ቀራና!

ካብ ኣውያት’ታ ከተማ ካብ ሕሱም በላዒ
ክርሕቕ ወሲነ፡ናበይ ግን እንድዒ።

“እንተዘይክኢልካ ኣብ ቀራና ምቛም
መንገዲ ኣርብዓዩ፡ግድንዩ ምስጓም”
ዝበለት ይመስለኒ ከዊላ ትርኢታ
ዘዕበየትኒ’ደ ምስ ንብዓት የዒንታ

ሓሲበ ኣይፈልጥን ካብ ቤተይ ክፍለ
ሕርያ ኣይነበረንን፡ምስ ዝሓረየ ነቒለ
ናበይ የብጽሓኒ ኣይፈለጥኩን
ንውሓት’ቲ መንገዲ ኣይዓቀንኩን

ክልተ መንገዲ በበይኑ ኣንፈተን
ሓደ ዝምግፍሐን በበይኑ ትርኢተን
እታ ሓንቲ ዕምርቲ እልፊ ይጓዓዘላ
እታ ሓንቲ ባዳ ሳዕረማዕሪ ኣብቊላ።

“እንተዘይክኢልካ ኣብ ቀራና ምቛም
መንገዲ ኣርብዓዩ፡ግድንዩ ምስጓም”
ዝበለት ይመስለኒ ዝዓበኹላ ዓዲ
ምስጋል ምሰብዛሕኩ ክመርጽ መገዲ

ሓቢርካ መዓት ዳርጋ ግዓት ኣድሚጸ
ናብታ ዝዓመረት መንገዲ መሪጸ
ምቕጻል ጥራይ ኮይኑ መምለሲ ተቖሊፉ
እቶም መጓዕዝተይ . . .
ብዘሕዘንዝን ቃና ሓቢሮም ይደርፉ

ተስፋ ድዩ ቅብጸት
ጣዕሳ ድዩ ናፍቖት
ብዘይፍለ ድምጺ
ሓርነት እናበለ ከናፍርና ይፋጺ።

ካብታ ሃገር እግርና እናረሓቐ
ድምጺ ኣውያታ ግን እናደመቐ
ወላ ዘይከኣል ንኸፍል
እናውሓድና ንቕጽል

ብድሕሬና ዝመጹ ንኸይጠፍኡ
ኣሰርና ስዒቦም ንኽበጽሑ
ሬሳ ገዲፍናሎም ኣብ መገዲ
ውዳቕ መጓዕዝቲ ደቂ ዓዲ

እቶም ዝተረፍናስ እነና በጺሕና
ትንፋስና ሒዝና እምበር . . .
ኩልና ግን ሞይትና
ኣበይ ከምዘለና ኣይፈለጥናን
ካብ ቀራና ምምራጽ ኣየዕረፍናን
ካብ መሪጽካ ጣዕሳ ኣይቦኾርናን

እታ ኣረጊት ከተማ ምስ ኣውያታ
ኣብ ምጅማር ጉዕዞ ዝበለታ
ወትሩ እያ ተቃልሕ ብሕሹኽታ

“እንተዘይክኢልካ ኣብ ቀራና ምቛም
መንገዲ ኣርብዓዩ፡ግድንዩ ምስጓም።”

ኣስመሮም ሃይለ
ሚያዝያ 2019