እንሳኸደትሲ፡ርእሱ ግን ዘየላ!
ሕድሪ ዘረከቦ…ታንኩ እንከየቓጸለ
ትንፋሱ ኣፋንዩስ… ቓልሱ ዝቐጸለ
ታንኪ ዝዘወረ፡ርእሱ ምስ ተቖርጸ
ንሞት መሊኹ፡ ታሪኽ ዝሃነጸ
“ስዉእ ታንኪ ኣውጺኡ”ኢልካ ዝተገልጸ
ስስዐ ናጽነት’ዩ ሓቲቱ፡ ከምዚኦም
ማህደር ሰውራ’ዮም፡ ባዓል ስማኦን ጎይትኦም!
ሕሉፍ’ዩ ዛንታኦም፡ ዛጊት ዘይተራእየ
ማህደር’ኳ ክውሕዶም፡ ንበዓል ኣምባየ።
……………..ብርጌድ 44 ይቅጽል…
ጽዓተኛ ኣሃዱ፡ ፈጺሙ ዘይብገር
ጸዋሪ ክብደት፡ ባዓል ረዚን ማእገር።
ከሰል፡ ዝኽዳንኩም፡ በለልታን ርሃጽን
ጸዊዕኩም ተስሞዑ ፡ ንባሩድ ንሓጺን።
መሊሱ ዝምንጉድ፡ ኣብ ሕሰም ኣብ ምረት
ኣብ ማንቛ ዘጣጥሕ፡ ከም ጀያ ከም ኩሮት
ታሪኽ ዝብሃጎ፡ ሰውራዊ ቅሻረት
ብፍቅሪ ናጽነት፡ ልቦም ዝነደዱ
ደም ከፊሎም፡ ታሪኽ ዝሰነዱ
ቃላት ሓርቢቱኒ፡’ታይ ከይብል ሕጅስ
ዓሊ መሓመድ ዘኪረ፡ ዓሊ ማንጁስ
ስቅ ከይብል ግን፡ ካበይ ይምጻእ ዓቕሊ
ባሕሪ’ንደሞ ኮይኑ፡ዛንታ ዘመን ገድሊ
ብምንታይ ይገለጽ..?
ካብ ምሉእ ከበባ ፡ ኣሃዱአን ኣውጺኤን ዘግዓዛ
ረዚን’ዩ ታሪኸን፡ከቢዱኒ ኣምብዛ
ትብዓት ወዘነት ገ/ሃንስ ዛንታ ዓለውያ ዓሊ
ቃላት የብለይን፡ ንውዕልአን ወካሊ
ምሕታት ይሕሸኩም፡ ኪዱ ምእሳር በቅሊ።
ሰላሕታ ዶ ክብለካ፡ ድሙ ግምባር ኣውገት
ከም ፈሳሲ ዘይዕሞኽ፡ ከም ዓረር ዘይዕገት
ኣንታ ዓርኪ ጣሻ፡ መዋዕልቲ ገረብ
ብምልክት’ምበር፡ ብቓላት ዘይዛረብ
ዉፉይ ስለያ፡ ባዓል ታኣምራት
ዓሊ ስለያ’ወ፡ ኣትሪፋቶ ግራት።
ኩሉ ናትኩም’ዩ፡ ሕልፉን ትሩፉን
ዝራብዕ ወዲ ተስፋይ፡ ምስ ነብሪ ሩት መስፉን።
ከም ቁጡዕ ኣራዊት፡ ፍጹም ዘይዳነ
ወዲ ተስፋልደት፡ ምስ ቴድሮስ የማነ።
ዘይበላለጽ ቅያ፡ ዘይብሉ ምርጫ
ደቂ ሩባ ኣልጌን’ንድዮም፡ደቂታባ ውዑይ ቅጫ።
ብሕልሚ ዝድህል፡ ከም ህሱም ወደባይ
በዓል ገሬ’ምበር’ዮም፡ገሬ ዓርኮብኮባይ
መንፈሶም ኣይተጻዕደን፡ ኣብራኾም ኣይረብረባን
ደቂ ታባ ሰማይ’ምበር’ዮም፥ታ ደቂ’ዛ ካሪባን።
ወትሩ ትወን’ዮም ወትሩ ኣዝመራ
በራኺ ሰመረ፡ ብጻይ ወዲ ኣዝራ።
ንውዕለቶም ዝገልጽ፡ መጠን የለ ዓቀን
ደቂ ታባ ወኪ’ምበር’ዮም፡ደቂ ታባ ላቚን።
ብዘይከኦም የለን፡ ናይ ተሪኽ ሕዛእቲ
ኣናብስ ታባ ጋሕማጥ፡ ሓራግጽ መግዛእቲ።
ሃፈጽታ ፍቅሮም፡ ንልቢ ዘንድድ
ወልዳኣብ ገ/ልዑል፡ ምካኤል ገብረዋህድ።
ጥሙራ ከም ማእዶ፡ ጓሶት ሓድነትና
ቅያታት ውዕሎኹም፡ ሰነድ ናይ ልብና
ጨረርታ ብርሃንኩም፡ኪንዮ ጽሓይ ወርሒ
ኣብ ደናጉላ ኣለኹም፡ ኣብ ኣጻድፍ ከውሒ
ወትሩ ምነት ኢኹም፡ ወትሩ ሰውሒ።
ነጋውስ ናጽነት፡ ደበስ ንዝዓነወ
መርሖ ጭቑናት፡ መፍትሕ ዝተዓጽወ።
ኩሉ ታሓቢኑ’ዩ፡ ቅያ ዎሎኹም ዝሰምዐ
ሕቛፍ ዕምባባ ዘንብር’ምበር፡ኣይተራእየን ዝነብዐ!

ግርማይ ኣስፋሃ/ዓንቂ/

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.