ኮምፑተር91 (windows 91) ——

ዓድና ንእሽተይን ምጭውትን’ያ።ሰንሰለታዊ ኣኽራናታ፣ ብኣግራብ ዝወቀበት ስልምቲ መርዓት’ዩ ዘምስላ።ብፍላይ’ኳ ኣብ ክራማት ዝህሉ ለሰታትን፡ ኣብ ወርሒ መስከረም ንኽትሪኦም ኣዝዮም ፍሳሃ ዝመልሱን ንዓይኒ ዝማሩኹን ዕንባባታት ኣጊጻ፣ሩባታታ ሓቒቕ ብዝመስል ዛራ ብዝፈጥሮ ሻሕ ሻሕ ዝብል ድምጺ ናብ ፍጹም ተፈጥራዊ ጥልቅት’ዩ ዝሸመካ።ህዝባ ኣብ ጻዕሪ ዝኣምን ካብ ኢዱ ዝድራሩ ርሂጸ-በላዕ’ዩ።ኣምላኹ ኣሚኑ ብዘንጥሮ ዘርኢ መሬቱ ዝሃበቶ እቶት ተመስገን ኢሉ ዝናበር ሰላማዊ ህዝቢ። ብዓይኒ ምሕደራ እንክረአ፣ህዝቢ ቆጽሊ ብዘውደቐሉ ጭቃ ዓዲ ተማእዚዙ፡ ኣብ ሕጊ እንዳባ ተመርኲሱ ዝዳነ ስልጡን ሕብረተሰብ’ዩ።ንዘመናት ብዝተፈላለዩ ሃርጓፋት ገዛእቲ ድከቱ ዝሰተየ ውጹዕ ህዝቢ ካኣ’ባ።
ንኣሳልጦን ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝብን ተባሂሉ፣ ብውሽጣዊ ዓቕሙ ዘማዕበላ ዘመናዊት ኢሉ ዝሰመያ ሰማያዊት ኮምፑተር(computer) ኣጥርዩ። ሶፍት-ዌር(software) እዛ ኮምፑተር-ዊንዶውስ 91( windows 91) ኢዩ ዝባሃል።እዛ ኮምፑተር እዚኣ ክትመጽእ እንከላ፣ ቆልዓ ሰበይቲ፡ሽማግለ መናእሰይ፡ጓል ወዲ፣ ኮታ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ቆጽሊ ኣውሊዕ ሰሰሊዑ ዕልልታን ዳንኬራን ፈንጠዝያን ኣሰንዩ ተቐቢልዋ። ከመይ’ከ ዘይሕጎስ፡ ከም’ከ ዘይነጥር!። እዛ ኮምፑተር እዚኣ ንኽትስራሕ ዝጠለበቶ ግዜ ጉልበትን ንዋይን ኣዝዩ ብዙሕ’ዩ። ካብ ንድፈ ፕላን ክሳብ መጨረሽታ፡ ኣስታት ሳላሳ ዓመታት ዝወሰደ ግዜ፡ እልቢ ዘይብሉ ጉልበትን ራሃጽን፡ 65 ሽሕ ዝትመን ውን ወዲኣ።ሓድሽ ንብረት መቸም ሓድሽ’ዩ፡ ኣብ መጀመርታ ኣዝዩ ጽፉፍን ስሉጥን ኣገልግሎት እናሃበት ንመነባብሮ ሕዝቢ እፎይታ ፈጢራትሉ’ያ። እዚ ግን ኪኖ 7 ዓመት ዝሓልፍ ኣይነበረን። ዳይረክተር ናይዛ ኣብ ሳሕል ዝተሃንደሰት፡ ብኣላይነት ውን ሒዝዋ ዓዲ ዝኣተወ ሰብኣይ ብተምክሕቲ ዝሰኸረ ሰብ ወይ ዕቡድ ከልቢ ክቕየር ተራእየ። ንጽገና’ይሉ ኣስታት 20 ሽሕ( እምበር’ኳ ብዕጽፊ ምዃኑ’ዩ ዝሕመ) ሰሊዑ፣ ሓድሽ ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር 98( software98) ገጢምላ። እዚ እዝዩ ክቡር ወጻኢታት፡ ህዝቢ ዓድና ክሳብ ሎሚ ለይቲ ኣይተዋሕጠሉን። ኣድላዪ ኔሩ’ዶ ኣይነበረን ንነበርትን ዓበይቲ ዓድን ከይተላዘበ ብኢደ ዋኒኑ ዘባኸኖ’ዩ ኔሩ። ከም እንደገና ብሙሁራት ኮምፑተር ሶፍትዌር ኢንጅነራት ዝተራቐቐ 15 GB ዝሓዘ ሃርድዌር( hard ware) ውን ክገጥመላ’ሞ ፡ ምስ ዘመን ክትማዓራረ ተፈቲኑ ኔር። ዳይረክተር እዛ ማሽን ግን ኣይተዋሕጠሉን ጥራይ ዘይኮነ፡ ብፍጹም ከምዝዓኑ ጌሩ ናብ ናይ ቀደማ መሊስዋ።እነሀት ካኣ ኣብ ዝቕጸላ 18 ዓመታት፡ ብእልፊ ቫይረስ ተተኽቲኻ ንፈውሲ ማሕላ ውን ኣፕ ዴት(update) እንከይገበረት ፡ ስእሊ ብገልዒ እንክትመስል ገርናው ኮይና ተሪፋ። ኣብ’ዚ እዋን፡ ኣይኮነንዶ 18 ዓመት፣ ንሓደ ወርሒ ውን ኣፕ ዴት ከይገብርካ ኣፕሊኬሽን(application) ምጥቃም ፡ ማዕረ ክንደይ ድሕሪት ከምዘትርፈካ ማንም ተጠቃሚ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ዝፈልጦ ሓቂ እመስለኒ።እሞ ከመይ ዳኣ’ዩ ብገለ ርእሶም ዝተመንጠሉ መን ከማና ባሃልቲ ዝጃሃረላ ዘሎ እዛ ማሽን እዚኣ፧ መቸም ዘገርም ጥራይ ዘይኮነ ዘርምም’ዩ!።
ዓድናስ እንታይ’ከ ይሳኣና፧
ካብ ማዕድናት ወርቅን ፖታሽን፡ ሉል ባሕሪ፣እንስሳ ዘቤትን ዘገዳምን፡ ፍርያት ድንግል ባሕርና ዝኾኑ ኣብ ማንም ካልእ ማያት ዓለም ዘይርከቡ ፈርጣዓት(ናይ ቀደም ኣውቲስታት እንክመስሉ) ፣ ንፈውሲ ማሕላ ውን ግፋ ጎኒፍዎም ዘይፈልጥ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዓሳ እትውንን ሃብታም ዓዲ’ያ።ተዋዘይቲ እንክድእሉ ከምዚ’ዮም ዝብሉ÷ ሓደ የመናዊ ዓሳን ኤርትራዊ ዓሳን ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ይራኸቡ’ሞ፥ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ፡ ተመክሮታቶም ክለዋወጡ ይጅምሩ። እቲ ደቂቕን ድሁልን የመናዊ ዓሳ ንኤርትራዊ ዓሳ “እንታይ ዳኣ እዚ ነብስኻ ዕሽው ኢሉ፡ ቅሱን ኢኻ ትመስል” ብምባል ክማስዮ ይፍትን። ኤርትራዊ ዓሳ’ሞ ክዓጦ ድዩ! “እንታይ ከ ዘየቕስን ኣለኒ፡ ተፈጥሮ ብዝለገሰለይ ባህርን ባሕርን እናስተማቐርኩ ብሰላም ይነብር ኣለኹ” ይብሎ። የመናዊ ዓሳ ብምግራም -“እ……… ግፋ ገለ የለን ዱዩ፧ ንዓና ዳኣ ብምግፋፍ ኣልባብና ኣጥፊኦምልና ‘ንድዮም” ሕቶ መልስን ደራረቦ። እቲ ዶግላጽ ኣርሓ ዝመስል ኤርትራዊ ዓሳ ካኣ እናተታዕነነ ” ንሕናስ ቅሱናት ኢና፡ ንሓድሕዶም ክጋፈፉ ኣየርክቡልናን’ዮም” ኢልዎ ይባሃል።
እዚ ዋዛ’ኳ እንተመሰለ፡ንዝርድኦ ግን ብልቢ ዝጉሂ ዛንታ ብዱል ወለዶና ምዃኑ’ዩ።
ናብ’ዛ ክብርቲ computer winsows 91 ንመለስ። እዛ ማሽን እዚኣ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ እንታይ ትኹን፧ ኣበይ ትቀመጥ፧ ትጓሓፍ’ዶ፡ ትጸገን፧ እቲ ሕቶ ናብ ኩላትና፡ እቲ መልሲ ካኣ ካብ ኩላትና’ዩ! ገለ ወገናት ንሳን ሃንደስታን ብፍጹም ኣዕኒኻ፡ ከም ንዩክለሳዊ ጨረርታዊ ባእታ( nuclear radiation) ስምብራት ኣብ ዝመጽእ ወለዶ ከይርአ ዝሰግኡ እንክመስሉ፡ ኣብ ማዓሙቕ ማርያና(mariana trench) ትስጠም። ወይ ኣዕሙቕካ ትቀበር ክብሉ እንከለዉ፣ ንከተማታት ሄሮሽማን ናጋሳክን’ዩ ዘዘኻኽረኒ።እወ እተን ኣብ 2ይ ኲናት ዓለም ኣሜሪካ ብዝደርበየቶ ኑክለሳዊ ኣጽዋር ኣብ ካልኢታት ናብ ፍጹም ሓሙኽሽቲ ዝተቐየራ ከተማታት ጃፓን። ገና ውን ስምብራተን ኣብ ዝምቡዕ ኣካላዊ ጉድለትን ሕማምን ኣብ ዝውለዱ ህጻናት የኸትል ኣሎ።ደቂ ዓድና ውን ነዛ ኮምፑተር 91(windows 91) ማዕረ ክንድዚ ዝሰርዕዋ ይመስሉ። ገለ ካኣ” ዝሓለፈ ኣበርኩቶኣ ዝግባእ ክብሪ ሂብና፡ ሕማቕ ጎና መለበሚ ታሪኽ ሰኒድና፡ ኣብ ቤተ መዘክር ትቀመጥ “ዝብሉ ኣይተሳእኑን-ንስኹም’ከ እንታይ ትብሉ፧ –

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.