ሓድጊ ክገድፍ ሓዲግ ገዲፈኪ,

ሓድጊ ክገድፍ ኢለ-ዶ፡ ሓዲግ ገዲፈኪ
ፍረ-ብርከይ ‘ናረረኺ፡ ኣግዲዐኪ ከይሓገዝኩኺ
ኣይትርገምኒ በጃኺ፡ እንታይ ክትረኽቢ
ስደት ውርደት መዋረዲ’ዩ፡ ከም’ቲ ቃንዛኺ።

ዝፈለሰ ፍቕሪ ሒዝኪ፣ ናበይ፡ ናበይ ትብሊ
ኣብ ሕሉፍኪ ትቖቝሊ፡ ተስቈርቍሪ
‘ታይ ይዓብሰልኪ….
ኣነ’ኮ ፈጺመዮ’የ፡ ‘ቲ ክሕደት ‘ቲ ጌጋ
ክሳራ’ምበር፡ መዓስ ረኺበሉ ዋጋ፡
በጃኺ ሕጂ፡ ህድእ ኢልኪ፡ ኮፍ’ሞ በሊ
ኣብ ፍረ-ብርከይ ከም ዝኣረግኪ መዓስ ጠፊኡኒ
ነዛ ዝባንኪ ከይቀየርኪ፡ ንውሉደይ ክትብሊ
‘ውሉድ ንውሉዱ’ ‘ናበልኪ ከተዕብዪ ከም ዝዓረብኪ
ይርድኣኒ’ዩ’ኮ፡ ከመይ ከም ዘሕለፍኪ።

ሕጂ ተሳዒረ’የ፡ ህይወት ኰይናትኒ ገደል
ሓድገይ ክንዲ ምሕቋፍ፡ ፈጺመ ከኣ በደል
ግደ ሓቂ፣ ከይሓብኣኹ ክነግረኪ ‘ቲ ሓቂ
ኣነ፥ ባህጊ ስድራይ፡ ክመልእ ኢለ’የ ተመሪዐኪ
‘ምበር፡ ንስኺ፣ ኣብ ልበይ ኣይነበርክን ፈጺምኪ።

ርሑስ ጋማ ምስ ተባህለ፡ ምስ ወዓልኩ ኣብ ዕሰለ
ኣካለይ’ምበር፡ ብመንፈሰይስ፣ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ግዒዘ
ኣብ ስደት’የ ነይረ
ሽዑ፡ ሕጽኖት ተወዲኡ፣ ንዓኺ፡ ንዓደ’ቦኺ ኣፋንየ
ኣነ፡ ንስደት’የ ወጼ
ወላ’ኳ ፍረ-ብርከይ ከም ዘትረፍኪ እንተ ፈለጥኩ
እንታይ’ሞ ‘ገበር፡ ግዜ ዘይሓገዘ
ናብራ ስደት ምስ ከበደ
ኣይሓሰብኩን ተዓኒደ
ሕማቕ ኰይነ ተዋላኢ
ኣይርኣኹን ንመጻኢ
ኣብ’ዚ’ለኹ ከይበልኩኺ፡ ትም ህጥም’ለ ጠሊመኪ
ግዳ ክሓተኪ’ንዶ ኣንቲ ጽብቕቲ…
በጃኺ ግን፡ ‘ታይ ገደሰካ ከይትብልኒ ሓደራኺ
‘ታይ ኰይኑ’ዩ’ዚ ቆልዓ-ኸ፣ ከይዱ፡ ተሰዲዱ ገዲፉኪ፧
***
ዛንታ፡ ናሆም ዘይመስተ (ሰንበሊኖ)
ኣግጣሚ፡ ተስፊት ኣብርሃም
31/10/2019

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.