ኣብ ሓወልቲ ዝኽሪ!

እናሓመምካ ምሕላም፡ እናተጸለልካ ምግጣም ኣይተረፈን
ኣብ ፈንጠርጠር ምንባር፡ ኣብ ሓቅነት ምቕጣን፡
ግን ኣይተለምደን
ዘይልመድ ምልማድ፡ ንዘይሕተት ምሕታት ነውሪ ኣይዀነን
ኣይተኻእለን እምበር…፥
‘ተዝከኣል፡ ‘ተዝልመድ ሰረት’ዩ ነይሩ ንሓዋሩ
ብሱልን ምጡን ምዀኑ፡
ካብ ቀይ-ቀይ፡ ካብ ነይ-ነይ ንርትዒ ንመጻኢ ‘ናተነበዩ ምነበሩ…!
ምነበሩ…!
ከይ-ገበሩ
ከይ-ባረዩ
ምነበሩ ምንባር ደኣ፡ ምንባር ሓቂ ‘ናነደሉ።

ሃል-ሃልታ ሓዊ፡ ዝሕውሕው ቍሪ
ዘንፈጥፍጥ ዘሕገብግብ ወቕቲ
ኣብ ነግ-ፈረግ ባሕረ-ሓሳብ
ብዘይ-ምውሳብ
ብዘይ-ምዕሳብ
ኣብ ጽልግልግ፡ ኣብ ውሪግሪግ
ኣብ ግዜ ዋግዋጎ፡ ዘይሕለፍ ስርኑግ ጥኑግ ሕሉግ፡
ግዜ ዘሕለግሎጎ
ግዜ ዘጽለግለጎ
ግዜ ዝነፈጎ ዘሳጐጎ
ካብ’ቲ ብዙሕ ጥረ፡ ግን ብሱል ኣሎ
ወዲ ኣዳም በላዒ ጥረ-ምረ ዘየስተብህሎ
ብሽዓ ብተሎ፡ ክንደይ’ያሎ!…

ብጽሒ-ሓሳብ ብሻዓ ዝጽዒ
ርኡይ ተሰማዒ – ተበጻሒ
እንከሎ…፡
ጽርዲ ተናሓናሒ – ተመካሒ
ንቃንዛ ዛሕ-ዛሕ፡ ንኑዱይ በጽሒ
ሓኪም ኣልቦ፡ ግሪውሪው ዓ’ደ’ቦ
ስንእናእ ጥንግናግ ጽውያ – ጽውጽዋያት፡
ሃበስ-ቀደስ ዘላሃሞ
ወዝ ወዲ ወዝ ወግዒ ዝሃደሞ
ኣበይ’ሎ መረባ፡ ኣበይ’ሎ ‘ቲ ህድሞ፧

‘ታይ ደኣ’ታ ‘ታይ…
ኵለን ዝነጸፋ ዝነቐጻ
እኳ ንዛንታ ዘየትረፋ ቅርጻ
ግዲ ክቃጸጻ ክማጸጻ ክነጻነጻ
ተረፋ’ባ…! ተረፋ…!
ብዘይ ማሰኛ ደጓዒ፡ ኣብ ሕሰመን ዘድሂ
ኣብ ሓጐሰን ሰባሒ
ዘይብለን-ዶ ተረፋ ዝሓሒ፧
ተረፋ…!
መፍቶ ንዃዕቲ፡ ድጉል ሽምጉል
ምሁር ስነ ጥንቲ
ተረፋ’ባ…! ተረፋ…! ጓሂ ‘ናሓንፈፋ።

‘መዕገምገሚ ወለዶ ጸሓይ ብንጽህታ ዘይ-ትርኣዮ’
ኣይትበልዎ፡
ገለ’ሎ ዕንኪሊ’ላሎ ወጥሪ ዘይ-ብርሆ
ግን ንጹህ ጽሩይ ከም ማይ ንግሆ
ንጽዩን ጽይንያን ዝጽየኖ።

‘ናሓመምካ ምሕላም፡ ‘ናተጸለልካ ምግጣም ኣይገደፎን
‘ናተደነቕካ ምዕዛም፡ ሓሓሊፍካ ምቝዛም
ኣየቋረጾን…!
ብእሱሩ ብጥቕሉሉ፡ ኰርደብደብ ሓነግነግ
እናበለ
ብጽምጺ ዓማጽያን ሕንጸያን ከይ-‘ርዓደ
ነዛ ርሑ ናብ ገደል ኣጽደፈ፡ ኣብኣ ከኣ ተረፈ፡
ብድሕሪኡስ ኣይነበረን፡ እንተ ቃሉ ኣብ ርእስና ብምእታው ፈጽ-ፊጹ ፈጽ-ፊጹ
ፍርሒ ኣቐንጢጡ ብምልኣተ-ሓሳብ ኣዳሚጹ
ንሕና ከኣ ነታ ዘዳመጻ ጽምጹ ንዘይ-ዓመጻ
ካልእ ከኣ ደጊሙ ከይዕምጻ።
ነዳምጻ’ለና፡ ከየባተኽና ነዳምጻ።
***
ተስፊት ኣብርሃም
ግንቦት 2019

ንዓይ ‘ድ ‘ዩ ጥዒሙኒ ዘሎ!?

 

 

ኢድካ ክሳብ ትዝርግሓለይ ኣይምተጸብኹን

ይፈልጦ እንድየ ድልየትካ ልማኖ ኣይደልኹን

ግደፍ’ባ ከብደይ ኣይትብልዓኒ

ንዓይ’ሲ መዓስ ጢዒሙኒ,

 

ዓቕልኻ ኣጽቢብካ ደሃየይ ደሊኻ፡

ረዲኤት ሓቲትካ እንክሕግዘካ

ኣነ ንባዓለይ ምስ ኣተኹ

ኣብ ማሕለኻl

 

“ዋሕስ ዝኾነካ”

“መን ኣለካ “

ምስ በሉኒ

ኣይጠቐስኩን በዘይካ ንስምካ፡

 

ጸኒዑ እዩ ዝንብር ሓው ዝኣመነ

የማኑ ጸጋሙ ስደት ብሽግር ስልዝስነ

እስኻ ግዳ ጀማሪ ከምይ ከ ክትገብሮ

ቅሩብ ተጸበየኒ  ጾርካ ኣይተውርዶ

ኣይክጥዕመካን እዩ ግን ልመዶ

ምክኣል ጥራሕ እዩ ከኣሎ

በጃኻ-ነዓይ ድዩ ጢዒሙኒ ዘሎ?

 

ካብዚ-ናብቲ ኣእጋረይ ነቒዑ

እምብይታ በዚሕዎ ኣዒንተይ ነቢዑ

ኣብ ኢደይ ሓውይኒ ሽገይ  ተባሪዑ

ካብ  ክሳዱ

ክሳብ ኢዱ

ነዲዱ

ባል፡ባል፡ባል እንዳበለ ኣብ ኢደይ

ይዕግስ’የ ዘለኹ ክሳብ ዝሓለፈልይ፡

 

ዋላ ሓሲሙኒ ትሕዝቶ ክረክብ

ንነብሰይ ቀጺዐ ንዓኻ ክዐግብ

መወዳታ ሕልመይ እዩ ክወግሕ ክመሲ

ተዓገሰኒ ትዕግስቲ ሲ

ክምልሰልካ’የ ግብረ መልሲ

ኣሰይ ከብልካ ኣሰይ

ሓወይ ምንኣሰይ ፡፡

 

በዓል ሓቂ( ኪዳነ)

ክልቲኡ ኢና ንኽእሎ፡

 

 

መስኮት ብራቕ-ጸሓይ፡ ብርሃን ኣድማስ

ብቁራጽ  ጨርቂ ብሕንኳኽ እስትንፋስ

ኳሕኲሕና ኣክፊትናዮ  ብማሓውር ሌማ

ኣቲና ኣብ ዛሬባ፥ ን ዓለም ሪእናያ ኣብ ከተማ

እግሪ ኣንበሳ ጹሩብ ወይባ፡ ወንበር ግርማ

መዓር ሺኮር ጠስሚ ጸባ፡ ዘቕባብ ሳርማ

ንጹር ርግሀ ልክዐ  ዕግበት  

ሰንፊ ዕጣን ዘይልሙድ ነቢት

ወይኒ ስገም ጹማቕ ስምስም

ዘይቲ ቅብኣ  ሰረገላ ቀመም

ዝተቐረበ ወስ ኣቢልካ ምጥዓም

ዝተረፎ  ሽሻይ ዓዲ ጓና

እናተቛላመጸ ማይ መሊኡ ኣፍና

ተቐሪብና ቅድሚ ምቕማስና፡

ተባሂልና  ” ምሳና ክትድረሩ

ከም ስርዓትና መዝሙርና ዘምሩ”

ኣይከኣልናን ምዝማር

ተወጺዕና ኣጽሊኡና ምንባር።

” ክላእ ግደፉና  

ካልኣ ቀንፈዘው ትበሎ

ወይ ኣብልዑና ወይ ኣጹሙና፡

ክልቲኡ ኢና ንክእሎ”

ኢልናዮም ወጺና።

Kidane nuguse 2017/ 09/

ሓደ ዓርኪ፣

ሓደ ዓርኪ ኣሎኒ ብንዕቀት ዝልፍልፍ

ናይ ሻሂ ከፊሉ እንቃዓ ዝጻረፍ

 

ሓደ ካልእ ኣሎ ምሳይ ዝመሓዞ

እቲ ናተይ ሓሳብ እቲ ናተይ ትሕዞ

 

ናይ ሻሂ እሞ ባዕለይ ይኸፈለሉ

ዝበልኩ እንተበልኩ ይሰማማዓሉ

 

ነቲ ናተይ ስራሕ ኣመና የድንቖ

ነመኖም ፈቲሐ ንመኖም ከጥብቖ፡

ወይ’ዚ  ሰብ ኢሎሞ ምሉእ ዝረሓቖ።

 

ኪዳነ 2017/08

ካብ፡

 

ጽቡቑ ኣሕሊፉ፡ሕማቑ ኣብ መጻኢ

ቀዲሙ ፈታዊ፡ ድሒሩ ጸላኢ

ካብ ብኣጉኡ ዘይእመን

ካብ በጃኻ ኢልካ ዘይልመን

ባዕሉ ዓማጺ፡ ባዕሉ ከኣ ፈታሒ

በሊሕ ወጋኢ፡ ትርኣስ  ጸናሒ

ካብ ዋና ዝሰኣነ ውራይ

ካብ ጸላኢ ምስከደ ፈካራይ

ካብ መኻን ተባዕታይ

ካብዘይሰምዕ ተማጓታይ

ኣድሕነኒ ጎይታይ

ኪዳነ2017/08