55ዓመትዶክተር

 

 

ብኣሕጽሮተ-ቃል እዩ ዝኸውን እምበር “ኢና” ክንጽውዓ እያ መሪጻ። ንሕና ውን ምስ ሰብኣውነታ ዘይኮነስ ምስ ሽማ ክንላማመድ ኣየጸገመናን። መንደቕ ተጸጊዓ ድሕሪ ኩሉ ተማሃራይ እያ እትቕመጥ። ካብ ተማሃሮ ዝውጽእ ጫውጫውታስ ይትረፍ ካብ መምህር ዝወጽእ ድምጺ ውን ከምዝርብሻ ርዱእ እዩ። ኣይተሳተፈትን ከይትበሃል፡ንዓኣ ኣብዝምልከት ሕቶ ኮነ ርእይቶ ተጠንቂቓ እያ ትምልስ። ክትዛረብ ከላ ቃላታ ጸቒጣ፡ኣጻብዕታ ገታቲራ ዘይንቡር ፍጥነት ኣዘውቲራ ጹፉፋትን ከበድቲ ቃላትን እያ ተውጽእ። ሓንሳእ ሓንሳእ ንዝሰረሐቶ ሓረግ ይቅረታ ሓቲታ ከም ብሓዱሽ ኣስተኻኺላ ትጅምሮ። ኣብቶም ብዕድመ ካብ 20 ክሳብ 30 ዝኾንና ደቂ ክላሳ ግን ዘምጸኦ ለውጢ ኣይነበረን። ንጌጋታታ ኣባና ከይበጸሐ፡ባዕላ ተረዲኣ ባዕላ ኣስተብሂላ ባዕላ እያ ትእርሞ። ኣብ እትዛረቦ ዘረባ ተዳጋጋሚ “እወ” ብቛንቛ እንግሊዘኛ ተድምጽ። ናታ ኣገባብ ኣዘራርባ ምዃኑ ድሕሪ ገለ ማዓልታት ኢና ክንላመዶ ተገዲድና። ኣብ ምሳሕ ሰዓት ኮነ ናይ ሻሂ ሰዓት ካብቲ ዝወዓልናሉ ክፍሊ ወጺኣ ኣብቲ መተሓላለፊ (ኪሪዶር) ከም ፈረስ ደው ኢላ እያ ተሕልፎ። ብርግጽ ምስ ዝኾነ ሰብ ተታናኺፋ ርእየያ ኣይፈልጥን እየ። ሰላም እንተዘይበልካያ ኣየተሓሳስባን እዩ።ምኽንያቱ ኢድካ ምስእትሰደላ ፍርቂ ኣጻባዕታ ክትጭብጥ ጥራይ እያ ትፈቕደልካ። መላእ ክላስ ንዓኣ ሞራል ንመሃብ ዘብህግ ሰብኣውነት ን ምዕሩግ ኣለባብሳን ከምዘለዋ ይምስክረላ።
ሚስጢር ዝሓቖፈት ምዃና ጥርጣረይ እናዛየደ መጸ።ደፊረ ክሓታ ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ኣይተሰማዓንን። ምስኣ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ክህልወና ከምዘይክእል ውን ኣቀዲመ ዝገመትክዎ እዩ ኔሩ። ይኹን እምበር ንክልቴና እተራኽብ ናይ ትጽቢት እዋን ተረኽበት። ኣብ ኢንዳስትሪታት ናይ ምብጻሕ ስነ-ስርዓት ድሕሪ ምፍጻምና። ኣነን ኢናን ኣብ ሓደ ጣውላ ንሰዓት ዝኣክል ክንጽበ ምዃንና ተነግረና። ኣብዚ እዋን እዚ ከይተዛረብካ ምሕላፍ ማለት ካብ ጽለኣት ሓሊፉ ካልእ ክትርጎም የጸግም እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝወዓልናዮ ዝጀመረ ዕላል ትፈትዎን ዘይትፈትዎን እናገለጸት ክትክፈተለይ ጀመረት። ድሕሪ ገለ ዕላል “ ጹቡቕ ኢኺ ተዕልሊ። ኩሉ ሳዕ ሱቕ ኢልኪ ክርእየኪ ከለኹ ትኸብድኒ ኢኺ።” ክብል ኣርሒቐ ክምርምራ ደለኹ። ይኹን እምበር ቀንዲ ሕቶይስ ኣይነበረን። ምዝራብ ከምእትፈቱን፡ ግን ኣብ ኣኬባ ዘይኮነስ ራስ ብ ራስ ክኽውን ከሎ ከምዝብረሃ ኣብረሀትለይ። እነዕለሉ ዝነበርና ቋንቋ እንግሊዘኛ እዩ ዝነብረ። ድሮ ኣብ ይንቨርሲቲ መምህር ከምዝነበረት ካብ ዕላልና ረኸብኩዎ። ነብሳ ከተፋልጥ እንከላ ማዕረ ክንድኡ ወይ ማስትሬይት ዲግሪ ከምዘለዋ ውን ኣይትዛረብን እያ። እቲ ንዓይ ሕቶ ዝኾነኒ ከኣ ክንዱኡን ካቡኡ ንላዕልን ክህልዋ ከምዝክእል ግን ድሕሪ እቲ ንዓዳ ገዲፋ ብሰበብ ትምህርቲ ኣብ ፈረንሳይ ዝተቐመጠቶ 8 ዓመታት እንታይ ዓይነት ልቐብ ደረጃ ትምህርቲ ሒዛ ከምዝወጸት እዩ ምፍላጥ ኣብዩኒ። ምኽንያቱ ምሳና ምስእቶም ካልኣይ ደረጃ ናይ ሃገር ፈረንሳይ ዘይወዳእና ተማሃሮ ኣብ ሆተላት ይኹን ኣብ ዝተፈላለይይ ቤትጽሕፈት ተቐባሊት ጋሻ(receptionist) ንምዃን እያ ትመሃር ዘላ። ካብዚ ስልጠና ሒዛቶ ክትወጽእ እትኽእል ምስክር ወረቐት ኣቀዲማ ዝወነነቶ ጥራይ ዘይኮነስ ንከምዚ ከማና፡ ፈሪማ ብቕዓት ተማሃሮ እትመዝን ዝነበረት እያ። እዚ ሕቶ ምስ ኣቅረብኩላ፡ ካብ ትጽቢተይ ወጻኢ መላእ ታሪኽ ሂወታ ከተዕልለኒ እያ ድልውቲ ኮይና።
ተማሃሮ እናተመደበት እያ ዓብያ። በቲ ኣብ ዓውደ-ትምህርቲ እተርእዮ ዝነበረት ተገዳስነትን ብወለዳን መምህራናን ዝግበረላ ዓቢ ክንክን ሓዊሳ ዳርጋ ዕንቅፋታት ከይረኣየት’ያ ባህጋ ተርዊ ዝነበረት። ኣብ ዝደለየቶ ይንቨርሲቲ መሪጻ ክትመሃር ዘጸግም ኣይነበረን፡ ካብ 5 ኣሕዋታ ማእከለይቲ ዝኾነት “ ኢና” ኣብ ዘመነ-ትምህርቲ ብዘይካ ትምህርቲ ካልእ ንዓኣ ዘገድስ ጉዳይ ኣይነበረን። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ክላሳት ከኣ ኣብ ይንቨርሲቲ ውን ብሉዑል ነጥቢ ቀዳማይ ድግሪ ድሕሪ ምምራቓ፡ ማስትሬይት ንክትመሃር ዝጎደላ ሞራል ኣይነበረን። ንሱ ውን ከምቲ ዝሓለፈ በዲሃቶ፡ ኣብ ከባቢ 25 ዓመታ ከኣ ናይ ማስትሬይት ትምህርታ ኣጠናቐቐት። ብዘመዝገበቶ ሉዑል ነጥቢ ኣብ ሕንብርቲ እቲ ዘዕበያ ይንቨርሲቲ መምህር ኮይና ክትቁጸር ከኣለት። ተማሃሪት ኮይና ትማላለሶ ዝነበረት ቀጽሪ ይንቨርሲቲ መምህር ኮይና ክትማላልሶ ከኣለት። ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ብርክት ዝበሉ ማሓዙታ ናይ መርዓን ዕርክነትን ጠለብ እኳ እንተቀረበላ ” ንከምዚታት ዘሳሲ እዝኒ ግን ኣይነበረንን” ትብል ኢና ጣዕሳ ዝተሓዎሶ። ምኽንያቱ ክሳብ ሒጂ ምስ ወዲ ቀሪባ ውን ኣይብልን እየ። ከሙኡ ኢለ ከይሓታ ግን ሕርቃኑ ዝወጸ ሕቶ ኮነኒ። ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ዕላላ ካብቲ እልቢ ቃላት ዘውሕዝ ዝነበረ ልሳና ዓዕሪፋ ፍሽኽ ብምባል እያ ካልእ መልእክቲ ሂባትኒ፡ “ (je suis bete) ኣነ እንስሳ እየ” ክትብል ንትጽቢተይ ህንጡይነት ከምዝውስኽ ገበረትኒ። ትሪኢ ሹዑ ሓደ ካብቶም ዝሓቱኒ ዝምድና ጌረ እንተዝነብር፡ሎሚ ብዘይውላድን ብዘይሓዳርን 55 ዓመተይ ኣይመብዓልኩን። ኣነ ኮ ልደተይ ከብዕል ከሎኹ ከማኹም ሽምዓ ኮነ ቶርታ ኣይውልዕን እየ። ኣይቆርስን እየ። ብርግጽ ኣዕሩክተይ መጽሓፍቲ እዮም ግን መጽሓፍቲ ትንፋስን ምንቅስቃስን የብሎምን። ብሓጺሩ ናብ ሕቶኻ ክምለስ፡እንታይ እያ ኔራ እታ ሕቶ እሞ?” ብምባል ስሚዕተይ ሓዋወሰትለይ።

” እወ ኣብዚ ፈረንሳይ መጺኺ ብምንታይ ተመሪቕኪ እንታይ እዩ እቲ ሰርቲፊኬት?” ደገምኩላ።
“እወ እሱ ደኣ ዶክትሬይት ዲግሪ እዩ።”
“እህ ህ ህ ህ” ኣድመጽኩ ብስንባደ። ኣብርእሲኣ ዝነበረኒ ኣረኣእያ፡ኣኽብሮት፡ ርሕቀት፡ ኩሉ ከም ስርዓት (automatic) ክስተኻኸል ተፈለጠኒ። “እወ ኣነ ግን ከሙኡ ክብል ኣይደልይን እየ። ኣብዚ ክላስ ንዓኻ ውን ብሒትካ ስለ ዝሓተትካኒ እየ ዘዕለልካ ዘሎኹ። እንድዒ ዳርጋ ናይ መጀመርያ ሰብ ታሪኽ ሂወተይ ዘሕልሎ ዘሎኹ ሰብ ኢኻ።”

ድሕሪ ገለ ዓመታት ኣገልግሎት ምምህርና ኣብ ይንቨርሲትይ ሌጎስ ናይጀርያ፡ ስኮላር ሺፕ ስለዝረኸበት እያ ናብ ሃገር ፈርንሳይ መጺኣ። ቅድሚ ናይ ዶክትሬይት ምዱብ ትምህርቲ ምጅማራ ከኣ ነቲ ካብ ዓዳ ዘምጸአቶ ማስትሬይት ድግሪ ሰለስተ ዓመት ከም ሓዱሽ ተማሂራ ከተሐድሶ ኣገደድዋ። ልክዕ ሰለስተ ዓመት ምስ ሓለፈ ውን ናብ ሕልማ ዝኾነ ዶክትሬይት ክትሳተፍ ኣይከኣለትን። “ ቦታ ተሳኢኑ፡ንዓመታ” ገለን ዝኣመሰሉ ምስምሳት ካልእ ክልተ ዓመት ከምእትኸስር ገበሩዎ። “ልቢ ዝኣዘዞ ንጉስ ነይመልሶ” ኮይንዋ ብትዕግስቲ ኣብቲ እትደልዮ ትምህርታ ክትቅጽል ከኣለት። ኣብዚ መንጎ ትምህርቲ ሒጂ ውን ንጾታዊ ዝምድና ዝኸውን መንፈስ ኣይነበራን። ድሕሪ ናይ 8 ዓመት ተኻታታሊ ትምህርትን ምርምርን እቲ ካብ ዝለዓለ ይንቨርሲቲ ሴርቦን ፓሪስ ዝወሃብ ማዕርግ ዶክተር ወነነቶ። ኣብዚ እዋን እዚ ጓል 48 ዓመት ኮነት። ናይ ውላድን ሓዳርን እዋን ከምዝሓለፋ ‘ዃ እንተተረደአት በቲ ማዕርግን ብሕጂ እትድህስሶ ሂወትን መጽናዕታትን ኣብ ምቕያር እዛ ዓለም ኣዚኣ ከተበርክቶ እትሓልሞ ሕልሚ ክትረጋጋእ ምዃና ተስፋ ትገብር ነበረት።

ምስ ዓበይቲ ጸገማት ናይ ምርጻም እምበኣር ኣብዚ እያ ጀሚራቶ። ንስራሕ ኣብ ዘቕረበቶ ጠለባት ተቐባልነት ኣይረኸበን። ምስኣ ዝተመረቑ ኩሎም ክስርሑን ላዕለዋይ ጽፍሒ ክወሃቦም እንከሎ ንሳ ግን ነብሳ ኣብ ሓንቲ ጸባብ ገዛ ናይ ተማሃሪት ረኸበታ። እዚ ጉዳይ ኣዚ ካብ እዋን ናብ ኣዋን ከተሓሳስባ ጀመረ። ናይ ደላዪት ስራሕ ምዃና ኣብ ምኒስትሪ ዕዮን ክትምዝገብን ገለ 400€ ዝኸውን ወርሓዊ ሓገዝ ካብ መንግስቲ ክትጽበ ጀመረት። ከም ኩሉ ሰብ ሓንሳብ ሓንሳብ ብዝተፋላለየ ሰበብ ስለዝቛረጽ ኣብ ቤትጽሕፈት ጉዳይ ወሃብቲ ሓገዝ ከይዳ ሪጋ ተጸብያ ጉዳያ ብፍኒስትራ ከተሳልጥ ትግደድ። ድሕሪ እዚ እዋን እዚ ከኣ ኣዚያ ተጎደአት። ድሕሪ ንውሕ ዝበለ ኣዋርሕ ኣብ ኢምግራሽን ናይ ኣስተርጓሚት ስራሕ ረኸበት ንእስታት ሓሙሽተ ዓመት ከኣ ኣቡኡ ሰርሐት። ነታ ድነ ተስፋኣ ምቕራጽ ኣንጸላልይዋ ዝነበረ ነብሳ ከኣ ቁሩብ ዝተማሓየሸ ሂወት ከተንብራ ጀመረት። ካብቲ ዝነበረቶ 12ሜ° ዝምግፍሑ ናይ ተማሃሮ ገዛ ከኣ ወጸት። ካልእ ክሽነን መደቀስን ዘለዎ ናይ ሶሻል ገዛ ክወሃባ ዕድል ረኸበት። ሎሚ እቲ ናይ ምትርጓም ስራሕ ኩንትራቱ ምስወደአ ከም ብሓዱሽ ደላይት ስራሕ ኮይና ተመዝገበት። ብሓደ ኣማኻሪ ናይ ስራሕ ዝኮነ ከኣ ገለ ነገር ክትገብር ከምዘለዎ ኣተባባዓ፡ ናይ ሪሰፕሽን (reception course) ስልጠና ክትወስድ እሞ ስራሕ ብቀሊሉ ክትረክብ ከምእትክእል መከራን ኣቅረበላን። ናይ ምንጻግ መሰል ስለዘይብላ ከኣ ተቐበለቶ። ናብቲ ስልጠና ንምክፋል ሓደ ከቢድ ናይ ብቕዓት ፈተናን ክልተ ቃለ መጠየቕን ሰጊራ እያ ኣትያ። ብርግጽ ንዓኣ ቀሊል ኔሩ ክኽውን ይኽእል እዩ። ኣነ ክዝክሮ እንከለኹ ድሕሪ እቲ ቀዳማይ ናይ ኢንግሊዘኛ ፈተና ኩኩ ሰብ ተስፋ ቆሩጹ እዩ ወጺኡ። ምኽንያቱ ን30ሕቶ ብ10ደቒቕ ክሮኖሜተር ዝዓይነቱ ፈተና እዩ ኔሩ። ናብዚ ትምህርቲ ክመጽእ እንከልኹ ዶክተር ምዃነይ ረሲዐ እየ ዝመጽእ። ክትብል ናብ ሰማይ እናጠመተት ኣርሒዝቀ ከምዝሓስብ ገበረትኒ። ብውሽጠይ ከኣ 55ዓመት ዶክተር ብምባል ተገረምኩ።

ይቕጽል፡ ኪዳነ ንጉሰ፡ 2017/04

ኣብ ዕረፍቲ ‘የ ዘሎኹ፣

ሎሚ-ሎሚስ ካብ ልምዲ ናብ ባህሊ ‘ናተቐየሩ ዝመጹ ዘለው ነገራት ቡዙሓት‘ዮም። ‘ናተረደእካ ‘ዮም ዝጸልውኻ። ቅድሚ ሒጂ ዓመት ምሉእ ሰሪሐ ዓመታዊ ዕርፍቲ ወሲደ፡ናብ ገምገም ባሕሪ ከይደ፡ ወይ ናብ ዘይፈልጦ ሃገር ከይደ፡ሳምንታት ከሕልፍ ሓሲበ ኣይፈልጥን ‘የ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣትሒዞም ደቂ ስርሐይ፡ “ዕርፍቲ ከመይ ኔሩ? ኣበይ የሕሊፍካዮ? ” ‘ናበሉ ብሕቶ ጦቕ ዘበሉኒ ከይኣክል፡ ‘ሳቶም ዝረኣይዎን ዝዳህሰሱዎን ከዕልሉ፡ ኣነ ማርሞ ኮይነ ምስተረፍኩ፡ “ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ‘ሲ ግድን ክወጽእ ኣለኒ” ኢለ ወሰንኩ። ብዘይ ብኡኡ ድርብን ብዘይ ምቁራጽን ዝሰራሕኩላ፡ ቀዳዊተይ ዓመት ‘ያ። “ብኸምዚ ዝብለ ደስታ ዘለዎ ቅነ ክትዛዘም ከኣ ጉቡእ ‘ዩ” በልኩ። ኣብ ስራሕና ማይክል ኢሎም ‘ዮም ዝጹውዑኒ። ምስ ማርክ ዓርከይ ክንህሉ ከለና ከኣ ናይ ክልቴና ኣስማት ለቒቦም ማርክ ማይክል ኢሎም እዮም ዝጹዉዑና። ማርክ መገሻ ማለት vacation ክፈቱ ጉድ ‘ዩ። ጌና ናይ ዕርፍቲ ጊዜየና ከይኣተወ ‘ከሎ፡ብሓደ ክንከይድ ምዃንና ምስ ‘ተሰማማዕና፡ ብደስታ ክዳሎ ቀነየ። ሽሕ ‘ዃ ” ኣብ ዕርፍቲ ምሳኻ፡ ኣብ ስራሕ ምሳኻ ደኣ፡ ‘ዚ መገሻ ክስልችወኒ ‘ዩ” ኢለ ‘ተተዋዘኹዎ፡
“ንዓኻ ዕርፍቲ (vacation) ምውጻእ ማለት ካብ መቓብር ከምዝተንሳእካ ጌረ ክሓስቦ ‘የ። ጥራይ ንኺድ። ክትሕጎስ ምስ ረአኩኻ ከኣ ዝያዳ ዕግበት ክስመዓኒ ‘ዩ” ክብል መለሰለይ። ናይ ዕርፍትን መገሻን ግዜና ብሓደ ከነሕልፎ ከኣ ኩሉ ነገር ኣዳለና። ‘ንኸዶ ሃገር ንምምራጽ መታን ክንክእል፡ ከም ቀንዲ ረቛሒታት ዘልዓልናዮም ነጥብታት፡ሑሱር ክፍሊት ሆቴልን መግቢን ከሙኡ ውን ጽቡቓት ኣዋልድ ዝርከባሉ ዓዲ ክንከይድ ተሰማማና። ናይ መወዳታ ምርጫና ከኣ መሮኮ ነበረት። ብዉሑድ ኣማኢት ኤውሮ ከኣ ትኬት ገዛእና። ‘ተኾነ ዝሓሰረ ዋጋ ንምርካብ፡ኣብ በበይነን ነፈርቲ ክንስቀል ተገደድና። ኣነ ክልተ መዓልቲ ቅድሚ ማርክ ክሳፈር ኔሩኒ። እንቕንየሉ ሆተል ሓዚእና ነበርና። ‘ተወሓደ ክሳብ ዝመጸኒ፡ ኣብ ሆተለይ የዕሪፈ ክጽበዮ ተማሕጺኑ ኣፋነወኒ።
ምጥን ዝበለት ሓንቲ ባልጃን ሓንቲ ካብ ነብሰይ ዘይትፍለ፡ ናይ ሕቖ ቦርሳን ጥራይ ‘የ ዓጢቐ።
ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሻር ደ ጎል ምስ በጻሕና፡ሰባት ናይ ገዘኦም ንብረት ብምሉኡ ዝጎተትዎ ክመስሉ፡ ሰለስተ ኣርባዕተ ባልጃታት ክጓትቱ ምስ ረኣኹ, ከይገረመኒ ኣይተረፈን። ” ንወርሒ ዘይመልእ ናይ ዕርፍቲ እዋን ክንድዚ ቅያር ክዳውንቲ! ኣብ ገዘኦም ከ ‘ታይ ገዲፎም ኣለዉ ? ” ዘየብል ኣይኮነን። ሰዓትና ተጸቢና ካብ መጸበዪ ኣጋይሽ ናብ ነፋሪት እተብጻሓና ሓንቲ ነዋሕ ኣውቶቡስ ናይ መዕርፎ ነፈርቲ ተሰቐልና። ኣብታ ነፋሪት ካብ ካልእ ቦታ ዝነቐሉ፡ ንሓጺር ሰዓታት ካብ ነፋሪት ከይወረዱ፡ ዝጸንሑ ገያሾ፡ ነቲ ወናብር ናይ ‘ታ ነፋሪት ሓሓሊፎም ተዘሪኦሞ ጸንሑና። ኣብታ ትኬተይ ዘመልከተትኒ ቁጽሪ ወንበር በጻሕኩ። ሓንቲ ጽብቕቲ ሰበይቲ ኣንቃዕሪራ፡ ሰለም ኣቢላ ነበረት። ‘ተኾነ ‘ታ ናተይ ወንበር ነጻ ስለዝነበረት፡ ንዓኣ ከይተንከፍኩን ከይረበሽኩን፡ ነታ ኣብ ሕቖይ ዝነበረት ቦርሳ፡ ኣብ መስኮት ናይ ሻናጡ ሶዂዐ ኣብ ወንበረይ ቀስ ኢለ ተቐመጥኩ። ነቲ ቁልፊ ናይ ‘ቲ ወንበር ከኣ ኣብ ማዓንጣይ ኣግጠምኩዎ። ሞተረኣ ብርስኑ ኣዕሪፋ ዝነበረት ነፋሪት፡ ማዓጹኣ ኣጺያ፡ ካልእ ንምብራር ዝሕግዛ ዘይተወለዐ ሞተሮታት ወለዐት። ካፒቴን ሰላምታ ኣቀዲሙ ዝተወሰነ ሓበሬታት ድሕሪ ምሃቡ፡ጽቡቕ ጉዕዞ ተመንዩ፡ ክንበርር ምዃና ነገረና። ኣብ ልዕሊ ከተማ ፓሪስ ከኣ ንደቓይቕ ዘንበና። ምሳይ ዝነበረት ሰብ ብስንባደ ተንሰት፡ (ops,pardon,) ኦፕስ ይቕረታ በለትኒ፡
(ኢል ያ ፓ ደ ኳ፡ቩ ዘ ኣንኬት ፓ, ) ምንም የለን፡ ኣይትሻቐላ በልኩዋ፡ (ሜርሲ) በለትኒ፡የመስግን ምዃኑ ዩ ብቛንቋ ፈረንሳይኛ። ግን ፈረንሳዊት ዘይምዃና፡ ነቲ ኣር( R) ዝብል ፊደል ኣትሪራ ብምድማጻ ትፍለጥ። “ ኣበይ ኢኺን ትነብራ” በልኩዋ።
“ኣብ በልጁም ‘የ ዝነብር። መቦቆለይ ግን ስሎቫኪያ ‘የ” በልትኒ።
“እስኩም ከ” በለትኒ።
“ኣነስ ኣብ ፓሪስ ‘የ ዝነብር። ደሓር ከኣ፡ ኣታ ክትብላኒ ትኽእላ ኢኺን” በልኩዋ።
“ኣስኻ ውን ኣቲ ክትብለኒ ትኽእል ኢካ።”ok ሜርሲ“ ተባሃሂልና ተሳሓሓቕና። ኢድ ንኢድ ከኣ ተጠቓቓዕና። ሽመይ ብምጥቃስ ከኣ ጽቡቕ ሌላ በልኩዋ። ሰለስቲን፡ሓንሳእ ሓንሳእ ፈተውተይ ሰለስቲና ኢሎም ይጽውዑኒ። ኣነ ውን ጽቡቕ ሌላ ድሕሪ ምባላ፡
“ ቱ ኤ ትረ ጆንቲ” በለትኒ በቲ ኮርታዕ መልሓሳ። ኣዚኻ ጡዑይ ሰብ ኢካ ንምባል ዩ። (ኤ ቱኣ ኡሲ ቤል ኤ ጆንቲ) ” እስኺ ውን ጥዕይትን ጽብቅትን” በልኩዋ። የመስግን (መርሲ) ድሕሪ ምባላ እናሰሓቀት ጠመተትኒ።
(vacation) ዕርፍቲ ዙረት ንሓደ ወርሒ ትከይድ ከምዘላ ሓበርትኒ። ኣብ ተመሳሳሊ ዕላማ ከም ዘሎና ኣረጋገጽኩላ።
“እሱ ጥራይ ኣይኮነን” በለትኒ።
“(ኳ ደ ኡትር?) ‘ታይ ኣሎ ደኣ ካልእ ? “ ትሕትን ፍሽኽን ኢለ ሓተትኩዋ።
“ኣብ ሓደ ዕላማ፡ኣብ ሓንቲ ነፋሪት፡ናብ ሓደ ሃገር፡ናብ ሓደ ከተማ፥” ምስ፡ዘርዘረት ብናይ ሓባር ሰሓቕ ተዛዘመ።
“ ‘ታይ ደኣ ንበይኒኺ ቫኬሽን ትኸዲ ኣለኺ?” መዕለሊ ኢለ ሕቶ ቀጸልኹ።
” እወ ምስ መሓዛይ ኢና መዲብና ኔርና፡ግን ኣብ ነፋሪት ተፋላሊና። ሆቴል ብሓደ ሓዚእና ኣለና። ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ክትኣቱ ‘ያ።” በለትኒ።
“ዋውው ዝገርም ‘ዩ።” በልኩዋ።
“ስለምንታይ? ‘ታይ ዝገርም ኣለዎ?” ተመሊሳ ሓተተት።
“ኣነ ውን ምስ ዓርከይ ከም ‘ዚ ናታትክን ኩነታት ኣጋጢሙና። እሱ ውን ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ክመጽእ ‘ዩ” በልኩዋ።
“እሞ ግርም ክሳብ ዝመጹና ክልቴና ብሓደ ንቕኒ። ምስ መጹ ከኣ ኣርባዕቴና ብሓደ ንዛወር” በለትኒ።
” ጸገም የልን። ደስ ዝብል ሓሳብ” ብምባል ኣብ ሓሳባ ተሰማማዕኩ። እንኳን ከሙኡ ኢላትኒ፡ኣነ ብነብሰይ ምሉእ ናይ ዕርፍቲ እዋን ምስኣ ከሕልፎ ኣይምጸላእኩን።
“ ግን ሕቶይ ኣይመለስክለይን” ብምባል ክቅጽል ደለኹ። ናይ መቐጸልታ “ደስ ዝበለካ” ዝዓይነቱ ብኣዒንታ ምስ ለገሰትለይ፡ “ ኣነስ ምስ ማሓዛኺ ዘይኮነስ ምስ ሰብኣይኪ ክትዛወሪ ተጸቢየ። መቸም ለዝቢያን ‘የ ኣይትብሊንን ኢኺ። ብጽለኣት ዘይኮነስ ብዝርገሐ። ኣብዝኸድኩዎ ክረክብ ኣይጽበን ‘የ። ስለዚ ምግማት ኣየድለየንን ‘ዩ ኢለ ‘የ።” ኢለ ተሃዊኸ ንዘውጻእኩዎ ሓሳባት ከተዓራሪ ጸዓርኩ።
” ጽቡቕ ኣለኻ። ነጻ ኴንካ ኣዕልል ኣይትሰከፈኒ። ብሓደ ከም ማሓዙት ክንዛወር ካብ ተሰማማዓና ኣይትርሓቕ። ብርግጽ ለዝቢያን ኣይኮንናን። ንክልቴና ሰቡኡት ውን የብልናን። ኣነ ብወገነይ ኣብ ሂወተይ ምሉእ ውን ኣይክህልወንን ‘ዩ ኢለ ‘የ ዝግምት።” ኣኽብድ ኣቢላ መለሰት።
“ እትፍቅርዮ ወይ ዘፍቅረኪ ኣይረኸብክን?” ሕቶይ ቀጸልኩ።
” ኖ ብኣንጻሩ ቡዙሕ ሰብ የፍቅር ‘የ። ቡዙሓት ሰባት ውን የፍቁሩኒ ‘ዮም። ብዝኾነ ምኽንያት ግን ሓዳርን ውላድን ኣይናተይን ‘ዮም።”
መልሳ ተሪር ምንባሩ ኪንዩኡ ምኻድ ዘይምልከተኒ ኮይኑ ተሰማዓኒ።
“ ‘ተፈቲኺዮስ ጽቡቕ።” ኢለ ክዛዝም ደለኹ። በቲ ዘልዓልኩላ ሕቶ፡ ኣብ ትዝታ ከይትኣቱ ሰጊኤ፡ሓንቲን ናይ መወዳእታን ዝበልኩዋ ሕቶ ወስ በልኩዋ።
“ ኣብ ሂወትኪ፡ማለት ኣብ ‘ዛ ዓለም ምምጻኪ ሑጉስቲ ኣይኮንኪን ዲኺ?” በልኩዋ ዋዛ ብዘምስል ፍሽኽታ ኣሰኒየ።
ንሳ ግን ዘይከም ትጽቢተይ ኣዕጋቢ መልሲ ‘ያ ሂባትኒ። እታ ሕቶ ውን ቅድሚ ሒጂ ብተዳጋጋሚ ዝቐረበትላ ሕቶ ያ ትመስል። ምኽንያቱ ደምቕቲ ዘይኮነት ክንሳ ኣድሚቓን ብዘይ ጥርጥርን ወታእታእን ‘ያ መሊሳትለይ።
” ኣነ ሓደ ነገር ይፈልጥ፥ ብምርጫይ ኣይመጻኹን፤ ክሳብ ዘሎኹ ከኣ ዘይምንባር ተመንየ ኣይፈልጥን ‘የ።”
“ዋው ሓያል ኣቃውማ ‘ዩ ዘለኪ” ብምባል ክምጉሳ ፈተንኩ።

ርግጽ ሓሳባታ ምግላጽ ኣይወደአትን ኔራ። ኣነ ‘የ ኮሊፈያ ጸኒሐ። ቀጸለት ከኣ፡“ ካብ ትእዛዝ ደቂ ሰባት ክውጽእ ግን ኩሉ ሳዕ ‘የ ዝጽዕር። ቅድም ካብ ትእዛዝን ሓላፍነትን ስድራይ ብቀሊሉ ሸትት ኢለ። ደሓር ከኣ ብስራሕ ምኽንያት ኣብ ትሕቲ ሰብ ተገዚኤ ንነዊሕ ዓመታት ጸኒሐ። ሎሚ ርእሰይ ከቕንዕ ጀሚረ ኣሎኹ። ቁሩብ ገንዘብን ናይ ባዕለይ ቪላን ኣብ ብራስለስ ጌረ ኣሎኹ። ድሕሪ ሒጂ ተሰራሕኩ ወይ ተዘይሰራሕኩ ክነብር ይኽእል የ። (vacation) ዓመታዊ ዕርፍቲ ከኣ ከም ቃሕታይ ይወጽእ። በቃ ‘ዚኣ ‘ያ ሂወት።” ብምባል ነዊሕ ትንተናኣ ኣቆመት።
“ዋውው ከምዚ ዝበልኪዮ ‘ተለኪ ደኣ ሃብታም ኢኺ። ኣምላኽ ዓዲሉኪ።” በልኩ ን‘ቲ ክትዝርዝሮ ዝጸነሐት ባእታት ሂወት ‘ናዘከርኩ።
“ ‘ተኢልካስ” በለት ብቐሊሉ ኣብ ዘረባይ ንምስምማዕ።
“እሞ ከመይ ንግበር?” ቢላ ቀጺላ ሓተትኒ።
“ኣበይ ከተማ፡ ኣብ ካዛ ዲኻ ሆቴል ሒዝካ? ” በለትኒ። ካዛ ማለት ዝዓበየት ከተማ መሮኮ ምዃና ‘ዩ። ምሉእ ሽማ ካዛብላንካ ‘ዩ። እቲ ሽም ‘ታ ከተማ ካብ ጻዕዳ ህንጻ (wihte house) ዝትርጎም ካብ ቋንቋ ጥልያን ዝተወስደ ስምን ቅጽልን ዩ።
“እወ ”
በልኩዋ፡
“ ‘ሞ ከመይ ጌርና ብሓደ ክንቅኒ? ካንስል ክትገብሮ ሆቴልካ? ድሓር ኣብ ናተይ ሆተል ብሓደ ንኸውን” ዘረባኣ ከይወደአት።
“ካንስል” ኢለ ሰንበድኩ።
” እወ ፡ ናይ ክንደይ መዓልቲ ዲኻ ከፊልካ ?”
“ናይ ሰለስተ መዓልቲ” መለስኩ።
” ኩቡር ድዩ?” ኣስዒባ ሓተተትኒ።
“ኖ ደሓን ዩ። ናይ 50€ ዩ።”
“ ዋውው ‘ሞ በቃ ካንስል ግበሮ ኣብ ናተይ ሂቴል ብሓደ ንቅኒ፡ኣነ ብ 60€ የ ሒዘ ዘሎኹ። ኩቡር ኣይኮነን ግን ሉክስ( lux) ‘ዩ። ‘ተደሊኻ ክሕግዘካ ይኽእል ‘የ። ደሓር ማሓዛይን ዓርክኻን ምስ መጹ ከኣ፡ ኣርባዕቴና ብሓደ ንዛወር” በለትኒ። በዚ ከኣ ተሰማማዓና።” ደስ ትብል ሰብ ኢኻ” ኢላ ኣብ ኢደይ ጸፊዓ ጨበጥትኒ። ስምዒተይ ክቋጻጸር ደሊየ፡ብዘይ ዘረባ ጸናሕኩ። መልሓሰይ ከኣ ነቲ በዚ መጸ ዘይተባህለ ደርቂ ወቒዕዎ ዝነበረ ጊሮረይ ምራቕ ኣኻኺባ ኣተርኪሳ ናይ ምውሓጥ መስርሕ ኣካያደት።
” ‘ስኻ ከ ‘ባ፡ስለምንታይ ምስ ዓርክኻ ናብ ቫኬሽን መዲብካ? ሰበይቲ የብልካን ድዩ? ” ኣደልዲላ ሓተተት። ቅድሚ ምምላሰይ ከኣ ብዕሕሕታ ህላወ ድምጸይ ኣረጋገጽኩ።
” ብርግጽ ንኽልቴና ኣንስቲ የብልናን። ማለት ኣይተመርዓናን። መቸም ምስ ጓል ኴንካ ብዛዕባ ጓል ምዝራብ ደስ ኣይብልን ‘ዩ። ሒጂ ብዛዕባይን ብዛዕባኽን ይኹን።” ኢለ ናብ ናይ ክልተና ዝምልከት ዕላላት ብታህዋኽ ክመልሳ ደለኹ። ግን ” ከመይ ማለት?” ብምባል ናብ ዝርዝራት ከድህብ ገደደትኒ።
“ ኣለኪ እንዶ፡ተገዳስነትና፡ሓልዮትና፡ ኮታ ዕላልን ጠመተን፡ብሓፈሻ ኣእምሮታትና ፡ዋላ ብተዘክሮ ካባና ኣርሒቖም ክኸዱ ኣይደለኹዎምን” በልኩዋ። “ሕራይ” ድሕሪ ምባላ፡ “ኣዚኻ ‘ትድነቕ ሰብ ኢኻ” ኢላ ሓጎሳ ገለጸት።
“ ፍሉይ መደብ ኣለካ? ‘ታይ ክትገብር ኢኻ ኣብ ካዛ?” ሲዒቡ ዝቐረበለይ ሕቶ ነበረ። ዋላ ኣነ ሱቕ ‘ተበልኩ ሱቕ ከምዘይ ተብለኒ ሹዑ ተገንዘብኩ። ብዛዕባ ናይ ቀረባ መጻኢ መደበይ ከዕልላ ጀመርኩ።
” ሾፒንግ፡ረስቶራንት, ሲኔማ ሞሮክ ፡ክድህስስ መደብ ጌረ ኣሎኹ። ገመል ክስቀል ሳህራ ክስእል ሓሲበ ኣሎኹ። ምሳይ ውን ካመራ ኣላትኒ።” ከይወዳእኩ ” ‘ታይ ዲኻ ትሰርሕ ” ኡላ ኣቋረጸትኒ።
” ‘ቲ ፉሉጥ ስርሐይ ኣብ ቤት-መግቢ ‘የ ዝሰርሕ። ተሓጋጋዚ ሺፍ ናይ ክሽነ ‘የ”በልኩዋ።
” ዋው እሞ ከሺንካ ከተብላዓና ኢኻ?” ሓውሲ ዋዛ ቃል ካኣትወላ ተጸበየት።
“ይቕረታ ኣብ ዕርፍቲ ‘የ ዘሎኹ። ናብ ክሽነ ገጸይ ክጥምት ኣይደልን ‘የ።”
“ክክክክክክክ፡ ትኽክል። ድሓን ምስተመለስና።” ድሕሪ ምባል ናብዝቕጽል ዝርዝራት ክሓልፍ፡ “እቲ ዘይፍሉጥ ስራሕካ ከ? ” ሕቶኣ መለአት።
” ናይ ግሊ ስርሐይ፡ኣብ ትርፊ ሰዓት ፊቶግራፈር ‘የ። ዓቢ ኣታዊ የብለይን ግን ንነብሰይ እኸውን ‘የ። ክራይ ገዛይ ከፊለ ጽቡቕ ይነብር።”
” ተስፋ ይገብር ኣብ ፓሪስ ምስ ተመለስና ገዛኻ ክርእዮ።” በለት።
“ ግድን ክኽውን ዩ። ክትርእይዮ ኣለኪ።” ከምዚ ተባሃሂልና፡ናይ ተስፋ ለቆታና መሊእና፡ ድሕሪ
ናይ ሰለስተ ሰዓት በረራ ካዛ ኣተና። ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ታኽሲ ወሲድና ናብ ሂቴልና በጻሕና። ‘ቲ ‘ሳ ሒዛቶ ዝነበረት ክፍሊ በዓል ክልተ ዓራት፡ ንክልተ ሰብ ዝግባእ ስዊት(swete) ዝዓይነቱ ነበረ። “ ክሳብ ዝመጹና ንሕና ኣብ ሓደ ክላስ ንጽናሕ እህ ኣይመስለካን?” ኣብቲ መጸበዪ ኣጋይሽ ናይቲ ሂቴል ኮፍ ምስ በልና ዝበለትኒ ‘ዩ። ከም ኩሉ ዝቐደመ ጠለባታ ከኣ ሕራይ መለስኩላ። ቅጽል ኣቢላ ነቲ ኣብ ግምታ ዝነበረ ኣይፋላዊ መልሰይ መፍረሲ ዝኸውን ምክንያታት ከም ዋዛ ኣምሲላ ቀጸለት።
“ምናልባት ገንዘብ ምኽፋል ደስ ‘ተዘይ ኢሉካ፡ወይ ፐርሰናሊቲ ‘ተዘይ ደሊኻ” በለትኒ።
” ኖ,ብፍጹም። ደሓር ከኣ ካብ ምሳኺ ምኳን ዝበልጽ ፐርሰናሊቲ ‘ታይ ኣሎ?” በልኩዋ። ሰሓቐትን ተሓጊሰትን። ኣብ ክላስና ከኣ ኣተና። ‘ቲ ክላስ ግን ዘይ ከምቲ ዝተጸበኹዎ፡ክልተ ክላስ ብሓደ ማዕጾ ዝእቶ ፡ሳሎንን ሽንቲ-ቤትን ብሓደ ኮይኑ፡ዓራት ግን በበይኑ ነበረ።
“ኣብ ዝመረጽካዮ ክትድቅስ ትክእል ኢኻ” በለትኒ። ሕራይ, ‘ስኺ ኸ, ኣበይ ክትድቕሲ?” በልኩዋ።
” ክልተ ዓራት ኣሎ ክልተ ሰብ ኣለና” ኣሕጺራ መለሰት። ” ክልተ ሰብ እኮ ሰበይትን ሰብኣይን ኢና። ሰበይትን ሰብኣይን ከኣ ኣብ ሓደ ዓራት ክድቅሱ ይኽእሉ ‘ዮም” ብቕልጡፍ መልሳ እናተጸበኹ፡ከምቲ ዝጀመረቶ ጎቦጎቦ ጌረ ክቐርብ ደለኹ።ይኹን እምበር ተስፋይ ብምሉኡ ስለዝነበረ፡ ብሓደ ከም እንሓድር ርጉጽ ውን ስለገበርኩዎ ቁሩብ ትዕቢት ወሲኸ ማዕጠጥ እናበልኩ ክረዳዳእ ደለኹ። ሃንደበት “ግን” ምስ ሰማዕኩ ግን ሰራውር፡ገጸይ ምዝናይ ሓዲጉ ንዝያዳ ቱኽረት ተጫማሪሩ ክቓራረብ ጀመረ። “እወ ግን ኣነ ሰበይትኻ ኣይኮንኩን። ዋላ እስካ ሰብኣየይ ኣይኮንካን። ስለዚ ከም ማሓዙትን የሕዋትን ኣኣብ ዓራትና ንድቅስ። ኣይከኣልን ‘ዩ ‘ዚ?” ሕቶ ኣስዒባ ግልጺ ዝኾነ ምሕደራ ሃበትኒ።
“እህ ግልጺ” በልኩዋ።
“የመስግን” ኢላ ናብ ባልጃኣ ምግንጻል ኣተወት። ኣነ ውን “ግን” ኢለ ጀመርኩ። ክትሰምዓኒ ከኣ ሑዛቶ ዝነበረት ኣውዲቓ፡ ኣዒንታ ኣብ ኣዒንተይ ተኸለቶ።
“ደስ እትብሊ ሰብ ኢኺ። ምልከዐኛ ኢኺ። ንዓይ ብዝግባእ ደስ ኢልክኒ ኣለኺ። ኣቃራርባኺ መሳጢ ዩ። ግን ስለምንታይ ምሳኺ ክሕጎስ ዘይትገድፍኒ?” ቀስ ብቐስ ናይ ውሽጠይ ኣውጻእኩላ። ምስ ነፈሰለይ ከኣ ክብደተይ ቀኒሱ ፈዂሰን ኣብ ቅድሚኣ ብትሕትና ተጊቢኤ ኮይኑ ተሰመዓኒ። ብዘይ ርድኢት ክትምልሰለይ ስለ ዘይደለየት ትመስል፡ንንጻሬ “እንታይ ተገበርኩልካ ኢኻ እትሕጎስ” ሓተተትኒ። ብቐጥታን ብሕጽር ዝበለን ንምምላስ “ምሳኺ ምድቃስ። ሰብኣይ ኮይነ ምሳኺ ምድቃስ ከሕጉሰኒ ‘ዩ” በለኩዋ።
” ኣባሃላኻ, ምሳይ ፍቅሪ ምሳርሕ ደሊኻ?” በለትኒ። “እህ እወ,ፍቕሪ, ኣብ ሃልሃልቱኡ ክጥበስ ደልየ። ቆሪረ ኣሎኹ። ብዘይካ ናይ ፍቕሪ ኮቦርታ ዘምቒኒ ነገር የሎን” በልኩዋ፡ እቲ ድሕሪ ደቓይቅ እንገብሮ እናተረኣየኒ። ከም ሓቂ ብጣዕሚ ሮማንቲክ ኢኻ። ይግበኣካ ‘ዩ። ድሕሪ ምባላ “ግን” ደገመት። ” ግን ‘ታይ ድሕሪ ‘ዚ ኩሉ?” በልኩ ብመጠነኛ ቁጠዐ።
“ኣነ ኣብ ዕርፍቲ ‘የ ዘሎኹ። ፈጺመ ሰብኣይ ዝብሃል ክሳገረኒ ኣይደልይን ‘የ። ዓመት ምሉእ በበይኖም ዝዓይነቶም ሰብኡት ምርእይ ኣሰልቺዩኒ ‘ዩ። ምሳኻ ውን ምናልባት ምስተመለስና እምበር ኣብ ‘ዚ ዕርፍቲ እንከለና በጃኻ ኣይትሕተተኒ።” በለትኒ።
ስሚዒተይ ከኣ ኣሰር ዘይብሉ ጠፈአ። ኪንይኡ ግን ግይዳይ ሰለስቲን ክፈልጥ ደለኹ። ” ይቕረታ ሰለስቲና፡ ከመይ ማለትኪ ‘ዩ? ‘ታይ ዶ ‘ዩ ስራሕኪ?” ናይ ክፈልጥ ምድላይ ተርባጸይ ‘ናዛየደ።
“ስርሐይ, ስርሐይ ከም ‘ዚ ዝበልኩኻ ‘ዩ፡”
” ምዝርና?” በልኩዋ ንምርግጋጽ ዝኣክል።
ከይሓፈረትን ከይተሰከፈትን “እወ” በለትኒ።
” ምንዝርና ደኣ ሞያ ዶ ‘ዩ ?” በልኩ ገጸይ ናብ ፊኒስትራ እናጠወኹ።
” ኣታዊ ዘሎዎ ‘ተኾይኑ ግድን ሞያ ‘ዩ። ኣረጋጊጻ መለሰት።
እዋእ ‘ቲ ኣካልኪ ተነቃፊ ምዃኑ ኣይትፈልጥን? ንሕማም፡ንርኽሰት፡ ንምእራግ፡ ንምሕማቕ፡ንምጉሱቓል፡ ኣሕሊፍኪ ትህብዮ ! ስለምንታይ? ከም ኩለን ኣዋላድ ካልእ ስራሕ ሰሪሕኪ፡ መሰል መውስቦ ከኣ ኣብ ቤትኪ ምስ በዓል ሓዳርኪ ምረኸብኪዮ።” ከይተረድኣኒ ቡዙሕ ሃተፍተፍ በልኩ። “ታይ እዋንካ መልኣኽ ተቐይርካ? ምሽ ሒጂ ‘ምሳኺ ክድቅስ፡ ደልየ ፍቕሪ ከነስተማቕር፡ ክንሕጎስ ደልየ’ ክትብል ጸኒሕካ።ዶስ ምንዝርና ንደቂ ትባዕትዮ ፍቑድ፡ ንደቂ ኣንስትዮ ግን ነውሪ ጌርካ ትሓስቦ ኣለኻ። ድምጽና ዓው ኣይበል እምበር ብፍጹም ምርድዳእ ኢና ሲኢንና።
“ ከሙኡ ማለተይ ኣይኮንኩን። መጀመርያ ኣነ ንሓደ ለይቲ ዘይኮነስ፡ ተተሰማሚዕና ብሓደ ሓደ ንሓንቲ ኮንና ንቅጽል። ‘ተዘይተሰማሚዕና ከኣ ዘሕለፍናዮ ናይ ዕርፍትን ፍቅርን ጽቡቕ ተዘክሮ ሑዝና ንፋላለ ማለተይ ‘የ። ጽቡቕ ኣለኻ ካብ ‘ዞም ኑጹሃትን ገርሀኛታትን ኢኻ ትመስል። ምንዪትካ ይምስክረልካ ኣሎ። ደስ ዝብል ምንዮት ኔሩካ። ግን ኣቀዲመ ‘ኣነ ንሓዳርን ውላድን ዝተዓደልኩ ሰብ ኣይኮንኩን’ ኢለካ ኔረ። ምክንያቱ ከኣ ‘ዚ ‘ዩ።
ኪዳነ ኑጉሰ፡ agust 25 2016