ኣቦይ ዕጡቕ፡ ሓጻር ዛንታ by grmay asfeha anki,

ኣቦይ ዕጡቕ

—————

ሓጻር ልቢ ወለድ ዛንታ።

ደራሲ ግርማይ ኣስፍሃ ዓንቂ፡

“ኣቦይ ዕጡቕ….ኣቦይ ዕጡቕ” ዝብል ዳሃይ ንካሜራ ቁጽሪ ዓሰርተ ኣናወጻ። ኣብታ ዝራሓቀት ኩርናይ ናይታ ክፍሊ ኮይኖም፡ኢዶም ኣልዓሉ።”ኣጋይሽ መጽዮምኹም ስለዘለዉ፡ ኣብ ኣፍደገ ተረኸቡ”።ተረኛ ተቀባሊ በጻሕቲ ኣስሚዕዎም ተዓዝረ።ኩሎም ኣብታ ክፍሊ ዝነበሩ እሱራት ንሕድሕዶም ተጠማመቱ።ኣቦይ ዕጡቕ ካብ ዝጸንሕዎ ዕጽፍጻፍ ኮቦርታ ተንሲኦም፡ ሰንከልከል እናበሉ ካብታ ክፍሊ ክወጹ ተራእዩ።ዘይተገረመ እሱር ኣይነበረን።

ኣቦይ ዕጡቕ ንዕስራ ዓመታት’ዮም ተሓይሮም።እተን ዓሰርተ ቀዳሞት ኣብ ዕጹው ሸላ! ነቦይ ዕጡቕ” ተበሪህዎም ከዕልሉ ርእየዮም “ዝብል ሰብ የለን።”ኣቦይ ዕጡቕ ብምንታይ ኢኹም ተኣሲርኩም?” እትብል ሕቶ ንባዕላ ቤት ማእሰርቲ’ያ ንዐኦም።እዛ ሕቶ፡ ዓሚል ኣቦይ ዕጡቕ’ያ።ንሶም ውን ሓንትን ዘይትቅየርን መልሲ’ያ ዘላቶም።” ዕጡቕ ኔረ!” ሓንትን መለቀብታ ዘይብላን መልሶም’ያ።ነዚኣ ውን ዕረ እናጣዓመቶም’ዮም ዘድምጽዋ።በዚ ኻኣ’ያ እዛ” ኣቦይ ዕጡቕ ” ትብል ሳጓ ለጊባቶም ። ነዛ ሳጓ መን ከምዘልገበሎም፡ ዝክሪ የብሎምን።ነቦይ ዕጡቕ ይትረፍ’ዶ ስልጣንያ ኣንጠልጢሉ ክበጽሖም ዝመላለስ በጻሒ፡ደሃዮም ክሓትት ተ ወ ር ዝብል ሰብ ‘ውን ተራእዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን።”እምበር ዶ ካብ ሰብ’ዮም ተፈጢሮም!”?ኢሉ ዘይግረምን ንውሽጡ ዘይሓትትን እሱር ይከሰስ’ዩ።ዓዶምን ዓውዶምን ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን። “ኣቦይ ዕጡቕ ስድራ ወይ ዉን መቅርብ’ዶ የብልኩምን’ዩ”? ኢለ ዝሓቶም ጋኔን ኮይኑ’ዩ ዝስምዖም። “ካብዚ ምስ ወጻኹም ናበይ ኢኹም ክትከዱ”? ንዝብል ሓታቲ፡ “ክወጽእ ድየ”? ብምባል’ዮም ተገልቢጦም ዝሓትዎ።እቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ሓደ ኣገዳስን ዑቅባ ከምዝርእይዎ፡ ዝፈልጦም የለን።ሎሚ ግን፡ ፍልይቲ ዕለት’ያ ነቦይ ዕጡቕ።ንፈለማ እዋን ጋሻ ዘይኮነስ ኣጋይሽ መጺኦሞም።

“ናይ ሎሚ ፈታዊኻ ናይ ጽባሕ ጸላኢኻ ክኸውን ስለዝኽእል፡ ምስጢርካ ኣብ ምውጻእ ተጠንቅቕ” ትብል ብሂል፡ ሻድሸይቲ ህዋሱ’ያ።ውሽጡ መቃብር’ዩ።ልቢ ሰብ ክጉርጉር ግን፡ ሃነፍነፍ እብል።’ወገነይ’ ኢሉ ልቡ ዝኸፍተሉ መቅርብ ኮነ ዓርኪ የብሉን።”ጻቅጥ” እዮም ዝብልዎ ተቀማጦ ኩዶ ንፋሻ። ቁንጹብ ኣካላቱ፡ ጥንቢ’ዩ።ሽሙ ጉዑሽ ይኹን’ምበር ብወዲ ፎቶ’ዩ ዝጽዋዕ።ብጉልበት ዘይበልጾ መሰታ የብሉን።ማዓንጣ ግን ትበተኽ. . ሰም ኣይብልን! ብዓይኑ’ዩ ዝዋቃዕ።እተን ጨምጫማት ኣዒንቱ፡ ዝባላዕ ጨረርታ ኣለወን።ገጹ ኣአሽኹ ክንድር እንከሎ…. ንሓሞት ነብሪ ዝዘርግ ውቃበ’ዩ ዝዓስሎ።ብባህሪኡ ቴፍናን’ዩ። “እዝስ እንቋዕ’ኳ ጉልቡት ኣይኮነ” ደቂ ዓዱ ዝደጋግምዋ ዘረባ’ያ።ወዲ ፈቶ ሓደ ወለድ’ዩ። ኣብ መበል 30 ዓመት ዕድሚኡ’ዩ ተመርዕዩ።ድሕሪ ሓሙሽት ዓመት ኣብ 1980 ወዲ ተበኲሩ። ‘ታይ’ ሞ ምስ ሰብ ዝቃዶ ባህሪ ኣይተዓደለን።ምስ ባዓልቲ ቤቱ ነብሰ- ጾር እንከላ ዝጀመርዎ ነገር፡ ድሕሪ ጥምቀት ወዶም ተፈላልዮም።ባዓልቲ ቤቱ፡ ጸቅጢ’ዩ መሪርዋ።ወዲ ፈቶ ሕድገት ኣይመባልዕቱን’ያ።ምስኡ እንካብ እትቁረን”እፎይ” ኢላ ሓዲራ ኣይትፈልጥን።”ዲሆሮኛ’ዩ። ሓደ መዓልቲ፡ ኣብ ዘይወጾ ህጉም ክኽተት’ዩ። ዲሆሮኛ ሰብ፡ ቆድዩ ኣይቕድዎን’ዩ!’ ትብል ኔራ’ያ። ወዳ ናይ ኣብኡ ከይወስድ ስግኣት ኔርዋ።እንተኾነ ልዕሊ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝጸንሕ ዕድመ ኣይተዓደለን።ንወዲ ፈቶ ሓንቲ ሕማም ውን ኔራቶ’ያ- ልዕልና።ምስኡ ዝዓበየት ሕማም’ያ።ብንእሱ ሕዱር ሕማም ልዕልና ኣጥርዩ።ከም ኣሳሳዪ ነገር፡ ባዕሉ ኣባኢሱ ባዕሉ ክሽምግል’ዩ ዝህንደድ።ነገር ፈጢሩ፡ ነገር ከምሓድር ይቀዳደም።ኮምኡ ጌሩ ዝብርሆ የለን።

ኣብ 1981 ዓ.ም. ኩዶ ንፋሻን ከባቢኣን ብሕሱም ደርቂ ዝተጠቅዓሉ ዓመት’ዩ።ብዙሓት ደቂ’ቲ ከባቢ ድማ፡ስድራቤቶም ንምጥዋር፡ ኣብ ዘይኣምንሉ ዕላማ ብምስላፍ ጠበንጃ ጸላእቶም ታሓንገጡ።ገሊኦም ከኣ፡ “ኣዳኖይ ገደፋኒ” ብዞዓይነቱ ዕሸላዊ ስሚዒት ስዒቦሞም ተዓጥቁ። ወዲ ፎቶ ሓደ ካብ’ዞም ዳሕረዎት’ዩ።ምስ ረድኢ ዝተባህለ ጸብደል ጎበዝ ናብ ሚሊሻ ስርናይ ተጸንቢሮም።ረድኢ ብንእሱ ስድራቤቱ ዝሞትዎ ዘኽታም’ዩ።ብሓሙሽተ ዓመት ዝንእሶ ‘ደበሶም’ዝባሃል ሓው ውን ኣለዎ።የግዳስ ደበሶም ሓዊ ረድኢ ኣእምርኡ ከምቲ ዝድለ ኣይማዕበለን።ጎዳኢኡ ይጎዳእ ስሑው’ዩ።ረድኢ ከኣ ነዚ ስሑው ሓዉ፡ ኣብታ ዘኽቲሞም ዝዓበዩላ ህድሞ፡ ሓድግዎ’ዩ ምስ ወዲ ፎቶ ዓርኩ ዝወገነ።ርጉም ሓውቦ ግዳ ኣለዎም። ንደበሶም ሓዉ፡ ሓውብኡ ደርብዩ ከምዘይድርብይዎ ምህሙን ተስፋ ነበሮ።

ኣመል ምስ መግነዝ’ዩ።

ወዲ ፈቶ፡ዓብላሊ ናይ ምዃን ስምዒቱ እናሓደረ ወትወቶ።እቶም ስርናይ ዘዋህለሎም ከክንዲ ዕጭ ዝኮኑ ኣባጽሕ ግን ኣይተጻዕድሉን።ይጥቀም ኣይጥቀም ኣብ ዝተላዕለ ኣርእስቲ፡ገናሒ ናይ ምዃን ስሚዒቱ ገንፈለ።ዘይሩ ዘይሩ ስልጣን ብኸመይ ክጭብጥ ይኽእል ኣብ ሓሳብ ተሸኽተ።ብተግባር’ምበር ብሓሳብ ስልጣን ከምዘይትጭበጥ ከኣ መደምደምታ ገበረ።ፍጥር ካብ ዝብል ትኩር’ዩ።ኣይመንፈቕ ኣይዓመት ባህርት’ቲ ስርዓት ከለሊ ከኣለ።መገዲ ስልጣን ንምርካብ ግን፡ ክባላሓት ኔርዎ።ውሽጡ’ዩ መማኽርቱ።ብሓሳብ ተበልዐ።ንሓለፍቲ ምብላዕን ምስታይን ነብሰ-ምትሓት ጌይሩ ጸብጸቦ።ኣየዕረፈን ግን፡ ይሓይሽ ናብ ዝበሎ ሓሳብ መረሸ።ናብ ስልጣን ናብ ዘሕኩር ፍ ል ስ ፍ ና!

እቶም ብስርናይ ዝታዓስቡ ምልሻ፡ ኣብ ከባቢ ዓዶም’ዮም ዓስኪሮም ዝነበሩ።ካብቲ ዝዓስከርሉ ነቅጣ፡ ናብ ኩዶ-ንፋሻ፡ ስዓትን ፈረቃን’ዩ ዝወስደሉ ንእግረኛ።እታ ካብቲ ዝነበርዎ ነቕጣ ምሕድግ ኢላ ትርከብ እንዳ ስዋ መውዓሊቶም’ያ።ጉዑሽ ስዋ ሓሓንፊፎም ነቲ ከባቢ ደውሾሞ’ዮም።ብተሪር ወታሃደራዊ ሕጊ ዝቅየዱ ኣይነበሩን።

ምሸት ዓርቢ’ዩ።ረድኢ ንወዲ ፎቶ ካብ ቴንዳ ኣዛዚ’ቲ ምዓስከር ክወጽእ ርእዩ ተገረመ።ናብቲ ትሕቲኡ ዝነበረ ኣኻውሕ ከየንቆልቆለ ተዳህዮ።ካብ ወዲ ፎቶ መታዓስብቱ ዝቀርብ ሰብ ኣብቲ መዓስከር ኣይነበሮን።መማኽርቲ ረድኢ እንኮ ንሱ’ዩ። ወዲ ፎቶ ብቁልጡፍ ደበኽ በሎ።”ከመይ ውዒልካ ረድኢ ዓርከይ። ኣይሲኢነካ እንድየ ኣበይ ደኣ ውዒልካ”?

“ዋእ ኣይትማሊ’ንድዮም ኣድኪሞምና። ክንደይ ኩርባን ሽንጭሮን ድዮም ኮለል ከብሉና ውዒሎም። ድካም ምውጻእ ኣብዩ’ታ ወዲ ፎቶ ዓርከይ ደቂሰ’የ ውዒለ”።

“ዋእ… ረድኢ ዓርከይ እዚ ደኣ ናተይ ኢልካ ሓዞ’ምበር”ኣስናኑ ገልሃሉ።

“‘ታይ ደኣ’ኸ ናይ ዳሓን ዲኻ ኣብቲ ቴንዳ ናይቲ ኣዛዚ ኣቲኻ ጸኒሕካ?” ልቡ ከምዘይርከብ እናፈለጠ ሓተተ ረድኢ።

“ዳሓን’የ ንእግረ መገደይ’የ ኣላጊሰ ጸኒሐ”።

“ኣነስ ዝቕረብ ኮይኑ ዘይስምዓኒ’ቲ ኣምሓራይ ጸዋግ’ዩ” ገጹ ሸመቀቖ።

“ኣይትበል እንተቀሪብካዮ ጉድ’ዩ ክጥዕም!ኣነስ ኣምሓራይ ኮይኑ ዘይስምዓኒ”

“ብሓቂ ድኻ..እሞ’ስዋ ደኣ ሰቲና ዘይንመጽእ ደልየካ ከኣ ኣለኹ”።

“ንኺድ ። ናይ ዳሓን ዲኻ’ከ?”

“ኣይ ናይ ዳሓን’የ”። ተታሓሒዞም መገዶም ቀጸሉ።

ኣብታ ዝኣተውዋ እንዳ ስዋ ነዊሕ ኣይጸንሑን።የግዳስ ካብታ ገዛ ክወጹ እንከለዉ መሬት ዓይኒ ሒዙ ነበረ።ረድኢ ሓሳብ ኔርዎ።”‘ታይ ድዩ መሲሉካ ወዲ ፈቶ ዓርከይ? ደበሶም ሓወይ ትፈልጥ ኢኻ በይኑ’የ ሓድገዮ መጺአ ዘለኹ።ሓውቦይ ከኣ ትፈልጦ ኢኻ ጥራይ ኢዱ ኮይኑ ኣይኮነን ኢዱ መሊእሉ እንከሎ ውን ጡብ ብዕራይ’ዩ።እዚኣቶም ከኣ እተን “ራሽን” ዝብልወን ቁሩብ ስርናይን ዘይተ-መይትን ሰው ከየብሉልና፡እነዉኻ ጥርቅም ኢሎም።ስለዚ ንሕማቅ ምዕልቲ’ለ ዝዓቆርኩወን ቁሩብ ሰልዲ ኣለዋኒ’ሞ፡ ነዚ ሓውይ ቁርብ እኽሊ ሸሚተሉ ክመጽ።ናብዚ ቆላሉ ገጸይ ክወርድ ደልየ ኣለኩ”ክብል ሓሳቡ ኣካፈሎ።

“ዋእ ቆላ ደኣ ገድሊ እንተረኸቡኻ’ከ?” ስግኣቱ ገለጸሉ።

።”ዋይ ገድሊ ወደይ’ታይ ይፈልጡኒ ንዓይ! ብረተይ እኮ ኣብ ገዛና ሓቢኤያ’የ ክኸይድ”

“እወ ኮምኡ እንተ ጌርካ ዳሓን’ዩ። ገሊኦም ሓሰውቲ ከይረኽቡኻ ግን፡ ጥንቅቅ በል”

“ሓቅኻ። ሎሚ ኣማስያይ ናብ ዓድና ክኸይድ’የ። ጽባሕ ኣድገይ ሸባሊለ እግስግስ”

“ባቃ። በል የሳልጠልካ ረድኢ ዓርከይ”

“ኣሜን…! ሶሉስ ምሸት ዓድና ተመሊሰ፡ ረቡዕ ከምዛ እዋን ኣብዚ ኣለኹ ቻው” ተሳናበቶ።ናይ ኢድ ምጭብባጥ ወሲኾም ኣኣንፈቶም ሓዙ።

ወዲ ፎቶ ንረድኢ ድሕሪ ምፍናዉ፡ ኣይቀሰነን።ኣብ ሓንጎሉ ብልጭ ዝበለቶ ሓሳብ ድቃስ ትህብ ኣይነበረትን።ምሉእ ለይቲ ልዋም ሃዲምዎ ሓደረ።እታ ሓንሳብ ማሕ-ብልጭ ዝበለቶ ሓሳብ፡ንመላእ ቀልቡ ተማሰሐቶ።ደጋጊሙ ተቃለሳ። ሕልንኡ ክሸይጥ’ያ ትውትውቶ ኔራ።ኣብ ውሽጢ ርእሱ ረመጽ ዝተኻዕዎ ኮይኑ ተሰምዖ።ጽማቕ ኣምዐ ከምዝሰተየ፡ ውሽጢ ልቡ ሓው ሓው በሎ።በቲ ካልእ ድማ፡ ስልጣን ምስ ምሉእ ጹሩራታ ፍ ሽ ኽ ትብሎ ዘላ ኮይኑ ተሰምዖ።ኩሎም ሚሊሻ ስርናይ ገጹ ርእዮም ክሽቕረሩ ተሳእልዎ።ወሰነ።ኣማስይኡ፡ብረቱ ታሓንጊጡ ከውልን ጽምውን’ዩ፡ ብዝበሎ ስንጭሮ ሃተፈ።ዝወለደት ክትወልድ ቆሪጹ’ዩ።ድሕሪ ናይ ክልተ ስዓት ሕቡእ ጉዕዞ ኣብ ከንፈር’ታ ተወሊዱ ዝዓበየላ ዓዲ ተወረመ።ከም ኣብ ሰንቀ ዘድበየ ሓኽሊ ድሙ፡ኣብ ገምገም’ታ ዓዲ ኣብ ዝርከብ ጉርዒ ተሸጉጡ ከውታ ተጸበየ።ድሕሪ ጽጹይ ጽንተዋ፡ናብ ህድሞ እንዳ ረድኢ ተቋመተ።ብኽቱር ጥንቃቀ ከኣ፡ ኣብ ኣፍ ልዳት’ታ ህድሞ ተላሒጉ ማዕጾ ኳሕኩሐ።”መን ኢኻ…?” ደበሶም ርዑድ ድምጺ ፈነወ።

“ክፈተኒ ኣነ’የ ኣነ ጉዑሽ “ወዲ ፈቶ መንነቱ ኣነጸረ።ደበሶም ኣይተማተአን፡ ማዕጾ ኣርሕዩ ኣእተዎ።ኣብ ናይ ካልኢታት ህሞት ሞንኩብ ንሞንኩን ተጓነጹ።ምስ ሓጺርን ትሑትን ልውውጥ ሰላምታ።ታህዋኽ ወዲ ፈቶ ነቲ ጃጃዊ ደበሶም ኣስገኦ።”ደ በ ሶ ም” ኣብ እዝኑ ተወቲፉ ኣድሃየ ወዲ ፎቶ።

“እ…እ!” ከንፈጥፍጥ ደለየ ደበሶም።

“ብረት ናይ ረዳኢ ዓርከይ ኣበይ ኣላ” ብትሑት ሕሽክታ ሓተተ።

“ኣብ ቆፎ” ብጥሪኣ መለሰ ደበሶም።

“በል ሻዕብያ ናብዚ ዓዲ ኣትዮም ኣለዉ!”

“ገ ድ ሊ!” ክነፍር ደለየ ደበሶም።

“እወ ገድሊ!… ብረት ናይ ረድኢ ዓርከይ ፈቲሾም ክወስድዋ’ዮም።ንዓኻ ውን ኣይምሕሩኻን’ዮም።ስለዚ’የ መጽየካ ዘለኹ። ቀልጥፍ ኣውጻያ’ሞ፡ምሳይ ናብ መዓስከር ከይድካ ክትሓድር ኢኻ።ጽባሕ ገድሊ ምስ ከዱ ሒዝካያ ትምለስ። ባዕለይ ከፋንወካ’የ”በሎ።ደበሶም ኣይተጠራጠረን። ነታ ብረት ተቀላጢፉ ኣውጽኣ።ማዕጾ ኣገፍቲኖም ከኣ ካብቲ ዓቢ ህድሞ ብምውጻእ ወዲ ፎቶ ብዝሓረዮ ሩባ ሩባ መገዶም ቀጸሉ።

ምጥፋእ ደበሶም ንተቀማጦ ኩዶ-ንፋሻ ከብዶም በልዖም።ረድኢ ብጓሂ ተሓመሰ።ዘኽቲሙ ምዕባዩ ከይኣኽሎ፡ እቲ እንኮ ሓዉ ኣሰር ዘይብሉ ምጥፍኡ ምፍጣሩ ኣፈንፈኖ።ዝብሎን ዝገብሮን ጨነቆ።ኣብታ ገረውረው ዝበለት ህድሞ ተኾርመየ።ኩሉ ነባሪ ዓዲ ንረድኢ ንምጽንናዕ ውሓዘ።ወዲ ፎቶ ዉን ብሓዘን ተዋሒጡ ምስ ረዳኢ ውዓለ።ብጓሂ ምኹምታሩ ብቃንኡ እናተንበሀ ከኣ፡ ክምዕዶ ኣንቀደ።”እሞ ረድኢ ዓርከይ ስብ ዘይረረኽቦ ናጤባ’ዩ ወሪዱካ ዘሎ።ደበሶም ንነብሱ ጥራሕ ከይጠፍእ፡ ብረትካ ምልካሙ’ዩ ‘ቲ ዝብኣሰ።’ምበር ደበሶም ደኣ ናበይ ከይከይድ ኢኻ ፈሪሕካ? ዘይናብ ገድሊ’ዩ ከይዱ ዝኸውን። ሕጂ ንስካ ኩሉ ገዲፍካ ነብስካ ኣውጽእ!” በሎ።

“እሞ’ታይ እንተገብርኩ ይሓይሽ?”

“ዋእ! ብረትካ ኣጥፊእካ’ታይ ከምዝጽበየካ መቸም ፍሉጥ’ዩ።ጠባይ ኣምሓራ ትስሕቶ ኢኻ ኣይብልን’የ።ገሽካ ምቅናይካ ውን ኩሉ ዝፈልጦ’ዩ።እዞም ኩሎም ሕዙናት ዝመስሉ ሰባት ብሓቂ ዝሓዘኑልካ ከይመስለካ።ኣይትዓሹ ረዳኢ ዓርከይ መባጻጻሕቲ ወረ’ዮም። ‘ብረቱ ንሻዕብያ ኣረኪብዋ መጽኡ። ንሓዉ ከኣ ናብ ሻዕብያ ኣሰሊፍዎ’ ክብሉ’ዮም። ድሮ’ኳ ኣብጺሖሙልካ ይኾኑ። ስለዚ ከይዋዓልካን ከይሓደርካን ናብ ገድሊ ውጻእ” ኣዕሚቁ ኣተንፈሰ።ረድኢ ውን ኣይተማተአን። ወዲ ፎቶ ዝምከር መኺሩ ናብ ማዓስከሩ ኣንፈተ።ካብ ገጽ ረዳኢ ክኽወል ተረቢጹ’ዩ ጸኒሑ።በቃ ብዘይትስፉው ስንብታ ተፈላለዩ። ድሕሪኡስ ረድኢ ውን ኣብቲ ዓዲ ኣይደንጎየን።ኣሰር ኣይገደፈን።ቁልቁል ዝኣፋ” ናብ ገድሊ’ዩ ከይዱ ‘ዩዝኸውን” ዝብል ግምት’ውን ነዊሕ ከይጸንሐ ሃሰሰ።ወዲ ፎቶ ከኣ ልቡ ወደቀሉ። ኩሉ ስግኣቱ፡ከም ግመ ረፋድ ተቀንጠጠሉ።

ስዓት ሓደ ናይ ለይቲ ኣብ ከባቢ ነቅጣ ኣምሓራ ሸውዓተ ጠያይቲ ተተኮሳ።እተን ሰለስተ ንኣንፊ ስሜን፡እተን ኣርባዕተ ከኣ ንኣንፊ ደቡብ።ከምዝተተኮሳ ድምጺ ዝነተጓሉ ኣፈ- ሙዝ እኹል ሓበሬታ ሃበ።እቲ ምልውዋጥ ተኽሲ ዝመስል ክስተት፡ ካብቲ ጦር ሰራዊት ጥራሕ ዝዓረድሉ ነቕጣ ናይ ሰለስተ ሚኢቲ ሜትሮ ዝግመት ርሕቀት ነበሮ።ሓሞቱ ዝተኻዕዎ ሰራዊት፡ ኣኣብ ድፍዑ ኣትዩ ተጻናጸነ።ኣዘዝቲ’ቲ ማዓስከር ቁንቚኛ’ቲ ተኽሲ ሓርበቶም።ዳሃይ’ቲ ተኽሲ ህጣም ተሳእኖ።ኣብ ትኩር ምክትታል እንከለዉ ግን፡ ካብ ቀረባ ርህቀት ቀጢን ኣውያት ተሰምዐ።ነገራቱ ጋን ሰርሖም።ኣብ መወዳእታ ግን፡ ኣብ ክልተ ጉጅለ፡ ዐዕስራ ዝኣባላተን ክልተ መሳርዕ፡ ብኽልተ ኣንፈት ልኣኹ።እቶም ወተሃደራት ብራዕዲ ተዋሒጦም፡ብኽቱር ጥንቃቀ፡በቲ ዘየቛርጽ ኣውያት፡እናተመርሑ ገስገሱ።ነቲ ቦታ ካኣ፡ ኣብ ዕጹው ሳንዱቕ ኣእተውዎ።ሽዑ ሓደ ሰብ፡ ንሓደ ዝወደቀ ካልኣዩ ክረድእ ተዓዘቡ።ነቲ ሰብ ጉንብሕብሕ ክብል’ዮም ርእዮሞ።ሓደ ክንዲ በቅሊ ዝከዉን ወተሓደር ብረቱ እናዓመረ፡ “ማን ነህ እጅህን ወደላይ”ክብል ኣግባዕብዐ።

“ኣነ’የ…ኣነ ወዲ ፎቶ”መንነቱ ኣነጸረ።

“መን ወዲ ፎቶ ኢድኻ ልዕቅብ”በለ ሓደ ኣረጋዊ ዝስሙ መደበኛ ሰራዊት።ወዲ ፎቶ ቋንቋ ትግርኛ ምስምዑ ባህ ኣይበሎን።ዝገብሮ ስለዘይነበሮ ግን፡ “ኣባል ህዝባዊ ሰራዊት ሚሊሻ’የ”ብምባል ቁጽሪ ኣሃድኡን ኣስማት ኣዘዝቱን ብንጹር ብምሕባር፡ ብገርሁ ዓዱ ኣማስዩ ናብ ማዓስከሩ እናኸደ እንከሎ፡ ነቲ ነቅጣ ክስልዩ ዝጸናጸኑ ሓሙሽተ ሽድሽተ ዝኮነ ሰራዊት ሻዕብያ ከምዝጎነፍዎን ንሓደ ካብኣቶም ተዂሱ ብርኩ ብምሕምሻሽ ከምዘውደቆን፡ እቶም ካልኦት ግን ሃዲሞም ከምዘምለጡን ኣረዳኦም።ድሕሪኡ ዝኣክል ጥንቃቀ እናገበሩ ናብ ወዲ ፎቶ ተጸንበሩ።ኩሎም ነቲ ኣብ ምድሪ ተዘርጊሑ ብቃንዛ ዝፋሓስ ዝነበረ ደበሶም ክርእዩ ተዳፋፍኡ።ደበሶም የማነይቲ ብርኩ ተሓምሽሻ ነበረት።እግሩ ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይና እናረኣይዋ ከኣ፡ ናብ ምቅፋዱን ምዝላፉን ጥራይ ኣድሃቡ።

ስዓት ዓሰርተ ረፋድ ኣቢሉ እኸውን ፡ሓንቲ ሞስኮ ቢች ዞኣይነታ ወተሃደራዊት መኪና ካብቲ መዓስከር በረረት።ወዲ ፎቶ ብሓያለይ ሰብ ጹሩራ ተማእኪሉ፡ብህዱእ መንፈስ ይምልከታ ነበረ።ደበሶም’ዩ ኣብ ውሽጣ ኔሩ።መንፈሱ ክሕደስ ተፈለጦ።ወዲ ፎቶ፡ ብብዙሓት ኣዘዝቲ’ዩ ተወዲሱ።ኣብቲ ማዓስከር ዝነበረ ሰራዊት ኩሉ ንወዲ ፎቶ ክርእዮ ታሃንጠየ።በብኣፎም “ጅግና ኣደ ወሊዳ ትምከን!” ክብልዎ ይሰምዖም ነበረ።ንብዙሓት ኣዘዝቲ’ቲ መዓስከር፡ ነቲ” ወንበዴ”ዝበሎ ደበሶም ከመይ ጌሩ ከምዝማረኾ ብዝገለጸሎም፡ ብትብዓቱ ዘይተደነቀ ኣይነበሮምን።ኣረጋዊ ዝተባህለ መኮነን ግን ቃሕ ዝበሎ ኣይመስልን።ኣረጋዊ ንወዲ ፎቶ ብቆልዕኡ’ዩ ዝፈልጦ።ንደበሶም ውን ኣይሰሓቶን።ንኹሉ ኣብ ውሽጡ ጌርዎ ግና ስቅ ኢሉ ነበረ።ቅድሚ ሓያለ ዓማታት ኣብ ኩዶ-ንፋሻን ከባቢኣን ብውዕለት ዝናበር ዝነበረ ተግረዋይ’ዩ።ነቲ ከባቢ ከም ከብዲ ኢዱ’ዩ ዝፈልጦ።እቶም ኣምሓራ ውን፡ ምስ ሻዕብያ ኢድ ከይህልዎ ወትሩ ስለዝጥርጥርዎ፡ኣይኣምንዎን’ዮም። ብስዉር ከኣ ይከታተልዎ።

ወዲ ፎቶ ሽመት ሓለቃ ሚኢቲ ክቅበል ግዜ ኣይወሰደሉን።ሓደ ወንበዴ ምስ ጠበንጅኡ’ዩ ማሪኹ ኣረኪብዎም።”የጅግኖች ጅግና” ተባሂሉ፡ ሓለቃ ምኢቲ ኮይኑ ናይ ምሉእ ወረዳ ሚሊሻ ስርናይ ክእዝዝ ተመሪቑ።ወዲ ፎቶ ሓሳብ ልቡ ሰሚሩ።”ሕጂ ኢና ዝጠፋእና!” በለት ወረዳ ብወረድኣ።ወረዳ ምሉእ” ንስካ ሓራዲ ንስካ ፈራዲ” በለቶ።ጅብኡ ብሰልዲ ገዛኡ ብህያብ ኣዕለቅለቀ።ቢራን ዊስክን መቋሰዩ ጮማ ገበሮም።እታ ቁንጽብቲ ነብሱ፡ ጥንብልብል በለት።ዝሓረያ ላም ብዘይፍቃድ ዋንኣ ክሓርዳ ዝእግሞ የለን።”‘ዒሕ’ዝመለ ማሕጎማ’ዩ “በለ ።ምስ ጸገበ”ሰይቲ ሰብኣይ’ያ” ኢሉ ዝዓግት ሕልንኡ ሞቶ።ከም ሕሱም ባዕሊጉን ወራዙት ኣራኺሱን።ክድዓቱ ደረት ተሳእኖ።ንኽንደይ ንጹሃት ዜጋታት መባድልቲ ስልጣኑ ገበሮም።ንኹሉ ብጦርሰራዊትን ሚሊሻ ስርናይን ዝፍጸም በደልን ኣደራዕን ዋንኦም ኮነ።ብመርገም ዝመውት እንተዝነብር፡ ሓንቲ ለይቲ ኣይምሓደረን።ወረዳ ብወረዳኣ” ኤህ!” በለቶ።ወርኡን ዝንኡን እናሓደረ፡ ግዛኣቱ ኣስፋሕፍሐ። ብዝሓለፎ”ወዲ ፎቶ ወዲ ፎቶ”ኮነ። “መዓልቲኻ ተጸበ “ዝብላ ቅሑራት ልብታት ኣብ ፍቆድኡ ሓንሓና።ወላዲኡ ብጓሂ ተሰኒፎም፡ ንእዲ ሒዞም’ዮም። ክበጽሖም ነንዝመጸ ከኣ፡” ሓኺኸዮ’የ! ‘ዓኽ እሊ ጠፍ ‘ ኢለዮ’የ!ብኣበ-ነብሰይ ኣኾኒነዮ’የ!” ዝብላ ቃላት ጽልኢ መዝሙሮም ገበርወን።ወላዲቱ ከኣ፡ “ነዚ ዝወለድኩላ ለይትስ…እህም!” መለቀብታ የብለንን።ትክን ተባዕን መውጻኢ ኣይስእንን” ከምዝባሃል ልዕሊ ኩሉ ንስድራቤት ወዲ ፎቶ ከብዶም ዝሓመሶም እንተ ኔሩ፡ “ወዲ ፎቶ ንደበሶም፡ ኣሕሊፉ ንጸላኢ ሂብዎ!” ዝብል ጽንጽንታ’ዩ። እቲ ብሕሹኽታ ዝነፍስ ሰራም ወረ፡ ካበይ ከምዝላሓኸ ዝፍለጥ ኣይኮነን።ዋና’ዚ ሰባብ ወረ ግን፡ ‘ኣረጋዊ’ዩ”ተባሂሉ ዉን ፈኸም ይብል’ዩ።እንተኾነ ኣብ እዝኒ ወዲ ፎቶ ይብጻሕ ኣይብጻሕ እዝጊ ዋንኡ።

ግዜ ክልተ’ዩ ብልሑ። ታሪኽ ባዓል ወዲ ፎቶን፡ ሰራዊት ደርግን ተዛዚሙ። ሰራዊት ደርግ፡ ኣብ 1991 ብስዕረ ክበታተን እንከሎ፡ እቲ ኣብ ዝባን ህዝቢ ወረዳ ኩዶ-ንፋሻ፡ንኣስታት ዓሰርተ ዓመታት ቸቸይ ዝበለ ወዲ ፎቶ፡ካብ ዓይኒ ሓፋሽ ኣይታሓብአን።ብሩባ ኩዶ-ንፋሻ በቲኹ፡ ናብ ኢትዮጱያ ክሰግር ክብል፡ ኣብ ሞንጎ ዶባት ክልቲኤን ሃገራት፡ ብኣባላት ኣሃዱ ሓለዋ ከባቢ ተማረኸ።

ነቦይ ዕጡቕ ናኤብ’ዩ ክበጽሖም መጺኡ።ዕድሚኡ ማዕረ ዕምሪ ማሕዩሮም’ዩ።ኣብ ጉንበት 1991 ምስ ተወልደ፡ኣብኡ” ናጽነት ኤርትራና ብደምና”ንዝብል ጭርሖ መዘክር ክገብር’ዩ፡ ንወዱ’ናኤብ’ ሰምይዎ።ናኤብ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣባል ሓንቲ ጉጅለ ባህሊ ኮይኑ፡ ን እሱራት ከዛናግዕ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ መጸ’ዩ ነቦይ ዕጡቕ ተላልይዎም።ክፋላለዩ እንከለዉ ከኣ፡ “ምስ” ስድራቤተይ ክበጽሃኩም ክመጻ’የ ኣቦይ ዕጡቕ!”ኢሉ ኣተስፍይዎም ብምንባሩ ይዝክሩ። እንሀ ከኣ ከም ቃሉ፡ ንኣቡን ሓውብኡን ሒዙ ደበኽ ኢልዎም።

ኣቦይ ዕጡቕ ገጽ ናኤብ ምስ ራኣዩ ፍኹስ ኢልዎም።”ናኤብ ወደይ ኣይጠለምካን እሙን ኢኻ።እሙን ከም እዝጊ!” ኣፎም ከፈቱ።ኣካላቶም ፈሪሱ’ዩ። ጓህን ሽምግልናን ተሻርዩ ዝገደፈሎም የብሉን።እናንገብገቡ ምስ ሳዓምዎ ከኣ።”ደጊም ሓደ ስድራ ኢና!” በልዎ ዓይኒ ዓይኑ እናጠመቱ።ናኤብ ንሕቕኦም ደጊፉ ኮፍ ኣበሎም።ስልጣንያን መግብን ዝተፈላለዩ ፍሩታታትን ዝተተኽተኸት ዘንቢል’ዩ ሒዝሎም መጺኡ።ኣዒንቲ ኣቦይ ዕጡቕ ግን፡ ናብታ ናኤብ ኣንጠልጢልዋ ዝነበረ ካቦት ኣነጻጸራ።ዛሕሊ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ዝጽወር ኣይነበረን።ኣቦ ናኤብ የማነይቲ ዓይኑ ኣብ ገጾም ተኺሉ፡ ኣብ መንጽሮም ተቀመጠ።ሓንቲ ዓይኑ ንናጽነት ዝወፈየ ሓርበኛ’ዩ።ሓውቦ ናኤብ ግን፡ ንዕኡ ዝከውን መቓምጦ ኣይረኸበን።ምርኩሱ ተደጊፉ ኣብ ጎኒ ሓዉ ቖመ ።” በሉ ኣቦይ ዕጡቕ እዚኣቶም’ዮም ስድራ ቤተይ። እዚ ባባየይ’ዩ። እዚ ከኣ ሓውቦይ’ዩ!” በለ ናኤብ ናብ ክልቲኦም በብተራ እናመልከተ።ቀጺሉ ፡”ባባ ከኣ እቶም ዝበልኩኹም ምሽክን ሰብኣይ እዚኦም’ዮም። ‘ኣቦይ ዕጡቕ’ ይባሃሉ” በለ ባህ ኢልዎ እናኽመስመሰ።”መን’ዩ ስምኩም?” ሓተተ ኣቦ ናኤብ ወቃሕትኦም ምጭባጥ ስኢኑ።

“ጉዑሽ” በሉ ኣዒንቶም ኣብ ገጹ ተኺሎም።

“ጉዑሽ መን?” ሱር ልቡ ከንበድብድ እናተፈለጦ፡ ትንፋሱ ቁርጽ ቁርጽ ክብሎ ጀመረ።

“ጉዑሽ ፎቶ…!” ቀዛሕ ዝበሎም ጥዒምዎም፡ሞት ኮይኑ ክመጾም ተመነዩ።

ረድኢ ቁስሉ ከምዝተጎድአ ኣራዊት፡ ፈግ ኢሉ ተንሰአ።ልቡ ኣብ ክልተ ዝተገምዐት ኮይና ተሰማዓቶ።ኣስናኑ ባዕላቶም ሓራቀሙ!!”እህም! በሉ ኣነ ከኣ፡ ረድኢ’የ ረዳኢ ንጉሰ፡ እዚ በዓል ምርኩስ ከኣ፡ ደበሶም ሓወይ’ዩ!” በሎም።ኣቦይ ዕጡቕ ጸርጊ በርቂ ከም ዘኸንደዶም፡ ኣብ እግሪ ደቦሶም ሽኽልል ኢሎም ተሰጥሑ!! ደቦሶም ዝተደገፎ ምርኩስ ኣዛናቢሎም ከየውድቅዎ፡ ፍንትት በለ።ኣባላት ሓለዋ’ቲ ቤት ማእሰርቲ ከልዕልዎም እንከለዉ ግን፡”ሸላይ ኣእትዉኒ… ሽላይ’ያ ዑቅባይ! ብዘይካ ሸላ ሰታሪ የብለይን!….ንሳ’ያ ሰበይ ንሳ’ያ ውልዶይ ንሳ’ ታ ሰታሪት ሸላይ!” ዝብላ ቃላት ክደገግምዎን ዝሰምዐ ዘበለ፡ ዘይተደንጸወ ኣይነበረን።

ግርማይ ኣስፋሃ/ ዓንቂ/

ሓምለ 2011

ናትናኤል ብርሃነ፣ሓጺር ጸብጻብ ስፖርት ቱር ደ ፍራንቸ፣ 8 ሓምለ 2019 ኤፐርነይ ፍራንስ።


https://youtu.be/x4RNKrsVUuQ

ቱር ዲ ፍራንስ ሓደ ካብቲ ቀንዲን ፍትውን  ዓመታዊ ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሕ ስፖርታዊ በዓል ናይ ሃገረ ፈረንሳይ እዩ።

 ብዕብየቱን ብተፈላጥነቱን ክሳብ ሒጂ ካብ ዓለም ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ፣

 ሃገረ ፈረንሳይ ነዚ ውድድር እዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መመኪሒኣ ጌራ እያ ትሪኦኦ፣ 
ነዚ ውድድር ክውን ንምግባር ብሚሊዮናት ዝግመት ገንዘብ ወጻኢታት ክግበረሉ እንከሎ፣ ፣ኣማኢት ዝቑጸራ ትካላት ፍርያተን ዘዋዓውዓሉ መደርኽ ውን እዩ፣
 እዚ ጋዜጣታ ብብዝሒ ንምሻጥ ተባሂሉ 
 ኣብ 1903 ዝጀመረ ናይ ዓለምና ፍቱው ውድድር ፣ ኣብ ፈለማ ናይ ፈረንሳይ ጋንታታትን ብውሑዳት ጋዘጠኛታትን ተሰንዩ እዩ ውድድሩ ዘካይድ ዝነበረ። ኣብ ቀዳማይን ካለኣይ ኲናት ዓለም ኣቋሪጹ እኳ እንተነበረ ብድሕሪኡ ግን ብዝሓየለ መልክዑ ክውደብ ጀመረ፣፣  ኣብ 2015 ብሉጻት ኤርትራውያን ተዋዳደርቲ ዳኔል ተኽለሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ድሕሪ ምስታፎም ፣ ኤርትረኣውያን ነበርቲ ፈረንሳይ ዓመት መጸ ኤርትራዊ ጎብለል ክርእዩ፣ ዘይህንጠዩ ኣይኮኑን። ስለዝኽዕነ  ኢና ከኣ ትማሊ ኣብዝወዓለ ውድድር፣  ብሽክለታ ቶኡር ደ ፍራንስ 2019 ኤርትራዊ ተቓዳዳማይ ብሽክለታ ናትናኤል ብርሃነ  ንምዕጃብ ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ኔርና፣ እቲ ውድድር ነዊሕ መንገዲ ዘቋረጸ ስለዝነበረ  ኣብ መወዳት ናይቲ ውድድር ካብ ዝናብን ብሽክለቱኡ ከይወረደ ገለ ስእልታት ምስኡ ክንስኣል ጥራይ ኢና በቒዕና ፣  “ ከመይ ኔሩ ውድድር “ ንዝብል ሕቶና ብሕእንቲ ቋል ጥራይ እዩ ክገልጾ መሪጹ፣ “ ከቢድ” ምሳና ከዕልል ውን ቡዙሕ ዕድል ኣይነበሮን፣ ድኻም ስለዝነበሮ ውሑዳት ስእሊ  ምስኡ ክንሰኣል እሞ ናብ’ታ ክንዲ ገዛ እትኸውን ኣውቶቡስ ናይ ጋንትኡ ክኽእቱ ምዃኑ ነጊሩና፣ ካብኡኡ ሓሊፍና ንደቂ ጋንትኡ ኣዛራሪብናዮም ኔርና፣ ናትናኤል ካብ ኤርትራ ለቢሱዋ ዝመጸ ናይ ሻምፒኦን ማልያ ጌሩ ይጻወት ምህላዉ ኣዚዮም ከምዝፈትውዎን ከምዘድንቕዎን መስኪሮም፣ ናትኔል ብርሃነ ሒጂ ምስ ፈረንሳይዊት ክለም confides እዩ ዝጻወት ዘሎ፣ ዓወት ንናትናኤል ን ንደቂ ጋንቱኡን።

ኮምፑተር91 (windows 91) ——

ዓድና ንእሽተይን ምጭውትን’ያ።ሰንሰለታዊ ኣኽራናታ፣ ብኣግራብ ዝወቀበት ስልምቲ መርዓት’ዩ ዘምስላ።ብፍላይ’ኳ ኣብ ክራማት ዝህሉ ለሰታትን፡ ኣብ ወርሒ መስከረም ንኽትሪኦም ኣዝዮም ፍሳሃ ዝመልሱን ንዓይኒ ዝማሩኹን ዕንባባታት ኣጊጻ፣ሩባታታ ሓቒቕ ብዝመስል ዛራ ብዝፈጥሮ ሻሕ ሻሕ ዝብል ድምጺ ናብ ፍጹም ተፈጥራዊ ጥልቅት’ዩ ዝሸመካ።ህዝባ ኣብ ጻዕሪ ዝኣምን ካብ ኢዱ ዝድራሩ ርሂጸ-በላዕ’ዩ።ኣምላኹ ኣሚኑ ብዘንጥሮ ዘርኢ መሬቱ ዝሃበቶ እቶት ተመስገን ኢሉ ዝናበር ሰላማዊ ህዝቢ። ብዓይኒ ምሕደራ እንክረአ፣ህዝቢ ቆጽሊ ብዘውደቐሉ ጭቃ ዓዲ ተማእዚዙ፡ ኣብ ሕጊ እንዳባ ተመርኲሱ ዝዳነ ስልጡን ሕብረተሰብ’ዩ።ንዘመናት ብዝተፈላለዩ ሃርጓፋት ገዛእቲ ድከቱ ዝሰተየ ውጹዕ ህዝቢ ካኣ’ባ።
ንኣሳልጦን ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝብን ተባሂሉ፣ ብውሽጣዊ ዓቕሙ ዘማዕበላ ዘመናዊት ኢሉ ዝሰመያ ሰማያዊት ኮምፑተር(computer) ኣጥርዩ። ሶፍት-ዌር(software) እዛ ኮምፑተር-ዊንዶውስ 91( windows 91) ኢዩ ዝባሃል።እዛ ኮምፑተር እዚኣ ክትመጽእ እንከላ፣ ቆልዓ ሰበይቲ፡ሽማግለ መናእሰይ፡ጓል ወዲ፣ ኮታ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ቆጽሊ ኣውሊዕ ሰሰሊዑ ዕልልታን ዳንኬራን ፈንጠዝያን ኣሰንዩ ተቐቢልዋ። ከመይ’ከ ዘይሕጎስ፡ ከም’ከ ዘይነጥር!። እዛ ኮምፑተር እዚኣ ንኽትስራሕ ዝጠለበቶ ግዜ ጉልበትን ንዋይን ኣዝዩ ብዙሕ’ዩ። ካብ ንድፈ ፕላን ክሳብ መጨረሽታ፡ ኣስታት ሳላሳ ዓመታት ዝወሰደ ግዜ፡ እልቢ ዘይብሉ ጉልበትን ራሃጽን፡ 65 ሽሕ ዝትመን ውን ወዲኣ።ሓድሽ ንብረት መቸም ሓድሽ’ዩ፡ ኣብ መጀመርታ ኣዝዩ ጽፉፍን ስሉጥን ኣገልግሎት እናሃበት ንመነባብሮ ሕዝቢ እፎይታ ፈጢራትሉ’ያ። እዚ ግን ኪኖ 7 ዓመት ዝሓልፍ ኣይነበረን። ዳይረክተር ናይዛ ኣብ ሳሕል ዝተሃንደሰት፡ ብኣላይነት ውን ሒዝዋ ዓዲ ዝኣተወ ሰብኣይ ብተምክሕቲ ዝሰኸረ ሰብ ወይ ዕቡድ ከልቢ ክቕየር ተራእየ። ንጽገና’ይሉ ኣስታት 20 ሽሕ( እምበር’ኳ ብዕጽፊ ምዃኑ’ዩ ዝሕመ) ሰሊዑ፣ ሓድሽ ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር 98( software98) ገጢምላ። እዚ እዝዩ ክቡር ወጻኢታት፡ ህዝቢ ዓድና ክሳብ ሎሚ ለይቲ ኣይተዋሕጠሉን። ኣድላዪ ኔሩ’ዶ ኣይነበረን ንነበርትን ዓበይቲ ዓድን ከይተላዘበ ብኢደ ዋኒኑ ዘባኸኖ’ዩ ኔሩ። ከም እንደገና ብሙሁራት ኮምፑተር ሶፍትዌር ኢንጅነራት ዝተራቐቐ 15 GB ዝሓዘ ሃርድዌር( hard ware) ውን ክገጥመላ’ሞ ፡ ምስ ዘመን ክትማዓራረ ተፈቲኑ ኔር። ዳይረክተር እዛ ማሽን ግን ኣይተዋሕጠሉን ጥራይ ዘይኮነ፡ ብፍጹም ከምዝዓኑ ጌሩ ናብ ናይ ቀደማ መሊስዋ።እነሀት ካኣ ኣብ ዝቕጸላ 18 ዓመታት፡ ብእልፊ ቫይረስ ተተኽቲኻ ንፈውሲ ማሕላ ውን ኣፕ ዴት(update) እንከይገበረት ፡ ስእሊ ብገልዒ እንክትመስል ገርናው ኮይና ተሪፋ። ኣብ’ዚ እዋን፡ ኣይኮነንዶ 18 ዓመት፣ ንሓደ ወርሒ ውን ኣፕ ዴት ከይገብርካ ኣፕሊኬሽን(application) ምጥቃም ፡ ማዕረ ክንደይ ድሕሪት ከምዘትርፈካ ማንም ተጠቃሚ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ዝፈልጦ ሓቂ እመስለኒ።እሞ ከመይ ዳኣ’ዩ ብገለ ርእሶም ዝተመንጠሉ መን ከማና ባሃልቲ ዝጃሃረላ ዘሎ እዛ ማሽን እዚኣ፧ መቸም ዘገርም ጥራይ ዘይኮነ ዘርምም’ዩ!።
ዓድናስ እንታይ’ከ ይሳኣና፧
ካብ ማዕድናት ወርቅን ፖታሽን፡ ሉል ባሕሪ፣እንስሳ ዘቤትን ዘገዳምን፡ ፍርያት ድንግል ባሕርና ዝኾኑ ኣብ ማንም ካልእ ማያት ዓለም ዘይርከቡ ፈርጣዓት(ናይ ቀደም ኣውቲስታት እንክመስሉ) ፣ ንፈውሲ ማሕላ ውን ግፋ ጎኒፍዎም ዘይፈልጥ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዓሳ እትውንን ሃብታም ዓዲ’ያ።ተዋዘይቲ እንክድእሉ ከምዚ’ዮም ዝብሉ÷ ሓደ የመናዊ ዓሳን ኤርትራዊ ዓሳን ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ይራኸቡ’ሞ፥ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ፡ ተመክሮታቶም ክለዋወጡ ይጅምሩ። እቲ ደቂቕን ድሁልን የመናዊ ዓሳ ንኤርትራዊ ዓሳ “እንታይ ዳኣ እዚ ነብስኻ ዕሽው ኢሉ፡ ቅሱን ኢኻ ትመስል” ብምባል ክማስዮ ይፍትን። ኤርትራዊ ዓሳ’ሞ ክዓጦ ድዩ! “እንታይ ከ ዘየቕስን ኣለኒ፡ ተፈጥሮ ብዝለገሰለይ ባህርን ባሕርን እናስተማቐርኩ ብሰላም ይነብር ኣለኹ” ይብሎ። የመናዊ ዓሳ ብምግራም -“እ……… ግፋ ገለ የለን ዱዩ፧ ንዓና ዳኣ ብምግፋፍ ኣልባብና ኣጥፊኦምልና ‘ንድዮም” ሕቶ መልስን ደራረቦ። እቲ ዶግላጽ ኣርሓ ዝመስል ኤርትራዊ ዓሳ ካኣ እናተታዕነነ ” ንሕናስ ቅሱናት ኢና፡ ንሓድሕዶም ክጋፈፉ ኣየርክቡልናን’ዮም” ኢልዎ ይባሃል።
እዚ ዋዛ’ኳ እንተመሰለ፡ንዝርድኦ ግን ብልቢ ዝጉሂ ዛንታ ብዱል ወለዶና ምዃኑ’ዩ።
ናብ’ዛ ክብርቲ computer winsows 91 ንመለስ። እዛ ማሽን እዚኣ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ እንታይ ትኹን፧ ኣበይ ትቀመጥ፧ ትጓሓፍ’ዶ፡ ትጸገን፧ እቲ ሕቶ ናብ ኩላትና፡ እቲ መልሲ ካኣ ካብ ኩላትና’ዩ! ገለ ወገናት ንሳን ሃንደስታን ብፍጹም ኣዕኒኻ፡ ከም ንዩክለሳዊ ጨረርታዊ ባእታ( nuclear radiation) ስምብራት ኣብ ዝመጽእ ወለዶ ከይርአ ዝሰግኡ እንክመስሉ፡ ኣብ ማዓሙቕ ማርያና(mariana trench) ትስጠም። ወይ ኣዕሙቕካ ትቀበር ክብሉ እንከለዉ፣ ንከተማታት ሄሮሽማን ናጋሳክን’ዩ ዘዘኻኽረኒ።እወ እተን ኣብ 2ይ ኲናት ዓለም ኣሜሪካ ብዝደርበየቶ ኑክለሳዊ ኣጽዋር ኣብ ካልኢታት ናብ ፍጹም ሓሙኽሽቲ ዝተቐየራ ከተማታት ጃፓን። ገና ውን ስምብራተን ኣብ ዝምቡዕ ኣካላዊ ጉድለትን ሕማምን ኣብ ዝውለዱ ህጻናት የኸትል ኣሎ።ደቂ ዓድና ውን ነዛ ኮምፑተር 91(windows 91) ማዕረ ክንድዚ ዝሰርዕዋ ይመስሉ። ገለ ካኣ” ዝሓለፈ ኣበርኩቶኣ ዝግባእ ክብሪ ሂብና፡ ሕማቕ ጎና መለበሚ ታሪኽ ሰኒድና፡ ኣብ ቤተ መዘክር ትቀመጥ “ዝብሉ ኣይተሳእኑን-ንስኹም’ከ እንታይ ትብሉ፧ –

Are the ‘Ethiopian protests’ really led by Ethiopians? – Israel National News

እትዮጳዊ መበቆል ዘለዎ መንእሰይ ” ሰሎሞን ተካ” ቅድሚ ሳልስቲ ብሓደ ካብ ስራሕ ወጻኢ ዝነበረ ኢስራኤላዊ ፖሊስ ብጥይት ድሕሪ ምቕታሉ፡ ቅጥዐ ኤትዮጳውያን ዝመበቆሎም ኤስራኤላውያን፡ ኣብ ጎደናታት ሃይፋ ክረአ ቀንዩ፡ናህሩ ብምውሳኽ እንከላይ ኣብ ከተማ ተልኣቪቭ ጽርግያታት ብምዕጻው ኣንጻር ፖሊስ ተሩር ሰለማዊ፡ሰልፊ(ናዕቢ) ይካየድ ኣሎ። እቲ ነቲ መንእሰይ ዝቀተለ ካብስራሕ ወጻኢ ዝነበረ ፖሊስ ውን ፎኪስ ምርመራ ተጌሩሉ እዩ ተፈንዩ። ኣብዚ ናዕቢ ብዙሓት ፖሊስ ብዳርባ እምኒ ክህረሙ እንከሉዉ፡ልዕሊ ምእቲ ሰልፈኛታት ውን ተኣሲሪም ኣለዉ።

እዚ ሰልፊ በቶም ብዱላት ኤትዮጵያዊ መቦቆል ዘለዎም ህዝቢ ኣይኮነን ዝምራሕ ዘሎ ፡እቲ ሓዱሽ ውባበ ጸጋማይ ጽንፈኛ ነቲ ናዕቢ፡ካብ ከተማ ሃይፋ ናብ መላእ ኣታ ሃገር ንክላባዕ ሉዑል ተራ ይጻወት ኣሎ።ንበረት መንግስት ምዕናውን፡ ማካይን ምቅጻልን ዘለዎ ኣዚዩ ሉዕሉ ናዕቢ ይካየድ ኣሎ።

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/265453

Black magic Davinci resolve The best editing software,

Davinci resolve is been scoring to the top best editing soft ware at this moment, the best thing about davinci resolve is the monthly unexpected update, #merci black magic, engineers,# i am the fun of the soft ware since i started my editing career. i can say many things about the efficiency of the software but many guys specialy youtubers have been explained about the golden editing soft ware , even some can learn and get a petty good lesson from all the tutorials in youtube,( https://www.youtube.com/watch?v=hYDmkg0wdtE ), read the detail improvement in davinci resolve 16 beta 5 of today.

DaVinci Resolve Studio 16 Public Beta 5 About DaVinci Resolve 16 Studio Software Important Information regarding Database Management DaVinci Resolve 16 requires a database upgrade from DaVinci Resolve 15.3.1 and previous versions. We strongly recommend that you backup your existing database (both DiskDB and PostgreSQL) before performing an upgrade. What’s new in DaVinci Resolve 16 Features marked with * are in progress. Features marked with ^ have additional descriptions below Key new features Addition of all-new Cut page Support for the DaVinci Resolve Editor Keyboard Multiple performance improvements with signicantly faster Fusion processing Collaboration workow improvements – DaVinci Resolve Studio Speed Warp motion estimation powered by the DaVinci Neural Engine in DaVinci Resolve Studio Timeline level resolution, frame rate, scaling and monitoring settings within the same project Upload directly to YouTube and Vimeo Quick Export for quickly performing renders from all pages Adjustment Clips to apply lters, eects and grades on top of a range of timeline clips Frame.io integration supporting media imports, direct uploads, marker and comment syncing – DaVinci Resolve Studio Signicantly improved GPU accelerated real-time scopes Initial immersive 3D audio support including Dolby Atmos, Auro-3D, MPEG-H, and SMPTE ST 2098 – DaVinci Resolve Studio Free foley sound eects library available from the Blackmagic Design support website for use in DaVinci Resolve Cut Dual timelines with the ability to quickly navigate or edit anywhere on the timeline Ability to use Source Tape mode to preview multiple media pool clips as a sequence of shots Dedicated trim tool in the viewer to allow for frame-accurate trimming Fast review mode with adaptive preview speeds to quickly review footage Intelligent editing behavior based on playhead proximity to edit points Dedicated edit and transition buttons Compact viewer controls for context-specic actions including transform, audio, text and eects Ability to access and edit all DaVinci Resolve transitions, eects and Fusion title templates Multiple media pool sort and display modes – including new lmstrip mode and new list mode with thumbnails Easy access to Quick Export options to export and share videos Performance 7/3/2019 Support Center | Blackmagic Design https://www.blackmagicdesign.com/support/readme/b9deae8e32674936ab88b052a3ffe451 2/12 User selection to preserve video essence for faster rendering of clips without content changes^ Improved playback performance with title templates in the eects library^ Improved Fusion playback performance Improved caching performance for clips with Fusion comps Improved 3D engine performance for clips with Fusion eects Improved performance when playing back Fusion clips with cached eects Improved performance with support for GPU-accelerated scopes Improved performance for the Super Scale algorithm powered by the DaVinci Neural Engine in DaVinci Resolve Studio Improved playback performance on Linux systems with a single NVIDIA GPU Collaboration Per-system render cache for collaboration projects – DaVinci Resolve Studio^ Ability to create and modify markers in the Color page for collaboration projects – DaVinci Resolve Studio Ability to modify clip metadata and ags from the Color page for collaboration projects – DaVinci Resolve Studio Ability to display and change clip color from the Color page for collaboration projects – DaVinci Resolve Studio Ability to load collaboration projects in read only mode – DaVinci Resolve Studio Support for Dolby Vision and HDR10+ in collaboration projects – DaVinci Resolve Studio Frame.io integration supporting media imports, direct uploads, marker and comment syncing – DaVinci Resolve Studio^ Ability to override the output and monitoring settings per collaboration system – DaVinci Resolve Studio^ Ability to see the machine and IP address of the user who is currently using a non-collaboration project Options to show or hide ags and markers of specic colors Ability to delete markers and ags by color Edit Speed Warp motion estimation powered by the DaVinci Neural Engine – DaVinci Resolve Studio^ Timeline level resolution, frame rate, scaling and monitoring settings within the same project^ Adjustment Clips to apply lters, eects and grades on top of a range of timeline clips^ Ability to analyze video clips for detecting and classifying people powered by the DaVinci Neural Engine – DaVinci Resolve Studio^ Custom safe areas for titles and actions^ Ability to assign any media pool clip or timeline as an oine reference clip^ Video orientation angle in the Clip Attributes dialog Ease in and out position keyframes in the curves editor Ability to view and edit keyframes for OpenFX plugins in timeline curves Stabilize video clips from the Inspector Support for pasting color correction properties from the Paste Attributes dialog Improved audio behavior when scrubbing in the Edit and Media page viewers Temporarily enable/disable snapping for titles on the viewer using the Alt/Opt key All available viewer area is automatically used for 2-up and 4-up displays Blade operations on a selected clip results in the preceding section being selected Ability to toggle viewer overlays on/o and assign shortcuts for specic modes in the Edit and Color page viewers^ Support for a larger selection of words in the keyword dictionary from workspace menu 7/3/2019 Support Center | Blackmagic Design https://www.blackmagicdesign.com/support/readme/b9deae8e32674936ab88b052a3ffe451 3/12 Ability to group and manage smart bins using folders User preference to automatically create smart bin categories from media pool clips based on keywords, shot, scene and people metadata Ability to duplicate existing smart bins Ability to toggle between searching all media pool bins and current bin Support for Go to In/Go to Out functions for three point edits even when preview marks are not visible Support for switching the video monitoring output when toggling between source and timeline viewer in gang mode Automatic updating of the Usage in Media Pool list view Project setting to limit reel name matching to a specic number of characters when conforming or color tracing timelines^ Project setting to ignore a specic number of characters from the beginning of the reel name when conforming or color tracing timelines^ Newly pasted clips are now automatically selected Ability to render broadcast wave les with support for metadata when exporting timelines to Pro Tools Improved handling of video codec defaults and audio le names when exporting timelines to Pro Tools Ability to switch buses for monitoring from the Edit page Options to toggle views for rectied, full waveform and waveform borders in timeline options^ Improved alpha channel handling for compound clips with more than two layers^ Fusion Fusion Studio 16 release concurrent with DaVinci Resolve 16 Improved playback performance with title templates in the eects library Improved Fusion playback performance Improved 3D engine performance for clips with Fusion eects Support for MultiSampling in the 3D Renderer Ability to exibly scale animation with changing clip lengths Improved performance when playing back cached Fusion clips Improved responsiveness of Fusion viewer interactions when using a Wacom tablet Ability to view and edit Fusion composition names from the clip thumbnail context menu Improved memory management on large Fusion compositions with a high layer count Improved GPU memory utilization for Fusion compositions with temporal processing Improved performance for Change Depth with new Error Diusion option Improved performance and accuracy for Camera Tracker, with support for lens distortion Improved performance with Fusion Dissolve with GPU acceleration support Improved performance with Fusion TimeSpeed and TimeStretch with GPU acceleration support Improved performance for Planar Tracker Improved performance for B-Spline rendering with GPU acceleration support Improved performance for Vector Motion Blur and motion blur in other tools with GPU acceleration support Improved performance for Fusion Splitter and Combiner with GPU acceleration support Improved performance for Fusion BitmapMask with GPU acceleration support Improved performance for Fusion CornerPin and PerspectivePin with GPU acceleration supp Davinci resolve is been scoring to the top best editing soft ware at this moment, the best thing about davinci resolve is the monthly unexpected update, #merci black magic, engineers,# i am the fun of the soft ware since i started my editing career. i can say many things about the efficiency of the software but many guys specialy youtubers have been explained about the golden editing soft ware , even some can learn and get a petty good lesson from all the tutorials in youtube,( https://www.youtube.com/watch?v=hYDmkg0wdtE ),