መኣዲ ስነ ጥበብ

ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለኹሞ ኩብራት ተኻታተልትና #TIGISHOW (ቲጂ ሸው) ኣብ ሰሙን 1ደ ጊዜ ዝቐርብ ማሃርን ጠቓምን ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ክንቐርብ ኢና ከምቲ ሉሙድ ሞራልኩም ኣይፈለየና ሰናይ ምክትታል
https://youtu.be/P2LE13Ijyik

TOP HIT TOP MUSIC 21/06/2020

ዓደይ ናፊቐ ብ ቴድሮስ ካሓሳይ ጻዕዱ፣

ንግዝይኡ’የ፡ ናሆም ተስፋኣለም #ሑቢ፣

https://youtu.be/WNYP2ImfhDk

 

እዋኑ ዝጠለቦ ስራሕ ምስራሕ ከምዘዕውት ቡዙሕ ሳዕ ሪኢና ኢና፡ ገለገለ ስረሓት ልክዕ ኣብ ሰዓቶምን  እዋን ኣንቢቦም ህርመት ልቢ ተዓዘብቲ ክሰምዑ ከለው፡ገለገለ ውን ካብ ዝሕሰቡ ክሳብ ተሰሪሖም ናብ ህዝቢ ዝቀርቡ ዝተመደበሎም ጊዜ ክሓልፎም ውን ንሪኢ ኢና።  

እዞም እዋን ሓሊዮም ዝድረፉ ደርፍታት ወይ ዝስርሑ ስነጥበባውያን ስረሓት  ተመነውትን ተረሳዕትን እኳ እንተኾኑ ኣብ ግዝይኦም ግን ነጥበ መቕይሮ ናይቲ ዘመን ክሳብ ዝኾኑ ሓያል  ተራ ይጻወቱ እዮም፡፡ ከም ኣብነት ቡዙሕ ክንጠቅስ ንኽእል ኳ እንተኾንንና፡ ከይገፍሓና፡  ሳዋ  ናይ ካሓሳይ በርሀ  ይከኣሎ  ናይ ወዲ ትኹል  ጠቒሰ ክሓልፍ፡ ምኽንያቱ ንሎሚ ቀንድ ክዛረበለን ደልየ ዘሎኹ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወጻ ክልተ ቡሉጻት  ደርፍታን እየን።

 ንግዝይኡ’የ 

ብ ናሆም ተስፋኣለም ሑቢ፡

 ዓደይ ናፊቐ፡ 

ብቴድሮስ ካሓዛይ፡ ጻዕዱ፡ 

ክሊቲኦም ደረፍቲ፡ ካብ 4 /5 ዝበዝሕ ደርፍታት የበሎምን፡ኣብ ደረጃ ደረፈቲ ሃገርና ከኣ ክሳብ ሒጂ ናብ ቅድሚ ል-መደርኽ ወጺኦም ኣይፈልጡን፡ ናይ ሰሙን ይትረፍ ናይ ማዕልታት ትረንድ ኣይጣዓሙን፡ እንተኾነ ተድሮስ ካሕሳይ ጻዕዱ፡ በታ መንደፈራ እትብል ደርፉ፡ ንቡዙሓት መታዓብይቲ- ደቂ መንደፈራን ፈትወቲ መደፈራን ተንኪፉ ምንባሩ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ፡ መንደፈራ – ኣብ ዮኡቱበ ካብ ትዝርጋሕ ኣስታት ½1/2 ም bexahti giera ኔራ፡, ካብ youtube ወጻኢ ግን ቡዙሕ ጽልዋ ኔሩዋ። 

 ናሆም ተስፋለም ሑቢ ኣብዝሓለፈ ዓመት ሰልሰተ ክሊፕ  ኳ እንተዳለወ  ፡ ብዓይነታን ውህደት ብሙዚቃኣን፡ መርጻ ነጻ ጊዘ ናይ ዕድጋ እዋንን ግን ከምዚኣ  ዓይነት ዕድል ኣጋጢማቶ ኣይትፈልጥን እያ፡ኣብዝሓልፈ ዝሰርሐን ክሊፓት፡   ትሕቲ ፍርቂ ሚልዮን ተዓዘብቲ  ክረኽባ ከልዋ፡   እዛ ንግዝይኡ እየ  እትብል ግን ኣብ ውሽጢ ሰሙን ልዕሊ600ክ ክትረአ ከላ። ብተወሳኺ ቲክቶክ ትረንድ ኮይና እያ ቀንያ።

እዘን ደርፍታት ብዘይካ እቲ ኣብ ሓደ ሰሙን ምውጸአን ቴመአን ውን ሓደ ምዃኑ እዩ ዝያዳ ብዛዕባ ክሊቴን ክግደስ ጌሩኒ።፡ 

ኣብዝሓለፈ እዋን፡ ኣሕደገ ኣትብል ደርፊ ቤደን፡ከሰተ ምስ ወጸት፡ ገበተ ብነህምያን ገባቲ  ካልእን ዝብላ ዕስለ ደርፍታት ኣብ ሓንቲ ቴማ ዓሲለን ክልሸአን ተቛማጢዐናሉ፡ ሰብ ኣዛሪበን ምንባረን ይዝከር፡ እንተኾነ  እዘን ናይ ሒጂ ተማሳሰልቲ ደርፍታት፡ ከይተጻባበያ ኣብ ሓንቲ ሰሙን ምልቃቐን ከይእክል።  ዘየምተን ገጠምተን እዘን ደርፊ ውን በበይኖም እዮም። ስለዚ ክሊቲኦም ኣብዚ ኩርናዕ በብመንገዶም በብጥበቦም ከምዝጠመቱ ንርዳእ።ካብ ኣርእስቱ ጀሚሩ፡ክሳብ ብተናጸል  ቃላቶም ውን ዘይራኸብ ቃላትን ዜማን ኣለዎም። ሓደ ዓይነት ቴማ ጥራይ ምጥቃሞም፡ ኣብ ክሊፕ ውን ገለ ተማሳሳልነት ናይ ስክሪፕት ምህላዉ፡ብሓደ ኤዲተር ወይ ኣቃናባሪ ምስረሐን ፡ኣብ ሓደ መዓልቲ ምልቃቐ ካልእን እዩ ዘመሳስለን።  ስልዝኾነ ከኣ እዪ ብማዕረ   ኣድናቖት ክረኽቡ ይግበኦም ዘልዉ። 

ኣብ ደርፊ ቴድሮስ ካሕሳይ ጻዕዱ እንተመጺና፡ ኣደይ ናፉቐ ብምባል ንሓድነት ዝኣክል ዞባታ ሃገርና ኤርትራ ክጽውዕ እንከሎ፡ ናሆም ሕቢ ግን  ንግዝእዩ እየ ኣብ ኣብ ስደት ዝነብር ዝለኹ፡ብምባል ናፍቖቱ ኣብ ዉሑዳት ን ዓበይቲ ከተማታት ክውጽኦ እዩ ተራእዩ፡ ከም  ናሆም  ካብ ኣስመራ ተበጊሱ፡ ናብ 4 ብሎኮታት ምስ ወጸ ነዳዲ ወዲኡ ኣብ ደቀመሓረ ኣብ መንደፍራ ኣብ ከረን በጺሑ ምምላሱ’ዩ ፡ ውልቃዊ ትንተና ገለ ተዛረብቲ ኣመልኪቱ ኣሎ። ቀጺሎም ውን ከምዚ ዝበሉ ኣለዉ። ኣብ መንገዲ ባጽዕ ክሳብ ገልዓልሎ እንኳ እንተበጸ፡ ብ ብሎኮ ደቀምሓረን መንደፈራን  ግን ካብ ደቀምሓረን መንደፈራን ከሙኡ ውን ከረን  ምምላሱ፡ ንቡዙሓት ጽቡቃት ኣቆጢዑ ኣሎ።

ስልምንታይ ከም ማይ ናሕሰ ክሳብ ዓድና ዘይበጸሐ ዝብል  ቁጡዕ ኮመንት  ክጽሕፉን ኣብ ቲክቶክ ክቛዮቁን ተራእዮም እዮም።

 ናሆም ግን  በብዝኸዶ  ዳብል ኣሮው ማለት ምልክት ምቕጻል ኣላታ አዲተር እዩ፡ ቆሪጽዋ እምበር ኣነ ዋላ ጭራም መሬት ካብ ሃገረይ ኣይገደፍኩን ኣይገድፍን ከኣ፡ ንኹልኩም ብምልእኩም ኣብ ልበይ ሰፈርኩም ዝብል መልሲ እዩ ዘልዎ ብማለት ምቁር ላግጺ ዝተላገጹ  ወገናት ውን ኔሮም እዮም።ንግዝይኡ’የ፡ ናይ ሒጂ ሓደሽቲ ከዋኽብቲ ከም ታዋሳእቲ ናይ ክሊፕ ሳዕሳዕቲ፡ ኣሰንያ፡ ብቶማስ የማነ ኣበራ እያ ተኣልያ። ዜማን ግጥምን ብማሓሪ ዑቅባሚካኤል ጠዊል ተሰሪሓ።ብመድሃኔ ገብረየሱስ ተሳኢላ፡ብjosidessing ከኣ ተቓናቢራ። ፕሮዳክሽን star entertainmnet,ክኸውን ከሎ፡ከም በዓል ኣድያም ስብህቱ ውን ኣብ ኣልባሳት ኣስማተን ተጻሒፉ ኣሎ።  ኣዚዩ ጡዑም ምቅንባር ሙዚቃ  ወኒና  እዋናዊ ኩነታት ዘንጻባረቐት ደርፊ’ያ፡ እዋኑ እዋን ምምላስ ኣይኮነን፥ ምምላስ ኣዚዩ ሩሕቕ እዩ፡ ምምላስ ግን ኣብ ልቢ ኩሉ ኤርትራዊ ኣላ፡ ክንምለስ ኣይንክእልን ኢና ኢልካ ምድምዳም ይከእል፡ ብወገን ቴድሮስ ካሕሳይ ጻዱ ውን ንዑናይ ኢሉ ጸዊዑና ኔሩ፡ ብርግጽ ዓድና ናፊቕና ግን ናይ ምምላስ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ የለን። ስለምንታይ ንሳ ትፈልጥ ኣነ እፈልጥ ንስኩም ትፈልጡ። 

ፍቅርን ሓድነት ሰቢኻ፡ ምናልባት ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዞባ ኣዲ ኣፋላላይ ክትብድህ ዝተሰርሐት ትመስል

ድሕሪ ናይ  LYE gedim ሎጎ፣  ስርሑ ዘይነገረ    ሎጎ ናይ infinity production  ኣብ ቅድሚት መጺኡ ኣሎ። ምናላባት ግን ኤዲት ኤዲተር   ክኽውን  ተስፋ እገበር፣  ምሉእ ፕሮዳኽሽን  ናይ ዛ ስራሕ ኣብ መንጎ  ድምጻዊ ቴድሮስ ካሕሳይን  LYE   ቻነልን ዝተማቓርሐ እዩ ። ተድሮስ ካሕሳይ ብጻዕዱ ዝብል ሳጓ  ዝፍለጥ ኮይኑ ቅድሚ ሒጂ ጥቓይ ቅብውሩዋ መንደፈራን ዝብላ ተፈተውቲ ክሊፕ ሰሪሑኔሩ ። እዛ ዓደይ ናፊቐ ዘርእስታ እዋናዊት ክሊፕ ግን ልዕሊ ኩለን ስርሑ ስሙ ኣድሚቓትሉ ኣላ።   ዝነኣድ ስእልን ሲኖማቶግራፊን ከሎርን ኣለዋ፣ በታ ኣርማና ዝኾነት ደርፊ ዑቅባጋብር  ዙራሞ ሃገርካ  ጀሚራ፣ ዓደይ ዝብል ጻዊት ድማጻዊ ቴድሮስ ካሕሳይ ከኣ ይስዕባ፣  ድማጻዊ!  ዓደይ ኤርትራ ዓደይ ናፊቐያ፣ ንስኻትኩም ከ? ኢሉ ሕቶ ውን ኣቐሚጡ ኣሎ፣  ሶ ዋት ንሕና እሞ እንታይ፣ በየናይ ኣእጋራ በየናይ ኣሳጋጋር እሞ፣ ብዝኾነ ከይገፍሓና።

  በቢ ዘባታት  ፋሕ ዝብለ ብዕንጸይቲ ዝተቀርጸ ካርታ ኤርታ ኣብ ምግጣም ነቲ ኣብ ደገ ኣጓኒፉ ዘሎ ምክፍፋል ዞባይ ዞባኻ ነውጺ ክቛወም ንሓድነት  ስምረትን ሓንቲ ሃገር ዝጽውዕ መልእክቲ ይመስል። ብርእይቶይ ኣጆኻ ቴዲ ገና ፋሕ ዝበለ የለን ፣ኩሉ ናይ ኣፍን ናይ ወረን እዩ፣ ዘረባ ከኣ ዘረባ ኮይኑ እዩ ዝሓልፍ፣ ኣብ መጽሓፍ ኳ ኣይተጻሕፈን፣  ምበልኩ።  በታ ሞሶብ ኤሪትራና ዝኾነት ዓባይ ጋሽ ባርካ ጻዊት ይጅምር፣  ብኣየር ግዲ ሓሊፉ ኣከለ ጥዕምቲ ይብል፣  ሃዞሞ  ውን ኣይረሰዐን  ምናልባት ኣቐዲሙ ጉዳይ ቁጦባ ከውሕስ ዝደለየ ይመስል። ብዝኾነ ሽግርና ቑጠባ እንተዝኸውን ክንደይ ምቐለለ። እወ  ሰራየ ኢሉ ውን ስግመን ስርናይ እዩ ጸዊዑልና። ያ ሲዲ   ኣብ ምግብን እኽልን ዋላ ሓንቲ ጸገም  የበልናን ግደፍ ዶ ስገም ስርናይን ኹዕንቲ ውን ክንበልዕ ንክእል ኢና፣  መወዳእቱኡ ዓደይ ናፊቐዮስ ንዑናይ ንዑናይ ፣  መጀመርያ እታ ኣንስታይ ወይ ከም ኣደ ኣምሲሉ ዝጽወዓ ዝነበረ ዓዲ ተባዕታይ ተቐይራ፣ ወይ ኣቦ ኮይና፣ ኣገዳስነት ኣይነበሮን ምናልባት ኮነ ኢልካ እንተኔሩ፣  ወይ ብጌጋ እንተኾይኑ ከኣ  ዝፈልጦ ተኣምር የበልይን ወዲ ቐሺ፣  

ብድሕሪኡ ዘሎ ኣብ ማእኸል ኤርትራ ሰምሃር ሰንሒት ሓማሴን ዝተቛደሶ ፍቕሪ  ከም ኣፉ ይግበረልና። 

ግጥሚ ብ ዓይነታ ምሕረተኣብ ክትስራሕ ከላ፡ቴድሮስ ካሕሳይ ከኣ ኣዚሙ እዩ ደሪፉዋ

ብዳኒኤል ሓዱሽ ተሳኢላን

ብዳኒኤል ሓዱሽ ተኣልያን፣ 

ብ jossi dissing ተቀናቢራ፡

እቲ ዝገርም፡እዝን ደርፊ ኤዲቲንግ ጀሚረን እየን ክራኸባ ጀሚረን፡ ኤዲተር ኣብዛ ናይ ቴድሮስ ካሕሳይ ስራሕ ከቢድ ተክኒክን ጻዕርን ከምዘፍሰሰ ይርደኣካ።

4k resolution  cinematic look format ሮሾ 21:9  ተጠቂሙ ኣሎ።

ዳንኤል ሓዱሽ  ማለት ኣላይን ሰኣላይን ናይዛ ስራሕ ኢንፊኒቲ  ማለት ኣብ መተዊ መን ምዃኑ ዘይፈለጥናዮ ሎጎ ጥራይ ዝራእናዮ፣ እንተኾነ  ኢንፊኒቲ ፕሮዳክሽን  ስለዝነበረ,፣ ኣብ ኣፍራይነት ዶ ተሓባቢሩ ዝብል ግምት ይህበካ ስለዝኾነ እየ ፣ 

ናይ ናሆም ሑቢ ንግዝይእዩ’የ  ከኣ HD tv format 16፥9  bright,  comercial aynet seli እያ ተሳኢላ፡

ናሆም ሑቢ እታ ዝበለጸት ሲን ኣብታ ብዙሓት ደረፍቲ ዝሰተሳኣሉላ ኣብ ደብረ ዘይት እትርከብ ናይ ረተ ቢንቶ ክሰእል ከሎ፡ቴድሮስ ውን ብተማሳሳሊ መንገዲ ኣብ ሓንቲ ቢንቶ ዝበዘሐን ዝበለጸትን ሲን ተሳኢሉ፡ ብሓፈሻ ኣብዘን ደርፊ ቡዙሕ ምምሣል ክህሉ ከሎ ነ ናይ ባዕለን ጽባቐ ሃሊይወን ሰማዕተን ዝሰሓባ  ቶፕ ናይዚ ሰሙን ዘልዋ ደርፊታት እየን። ብሓባር ንናሆም ተስፋለም ሑቢን ፡ንቴድሮስ ካሓሳይ ጻዕዱ፡ ዮህና ብራቮታት ኩሉ ሳዕ ተዓተቑዎ እብለኩም። ናይ ናሆም ተስፋለም ክሊፕ ኣብታ ሰፈር ቡዙሓት ተኻታተልቲ ፊልምታት ዝኾነት ስታር አንተርቲመንት ኣላትኩም።ናይ ቴድሮስ ካሓሳይ  ጻዕዱ ከኣ ኣብ ታ ገዲም ቻነልlytv alatkum. Zeyrakumen kedkym raAywen, የቀንየለይ።

ኬፕሴሎስ(by denden selomon)

1.

….ኬፕሴሎስ፡ ኣብ 7ይ ዘመን ቅ.ል.ክ፡ እቲ ፈላማይ ዕሉል ኣምባገነን መራሒ ግዝኣት ቆረንቶስ ነበረ። ንሱ ሰላሳ ዓመት ብምልኪ ምስ ገዝአ ሞተ። ብድሕሪኡ ወዱ ፔሪኣንደር ኣብ ስልጣን ደየበ። ኣብ ፈለማ ፔሪኣንደር ከም ኣቦኡ ጨካን ኣይነበረን። ኣብቲ እዋን ትራስቢለስ ጨቋኒ ገዛኢ ግዝኣት ሚሌተስ ነበረ። ፔሪኣንደር ምእንቲ ብኸመይ ኣገባብ ብዝበለጸን ብዘይ ጸገምን ግዝኣቱ ክቖጻጸር ከም ዝኽእል ክፈልጥ፡ ወግዓዊ ልኡኽ ሰዲዱ ንትራስቢለስ ሓተቶ።

ትራስቢለስ ንልኡኽ ፔሪኣንደር ካብቲ ከተማ ወጻኢ ሒዙዎ ብምኻድ፡ ኣብ ውሽጢ ማእከል ሕርሻ ሒዙዎ ኣተወ። ኣብ ማእከል’ቲ ግራት ስርናይ ኣብ ዝስጉመሉ’ውን፡ ደጋጊሙ ስለምንታይ እቲ ልኡኽ ካብ ኬፕሴሎስ ከም ዝመጸ እናሓተተ፡ ክሳዕ’ቲ ዝበለጸን ዝሃብተመን ኣእኻል ፈጺሙ ዝበርስ፡ ብዘይ ምቑራጽ ነቲ ዘዝነወሐን ዘዝሰብሐን እኽሊ ሸዊት ቆሪጹ ይጉሕፎ ነበረ። ካብኡ መገዱ ብምቕጻል፡ ዝኾነ ይኹን ቃል ምኽሪ ከይተዛረበ፡ ነቲ ልኡኽ ንሃገሩ ክምለስ ሰደዶ።

እቲ ልኡኽ ንግዝኣት ኬፕሎስ ምስ እተመልሰ፡ ፔሪኣንደር ነቲ ሒዙዎ ዝመጸ ምኽሪ ክሰምዕ ደለየ። ይኹንምበር እቲ ሰብኣይ ዝኾነ ይኹን ምኽሪ ትራስቢለስ ከም ዘይሃቦ ገለጸ። እቲ ልኡኽ ወሲኹ፡ እቲ ክበጽሖ ኢሉ ዝኸዶ ሰብ ስጊንጥርን ገዛእ ሕርሻኡ ብኢዱ ዘብርስ ዕቡድን ምዃኑ ገለጸሉ። ነቲ ትራስቢለስ ዝገበሮ ግብር’ውን ብዝርዝር ንፔሪኣንደር ሓበሮ።

እንተኾነ ግን ፔሪኣንደር ነቲ ፍጻመ ብግቡእ ተገንዘቦ። ኩሎም’ቶም ኣብ ግዝኣቱ ዝርከቡ ኣዝዮም ተሰማዕነት ዘለዎምን ብግብሮም ብሉጻት ዝኾኑን ሰባት ክቕንጽሎም ከም ዘለዎ ምኽሪ ከም ዝሃቦ ፈለጠ። ካብዚ ተበጊሱ’ውን ንዜጋታቱ ብሕማቕ ከሳቕዮም ጀመረ። ካብ ኣቦኡ ኬፕሴሎስ ዝገደደ ደመ-ጽሙእ ኣምባገነን’ውን ኮነ።

= ሄሮዶቱስ፡ ሂስቶሪ

*እዚ ኣብ ግዜና፡ እከይ ግብሪ ኣምባገነናት ኣብ ቦታኡ ‘ከሎ፡ ‘ቶል ፖፒ ሲንድሮም’ ተባሂሉ’ውን ይፍለጥ’ዩ። ንሱ ከኣ ኣብ ሓደ ሕብረተ-ሰብ ነቶም ልዕሊ ብጾቶም ብኽእለቶምን ሃብቶምን ዓብሊሎም ዝወጹ ሰባት፣ ብምጽላእ፡ ብምንሻው፡ ብኣሉታ ብምንቃፍ፡ ብምንጻል፡ ብምጥቃዕ፡ ብምድኻም፡ ወዘተ ይግለጽ።

2.

* ሴፍ ዳሞክሊስ *

…ዳዮናይሲየስ እተባህለ ጨካን ውልቀ-መላኺ ንጉስ ነበረ። ወዲ ዕስራን ሓሙሽተን ዓመት ‘ከሎ ኣብ ስልጣን ደዪቡ። ኣብቲ ግዜ ንመበል ሰላሳን ሸሞንተን ዓመት ኣብ ስልጣን ነበረ። ንሱ ኣብታ ኣብ ሲሲሊ እትርከብ ዝሃብተመት ከተማ ሳይራኲስ ኰይኑ የመሓድር ነበረ። ኣብ ሓደ ኣዝዩ ክቡራት ነገራት ዝርከቦ ውቁብ ቤተ-መንግስቲ ከኣ ይነብር ነበረ። ትእዛዙ ዝፍጽሙ ብዙሓት ኣገልገልቲ’ውን ነይሮሞ። እዚ ንጉስ ብደገ ሕጕስ ኰይኑ ክርአ ይደሊ ነበረ።

ሓደ እዋን ዳሞክሊስ እተባህለ፡ ካብቶም ኣቀባጠርቱ ሓደ፡ ንዳዮናይሲየስ፥ መጠነ ሃብቱ፡ ዕብየት ስልጣኑ፡ ውቃበ ቤተ-መንግስቱን ኣብ ዓለም ከምኡ ሕጕስ ሰብ ክህልው ከም ዘይኽእልን ብምጥቃስ ኣወደሶ። ዳሞክሊስ ብዕብየት ስልጣን ዳዮናይሲየስ ኣዝዩ ይቀንእ ነበረ።

ዳዮናይሲየስ ነዚ ከንቱ ውዳሰ ምስ ሰምዐ ከምዚ በሎ፥ “ዳሞክሊስ፡ እዚ ዓይነት ህይወት ባህ ዝብለካ ኢኻ ትመስል’ሞ፡ እቲ ኣነ ዘሕልፎ ጣዕሚ ህይወት ምእንቲ ብግብሪ ክተስተማቕሮ ባዕልኻ ዘይትፍትኖ፧”

ዳሞክሊስ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣመና ባህ በሎ። “ነዚ’ኳ ፍጹም ሓሊመዮ ኣይፈልጥን፣ ግና ንሓንቲ መዓልቲ’ውን ትኹን ነዚ ዓብዪ ሓጐስ እንተ ዝርእስ፡ ብድሕሪኡ ካልእ’ኳ ኣይምደለዂን።” በለ።

ዳዮናይሲየስ ንዳሞክሊስ ኣብ ልዕሊ’ቲ ኣዝዩ ጽቡቕ ኮቦርታን ብኽኢላታት እተሰለመ ብሉጽ መንጸፍን እተነጽፈሉ ወርቂ ዓራት ክድቅስ ሓበሮ። ካብ’ቲ ብብሩር ተሰሪሑ ወርቂ እተጠመዐ ከብሕታት ከኣ ክዳውንቲ ክቕይር ነገሮ። ኣዝዮም ምልኩዓት ኣጓብዝን ጎራዙትን ኣገልገልት’ውን፡ ርእሱ እናነቕነቐ ድላዩ ክእዝዞም፡ ኣብ ዙርያ ጣውላኡ ደው ኣበለሉ። ቅብኢን ብዕምባባ እተሸለመ ኣኽሊላትን ኣብኡ ነበረ። ጥዑም ጨናታት ከኣ ይተክኽ ነበረ። ኣብቲ ጣውላ ምሩጽ በብዓይነቱ ጮማ ዝኾነ ስጋታት ተቐረበ። ዳሞክሊስ ልዑል ፍስሃ ዓሰሎ።

ኣብዚ እዋን ዳዮናይሲየስ፡ ኣብቲ ሰንቀ (ቦሎፎን) ኣዝዩ ዘንጸባርቕ ሴፍ፡ ብንጽል ጸጉሪ ፈረስ ተኣሲሩ፡ ኣብ ልዕሊ ርእሲ’ዚ ሕጉስ ሰብ ጠልጠል ክብል ኣዘዘ። ብድሕር’ዚ ዳሞክሊስ ኣብቶም ኣጓብዝን ጎራዙትን ኣገልገልቱ ገጹ ኰነ፡ ኣብቲ ብፍሉይ ጽባቐ እተዳለወን ጥዑም ምግብታት ዝመልአን ጣውላ ክጥምት ኣይኸኣለን። ካብቲ እተቐረበ ምግቢ’ውን ገለ’ኳ ኣየልዓለሉን። እቲ ኣኽሊል ስሉም ዕምባታት ከኣ ቀምሲሉ ክረግፍ ጀመረ።

ኣብ መወዳእታ ከምዚ ኢልካ ክትሕጐስ ክሕሰብ ከም ዘይኽእል ፈሊጡ፡ ነቲ ውልቀ-መላኺ ምእንቲ ኣብ ገዝኡ ክኸይድ ከፍቕደሉ ሓተቶ። ዳሞክሊስ፡ ነፍስወከፍ ደቒቕ ናብራ ውልቀ-መለኽቲ (ኣምባገነናት)፡ ብስግኣት እተመልአ ምዃኑ ዘኪሩ’ውን፡ ዳግም ከምዚ ዓይነት ህይወት ከይምነ ንገዛእ ርእሱ መሓለ።

ምንጪ ጽሑፍ= ካብ ሞገተታት ሲሰሮ (45 ቅ.ል.ክ)

3.

* ሲሲፈስ *

…ሲሲፈስ፡ ኣብ ያታታት ግሪኽ፡ መስራትን ቀዳማይ ንጉስን ቆረንጦስ ኰይኑ፡ ኣማልኽትን ደቅሰባትን ዘደናግር ሻጥር ፍጡር ነበረ። ካብኡ ሓሊፉ’ውን ኣምባገነንን ብቕትለት ሰባት ዝዛነን ከም ዝነበረ ይንገረሉ።

ዚዉስ፡ እቲ ኣማልኽቲ ሰማይን ነጎዳን፡ ንሲሲፈስ ኣብ ታሕታዋይ ዓለም፡ ኣብ ታራታሩስ እተባህለ መዓሙቝ፡ ኣብ ድቕድቕ ጸላም ስፍራ፡ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ዳጎኖ። ይኹንምበር ኣብኡ’ውን ነቲ ጻናቶስ እተባህለ መልኣከ ሞት ከዐሽዎ ከኣለ። እቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ መቝሕ፡ ብኸመይ ከም ዝዓዪይ ፈቲኑ ከርእዮ ሓተቶ። ጻናቶስ ሓቂ መሲሉዎ ከምኡ ምስ ገበረ ከኣ፡ ሲሲፈስ ኣብ ክንድኡ ኣብኡ ኣሲሩ ዓጸዎ።

ጻናቶስ ምስ ተኣስረ፡ ኵሉ መዋቲ ዘበለ ፍጡር፡ ዘለኣለማዊ ህያው ኰነ። እዚ ተርእዮ ነቲ ንቡር ኣካይዳ ህይወት ስለ ዘዘናበሎ፡ ብፍላይ ኤሪየስ እተባህለ ኣማልኽቲ ውግእ ተቖጥዐ። በብእዋኑ ኣብ ዘካይዶ ውግእ ዝስዕሮም ጸላእቱ ዘይሞቱ እንተ ዀይኖም፡ እቲ ኲናት መቐረት ዘይብሉ ትርጕም ኣልቦ ክኸውን’ዩ። ስለዚ ኤሪየስ ጣልቃ ብምእታው ንጻናቶስ ካብ ማእሰርቲ ፈትሖ።

ሲሲፈስ፡ ንኣማልኽቲ ብመንፈዓት ከወጻጽኦምን እቲ ቦታኦም ክትክእን ስለ ዝፈተነ፡ ብገበን ትዕቢት ተኸሰሰ። ብሰሪ’ዚ’ውን ንዘለኣለም ንሓደ ዓረ ንጎቦ ላዕሊ ገጹ ክደፍእ ተፈርደ። እቲ ዓረ ጫፍ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ከኣ፡ መመሊሱ ንታሕቲ ገጹ የንከራርው ነበረ።

ሲሲፈስ፡ ኣብቲ ጎቦ ዘገም እናበለ ንታሕቲ ገጹ ክወርድ ጀመረ። እቲ ዓረ ኣብ ዘለዎ ስፍራ ምስ በጽሐ ከኣ ደው በለ። እቲ ዓረ ካብቲ ሰብነቱ ልዕሊ ሽዱሽተ ዕጽፊ ዝገዝፍ ዓብዪ እምኒ’ዩ። ካብኡ ምእንቲ ንላዕሊ ገጹ ክደፍኦ፡ ከብዲ ኣእዳዉ ኣብቲ ዝሑል ዓረ ኣጸጊዑ፡ “ሕጂስ ኣኺሉ’ዩ፡ መወዳእታይ’ኳ ይኸውን፧” ብምባል ሓሰበ።

ነዊሕ ኣስተንፊሱ፡ ኣብቲ ጎቦ ንላዕሊ ገጹ፡ ነቲ ህይወት ዘይብሉ ሳዕርን ኣእማንን እናረጋገጸ ክደፍእ ጀመረ። ፍርቂ ጎቦ ምስ በጽሐ፡ ብሰሪ መጠነ-ኣልቦ ጻዕሪ፡ ቃንዛ ጭዋዳታቱ እናሳቐዮ ደው በለ። ኢዱ ክህብን ከዕርፍን ደለየ። ይኹንምበር እዚ ሓላፍነቱ’ዩ። ተልእኾ ህይወቱ ንሱ ጥራይ’ዩ። እቲ ቃንዛን ስቓይን ብዘየገድስ፡ እዚ ዓረ ዕጭኡ’ዩ። ካብኡ ሓሊፉ ካልእ ዝገብሮ ኣይነበሮን። ስለዚ ፈቲዩ ጸሊኡ ነቲ ዓረ ንላዕሊ ገጹ ኣብ ልዕሊ’ቲ ጎቦ ክደፍእ ተገደደ። እዚታት እናሓሰበን ነቲ ሓባጥ ጎባጥ መሬት እናጠሓሰን ኣብ ጫፍ’ቲ ጎቦ ገጹ ከየቋረጸ ደፍአ።

ኣብ መወዳእታ ኣብ ጫፍ’ቲ ጎቦ በጽሐ። ኣብኡ ነቲ ዓረ ኣደዪቡ፡ ረሃጽ ካብ ገጹ ደረዘ። እቲ ኣእጋሩ ስለ ዝተኻእለ’ውን፡ እናላህለሀ ንታሕቲ ገጹ ኣብ ምድሪ ዛሕ ኢሉ ወደቐ። ኵሉ ሰብነቱ ቁስሊ ተለዊጡ’ዩ። ነቲ ጕዕዞ ስለ ዝዛዘሞ ግና ፍሽኽ በለ። እንተኾነ ኣብቲ ህሞት ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ መሬት ከንቀጥቕጥ ሰምዐ። እቲ ዓረ’ውን ካብቲ ዝነበሮ ነቕነቕ በለ። እንታይ ከጓንፍ ምዃኑ ኣዳዕዲኡ ይፈልጥ’ዩ። እቲ ዓረ ካብ ቦትኡ ምስ ተንቀሳቐሰ፡ ታሕቲ ገጹ ኣንጎድጐደ። ታሕቲ ገጹ ኣብ ዘንከራርወሉ ከኣ፡ ብኽቱር ድኻም ተኻኢሉ ካብ ምርኣይ ሓሊፉ ዝገብሮ ነገር ኣይነበረን።

እቲ ዓረ ነቲ መሬት እናደሃኸ ንታሕቲ ገጹ ብምውራድ ኣብ ትሕቲ’ቲ ጎቦ ደው በለ። በቃ’ዛ ህይወቱስ ካብዚ ዘይሓልፍ ትርጕም ኣልባ ኰይና! እንታይ’ሞ ክገብር ዕጭኡ ንሱ’ዩ። ግና መን ይፈልጥ፡ እቲ ዝገብሮስ ቆዝሞሳዊ ኣገዳስነት ይህልዎ ይኸውን። ከምዚ ኢልካ ካብ ምሕሳብ ንላዕሊ እንታይ ኮን ክገብር ይከኣል፧ ኣብ ኣእምሮኡ’ውን እቶም ኣማልኽቲ ክሕጭጩሉ ተራእዮ።

ምንጪ=ካብ ያታታት ግሪኽ

4.

* ንቕሓት ኣህባይ *

…ኣብ መስፍናዊ ስርዓት ቹ፡ ኣህባይ ወኒኖም ብመገዶም ዝናበሩ ሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ነበሩ። ህዝቢ ቹ “ጆ ጎንግ” (ሓለቓ ኣህባይ) ብምባል ይጽውዕዎም ነበሩ።

እዞም ሽማግለ ሰብኣይ፡ ንግሆ ንግሆ ነቶም ኣህባይ ኣብ ማእከል’ቲ ቀጽሪ ኣኪቦም፡ በቲ ብዕድመ ዝዓበየ ህበይ ተመሪሖም ኣብ ኣኽራናት ብምድያብ፡ ካብ ቍጥቋጥን ኣእዋምን፡ ፍረታት ኣርዮም ከምጽኡ ይእዝዝዎም ነበረ። ነፍስወከፍ ህበይ ካብ’ቲ ዝኣከቦ፡ ነቶም ሽማግለ ሰብኣይ ሓደ ዕስሪት ክህብ’ውን ጽኑዕ መምርሒ ነበረ። እቶም ነዚ ትእዛዝ ዘየማልኡ ከኣ፡ ብዘይ ምሕረት ብኵርማጅ ይዝበጡ ነበሩ። ዋላ’ውን ኵሎም እቶም ኣህባይ ብኽፉእ እንተ ተሳቐዩ፡ ብሕ’ም ኢሉ ዝዛረብ ግና ኣይነበረን።

ሓደ መዓልቲ፡ ሓደ ብዕድመ ዝነኣሰ ህበይ፡ ነቶም ካልኦት ኣህባይ፡ ከምዚ ስዒቡ ዘሎ ብምባል ሓተቶም፥ “ነዚ ኵሉ ኣብ ቍጥቋጥን ኣእዋምን ዝርከብ ፍረታት፡ እዞም ሽማግለ ሰብኣይ ዲዮም ተኺሎሞ፧” ንሳቶም ከኣ፡ “ኣይፋል ባዕሉ’ባ ብተፈጥሮ ቦቒሉ።” ብምባል መለሱሉ። እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ህበይ እንደገና፡ ከም’ዚ ብምባል ሓተተ፡ “ነቲ ፍረታት ብዘይ ፍቓድ እቶም ሽማግለ ሰብኣይ ክንወስድ ኣይንኽእል ዲና፧” ንሳቶም ድማ፡ “ኣይፋል፡ ንኽእል’ባ።” ብምባል መለሱሉ። ካብኡ እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ህበይ፡ “ስለምንታይ ደኣ፡ ኣብ’ዞም ሽማግለ ሰብኣይ ተጸጊዕና እንነብር፡ ስለምንታይ’ከ እነገልግሎም፧” በለ።

እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ህበይ ዘረብኡ ኣብ ዝዛዘመሉ፡ ኵሎም’ቶም ኣህባይ ሃንደበት ነቕሑ፡ እቲ ጉዳይ’ውን በርሃሎም።

ኣብ’ታ ለይቲ ከኣ፡ እቶም ኣህባይ እቶም ሽማግለ ሰብኣይ ከም ዝደቀሱ ምስ ኣረጋገጹ፡ ነቲ ተሓዪሮምሉ ዝነበሩ ሓጹር ኣፍረስዎ፡ ነቲ ቤት-ማሕርዩር’ውን ፍጹም ኣብረስዎ። እቶም ሽማግለ ሰብኣይ ከዚኖም ዘቐመጥዎ ፍረታት ከኣ፡ ኣልዒሎም ኣብ ዱር ተማልእዎ። ዳግም ኣብኡ ገጾም ድማ ኣይተመለሱን። እቶም ሽማግለ ሰብኣይ’ውን ከይደንጎዩ ብክቱር ጥሜት ሞቱ።

ዩ-ሊ-ዚ ከም’ዚ ኢሉ፡ “ኣብ’ዛ ዓለም ገለ ሰባት ነቲ ህዝቦም ብጽድቂ ዘይኮነ ዘመሓድሩ፡ እኳ ደኣ ብቕጥፈት’ዮም ዝገዝኡ። እዚኦም ልክዕ ከም’ቶም ሓለቓ’ቶም ኣህባይ’ዶ ኣይኮኑን፧ ገዛእ ርእሶም የዐሽዉ ከም ዘለዉ ከኣ፡ ኣይተረደኦምን ኣሎ። እቲ ህዝቢ ምስ ነቕሐ፡ እቲ ዘደናግሩሉ ሜላ ፍጹም ኣይከዋጽኦምን ኢዩ።”

ምንጪ= ካብ ምልኪ ንደሞክራሲ፡ ጄን ሻርፕ

5.

* ካብ ኵሉ እትዓቢ ሕጊ-ንብረት፡ ፍቕሪ! *

…እተን ካብ ኵሉ ዝዓብያ ሰለስተ’የን። ንሳተን ከኣ፥ እምነት፡ ተስፋ፡ ፍቕሪ’የን። እታ ካብተን ሰለስተ ዓበይቲ፡ ኣውራ ኣዝያ እትዓቢ ድማ ፍቕሪ’ያ።

እቲ ከምዚ’ሉ ዝጸሓፈ ሰብኣይ፡ ቀጺሉ ድማ: ንፍቕሪ ከምዚ እናበለ ይደርሰላ፥ “ፍቕሪ ዓቃል’ያ፡ ፍቕሪ ለዋህ’ያ፡ ፍቕሪ ኣይትቐንእን፡ ፍቕሪ ኣይትጀሃርን ኣይትንፋሕን፡ ኣይተስተሓፍርን፡ ናታ ኣይትደልን፡ ኣይትምረርን፡ ኣይትቕየምን’ያ።”

ሎሚ ኸኣ ንሕና፡ ብዛዕባ ፍቕሪ፡ ከምዚ ክንብል ምኽኣልና፥ “ፍቕሪ ከቶ ኣይትሕሱን’ያ። ፍቕርን ሓቅን፡ ዘይጣለማ ሳናዱ’የን።”

ሓንቲ ዕባራን ሓጻርን ጓል፡ ሓንቲ መዓልቲ፡ ንሓደ ረጒድን ነዊሕን ሓዋ ሓዚላቶ፡ እናወደቐትን እናተንስአትን፡ ካብ በረኻስ ንዓዲ ኣቢላ ትሳለ ነበረት ይብሃል። ኣብ መገዲ፡ ሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ተጓነፉዋ’ሞ፡ “ኣንቲ ቆልዓ፡ እዚ ሓዚልክዮ እትሳለዪ ዘሎኺ ቆልዓስ ኣይከብደክንዶ፧” ኢሎም ሓተቱዋ። ንሳ ከኣ፡ “ሓወይ’ዩ፣” ኢላ ኣሕጺራ መለሰት። እቶም ሽማግለ ሰብኣይ ከኣ፡ “ኣነ’ሞ ሓውኺ ምዃኑ፡ ወይስ ዘይሓውኺ ምዃኑ፡ መዓስ ሓቲተኪ። ኣነስ፡ ካባኺ ዝገዝፍ ክንሱ፡ ሓዚልክዮ እትኸድስ ኣይከብደክን’ዶ፧ ኢለ ድኣ’የ ዝሓተኪ ዘሎኹ፣” ኢሎም እንደገና ሓተቱዋ’ሞ፡ ንሳ ከኣ፡ “ኣነ’ውን ነቲ ሕቶኹም’ኮ ኣጸቢቐ ሰሚዐዮ ኣሎኹ፡ ስለዚ ድማ’የ፡ ሓወይ’ዩ ኢለ ምላሽ ዝሃብኩኹም፣” ኢላ መለሰትሎም። እቶም ሽማግለ ግና እናተገረሙ፡ “እወ ጓለይ መዓረይ፡ ጽቡቕ ተዛሪብኪ፡ ግና’ኸ ኣነስ’ምበር፡ ይኸብደኪ’ዶ፧ እናበልኩ’የ ዝሓተኪ ዘሎኹ፣” እናበሉ ተሃላለኹዋ’ሞ፡ ንሳ ድማ ድምጻ ክብ ኣቢላ፡ “ኣቦይ መዓረይ፡ ሓ….ወ…..ይ እዩ!።” ኢላ እንደገና መለሰትሎም ይብሃል።

እዛ ሓጻር ዛንታ እዚኣስ እንታይ ኮን ተስተምህረና ትኸውን፡ እታ ጓል’ከ ሰለስተ ሳዕ፡ “ሓወይ፡ ሓወይ፡ ሓወይ” ማለታስ፡ እንታይ ኮን ይኸውን፧ እቲ ትምህርቱ ኣብ ቀረባ’ዩ፡ እቲ ትርጉሙ ከኣ ኣዝዩ ፈኲስ’ዩ፡ ንሱ ድማ፡ ፍቕሪ’ዩ። ነታ ጓል፡ እቲ ወዲ ከቢዱዋ ከም ዝነበረ ርግጽ’ዩ። ከቢዱዋ ሰንከልከል እናበለት ክትኸይድ ከላ’ውን ትርአ ነበረት። ግና’ኸ ከምቲ ንሳ ባዕላ ዝበለቶ፡ እቲ ቆልዓ ሓዋ ነበረ። እንተ ከበዳ’ውን፡ ሓዋ ነበረ። ንሳስ፡ ሓዋ ሓዚላ ትጓዓዝ ከም ዝነበረት’ያ፡ እትፈልጥ ዝነበረት’ምበር፡ ይኽበዳ፡ ወይስ ኣይኽበዳ፡ ከቶ ምንም ኣይተሰምዓን። እንተ ተሰምዓ’ውን፡ ከቶ ኣብ ጸብጻብ ኣየእተወቶን ነበረት።

ኣየ’ባ! ሎሚ ከምዚኣ ዝበለት ፍቕሪ ኣብ ነፍሲወከፍና እንተ ትሓድር። ከመይሲ፡ ፍቕሪ፡ ማእሰር ኩሉ ፍጻመ’ያ። ፍቕሪ፡ ካብ ኵሉ እትዓቢ ሕጊ ህይወት’ያ። ፍቕሪ፡ ሰማይን ምድርን ኣቚማ ዘላ፡ ዓንዲ ማእከል’ያ።

ምንጪ= ካብ ምሳሌኣዊ ዛንታታት ኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም

# ብመኣ

*** ናይ ሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ!! *** 7ይ ክፋል

ኦም ህይወት! ገነት! ኢትዮጵያ!

#7ይ-ክፋል

“ቱርኪ! ጽቡቕ ሕቶ ምስ ጽቡቕ ርእይቶ ኣቕሪብካ’ለኻ። ካምዝበልካዮ’ውን እቶም መራሕቲ፣ ንኢትዮጵያ ኣቕሊሎም ኣብ ክንዲ ምርኣይ ምጥንቃቕን ምድላውን ክመርጹ ኣለዎም። ኣብቲ ናይ ፍጻሜ ኲናት ዝኾነ ዓይነት ሓላፍ ዘላፍ ነገር ክርአ የብሉን። ነዚ ስለዝበልካ ኣመስጊነ ናብ ናይ ቋንቋ ሕቶኻ ከምርሕ። ነቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ቋንቋ ጸጺኻ
ምፍላጥ ወሳኒ ነገር ኢዩ። ንመራሕቲ ሓገራት G8 ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረና ጉባኤ ኣበርኪትናሎም ኢና። ነዚ ናይ ቋንቋ ጥበብ ንውልቅኹም ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ናብ ኢትዮጵያ ትልእኽዎም መጽናዕቲ ዘካይዱን ዝስልዩን ዜጋታትኩም’ውን ተበርክቱሎም። ናይቲ ውግእ ቋንቋ፣ እቲ ናይ መላእኽቲ ቋንቋ ዝኾነ፣ ግእዝ ኢዩ። ትእዛዝ ዝመሓላለፈልኩም’ውን በቲ፣ ኢትዮጵያውያን ብዘለዎም ርእስኻ ናይ ምንዓቕ ሕማምን ምርዳእ ምስ ኣበዮም
ንዒቖምን ኣርሒቖምን ዝደርበይዎ፣ ንሕና ግና ኣኽቢርና ብዝሓዝናዮን ናይ ዕቤትን ናይ ስልጣነን ማዕጾ ኣርሓዊ ዝኾነልና፣ ብናይ ግእዝ ቋንቋን ፊደልን ኢዩ። ነዚ ቋንቋ ብናይ
ልኡልና ሰናይ ፍቓድ ክትፈልጥዎ ዝተሓረኹምን እቶም ቅድሚ ሕጂ ዘይወሰድኩምን መራሕቲ ናብዚ ንዑ” ኢሎም፣ ነቲ ብሸነኽ ቦሎፎን ብቕጽበት እንዳተንሳፈፈ ዝመጸ ግዙፍ
መጽሓፍ ክቕበሉ ኢሎም ክልተ የእዳዎም ናብ ላዕሊ ዘርጊሖም ተጸበይዎ። እቲ ተንሳፊፉ ዝመጸ ሓድሽ ገበር ዘለዎ መጽሓፍ’ውን ብህድኣት ኣብ ኢዶም ዓለበ። ሽዑ ካብ G8 ዘይተጸንበርዎም መራሕቲ፣ ኣብ ከባቢ እቲ መድረኽ ተሰሪዖም ኣንዳተጸበዩ ኸለዉ እቶም ኣቡን “ውሽጥኹምን ደገኹምን ኣብርሁ ሹማምንቲ….” ምስበሉ፣ ኩሎም ክሳዶም ኣድኒኖም የዒንቶም ዓሚቶም ከፈቱ። ኣቕርንቶም ኣብ ግንባሮም፣ ምልክት 666 እውን ኣብ ግንባሮም ክርአ ምስጀመረ ቅንዕ በሉ።
“ብኽልተ የእዳውኩም ነዚ መጽሓፍ ብጥንቃቐ ዳህስስዎ” ብማለት ከመይ ገይሮም ክድህስስዎ ከምዘለዎም ኣርኣይዎም። ኣስዒቦም፣ “ብድሕሪኡ ን6 ሰከንድ ኣብ ግንባርኩም ከተጣብቕዎ ኢኹም” ብማለት፣ ሕጂ’ውን ከመይ ገይሮም ኣብ ግንባሮም ከጣብቕዎ ከምዘለዎም ኣርኣይዎም። ካብቲ ቀዲሙ ዝተሰርዐ ናይ ቱርኪ መራሒ ጀሚሩ እዚ ተመሳሳሊ ተግባር ንኹሎም ተሰሪዖም ዝነበሩ መራሕቲ ተባጽሐ። እቶም ነቲ ቋንቋ ዝተመልኡ መራሕቲ’ውን ምግራሞምን ምድናቖምን ከይፍለጠሎም ክሳዶም ኣቐርቂሮም ንሓድሕዶም እንዳተጨባበጡ ብናይ ግእዝን ኣምሓርኛን ናይ ሰላምታ ምልውዋጥ ንልዑሎም ብሕብረት
ናይ ምምስጋን ተግባሮም ኣብቲ መድረኽ ኮይኖም ቀጸሉ።
“እዚ ዓቢ ጥበብ ኢዩ። ተጠቐሙሉ። ንኻልኦት እሙናትኩም ምምላእ ክትደልዩ ከለኹም’ውን፣ ነቲ መግለጺ ሕውነት ዝኾነ ሰላምታ ኢድ ምስሃብኩሞም ግንባሮም ከም
ቆልዓ ስዓምዎም። ኣብታ ቅጽበት ነቲ ቋንቋ ክምልኡ ኢዮም! ነዚ ቋንቋ ኣኽቢርና ዝሓዝናሉ ብዙሕ ምኽንያት ኣሎ። ንብዙሕ ካብኡ’ውን ክዝርዝር ፈቲነ’የ። ካብቶም ዝዘርዘርክዎም ጥቕምታት ዝዛይድ ኣገልግሎት ብምሃብ ዝረድኣና ምዃኑ’ውን ደጊመ ይነግረኩም ኣለኹ! ብስፓኒሽ ወይ ብእንግሊዝ ወይ ብፍሬንች ወይ ብኻልእ ቋንቋ ተጸልዩን ተደጊሙን ዝናብን በረድን ጠጠው ኢሉ ኣይፈልጥን! ብግእዝ ግና ኩሉ ነገር ጠጠው ምግባር ይከኣል! ነዛ ዩኒቨርስ ከይተረፈ! ብሓጺሩ ካብ ቋንቋነቱ ዝሓልፍ ነገር ከምዘለዎ ደጋጊምኩም ክትሓስቡን ክትርድኡን የድሊ። ኣመስጊንኩም ነናብ ቦታኹም ኪዱ!” ኢሎም ነቲ መጽሓፍ ብኽልተ የእዳዎም ሒዞም ንላዕሊ ሓፍ ምስኣበልዎ እቲ ተቐባላይ ወሳዲ መን ምዃኑ ኣብቲ ቪድዮ እኳ ከይተራእየ፣ ተቐቢልዎም ተሰሊቡ ከደ። ብድሕርዚ ብሓባር ኣመስገኑ።
“ክብሪ ንልኡልና!” ዝብል ናይ ሓባር ድምጺ ካብ ናይ ኩሎም መራሕቲ ኣንደበት ተሰምዐ። ድሕሪ ምስጋና ኩሎም ሰላምታ እንዳተወሃሃቡ ነናብ ቦትኦም ተመለሱ። ኣብዚ ግዜ እቶም ኣቡን ፣ “ክብሪ ነቲ ናይ ጸልማት ልኡል በሉ!” ምስበልዎም፣ ኩሎም ብሓደ ድምጺ ነዚ ቃል ደገምዎ። እቶም ጳጳስ’ውን ቀጸሉ፣ “ልዕል’ዚ ጥበብ ኣሎ?” ኢሎም
ምስሓተቱ፣ “የለን!” ዝብል ቃል ነቲ ኣዳራሽ ጨደዶ።
“እቲ ዘድልየና ጥበብ ኩሉ ዝህበናን ዝሃበናን ንኹሉ ኣብ ኢዱ ሒዙ’ሎ! ስለዝሓዘ’ውን ምድርን ኣብ ውሽጣ ዘሎን ኩሉ ናቱ እዮም! ናቱ ዘበለ ድማ ናትና ኢዩ! እሞ’ኸ ደኣ ነዚ
ዝኣመሰለ ጥበብ እቲ ላዕለዋይ ኣካል ነቶም ዘምልኽዎን ዝኣምንዎን ሂቡ’ዶ ይፈልጥ? ኣይፈልጥን! ናትና ልዑል ግና ፍትሓዊ ስለዝኾነ ንኹሉ ክህበና ኢዩ! ናይ ኩሉ ጥበብ
ብዓልቤት ኢና! ስለዚ ነቲ ኣቦ ጥበብ ዝኾነ ንጉስና ነኽብሮ! ኩሉ ክብሪ፣ ኩሉ ምስጋና፣ ንዕኡ ኢዩ ዝግባእ! ሕጂ ውሽጥኹምን ደገኹምን ኣጥፊእኹም በቲ ዝተመላእኹሞ ቋንቋ ንሓድሕድኩም ገለ ተበሃሃሉ” ዝብል ትእዛዝ ብእንግሊዝኛ ምስሃቡ፣ መራሕቲ ሃገራት G20 ኣብ ዓሚቕ ሓጎስ ጥሒሎም ብግእዝን ኣምሓርኛን ክዘራረቡ ጀመሩ። ካብ መንጎኦም ገሊኣቶም ብዘይእመን ኲነት፣ እንዳተንስኡ ብቋንቋ ግእዝ ቅኔ እንዳደረፉ ንልኡሎም ደጋጊሞም ኣመስገኑ። ኣብ መንጎ’ዚ፣ ሓደ ሓመዳዊ ሕብሪ ቆርበት ዘለዎ፣ ንእስ ዝበለ ገበል ናብቲ ጳጳስ መጺኡ ብቕጽበት ናብ ክሳዶም ደዪቡ ክልተ ዙር ተጠምጢሙ ምስኮለሎም ቀልጢፉ ህልም ኢሉ ይፍለዮም’ሞ ብዘይ ገለ ነዃል ብሸነኽ የማኖም ናብ ዘሎ መንደቕ በሲዑ ይኸይድ፣ ይስወር። እቶም ኣቡን’ውን ምንም ከምዘይተፈጥረን ሓደ ሕጻን ቆልዓ ሃንደበት መጺኡ ነቡኡ ስዒምዎ ከምዝኸደ ዓይነት ኮይኖም፣ ፍሽኽ ኢሎም ሪኦም ኣሕለፍዎ።
“ክብሪ ንሉሱፌል!” ምስበሉ፣ እቶም መራሕቲ’ውን፣
“ኣሜን!” በሉ’ሞ፣ እቶም ኮፍ ኢሎም ዘውግዑ ዝነበሩን፣ ቆይሞም እንዳተንቀጥቀጡ በግእዝ ቋንቋ ዘመስግኑ ዝነበሩን ብሓባር ነቲ ጳጳስ፣ ነቲ ናይ ስሉስ ኩርናዕ ሰላምታ ሂቦም ናብ ቦትኦም ከይዶም ኮፍ በሉ። ንውሱናት ሰከንድ’ውን ፍጹም ጸጥታ ሰፊኑ ጸንሐ። ከይጸንሐ ግና፣
“ኣውስትራሊያ!” ብማለት ቀጸሉ። “ብዛዕባ ብዝሒ ህዝቢ ሕቶ ኣልዒልካ’ለኻ። ነታ ሓዳስ ዓለም ክንምስርት ከለናን ነቲ ሓድሽ መንግስቲ ምድሪ ከነቕውም ከለናን፣ እቲ ልዕሊ ሸውዓተ ቢልዮን ዝኾነ ሕዝቢ ዓለም ብምሉኡ ኣየድልየናን ኢዩ! ጽፈት’ውን ደኣምበር ብዝሒ ጥራይ ኣይኮናን ንደሊ። ነቶም ኣየድልዩናን’ዮም ዝበልናዮም ነብሳት ኩሎም፣ ብስም ልኡልና ቆይሞም ብዘለዉ ግሉጻትን ስዉራትን ትካላት ተጠቂምና ከነጥፍኦም ኢና። እዞም ነብሳት’ውን ኣስዒበ ብዝገልጸልኩም መንገዲ፣ ንናይ ልኡልና ኩለንተና ንምርዋይ ይሕግዙ። እዚ ስለዝኾነ፣ በተን ኣቐዲምና ዘቖምናየን ናይ ሕማም ፋብሪካታትና ብዘፍርይዎ ቀለልትን ጅምላ ኣጥፋእትን ብዝኾኑ ኬሚካላት፣ ከምኡ’ውን ተመሓላለፍቲ ሕማማት፣ ነቲ ቁጽሪ ህዝቢ ንንክዮ። እቶም ከነጥፍኦም ኢልና ዝፈለናዮም ነገዳት ማእለያ ዘይብሎም’ኳ እንተኾኑ፣ ብዋናነት ግና ኣብቶም ንዕላማ ልዑልና ንምርዳእ ኮነ ንዘይምርዳእ ኣሸገርቲ ኮይኖም ዝረኣናዮም ነገድን ሕዝብን ኢና ከነተኩር። ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ! እዚ’ውን ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ኣፈጻጽማ ስልቲ ዘለዎ ክኸውን ከሎ፣ ብራድየስ ኣብ ዝተኸለለ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ መሬት ተመስሪቱ ዝትግበር ኢዩ። “ክንድምንታይ ዓቕምሰብ የድሊ?” ንዝብል ነጥቢ ብዝምልከት ነቲ ልክዕ ዝኾነ ኣሃዝ ኣብ ዝቕጽል ጉባኤ ከነውጽኦ ኢና። ነገር ግና ካብ ሕጂ ንምእንፋት ክሕግዝ ልዕሊ ፍርቂ ናይቲ ህዝቢ ናይ ግድን ክጠፍእ ይግባእ። ሃልዩ’ውን ስለዘይጠቅም ኢየ ዝብል ዘለኹ። ነቶም ኣባላት ዘይኮኑ ወይ ክኾኑ ዘይደልዩ እንታይ ክንገብሮም ከምዘለና ደጋጊመ ስለዝገለጽክዎ ኣይደግሞን’የ። ስለዚ በዚ መዳይ ዝተጀመረ ነገር ኣሎ’ዶ? መልሱ እወ ኣሎ ዝብል ኢዩ። እቲ ፈተነ’ውን ተግባራዊ ተገይሩ ውጽኢታዊ ምዃኑ ተረጋጊጹ’ሎ። ተሪፉ ዘሎ ተግባር ጥራይ ኢዩ። ካባኹም ዝድለ ድማ መምርሒ ምስወረደ ብፍጥነት ምትግባር ጥራይ ኢዩ።
“ካናዳ!” በሉ፣ ዜማዊ ቃና ብዘለዎ ኣጸዋውዓ። “ወሰን ዘይብሉን ንኹሉ ዝሓቁፍን ምልመላ ንገብር ከምዝለና እንተ ተረዲእኻ፣ ኣባላትና ካበየናይ ሃገርን ክፍሊ ሕብረተሰብን
ይምልመሉ ከምዘለዉ’ውን ክትርዳእ ነይሩካ። ከምኡ ስለዘይኮነ፣ ካብ ኩለን ሃገራትን ካብ ኩሎም ዓይነት ክፍሊ ሕብረተሰብ! ኢለ ክምልሰልካ ኢየ። ቁጽሪ ሓደ፣ ቁጽሪ ክልተ፣ ቁጽሪ ሰለስተ ዝብል ናይ ኣወዳድባ ስርዓትን ናይ ኣመላምላ ስልትን እኳ እንተሃለወ ዕላምኡን ተጸዋዕነቱን ግና ነቲ ሓደ ልኡልና ኢዩ! ነቲ ዝኸበረ ናይ ጸልማት ልኡል! ነቲ ናጽነት ዘልበሰና ሓደ ሳጥናኤል! ኣወዳድብኡ ቅድሚ ምግላጸይ ብዛዕባኹም ክዛረብ። ንስኻትኩም ኣብ ቁጽሪ ሓደ ኣቲኹም’ኳ እንተተገለጽኩም፣ ትዛይዱሉ ነገር ኣሎ። ንሱ’ውን ማንም መራሒ ሃገር ዝኾነን ኮይኑ ዝሓለፈን ኣባል፣ ድሕር’ቲ ዓወት ብኣማሓዳሪነት ዝሽየም በዓል ስልጣን ኢዩ ዝኸውን። ነዚ እንተ ኢለ ናብቲ ዝርዝር ክሓልፍ። ቁጽሪ ሓደ ዝበሃሉ እቶም ናይዚ ጥበብ’ዚ ተለገስቲ ዝኾኑን ኣቐዲሙ ምልክት ቀርኒ ዝተዋሃቦምን ክኾኑ ከለዉ፣ መራሕቲ ሃገራትን ናይ ሃይማኖት ኣቦታትን ኢዮም። ቁጽሪ ክልተ ዝበሃሉ፣ ናይ ዓለምና ቢልዮነራትን ሳይንቲስታትን ኢዮም። ቁጽሪ ሰለስተ ዝበሃሉ ድማ ናይ ዓለምና ህቡባትን ተፈተውትን ስነጥበበኛታት፣ ሙዚቀኛታትን ኣብ ተመሳሳሊ ተግባር ዝተዋፈሩን ክኾኑ ከለዉ፣ ኣብ ውሽጦም’ውን ዝርከቡ ተራ ተመልመልቲ ኣባላት ኢዮም። እቶም ቁጽሪ ሓደ ብቐጥታ ካብ ልኡልና ትእዛዝ ተቐቢሎም ተግባራዊ ይገብሩ። ጥበብ ዝረኽቡ’ውን ብቐጥታ ካብቲ ምክትል ልኡልና ዝኾነ ካብ ሉሲፌር ኢዩ። እቶም ቁጽሪ ክልተ ድማ ነቲ ካብ ልኡልና ብሉሲፌር ኣቢሉ ናባና ናብቶም ቁጽሪ ሓደ ዝኾና ንዝመጸን በቶም ቁጽሪ ሓደ ዝኾኑ መራሕቲ ሃገራትን ኣቦታት ሃይማኖትን ኣቢሉ ንዝወርደሎም ትእዛዝ ዝትግብሩ ኢዮም። ነቲ ካብ ሉሲፌር ዝወሃቦም ጥበብ ተጠቒሞም ድማ ስርሖም ይሰርሑ። እቶም ቁጽሪ ሰለስተ ብስም ባፎሜት ተጠሚቖም ብድሕሪኡ እቶም ሰዓብቲ ልኡልና ዝኾኑ መንፈሳውያን ጭፍራ ይእዘዙሎም። በዚ ኣቢሎም’ውን ብፍልጠት፣ ብገንዘብ፣ ብዝናን ብተመሳሰልቲ ነገራትን ላዕለዋይ ኢድ ዝሕዙን፣ መላእ ህዝቢ ዓለም ንልኡልና ከምዘምልኽ ዝገብሩን ኢዮም። ናይ ኩሎም ተጸዋዕነት ግና ንሓደ ሓያል ልኡል ኢዩ። ኣቲ ናይ ስራሕ ዓይነታት’ውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝግለጽ ኢዩ። መጠን ጥበቦም’ውን ከከምቲ እምነቶምን ከም ተኣማንነቶምን ክፈላለ ይኽእል። ኣብ ትሕት’ዚ ብደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ኣወዳድባ’ውን ብዙሓት ጨናፍር ኣትዮም ይርከቡ። ኣባላት ብመንፈስ እንዳዓበዩ ምስከዱ’ውን ደረጅኦም እንዳለዓለ ይኸይድ። እቶም ቁጽሪ ሓደን ቁጽሪ ክልተን ጎልና ኢትዮጵያ ምዃና ይግለጸሎም። ዝቕጽል ጉባኤና ምስኦም ስለዝኾነ ነዚ ከነበስረሎም ኢና። ካብቶም ቁጽሪ ሰለስተ ግና ነቶም ኣብ ደረጃ መሪሕነት ዘለዉ ህቡባትን ብዓል ዝናን ዝኾኑ ጥራይ ከምዝፈልጡ ይግበር። ሃንደበት ምስዞም ኣሕዋትና እንተትራኸቡን ኣበየናይ ደረጃ ከምዘለዉ ክትፈልጡ ምስትደልዩን ናይ ኢድ ሰላምትኦምን ኣሰዓዕማኦምን ብምርኣይ ጥራይ ብቐሊሉ ተለልይዎም። እዚ ድማ /ሓደ/ ኣብ መንኩብ ስዒሙ ናብ ከባቢ ኣፎም ጽግዕ ኢሉ ምትንፋስ /ክልተ/ ካብ ከብዲ ኢድ ሓሊፉ ነቲ ላዕለዋይ ቅልጽም ምጭባጥ /ሰለስተ/ ንዓባይ ዓባይቶን ኣመልካቲቶን ኣጋጢምካ ናብቲ ሰላም ዝበሃል ሰብ ምጽጋዕ፣ ብድሕሪኡ ዝደለኻዮ ዓይነት ሰላምታ ምውህሃብ። ጥራይ፣ ንሕና ኣብ ዘለናሉ ኮነ ሉሲፌር ተገሊጹ ኣብ ዝረኣየና ኣዋን ድማ ከምትፈልጥዎ ናይ ሆረስ ፒራሚድ ብኢድ ሰሪሕኻ፣ ኣብ መንጽር ዓይኒ ጌርካ ብምጥማት፣ ምምስጋን። እምበኣር እቲ ምልመላ ነዚ ክመስል ከሎ፣ መግለጺታቱ ድማ ሰፋሕትን ዝርዝር ዝበሉን ኢዮም። ተልእኾኦም’ውን ከምኡ። ስለዚ ጎልና፣ ንኹሎም ዘይኮነ ነቶም ኣውራ ኣውራ ዝኾኑ ተነጊርዎም ኣሎ ክብል ይደፍር። ተኣማንነቶም’ውን ተረጋጊጹ’ሎ። እቲ ንስኻትኩም ትገብርዎ ምልመላ ድማ ነቶም ናትኩም ዋና ዋና በዓል ስልጣናት ክኸውን ከሎ፣ ነቲ ይጠቕመና’ዩ ዝበልኩሞ ኩሉ ብቐሊሉ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ሪፖርት’ውን ክትገብሩ ኢኹም። ትእዛዝ’ውን ክወሃበኩም ኢዩ። ብቐሊሉ ኣባል ንምግባር ትኽእሉሉ ጥበብ’ውን ተዋሂቡኩም ኣሎ። ካልኦት ተተሓሓዝቲ ነገራት ቅድሚ ሕጂ ተነጊሩኩም ስለዘሎ ምድግጋሙ ኣየድልን። ስልጣን፣ ገንዘብ፣ ማቴርያል፣ ጥበብን ውጽኢት ጥበብን ኩሎም ብግብሪ እንዳገለጽና ንኹሉ ምምጻእ ቀሊል ስራሕ ኢዩ። ናብዚ ሕብረት ዝመጸ ድማ ተጠቃሚ ደኣምበር ከሳሪ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኩሉ ወድሰብ ብኣዳም ዝሞተ ብሰንኪ ኦም ህይወት ኢዩ ነይሩ። ሕጂ ድማ እቲ ብዓል ዓወት ልዑልና፣ ነቲ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዝመልስ ኦም ህይወት ኣብ ኢዱ ምስ ኣእተዋ በሊዑ’ውን ምስ ኣብልዓና፣ ማለት፣ ‘ይኹን’ ኢሉ ኡፍ ምስበለልና፣ ሽዑ ወድሰብ ካብ ምሟት ናብቲ ናይ ቀደም ዘልኣለማዊ ህያውነት ይምለስ። እዚ ኢዩ ናትና ዕላማ። ስለዚ ነቶም ኣገደስቲ ኢዮም ዝበልኩሞም ሰባት ነዚ ሓቀኛ ጥበብ ኣብ ዘለውዎ ግለጹሎም። ሽዑ ናትና ይኾኑ። ልዑልና ምስተዓወተ’ውን ነቲ ዝተነፈግዎ ህይወት ክህቦም’ዩ! ክብሪ ንልዑልና ኣሜን?!”
“ኣሜን!” ናይ ሓባር ድምጺ……።
“ቻይና!” ክብሉ ቀጸሉ። “ካብቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክዕመሙ እንዳተገብኦም ከይተዓመሙ ዝደንጎዩ ሓደ እዚ ንስኻ ዝጠቐስካዮ ፋይናንሳዊ ትካላት ናይ ምምስራት ጉዳይ ኢዩ። ዝደንጎናሉ’ውን ምኽንያት ኣለዎ። እዘን ፋይናንሳዊ ትካላት ኣብታ ዓዲ ቅድሚ ምምስራተን ክስርሑ ዝግብኦም ቅድመ ዕማማት ኣለዉ። ንግዚኡ ኣብቲ ቅድመ ዕማም ጥራይ ስለዘተኮርና ኢዩ። ንሱ’ውን ይጠናቐቕ ኣሎ። እቶም፣ ፋይናንሳዊ ትካላት ቅድሚ ምምስራቱ እንዳተሰርሑን እንዳተጠናቐቑን ዘለዉ ጉዳያት’ውን ነታ ዓድን ሕዝባን ብገንዘብ ጥራይ ዘይኮነ፣ ንገንዘብ ምስ ኣእምሮን ጉልበትን ከምኡ’ውን ምስ ለውጢ ኣተሓሳስባን ሓቢርካ ምትእስሳር መሰረት ዝገበረ ስራሕ ኢዩ።
“ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ውድቀት ትርከብ እንኮ ናይ ዓለምና ሃገር ምዃና ዝፍለጥ’ኳ እንተኾነ፣ ናይ ገንዘቦም ናይ ምግዛእ ዓቕሚ፣ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ግድን ክቀራረብ ስለዘለዎ እቲ ቀዳማይ ቅድመ ዕማም ዝገበርናዮ ክብሪ ናይ ባጤራኦም ቀስ ብቐስ ለጠቕ ከምዝብል ምግባር ኢዩ። ከምኡ ምስኮነ ንጉልበት ናይቲ ሕዝቢ ብዘይ ገደብ ክንምዝምዝ ንኽእለሉ ኩነታት ይፈጥር። እቲ ፋይናንሳዊ ትካል ኣብዝምስረተሉ እዋን ናይ ምዕዳግ ዓቕሙ ብልዑል ፍልልይ ስለዘንቆልቁልን፣ ክብሪ ናብራ ስለዝልዕልን እቲ ተራ ሕዝቢ ኮነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ናብራ እንዳጸንከሮ ክኸይድ’ዩ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ብመንገድና ዝምስረት ፋይናንሳዊ ትካል ብስም መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት፣ ናይ ትምህርቲ፣ ጥዕናን፣ ሕርሻን ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዓውድታትን ብሰፊሑ ሒዝና ክንሰርሕ ምስጀመርና፣ ምስዚ ተተሓሒዙ’ውን እቲ ፋይናንሳዊ ትካል ምስተመስረተ ብናትና ውሑድ ዓለምለኻዊ ገንዘብ ነቲ ናቶም ብዙሕ ዓቕምሰብን ኣእምሮን ብዘይ ገደብ ብሕሱር ዋጋ ምጥቃም ከኽእለና’ዩ። ነቲ ቴክኖሎጂ’ውን ብዘይ ገደብ ምእታው ክንጅምር ኢና።
“መንግስቶም’ውን ብስም ልምዓት ስለዝቕበለናን፣ ንኹሎም መራኸቢ ብዙሃን ብሞኖፖል ስለዝሓዘን፣ ንመንግስቲ ነቲ ቴክኖሎጂ ብነጻ ብምብርካት፣ መንግስቲ ብዘይ ወጻኢ ልዑል መኽሰብ ዝረኽበሉ መንገዲ ንኸፍት። በዚ’ውን ባዕሉ መንግስቶም ነቲ ሕዝቢ ዕርቃኑ ከውጽኣልና ኢዩ። ስለዚ እዚ ዝዓይነቱ ወሳኒ ተግባር ከይተተግበረ ዝጸንሐ ብሰንኪ ነዚኦም ዝኣመሰሉ ቅድመ ዕማማት ኢዮም። ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ትግባሪኡ ክንኣቱ ኢና።
“ፋይናንሳዊ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ምምስራት ዝብል ነጥቢ በዚ መልክዑ መልሲ ተዋሂብዎ ዝሕለፍ ነገር ኣይኮነን። ንሕቶታትኩም ኣብ ዝሰምዓሉ ዝነበርኩ እዋን ዘስተውዓልክዎ ነገር እንታይ ኢዩ፣ ብጀካ ውሑዳት መብዛሕትኹም ዘልዓልኩሞም ኩሎም ሕቶታት ኢለመንታሪን ተራን ኢዮም ይብል ነይረ። ኣቓልቦይ ዝሰሓቦን ዘድነቕክዎን ወሳኒ ሕቶ እዚ ኮይኑ’የ ረኺበዮ።
“ፋይናንሳዊ ትካል ክበሃል ከሎ ንገንዘብ ጥራይ መሰረት ዝገበረ ምንቅስቓስ ኣይኮነን። ፋይናንሳዊ ትካል ምሉእ ብምሉእ ምምስራት ማለት ነታ ሃገር ምሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ግዝኣትና ምእታው፣ ምድርባይ ማለት ኢዩ። እዚ ስለዝኾነ ብመጀመርታ ነቶም ናይ ዓለምና ቁጽሪ ሓደ ቢልዮነር ዝኾኑን ነዚ ተግባር ዝተሓጸዩን ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምልላይን ብምቅርራብን ርክብ ምፍጣር፣ ቀጺሉ ነቲ ናይ ቢልዮነራትና ገንዘብን ሃብትን ተጠቂምና ንውሑዳት ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ብዝብል ሽፋን ናብ ኣሜሪካ እንዳጸዋዕኻ ስልጠና ምሃብን፣ ነዚ ተግባር ምድላውን እቲ ቀዳማይ መሰረት ይኸውን። ዓበይቶምን ምሁራቶምን ወይ ናይታ ዓዲ በዓል ጸጋታት ነዚ ብዝምልከት ምንም ፋይዳ ስለዘይብሎም ኣየድልዩናን’ዮም። ኣዝዮም ውሱናትን፣ ኣብዝኾነ ዓውዲ ኣብታ ዓዲ ዘይፍለጡ ኣጋይሽ መንእሰያትን ብምምልማል፣ ኣብቲ ስልጠና ከምዝሳተፉ ምግባርን ኣብ ዙርያ ማሕበራዊ መርበብ ሓበሬታታት ንዘለዎም ርድኢት ምቅናይ። ብድሕሪኡ ብዝሕ ዝበለ ባጀት ብምምዳብ ናብ ስርሖም ከምዝኣትዉ ምግባር ወሳኒ ኮይኑ ስለዝረኸብናዮ ከምኡ ንገብር ኣለና። እዞም መንእሰያት’ታ ሃገር ነቶም ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ብጾቶም ክማርኹ ምስጀመሩ ድማ እቲ ንኻልእ ኣፍሪቃዊ ሃገር ዘይተለገሰ ረቂቕ ቴክኖሎጂ ክጥቀሙን ክላለይዎን ምግባር ኣብ ዝብል ብዙሕ ተጸኒዑ’ሎ። ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ’ውን ናብ ተግባር ክውዕል ኢዩ። ምስ’ዚ ብዝተሓሓዝ’ውን ምስ ማዕከን ምርምር ህዋ ናሳ ብምትሕብባር፣ /ካብቶም ዝመሃርዎም ብሩህ ኣእምሮ ዘለዎም/ ንመንእሰያት ኢትዮጵያ ናብ ናሳ ዓዲምና ከነስተምህር መደብ ከምዝገበርናን፣ ጎኒ ንጎኒ እውን ኣብ ሕምብርቲ ናይታ ከተማ ብዙሕ ኣተኩሮ ዘይስሕብ፣ ከም ተራ ሜትሪዮሎጂ’ኳ እንተኾነ… ኣምሲልና መቆጻጸሪ ሳተላይት ክንገጥም ኢና። እቲ ቀሊል ዝመስል፣ ነገር ግና ተሓላሊኹ ዝጸንሐ መሰረት ንምንባር ብዝብል ምኽኒት ሓደ በዓል ጸጋ ብቐጥታ ናብታ ሃገር ከምዝኸይድ ምግባር፣ ስራሕ ዓሻ መሲሉ ስለዝተራእየና ኣቐዲምና ኣብ ዋና ከተማኣ ኣብ ዝርከብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ካብ ዝመልመልናዮም ናይታ ዓዲ ምሁራትን፣ ቅድሚ ክልተ ጀነሬሽን ኣቐዲምና ብዝለኣኽናዮም ዜጋታትና ብዝኾኑ ቀዳሞት ኣባላትናን፣ ብናቶም ዕድመ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ኣዳልዮም ከምዝጽውዕዎ ጌርና ነቲ ርክብ ጀሚርና’ለና። ምቅርራብን ምልላይን ዝበልናዮ ነዚ ኢዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ክብሪ ዶክትሬቱ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ክቕበል’ውን ኣብ ምድላዋት ኢዩ ዘሎ። ብድሕሪኡ እዚ ቢልዮነር ሓውና ኣብታ ሃገር ዝኾነ ነገር ክገብር እንተበለ፣ ቀዳምነት ዝወሃቦ ሰብ ምዃኑ ንምርዳእ ኣይከብደኩምን። ቅድሚ ሕጂ’ውን ውሑድ ገንዘብ እንዳገበረ ገዛእ ርእሱ ከምዘላሊ ጌርና ስለዝነበርና፣ ኣብ ርእስ’ዚ ከኣ ዶክተር ምስኮነ ብዓይኒ ጥርጣረ ዝጥምቶ ኢትዮጵያዊ ኣይክህሉን ኢዩ። እዚ ዓብን ወሳንን ስራሕ ናብ ተግባር ተለዊጡ ምድላዋቱ ከም ዝተጠናቐቐን ናይ ክብሪ ዶክተሬቱ’ውን ከምዝተዳለወሉ ቅድሚ ሰሙን ተነጊርና’ለና። ኣብ ቀረባ እዋን ክሽለም’ዩ።
“ናይ ክብሪ ዶክትሬት ክወሃብ ከሎ ነቲ ነገር ንምንቃፍ ዝደፍሩ ሓደሓደ ኢትዮጵያውያን ክህልዉ ስለዝኽእሉ ብዝብል’ውን ቅድመ ጥንቃቐ ጌርና’ለና። ምናልባት ኣብ ናይ ብሕቲ ሜድያታት ስለምንታይ? ብኸመይ? ዝብሉ ሕቶታት እንተልዒሎም እኹልን ዘእምንን መልሲ ክህቡ ዘዳለናዮም ሰባት ኣለዉ። ገና ካብ ሕጂ’ውን ናይ ክብሪ ዶክትሬት ክወሃቦ ምዃኑ ኣብ ውሑዳት ናይ መራኸቢ ብዙሃኖም ኣቐዲሙ ይግለጽ ኣሎ። በዚ ዜና ድማ ዝተገረመ ኢትዮጵያዊ’ውን የለን። ርኢኹም’ዶ? ኢትዮጵያውያን እዚኦም’ዮም!
“ናቶም ክብሪ፣ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ካልእ ሃገር ምቕባልን ምኽባርን ኢዩ። ነቲ ናቶም ሰብ ግና ግዲ የብሎምን። ንሓደ ቁጽሪ ሓደ ቢልዮነር ዓለምና፣ እታ ብዙሕ ስራሕ ዝሰርሓላን ዘዕበያን ገዛእ ሃገሩ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ከምዘይሃበቶ እንዳተፈለጠ፣ ኢትዮጵያውያን ግና ካብ
ዓዶም ሓሊፎም፣ ካብ ኣህጉሮም ነጢሮም፣ ንሓደ ኣሜሪካዊ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ይህቡ። ብርግጽ እቶም ወሃብቲ ከምዝበልክዎ ናትና ሰባት ኢዮም። ይኹን ደኣምበር እቲ ጉዳይ ዘገርም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኢትዮጵያውያን ከምዘይድነቑሉ ካብ ሕጂ ኣረጋጊጽና’ለና። ስለምንታይ ኢሎም ኣይሓቱን’ዮም። ብዛዕባ እቲ ወሃቢ ኮነ ብዛዕባ እቲ ተቐባሊ ዝፈልጥዎ ምንም ነገር የለን። የዋሃን ኢዮም።
“ብዝኾነ፣ እቲ ፋይናንሳዊ ትካል ናይ ምምስራት ተግባር ከምዝተጀመረ ብኸምዚ ዓይነት ምንቅስቓስ ጥራይ ክትርድእዎ ኣለኩም። ስለዚ ነቶም ናይ ዩኒቨርስቲ ምሁራን ንኸምዚ ዓይነት መሰረት መንበሪ ዝተጠቀምናሎም ክኸውን ከሎ፣ ኣብ ቀጻሊ ድማ፣ ነቲ ንህቦም ተልእኾታት፣ ናይ መጽናዕቶም ጸብጻብ እንዳቕረቡ ነቲ ሕዝቢ የእሚኖም ናብ ጎልና ከብጽሑና’ዮም ማለት’ዩ። ብድሕሪኡ ካብ ገጠር ክሳብ ከተማ ዘለዉ ማሕበረሰባት ንፍጻሜና ናይ ግድን ስለዘድልዩና ፣ ኣብ ዓውዲ ጥዕናን ብስም ሂውማን ዲቨሎፕመንትን ነቲ ክወስድዎ ዘለዎም ረቂቕ ፍርያት ቴክኖሎጂ ዝኾነ ከኒና ብምውሓጥን ካልኦት ተመሳሰልቲ ክትባት ብምግባርን ናትና ትእዛዝ ተቐበልቲ ኮይኖም ከምዝተርፉ ንምግባር ነዳልዎም ማለት ይኸውን።
“ብተወሳኺ’ውን እታ ሃገር ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ናይ መወዳእታ ድሑር ዝኾነ ውጽኢት ቴክኖሎጂ ተጠቃሚት ምዃና ትፍለጥ ስለዝኾነት፣ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዘይርከቡ ናይ ቴክኖሎጂ ፍርያት ተጠቃሚት ከምትኸውን ምስገበርናያ፣ እቲ ለውጢ ዝመጸ በቶም ንሕና ዘዳለናዮምን ዘሰልጠንናዮምን ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ከምዝኾነ ገይሮም ስለዝቕበልዎ ንብምሉኡ እቲ መንእሰይ ናብ ሓደ ዝተቐደሰ ሕብረት ከነምጽኦ ክኢልና ማለት’ዩ። ምስዚ
ተተሓሒዙ’ውን /ሽልማት ይፈትዉ’ዮም/ ቁጽሪ ኣተባባዕቲ እንዳወሰኸ ከምዝኸይድ ብምግባር ጥቡቕ ዝምድና ይምስረት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ’ውን ብፍላይ ዩናይትድ
ኪንግደምን ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካን ኣቐዲሙ ብዝወረደሎም ትእዛዝ መሰረት ነታ ሃገር ተኸታታልን ተደራራብን ልቓሕ ምሃብ ዝጀመሩ፣ ንመበገሲ ናይዚ ስራሕ ክጠቅም ተባሂሉ ኢዩ። ብመሰረት እቲ ውጥን’ውን እታ ሃገር ክትዓድዮ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ በጺሓ’ላ፣ ክትልቃሕ ዘይትኽእል’ውን ኮይና’ላ። ንኽትልቃሕ ናይ ግድን ክትከፍል ስለዘለዋ። ከምኡ ክትገብር ስለዘይትኽእል ኣቐዲሞም ቦታ ንምሓዝ ዝኣተዉ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ዝኾኑ ኣባላትና፣ ብሊዝ ንዝሓዝዎ መሬት ብቀዋሚ ሰነድ ኣረጋጊጾም መታን ክቕጽሉ ምቹእ ባይታ ክንፈጥረሎም ጸኒሕና’ለና። ካብቶም ሕጂ ዘለዉ ብተወሳኺ’ውን ንኻልኦት ሓደስቲ ዝኣትዉ፣ ናይ መንግስቲ ለውጢ’ኳ እንተተገበረ ክለቅዎ ዘይክእሉ ናይ መሬት ሃብትን መጠን ሪሶርስን ክሕዙ ዝኽእሉሉ ኩነታት ተጸኒዑ ተወዲኡ’ሎ፣ ኣብ ሓጺር ግዜ ኣብ ተግባር
ክውዕል’ዩ። እዚ’ውን ነባርን ሕጋውን ብዝኾነ መንገዲ ዝትግበር ክኸውን ከሎ፣ እዚ ተተግቢሩ ማለት ኣተኣማማኒ ብዝኾነ ሰነድ ነታ ሃገር /እቲ ሓውኹም መራሒ ደቡብ ኣፍሪቃ ከምዝበሎ/ ኣብ ትሕቲ መግዛእትና የእቲናያ ማለት’ዩ። ብሓጺርን ካልእን ኣገላልጻ፣ ከፊሎም ብዘይውድእዎ ዕዳ ምኽንያት ጥራይ፣ ነታ ኢትዮጵያ ዝተበሃለት ሃገር፣ ካብ ናይ ገዛእ ርእሶም ፍቓድ ብዝመጸ ድሌት ምሉእ ብምሉእ ብሕጋዊ ፊርማ ተረኪብና ከነመሓድራ ኢና ማለት’ዩ። ሕጂ ብሓጺር ኣገላልጻ፣ ኣብዚ ዘመነ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣብዝተረፈሉ ዘመን፣ እቶም ብባዕዲ ከይተገዝኡ ዝጸንሑ ኢትዮጵያውያን፣ ብባዕዲ ዘይምግዝኦም ኣጣዒስዎም በጃኹም ግዝኡና ኢሎም ለመኑና’ሞ ገዚእናዮም፣ ከም ማለት’ዩ። ብገንዘብና ኢና ገዚእናዮም። ካብ ናይ ቀደም ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝፍለየሉ’ውን ሕጋዊ ሽያጥ ብምዃኑ ጥራይ ኢዩ። ስለዚ በዚ ዝዓይነቱ ምቹእ መንገዲ ንጓዓዝ ስለዘለናን ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ተግባር ስለንኣቱን ነቲ ፋይናንሳዊ ትካል ከምዝመስረትናዮ ሕሰብዎ ክብል ይፈቱ።
“ናብዚ ጎል ምስተቓረብና ድማ ምስ መንግስቶም ብዝራኸብ ኮነ ብዘይራኸብ መልክዑ ናይ ገንዘብ ዋሕዚ ገደብ ኣልቦ ብዝኾነ መንገዲ ምልጋስን፣ ምልቃሕን ክንጅምር ኢና። እዚ ማለት’ውን ኣብ ገጠርን ኣብ ከተማን ባዕላትና ንዘዳለናዮ ፕሮፖዛል፣ ካብኦም ከምዝመንጨወ ብምግባርን ናብ ተግባራዊ ስራሕ ብምምራሕን ኣፈጸምትና ይኾኑ ማለት’ዩ። በዚ ዓይነት ኣጀማምራ ዝተኣለመ ተግባር’ውን እንዳዓበየ ከይዱ፣ ኣብ ውሑዳት ዓውድታት ከይተሓጽረ ንኹሉ ዝሓቖፈ ዋሕዚ ገንዘብ ተግባራዊ ይኸውን። በዚ መልክዑ ንመንእሰያት ናይታ ሃገር ብኣባልነት ምውዳብ ይቃለለልና። እታ ሃገር ከይዓበየት ነገር ግን ኣባላትና እንዳዓበዩን ብስርሖም ንብዙሓት እንዳጠቕለሉን ኣብዝኸዱሉ እዋን’ውን፣ እቲ ብሸነኽ መንግስቲ ዝጀመረ ርክብ ጎኒ ንጎኒ እንዳቐጸለ፣ ኣብ ናይ ጽርግያን ኮንስትራክሽንን ከምኡ’ውን ኣብ ካልኦት ተመሳሰልቲ ዓውድታት ንዝትግበር ናይ ባይታ ልምዓት ብምጥቃም፣ ወሰንቲ ወሰንቲ ዝኾኑ ናይ ኬሚካል ኣጽዋር ኢልና ኣብ ትሕቲ ዘጠቓለልናዮም ዝርከቡ ተፈንጀርቲ ኣብ ኣተኣማማንን ስትራቴጂካውን ቦታታት ይቕበሩ።
“ካብዚ ዝሓዝናዮ ዓመት ጀሚሩ ነቲ ገስጋስ በዚ መልክዑ ከነቐጽሎ ኢና። ብድሕሪኡ ነቲ ፋይናንሳዊ ትካል ብወግዒ ንምምስራት ዘኽእል እኹልን ዘእምንን ምኽንያት ምፍጣር
ምስከኣልና… ሽዑ ሙሉእ ብሙሉእ ተግባራዊ ክንገብሮ ኢና። እዚ ስራሕ’ውን ሓምሳ ሚእታዊት ዝተወድአ ምዃኑ ክገልጸልኩም ይፈቱ።
“ናብቲ ተመሳሳሊ ወሳኒ ሕቶ ክንሓልፍ ከለና ….እ…. ናይ ጦር ካምፕ ምስ ምቛም ዝተኣሳሰር ሕቶ ኢና ንረክብ። ናይ ጦር ካምፕ ኣብ ኢትዮጵያ ንምቛም ተመሳሳሊ ዝኾነ ቅድመ ምድላዋት ኣለዎ። ወይ’ውን ነይርዎ። እዚ’ውን ፋይናንሳዊ ትካል ካብ ምምስራት ተፈልዩ ዘይርአ ጉዳይ ምዃኑ ከምዘለዎ ኮይኑ፣ ነገር ግን ቁሩብ ካብኡ ፍልይ ዝበለ ኣገባብን ሜላን ዘድልዮ ኮይኑ ረኺብናዮ’ለና። ብዙሓት የሕዋትና ደጋጊምኩም ከምዝበልኩሞ ጎልና ኢትዮጵያ ምዃና ንስራሕና ኣቕሊልዎ’ሎ። ዘቕለሎ ግና ነቲ ናይ ባይታ ስራሕ ደኣምበር ነቲ ናይ ህዋ ኣይኮነን። ከምኡ ኮይኑ’ውን እቲ ናይ ባይታ ስራሕ ቀሊሉ ምርካቡ ባዕሉ ነቲ ናይ ህዋ ስራሕ ንምቕላል ጠቒሙና’ሎ። እንታይ ክብል’የ ደልየ …እ… ኢትዮጵያውያን ቃሉ ጸዊዕኻ ብግልጺ “ወራር” ኢልካ ክሳብ ዘይኸድካዮም ክከላኸሉኻ ኣይፍትኑን። ነዚ ባህሎም
ጠንቂቕና ንፈልጦ ኢና። ስለንፈልጦ’ውን ሓደ ነገር ቅድሚ ምግባርና ነቶም ዝዝርግሑ ዜናታት እቲ ሕዝቢ ብኣወንታዊ ርድኢት ጥራይ ከምዝርድኦ ካብ ምግባር ሓሊፍና ናብ
ዘጨንቕ ስራሕ ኣቲና ኣይንፈልጥን። ናይ ባዕልና ናይ ሬድዮ ማዕከን’ውን ኣለና። ነዚ’ውን ከም መንም ተራ ዜና ብዜናነቱ ተፈሊጡ ጥራይ ከምዝርሳዕን ንዉሱን ግዜ ከምዝኾነን ኣምሲልና ኢና ብወግዒ፣ ኣብ ዶባት ጎረባብቲ ሃገራት ኴንና ዝጀመርናዮ። ስለዚ ነቲ ናይ ጦር ካምፕ ካብ ንምስርት ቁሩብ ጸኒሕና’ለና። እዚ፣ ናይ ልዑልና ወሳኒ ዝኾነ መርገጺ ኮይኑ ዝወረደልና መምርሒ ኢዩ። ክንምስርቶ ከለና ግና፣ ሓንቲ ሃገር ብውልቃ ናይ ጦር ልምምድ ንምግባር ክትብል ዝጀመረቶ ጌርና ብምርኣይ፣ ግዚያዊ ነቑጣታታ ኣብኦምን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ቦታ ክትገብር ምድላያ ብምግላጽ ኢዩ። እወ ከምዚ ብዝኣመሰለ መበገሲ ኢዩ ተጀሚሩ።
“ኢትዮጵያውያን፣ ንርእሶም ካብ ዓለም ወጻኢ ጌሮም ስለዝሓስቡ እዚ ነገር ኩሉ ንዕኦም ዜና ጥራይ ኢዩ። እቲ ዜና ድማ፣ ናይ ዓለምና ክልተ ሓያላን ሃገራት ጸብለልትነተን ንምርግጋጽ ክብላ ዝገብርዎ ምትህልላኽ እምበር ካልእ ኣይኮነን። ብናቶም ትርጓመ ፍረ ነገሩ እዚ ጥራይ ኢዩ። ዜና ጥራይ! ምኽንያቱ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝሓስብዎን ዝሓስብዎ ዘለዉን ሓደ ነገር ጥራይ ኢዩ። ንሱ’ውን “ዓለም ብቴክኖሎጂ ኢያ ኣብ ናይ ምትፍናን
ውድድር ኣትያ ዘላ” ዝብል ኢዩ። ትፈልጡ’ዶ? ብናይ ኢትዮጵያውያን ኣተሓሳስባ፣ ናይ ኩለን ሃገራት ናይ ጸብለልትነት ምፍኽኻር ቀደም ንታሪኽ ብምቅጻጽ፣ ብድሕሪኡ ናይ ሃይማኖት ጸብለልትነት ብምርግጋጽ፣ ቀጺሉ ናብ ወርሒ ብምድያብ፣ ካብኡ ቀጺሉ’ውን ግዝኣት ብምስፍሕፋሕ፣ ሃገራት ብምውራር ምፍኽኻር ከምዝነበረ ይሓስቡ። ካብዚ ብምቕጻል’ውን ብኣጽዋር ኲናት ጸብለልታ ምጉንጻፍ ናይ ኩለን ሃገራት ናይ ሓያልነተን መረጋገጺ ናብ ምዃን ኣምሪሑ ይብሉ። ብድሕርዚ እቲ ዘመን እንዳረቐቐ ስለዝኸደ እቲ መተፋነኒ ናይ ኢኮኖሚ ጸብለልትነት ምዃኑ ተረድኡ። ቀጺላ ዓለም ካብ ናይ ሶሻሊዝምን ካፒታሊዝምን ውድድር ወጺኣ ናብ ግሎባላይዜሽን ስለዝመጸት እቲ ምፍኽኻር ናይ ቴክኖሎጂ ጸብለልታ ኣብ ምሓዝ ኮይኑ ዓረፈ ኢሎም ደምዲሞም ኣለዉ። ናቶም እምነት እዚ ስለዝኾነ’ውን፣ እቲ ናቶም ዘመን ከምዝሓለፈን ኣብ ሓዲኡ ከይኣተዉ ስለዘምለጦምን ዘመኖም ከምዝሓለፈ ተረዲኦም ተስፋ ቆሪጾም ኣለዉ። ስለዚ ናቶም ምስልጣን፣ ብዛዕባ ዓለም ንዝውረዩ ዜናታት ተኸታቲልካ ብምድላው ጥራይ ዝግለጽ ኮይኑ ተረፈ። ወይ’ውን እቲ ካልእ ዓለም ንዘፍርዮ ውጽኢት ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ዝግለጽ ስልጣነ ሒዞም፣ ማዕረ ከምዝኾኑ ሓሲቦም ኮፍ በሉ። ምኽንያቱ ቁሩብ ክፈኻኸሩሉ ዝኽእሉሉ ዝነበረ፣ ብታሪኽን ብጥንታውነትን ኢዩ ነይሩ፣ ሕጂ ግና ብታሪኽ ምውድዳር ከንቱ ምዃኑ ስለዝተረድኡ፣ ታሪኽ ምንም ጥቕሚ ዘይብሉ ወረ ጥራይ ኮይኑን መሲሉን ተራእዮም። ስለዚ ንዒቖሞ። ብዘገርም ኲነት ግና፣ ቀደም፣ ሎሚ ኮነ ንመጻኢ እቲ መፈኻኸሪ ከምትርእይዎ ታሪኽን ንታሪኽ መሰረት ዝገበረ ነጥብን ጥራይ ኢዩ። ክሳብ ሎሚ ነዚ ስለዘይተረድኡ ኢዮም ንዓና ኩሉ ነገር ቀሊል ክኾነልና ዝኸኣለ ንማለት ኢየ። ስለዚ ክንንዕቖም ጥራይ ዘይኮነ ክንፈትዎምን ምናልባት’ውን ክንሓዝነሎም’ውን ይግባእ ይብል። ይቕሬታ ግበሩለይ ደኣምበር፣ ኣነ ግና ካብ ግዜ ቁልዕነተይ ኣትሒዘ ኢየ ኣዝየ ዝጸልኦም።
“ናብ ነጥበይ ክምለስ። እዚ ናይ ጦር ካምፕ ናይ ምቛም ተግባር ንG20 ሃገራት ኣቐዲሙ ብወግዒ ኣይተገለጸን ነይሩ። ግን ተጀሚሩ’ሎ። ናይ ግድን ክቕልጥፍ ከምዘለዎ’ውን ተፈሊጡ’ሎ። መራሕቲ ሃገራት G20 ተሳተፍቲ ትኾኑሉ ግዜኹም ስለዝኣኸለ ምጅማሩ ተረዲእኹም ተዳለዉ። ኣብ ቀረባ እዋን’ውን ናይ ስራሕ ብጽሒት ክወሃበኩም’ዩ።
“ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ጦር ካምፕ ምቛም ቀሊል መጠን ምዃኑ፣ ከቢድ ስራሕ’ውን ኣብ ውሽጡ ኣሎ። እዚ’ውን ብናትኩም ምትሕብባር ኣብ ፍጻመ ክበጽሕ ዘለዎ ጉዳይ ኢዩ። ናይ ጦር ልምምድ ንምግባር ብዝብል ምኽንያት ጥራይ ዘይኮነ፣ ናይ ማይን ናይ ካልኦትን ዓውዲ ልምዓትን ብዝብል ብሕውነት ዝተፈቐዱልናን ዝሓዝናዮምን፣ ዝገዛእናዮምን…. ስትራቴጂካዊ ቦታታት ኣለዉ። ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ጦር ካምፕ ምቛምን ነቲ ቦታ ከሊልካ ብምሓዝ ክትጥቀም ምኽኣልን ተራ ነገር ኢዩ። ነገር ግን ነቲ ቦታ ሒዝና ድሕሪ ምኽላል ኣብተን ዝቕጽላ ሒደት ዓመታት ብምትሕብባር እተን 20 ሃገራት ዝስራሕ ስራሕ ኣዝዩ ከቢድን ልዑል ናይ ገንዘብ በጀት ዝተመደበሉ ናይ ትሕቲ መሬት ንመሬት ኩዕታ ክኸውን’ዩ። እቲ ስራሕ ምስተጠናቐቐን እቲ ናይ መእተዊ መንገዲ ምስተወድአን ነቲ ናይ ጦር ካምፕ ብወግዒ ገዲፍካ ምውጻእ ይከኣል። ብቐንዱ ኣብዚ ጉቤኤ ተረኺበ ዘለኹ’ውን ነተን ዝተለዓሉ ሕቶታት ንምምላስ ጥራይ ዘይኮነ ነዚ ውጥን’ዚ ከበስር እውን ኢየ!
“እዚ ውጥን ነቲ በዚ ሎሚ ዕለት ኣብ ኣእምሮኹምን ልቦናኹምን ብግልጺ ዝረኣኹሞ ዓወት ተፈጻሚ ንምግባር ዝረድእ ወሳንን ናይ ወሳኒ ወሳኒ’ውን ዝኾነ ኣጀንዳ ኢዩ። ጠቕላላ ዝተመደበሉ በጀት’ውን 666 ትሪልየን ዶላር ኢዩ!!” ምስበሉ፣ እቶም ነዚ ጉዳይ ዘይሰምዑ መራሕቲ ሃገራት G20 ብሓባር ናይ ምግራም ጉርምርምታ ኣስምዑ። ብጌጋ ዝጠቐስዎ ቁጽሪ መሲልዎም’ውን ብዘይምእማን ዓይኒ ኣብ ልዕሊ’ቲ ጳጳስ ኣፍጠጡ። እቲ ጳጳስ ግና ነቲ ነገር ብምቅላል ዓይነት ሓደ ኢዶም ኣልዒሎም ጉርምርምታኦም ንኸቋርጹን ነቲ ዝበሃል ዘሎ ብጽሞና ንኽሰምዑን ብዘተሓሳስብ መንገዲ ጸጥ ኣበልዎም’ሞ ቀጸሉ።
“እወ!” በሉ ልስልስ ዝበለ ፍሽኽታ እንዳርኣዩ።
“እወ! እዚ መጠን ገንዘብ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዓለምና ክብጀት ንፋልማይ ግዜ ኢዩ። ንመወዳእታ ግዜ’ውን ኢዩ። ዘልኣለማዊ ክብሪ ነቲ ሰውራዊ ልዑልና ይኹን፣ ግን እቲ ገንዘብ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብጥረ ኣብ ኢድና ኣሎ!…” ምስበሉ፣ ቀስ ኢሉ ዝጀመረን እንዳረሰነ ዝኸደን ዘቋርጽ ዘይመስል ጣቕዒት ነቲ ኣዳራሽ መልኦ። እቲ ጳጳስ’ውን ነቲ ጣቕዒት ብኣወንታ ብምቕባል ክሳብ ዝውድኡ ተጸበዩ። እቲ ጣቕዒት ደው ምስበለ፣
“እወ! 666 ትሪልየን ዶላር!” ብማለት ብህድኣት ደገምዎ።
“ልዕሊ ፍርቂ ኳድሪልየን!” ኢሎም’ውን ወሰኹሉ።
“እዚ ገንዘብ፣ ኣንጻር መንነት ልዑልና ክርአ ኸሎ ክንዲ ሽሩፍ ሰናቲም ኣዝዩ ቀሊል ገንዘብ ኢዩ። እቲ ናይ ትሕቲ መሬት ኩዕታን ናይታ ሓዳስ ከተማ ምስረታን ማዕረ ኽንደይ ግዙፍ ፕሮጀክት ምዃኑ ክርድኣኩም ኢዩ ናይቲ በጀት መጠን ብግልጺ ዝጠቐስናዮ። እዚ ገንዘብ ብኣርባዕቲአን ናይ ኢትዮጵያ ጎረባብቲ ሃገራት መበገሲኡ ይገብር። ካብ ኤርትራ ተበጊሱ ናብ ማእኸል ኢትዮጵያ፣ ካብ ሰሜን ሱዳን ተበጊሱ ናብ ማእከኸል ኢትዮጵያ፣ ካብ ኬንያ ተበጊሱ ናብ ማእኸል ኢትዮጵያ፣ ከምኡ’ውን ካብ ጅቡቲ ተበጊሱ ናብ ማእኸል ኢትዮጵያ ዝሳገርን ኣብ መወዳእታ ናብ ሓደ መራኸቢ ዘብጽሕን ኢዩ!!” ኢሎም ነቲ ኮፍ ዝበልዎ መንበር ብምእላይ፣ ገጾም ናብ መንደቕ ምልስ ኣቢሎም ካብ ናይ ዓንተዎ ብዝተፈለየ መንገዲ ብቐሊሉ ናይ ሓንቲ ኣጻብዕቲ ምልክት ብምርኣይ ጥራይ ነቲ ሰፊሕ ንጹር ስክሪን ወልዕዎ። ኣብዚ ግዜ ነቲ ፕላን ዝረኣዩ ተኣከብቲ ብሙሉኦም፣ ንኣድናቖት ብዝምልከት ንዝተሓገገ ስርዓት ፈጺሞም ብምጥሓስ ብኣግራሞት ኣፎም ከፈቱ። ፍርቆም’ውን ክልተ የእዳዎም ብኣግራሞት ኣብ ርእሶም ገበሩ። ገሊኦም ክሳዶም እንዳወዛወዙ፣ እቶም ዝተረፉ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ የኣዳዎም ኣብ ኣፎም ብምልጣፍ ከስደምሙ ከለዉ፣ እቶም ካልኦት ድማ ነቲ ኩነታት ብዘይምእማን ካብቲ ዝነበሩሉ ተንሲኦም ኣፍጢጦምን ፈዚዞምን ተራእዩ። ነዚ ፕላን እቶም G20 ጥራይ ዘይኮኑ ናይ G8 ኣባላት’ውን ጌና ሎሚ ይርእይዎ ምህላዎም ናይ ሩስያ መራሕን እቶም ካልኦትን ብምድንዛዝ ቆይሞም ምትራፎም ባዕሉ መርትዖ ኢዩ። እቲ ንሰለስተ ደቓይቕ ዝቐጸለ ዘረባ ኣልቦ ምግራም ቀጺሉ ኸሎ’ውን እቶም ኣቡን ካብ ዝነበሩሉ ተንሲኦም፣ ፍርቂ ትርኢቶም ናብ ስክሪን ፍርቂ ትርኢቶም ድማ ናብቶም ተኣከበቲ ብምግባር ቆይሞም ኣጣቕዑ። 20 ጽምዲ የእዳው’ውን ሰዓብዎም። እቲ ኣዳራሽ’ውን ብርሱን ጣቕዒት ምስደመቐ ናይ “ኮፍ በሉ” ምልክት ተዋሂብዎም ኩሎም ናብ ኮፍ መበሊኦም ተመለሱ። እቲ ጳጳስ’ውን ካብቲ ዝጸንሐ ፍሽኽታኦም ብዝተፈለየ መንገዲ ብፍሽኽታ ደሚቖም እንዳተራእዩ ናብ ትንተንኦም ኣተዉ። እቲ ኣብ ስክሪን ዝርአ ዘሎ ፕላን ብጽሑፍ ክገልጽዎ ዘይፍተን፣ እንተፈተኑ’ውን ኣጉል ነቲ ጽባቐኡ ምህሳስ ስለዝኸውን ንግዚኡ ገዲፍካዮ ብምሕላፍ ንመጻኢ ምስ ተንቀሳቓሲ ምስሉ ብወግዒ ምዝርግሑ ኢዩ ዝሓይሽ። ብወርቂ፣ ብብሩርን ብነሓስን
ዝንደቕ ኣንጸባራቕን ደሚቕን ከተማ ይመስል። እቶም ኣቡን ቀጸሉ፣
“እዚ ትርእይዎ ዘለኹም፣ ኣብዛ ምድሪ ተሃኒጹን ተሓሲቡን ተሓሊሙን ዘይፈልጥ ትሕተቕርጺ፣ ብመሰረት እዚ ዝረኣኹሞ ፕላን ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ተሃኒጹ ክውዳእ’ዩ። እዚ ፕላን ብናይ ሰብ ኢድን ኣእምሮን ዝተሃንደሰ ዘይኮነ፣ ልዑልና ባዕሉ ብኢዱ ዝሃንደሶ ኢዩ!!” ሕጂ’ውን ርሱን ጣቕዒት….።
“እዚ ትሕተ-ቕርጺ ብኣርባዕቲኡ ኣንፈታት ናይታ ሃገር ተጀሚሩ ናብ ፍጻሜኡ ክበጽሕ ከሎ’ውን፣ ሓደ ርእሱ ዝኸኣለን ፍጹም ዘመናዊ ዝኾነን ሃገር ምዃን ዝኽእል ክኸውን ከሎ፣ ኣብ ምድርና ንመጀምርታ ግዜ፣ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣበር ዘይብሉ ከተማ ኮይኑ ዝጠናቐቕ ኢዩ። ፍጹም ዝኾኑን ዝተማልኡን ነገራት ጥራይ ዝሓዘት ኣገራሚት ከተማ፣ ዘይባተኽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ፣ ዘይቆራረጽ ኣዝዩ ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ብሮድ ባንድ ኣገልግሎት፣ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ጽሩይ ዝኾነ ቀረብ ዝስተ ማይ፣ ተራእዮም ዘይፈልጡ ፍጹም ድንቂ ዝኾኑ ዘመናዊ ሆቴላትን ቤት መስተታትን፣ ፍጹማትን ዘመናውን ዝኾና ኣውቶሞቢላት፣ ኣደነቕትን ረቀቕትን ዝኾና ስካይ ካር /ናይ ልዕሊ ኣየር ኣውቶሞቢላት/፣ ካብታ ዝደቐቐት ጸጸር ዝጸረየ ምቹእ መንገዲ፣ ጸቢቖምን ማዕሪጎምን ብዘይምቁራጽ ንዘንተ ዕለት ዝበርሁ ናይ ጎደና መብራህቲ!! ብፎር ዲ ናይ ናኖ ቴክኖሎጂ ዝሰርሑ ዘመናውያን ባንክታት ወሲኽካ ኩሉ ነገር!! ኦ ኣሕዋት! ኣብ ውሽቲ እዛ ከተማ ንዘለዉ ነገራት ብናይ ሰብ ኣእምሮ ተንቲንካ ንምርዳእ ኣዝዩ ከቢድ’ዩ። ከምኡ’ውን ንርክብ መውስቦ ምቹኣት ዝኾና፣ ናይ ዓለምና ጽቡቓት ኣዋልድን ኣወዳትን ብብዝሒ ዝርከብዋ፣ ሓንቲ ኣበር ዘይብላ ፍጹም ዝኾነት ምችእቲ ከተማ ኢያ! ክብሪ ነቲ ፍትሓውን ጥበበኛን ልዑልና ይኹን! ላዕልን ታሕትን ከይበልና ንነብረላ ናይ ፍጹም ባህታ መጎናጸፊት ከተማ ኢያ ኣሜን!!?”
“ኣሜን!!”
“እዚ ጥበብ ናይ ልኡልና ሰናይ ፍቓድ ኮይኑ ንዓና ተገልጸ! ንዓና ተዋህበ! ኣብዛ ከተማ ዘይህሉን ዘይርከብን ሓደ ነገር ጥራይ ኢዩ!! ንሱ’ውን “የለን” ዝብል ቃል ጥራይ!” ምስበሉ፣
እቲ ኣብ ልዑል ሓጎስ ተዋሒጡ ዝጸንሐ መራሒ እንግሊዝ ተንሲኡ ኣጣቕዐ፣ ካልኦት’ውን ሰዓብዎ። ከምብሓድሽ’ውን ኮፍ በሉ።
“ብሓጺሩ ኣብ ውሽጢ እዛ ከተማ፣ ኣብ ምድርና ናይ መጀመርያ ዝኾነ ፍጹም ዘመናዊ ናይ ጦር ካምፕ ዝምስረተሉ እኳ እንትኾነ፣ ከም ምድራዊ ኲናት ብኢድ ሰብን ተሽከርከርትን ዝካየድ ዘይኮነ፣ ኣብ ዝጸበቐ ምቹእ መንበርናን መንበርኩምን ኴንና ብኣጻብዕትና ጥራይ “ክሊክ” እንዳገበርና ንትኩሶም ረቀቕትን ተወንጨፍትን ኣጽዋር ውግእ ጥራይ ኢዮም ናብ ውሽጣ ዝኣትዉ። ንሕናን ካልኦት ሹማምንትን መምርሒታት ንህበላ ካምፕ’ውን ኢያ! ናይቲ ናይ ፍጻሜ ዓወት መምርሒ መመሓላለፊትን መኽዘን ኣጽዋር’ውን ኢያ። ንላዕለዋይ ክፋል ናይታ ከተማ ከይጨለፉ ናይ ዝሓልፉ ሮኬታት መወንጨፊት’ውን ኢያ። ናይታ ከተማ
ስያመ፣ እቲ ትሕተ-ቕርጺ ምስተዛዘመ ኣብ ቅንያቱ ብልዑልና ብወግዒ ክሕበር’ዩ።

ይቅጽል…

©®ፍስሐ ያዜ ካሣ

** ናይ ሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ!! ** 4ይ ክፋል

ኦም ህይወት! ገነት! ኢትዮጵያ!

#4ይ-ክፋል

እቶም ጳጳስ ህድእ ኢሎም’ዮም ዝዛረቡ። ክሳዶም ኣቕኒዖም ነቶም ተኣከብቲ ፊት ንፊት እንዳጠመቱ ኣብ ክንዲ ምዝራብ፡ ክሳዶም ኣቐርቂሮም ብግንባሮም እንዳስተውዓሉ ምዝራብ ኢዩ ዝቐሎም። ነገራት ምድግጋም ይፈትዉ። እንተዘይደጋጊሞም ሰብ ዝርድኦ ኣይመስሎምን። ምናልባት’ውን ኩሉ ከምኦም ደንቆሮ ዝኾነ መሲልዎም ይኸውን። መራሒ ኣሜሪካ ነቲ ኩሉ ሕቶታት ዝቕበል ዝነበረ ኣብ ልዕሊ’ቲ መድረኽ ጠጠው ኢሉ ኢዩ። ሕጂ ግና ዓንተዎ ዘይነበረን ካበይ ከም ዝመጸ ዘይፍለጥን ምቹእን ብዙርያኡ ብወርቂ ዝተለበጠ ዝመስል ምዕሩግን ኣንጸባራቕን ዝኾነ መንበር ተኸስተ። እቶም ጳጳስ’ውን ኩርዕ ኢሎም ኣብኡ ኮፍ በሉ። ኣብ ቅድሚ እቲ መራሒ ኣሜሪካ ቆይሙሉ ዝጸንሐ ቦታ ዝነበረ ናይ ቁመት መመደሪ ጠረጴዛ’ውን ማንም ከይተንከፎ ኣብ ግዚኡ ትሕት ኢሉ ነቲ ኣቡን ከምዝምችእ ኮይኑ ኣብ ቅድሚኦም ተደቀኖም። ምስቶም ተኣከብቲ ብግልጺ ካብ ምርእኣይ’ውን ኣይዓገቶምን።
“ኦ ሓደስቲ ናይ G20 ሃገራት መራሕቲ! ብናይ ሉሲፌር ዋና ዋና ሹማምንቲ ናይ መተሓዳደሪ ሕጊ መሰረት ማንም ኣባል ኮነ መራሒ፣ ኣብ ጉባኤ ኮነ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሃንደበት ብዝርእዮ ተኣምርን ዘደንቕ ነገርን ተገሪሙ ብኣድናቖት ከፋጺ ኮነ ናይ ኣድናቖት ቃላት ክዛረብ፣ ወይ’ውን እህህህ…. ኢሉ ኣፍጢጡ ናይ ምስትውዓል ተግባር ብጥብቂ እኳ እንተዘይኮነ ኩልኩል ኢዩ። ኣብ ክንድኡ ግና ዝኾነ ተኣምር ክግበርን ክግለጽን ከሎ፣ ምንም ነገር ከም ዘይተፈጠረ ሓሲቡ ነገር ግን ነቲ ዝረኣዮ ነገር ኣኽብሮት ንምሃብ ቆይሙ ከጣቕዕ ወይ’ውን ነቲ ቀንዲ ናይ መምለኺ ስርዓት ዝኾነ ናይ ሆረስ ፒራሚድ ቅርጺ ብኢዱ ሰሪሑ ኣብ ቅድሚ ጸጋማይ ዓይኑ ብምግባር ምስጋንኡ ኢና ከነቕርብ ዘለና። በዚ ኸኣ ነቲ ዝረኣዮ ነገር ተገዛኢ ምዃኑን ተኣማንነቱን የረጋግጽ። ናይቲ ጥበብ በዓል ቤት ንሱ ባዕሉ ምዃኑ’ውን በዚ መንገዲ ኣረጋጊጹ ይኾርዕ፣ የመስግን። እምበር…. ምግራም…. ምድናቕ….” ብማለት ቅልል ዝበለ መተሓሳሰቢ ሃቡ።
እቶም ተኣከብቲ’ውን ብ “ተረዲኡና” ዝዓይነቱ ኣጣቒዖም ብማእከል ናይቲ በእዳዎም ዝሰርሕዎ ቅርጺ ስሉስ ኩርናዕ የዒንቶም ኣሕሊፎም ብምጥማት ናይቲ ተኣምራት በዓል ቤት ምዃኖም ኣወጁ። ቅልል ብዝበለ ምሳሌ እዚ ቅርጺ ስሉስ ኩርናዕ ናቶም መስቀል ማለት ኢዩ። ከምቲ ብሰዓብቲ እምነት ክርስትና፣ መስቀል ናይ እምነቶም መግለጺ ዝኾነ፣ ሰዓብቲ ሳጥናኤል ድማ እዚ ቅርጺ ስሉስ ኩርናዕ መግለጺኦም ኢዩ። ዓቢ ኣብዮታዊናን ናይ ናጽነት ኣቦናን ኢሎም ዝጽውዕዎ ሓይሊ፣ ንመጀመርታ ግዜ ጥበቡ ዝገለጸሉ፣ ንወድ ሰብ ዘሰልጠነሉ፣ ንወድ ሰብ ተገሊጹ ዝተራእየሉ፣ ብዙሕ ተኣምራት ዝገበረሉ፣ ናይ መጀመርታ ቤተ መቕደሱ እዚ ናይ ስሉስ ኩርናዕ ፒራሚድ ኢዩ። ምድራዊ ጥበቡ ንወድ ሰብ ገሊጹ ዘርኣየሉ፣ የዒንቶም ዝኸፈተሉ፣ ንመጀመርታ ግዜ ንዕኡ ክስዕቡን ከምልኽዎን ዝገበረሉ ቦታ ስለዝኾነ ናይቶም ሰዓብቱ መስቀል ኮይኑ የገልግል። ንሳቶም’ውን ንዕኡ እሙናት ምዃኖም ይገልጹሉ። ተጻረርቲ መስቀል ምዃኖም ይእውጁሉ። ናይ ኣቦኦም ክብሪ ይገልጹሉ። ተኣማንነቶም የረጋግጹሉ፣ ወዘተ…,, ናይዚ ኣርማ ሰዓብቲ ነብሳት በዚሖም ማለት ብናቶም ትርጓሜ፣ ዓወቶም እንዳሰፍሐ ምምጽኡ ዘረጋግጽ ይኸውን ማለቶም ኢዩ።
እቶም ጳጳስ ቀጸሉ፣ “ንሕቶታትኩም ኣብ ኣእምሮይ መዝጊበ ሒዘዮ’ለኹ። ካብቲ ናይ መጀመርታ ሓታቲ ተበጊሰ ብስሩዕ ቅድመ ተኸተል ይኸውን መልሲ ዝህቦ” በሉ። ነዚ ኣብ ዝተዛረቡሉ ቅጽበት ካበይ ከም ዝመጹ ዘይፍለጡ ንኣሽቱ ኣትማን ኣብ ማእከል ጸጉሮም ፈለኽለኽ ክብሉ ጀመሩ። ቀጺሉ፣ ገጹ ናይ ሰብ ዓጽሚ ዝመስል፣ ካልእ ኣካሉ ግና ቅርጺ ገበል ዝመስል ህጻን ኣብ ትሕቲ እግሮም ኮፍ ኢሉ፣በተን ቀጠንትን ኣዝየን ነዋሕትን ዝኾና መልሓሱ ከንፈሮም ደጋጊሙ ክልሕስ ተስተውዓለ። ብዙሕ ኣይጸንሐን ልሕስ ልሕስ ኣቢልዎም ከደ። እቶም ኣትማን’ውን ሰዓብዎ።
“ኢንዶኒዥያ!” ክብሉ ጀመሩ። ፋልማይ ሓታቲ መራሒ ኢንዶኒዥያ ስለዝነበረ። “እዚ መጽሓፈ ሄኖክ ተባሂሉ ዘሎ ናይ ዓለምና ናይ መጀመርታ ጽሕፈት ኢዩ። እዚ’ውን ካብ ካልእ ፍልይ የብሎ። ናይ መጀመርታ ኮይኑ ብናይታ ሃገር ቋንቋ ጥራይ ምርካቡ’ውን ከምኡ። ሄኖክ ባዕሉ እንተኾነ ወድሰብ ክንሱ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣእምሮኡ ዝተጠቀመ ሰብ ነይሩ። ወድ ሰብ ካብ 20 ፐርሰንት ንላዕሊ ኣእምሮኡ ኣይተጠቀመን ። ሄኖክ ግና 100% ናይ ኣእምሮኡ ኣይ ኪው /IQ/ ዝተጠቐመ እንኮን ናይ መጀመርያን ሰብኣዊ ፍጡር ኢዩ ነይሩ። ልዕሊ ኩሉ ግና ነቲ ልዑልና ጥራይ ዝፈልጦ ነገር፣ እዚ ሄኖክ ዝተባሃለ ሰብ ብዝርዝር ምፍላጡን ክሳብ እቲ ቦታ ከይዱ ምስናዱን፣ ንዕኡ’ውን ብናይ ወድሰብ ቋንቋ ጽሒፉ ንህዝቢ ዓለም ክበጽሕ ስለዝጸዓረን ከምኡ ኸኣ ክኸውን ስለዘይግብኦ፣ ንብዙሓት’ውን ስለዘስሕት ኣተኩሮ ክንህቦ ተገዲድና ኣለና። ኣብ ውሽጡ’ውን ብምሉኡ ናይቲ ‘ናይ ወድሰብ ላዕለዋይ ኣካል ኢየ’ ዝብል ኣካልን ናይ ሰዓብቲ ጭፍርኡን ሓፈሻዊ ኣሰራርሓን ተግባርን ተገሊጽዎ ኣሎ። ካብ ናይ ጸሓይን ወርሕን ጀሚሩ ካሳብ ናይቶም ጭፍርኡ ናይ ስራሕ ብጽሒትን መንፈሳዊ ኣሰራርሓን ኣመዳድባን ገሊጹሉ ኣሎ። ነቲ ዝረኣዮ’ውን ተዛሪቡሉ ኣሎ። እቲ ላዕለዋይ ኣካል ንልዑልና ብዝምልከት ዝሓወሰሉ ገለ ገለ. . . . ሓሶት ነገራት ገዲፍካ ብዙሕ ሓቅታት ኣለዎ። ኣብ ርእስ’ዚ እውን ከም ካልኦት ናይ ሃይማኖት መጽሓፍትታት ተራ ዘይገብርዎ ነገራት ኣብ ውሽጡ ሒዙ’ሎ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ኢድ ኩሉ ሰብ ዝርከብ መጽሓፍ’ውን እንተኾነ ከም ማንም መጽሓፍ ተራን ዋላ ሓንቲ ክነግር ዘይክእልን ይምሰል ደኣምበር ኣብ ውሽጡ ግን ብዙሕ ሓቅታት ኣለዎ። ኣብቲ ቀንድን ኣብ ኢድና ጥራይ ዘሎን ምሉእ መጽሓፍ ድማ ካብ ካልኦት ሃይማኖታዊ ጽሑፋት ዝፍለየሉ በብዓይነቱ ነገራት ኣለዎ። ካብዚኦም’ውን እቲ ቀንዲ፣ ንመጀመርታን ንመወዳእታን ግዜ እታ ገነት ዝተባህለት ንደቅሰባት ተሓሲባ ዝነበረት ቦታ ኣበይ ከም ትርከብን ብልክዕ ቦታኣ ኣበይ ከም ዝኾነ ብንጹር ዝሰፈረሉ መጽሓፍ ምዃኑ ኢዩ። ብተወሳኺ’ውን እቲ ካብ ጥፍኣት ማይ ዝደሓነ ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ነገድ መስፈሪኡ ዝገበራ ምድሪ ኣየነይቲ ምድሪ ከምዝኾነት ብግልጺ ስለዘፍልጥ ኢዩ። ናይ መጀመርታ ቋንቋ ኣየናይ ከምዝነበረ’ውን ስለዝጥቁም ኢዩ። እዚ ጥራይ’ውን ኣይኮነን ወድሰብ ቅድሚ ምፍጣሩ ካልኦት ፍጡራን ከምዝነበሩ ኣጸቢቑ ስለዘረጋግጽ ኢዩ። ወድሰብ ኣብ ዝተፈጠረሉ ቅንያት እቶም ፍሉያት ፍጥረታት ማለት፣ መጽሓፍ ቅዱሶም ከይዘርዘረ “ኔፊሊም” ጥራይ ኢሉ ዝጸውዖምን ምስ ደቅሰባት መውስቦ ፈጺሞም ዝተዳቐሉን፣ ደሓር’ውን ንናይ ልዑልና ዕላማ ደጊፎም ኣብ ጎኑ ዝቖሙ ረቀቕትን ስልጡንን ዝነበሩ ፍጡራን ዝገበርዎ ዓመጽ ተንቲኑ ስለዝገለጸሉ ኢዩ። ካብ ፍረ ነገራቱ ገሊኦም እዚኦም ኢዮም። እዞም ሓቅታት ድማ ምእንቲ ድሕነት ልዑልና፣ ከይተፈለጡ ክጸንሑ ነይርዎም። ከይተፈለጡ ብምጽንሖም’ውን ንናይ ሄኖክ መጽሓፍ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ቀንዲ መጽሓፎም’ውን ከይተረፈ ኣብ ምልክት ሕቶ ከእቱ ክኢሉ’ሎ። ነቲ ክፍጠር ንደልዮ ዘይንጹርነት’ውን ጽቡቕ ሓገዝ ኮይኖም ኣለዉ። ብርግጽ ነቲ ሄኖክ ብዛዕብኦም ዝጸሓፎ፣ መጽሓፍ ቅዱሶም ብሓንቲ ቃል ብምጥቕላል ገሊጽዎ ይሓልፍ። ንዕኡ’ውን እንተኾነ ካልእ ትርጉም ክሕዝን ክወሃቦን ኢና ጌርና። እስከ . . . . .ሓደ ናይ ቤተ ክህነት ሊቅ ከም ምዃነይ መጠን ነቲ መጽሓፍ ገንጺለ ሓደ ምሳሌ ከርኢ’ሞ ከረድእ ክፍትን” ብማለት፣ ከም ላግጺ ዝበለ ፍሽኽታ ኣርኣዩ’ሞ ርግእ ኢሎም ተንሲኦም ነቲ ስክሪን ዳህሰስዎ። ዓበይቲ ፊደላት ነቶም ተኣከብቲ ብንጹር ከም ዝንበቡ ኮይኖም ክርኣዩ ጀመሩ። እቶም ጳጳስ’ውን ገፈፍ ገፈፍ እንዳበሉ፣ ናብቲ ስክሪን ብኢዶም እንዳጠቆሙ ከረድኡ ጀመሩ።
“ኦሪት ዘፍጥረት ኣብ ዝብልዎ፣ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 1ን 2ን ከምዚ ክብል ይጅምር፣ “ኮነ ድማ ሰብ ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ኺበዝሕ ምስ ጀመረ፣ ኣዋልድ ከኣ ምስ ተወልዳሎም፣ እቶም ደቂ ኣምላኽ ድማ ነተን ኣዋልድ ሰብ፣ መልክዔኛታት ከም ዝዀና ምስ ረኣዩ፣ ካባታተን ዘዝሓረይወን ኣንስቲ ወሰዱ።”
“ኣብ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 4 ድማ ከምዚ ይብል፣ “ደቂ ኣምላኽ ናብተን ኣዋልድ ሰብ ምስ ኣተዉ፣ ንሳተን ከኣ ምስ ወለዳሎም ፣ በቲ ዘበን እቲ፣ ብድሕሪኡ ድማ፣ ኣብ ምድሪ ንጉዓት ሰባት (ኔፊሊም) ነበሩ። እቶም ካብ ጥንቲ ስሙያት ዝነበሩ ጀጋኑ ሰባት እዚኣቶም እዮም።” ይብል።
“ደቂ ኣምላኽ ዝብል ዘሎ ንመን ኢዩ? እቶም ንጉዓት ሰባት (ኔፊሊም’ከ) በዓል መን ኢዮም? ኢልኩም ንዝኾነ ናይ ሃይማኖት ሊቃውንቲ ሕተቱ። ዝህቡኹም መልሲ ሓደ ዓይነትን ተመሳሳልን መልሲ ኢዩ። ኣብ ናትና ቤተ ክርስቲያን ኮነ ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ቦታታት ካልእ ትርጓሜ ተዋሂብዎ ከምዝተርፍ ኢና ጌርና። እንታይ ኢዩ ንሱ? ደቂ ኣምላኽ ዝብል ዘሎ ንወገን ኣቤል፣ ኣዋልድ ሰብ ዝብል ድማ ንወገን ቃኤል ኢዩ ኢሎም ኢዮም ዝነግሩኹም። ካልእ ሓቀኛ መልሲ ክትረኽቡ ኣይትኽእሉን። ምዝብራቕ ክበሃል ከሎ ብቐሊል
ምሳሌ ክግለጽ ከሎ ነዚ ይመስል። ቅድሚ ኣዳም ካልእ ፍጡር ነይሩ ኢልካ ምሕሳብ ሓጢኣት ከም ዝኾነ ነጊርናዮም ኣለና። እቲ ዝሓዝዎ መጽሓፍ ግና ብዝጸረየ ኣገላልጻ ነቲ ሓቂ ይነግሮም ኣሎ። ክሰምዑ ዘለዎም ግና ንዓና ኢዩ። ከመይ ገይሮም ሓሲቦሞ ኢዮም? ንደቂ ኣቤል ደቂ ኣምላኽ፣ ንደቂ ቃኤል ኣዋልድ ሰብ ኢሉ ዝስይምን ዝጽውዕን ኣካል’ከ ከመይ ገይሩ ክህሉ ይኽእል? ፍልልይ’ከ ከመይ ገይሩ ብኸም’ዚ ይግለጽ? ኢሎም ክሓቱ ይኽእሉ ነይሮም፣ ከምኡ ንኸይገብሩ ዝገበርና ንሕና ኢና። ኣዝዮም ውሑዳት’ውን ንመጽሓፈ ሄኖክ ጠቒሶም፡ “ንጉዓት ሰባት (ኔፊሊም) ዝወደቑ መላእኽቲ ኢዮም” ዝብል ሓቀኛ መልሲ ክህቡ ጀሚሮም ኣለዉ። ነዚ መልሲ ክህቡ ዝጀመሩ መጽሓፈ ሄኖክ ምስረኣዩ ኢዮም። በዚኣ ሓንቲ ምሉእ ሓሳብ ማዕረ ክንድዚ ለውጢ ዘምጽእ ካብ ነበረ፣ ምሉእ መጽሓፈ ሄኖክ እንተ ዝኣቱ ድማ ክንድ ምንታይ ክሳራ ከውርደልና ከምዝኽእል ሕሰቡ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግና ኣብ ዕላማና ዝፈጥሮ ሽግር የለን። ንነዊሕ እዋን ከይተፈለጠ ምጽንሑ ግና ጠቒሙና ኣሎ። ዝወደቑ መላእኽቲ ተባሂሉ ምጽዋዕ ዝተጀመረ መጽሓፈ ሄኖክ ምስተረኸበ ከምዝኾነ ኣስተውዕሉ። ብዝኾነ፣ ናይዚ ሕቶ ሓቀኛ መልሲ ዘሎ ኣብ መጽሓፈ ሄኖክ ጥራይ ኢዩ! መጽሓፈ ሄኖክ ብዛዕባ እዞም ኔፊሊማት ከምዚ ክብል ነቲ ሓቂ ኣስፊርዎ’ሎ። ኣብ መጽሓፈ ሄኖክ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 69 ፣ ሄኖክ ነቶም ደገፍቲ ልዑልና ዝኾኑ ኔፊሊማት ንምትዕራቕ እንዳተለኣኣኸ ኣብ ዝልምኖም ዝነበረ ወቕቲ ንዝነበረ ኩነታት የርእየና፣ ከምዚ ይንበብ፣ “ናብዚ ቅረብ ቃለይ’ውን ስማዕ፣ ነቶም ምእንትኦም ክትልምነሎም ኢለ ዝለኣኽኩኻ ንሓጢኣት ዝተግሁ ደቂ ሴት ኬድካ ንገሮም። ንስኻትኩም ንሰባት ክትልምኑሎም ይግበኣኩም ነይሩ፣ ሰብ ግን ንዓኹም ክልምነልኩም ኣይግብኦን ነይሩ።” ይብል። ከምዚ እንዳበለ’ውን ኣብ መንጎ ደቅሰባትን ኔፊሊማትን ዘሎ ሓድነትን ፍልልይን ብዝርዝር እንዳተንተነ ይቕጽል። ይኹን ደኣምበር መጽሓፈ ሄኖክ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ዘለዉ መጽሓፍ ቅዱሳት ከይካተት ስለዝገበርና፣ ማንም ከስተውዕሎን ሓደ ኣካል ናይቲ መጽሓፍ ገይሩ ክቖጽሮን ኣይከኣለን። ዓቢ ስራሕ ተሰሪሑ ዝበልናዮ’ውን ነዝን ነዚ ዝኣመሰለን ኢዩ። በዚ ሓደ ምሳሌ ንኩሎም ካልኦት ነገራት ጠቕሊልኩም ክትሓስቡን ብዛዕባ’ቲ ኩነታት ክትርድኡን ትኽእሉ። ሄኖክ ብዛዕባ እቲ ዝነበረሉ ግዜ ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ዘይነበረሉ ዳሕረዋይ ዘመን ከይተረፈ ጽሒፉ’ሎ። ብዛዕባ እቲ ኢየሱስ ዝተባሃለ’ውን ኣቐዲሙ ዝጸሓፈ ሄኖክ ኢዩ። ብሓጺርን ንጹርን ቋንቋ፣ ነቲ ናይ መጀመርታ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጸሓፈ ሄኖክ ኢዩ። ካልእ ኩሉ ተረፍ ኢዩ። ናይ ሄኖክ መጽሓፍ ቅድሚ ብሉይ ኪዳን ዝተጸሓፈ ኢዩ። ሄኖክ ባዕሉ ካብ ኣዳም መበል 7ይ ትውልዲ ኢዩ። ብዛዕባ ሰዓብቲ ልዑልና፣ እንታይነቶምን መንነቶምን ዝተዘርዘረሉ መጽሓፍ ኢዩ። ስለዚ ኣተኩሮ ሂብናዮ’ለና። በዝን ብኻልኦት ተዘርዚሮም ዘይውድኡ ምኽኒታትን ተቖሪጹ ንኽወጽእ ጌርና’ለና።
“ርግጽ ኢዩ፣ ከምቲ ሓደ ውልቀሰብ ወይ ጉጅለ ነቲ ዝድግፎን ዝቕበሎን ኣካል ሓያል እንዳገበረን ኣድኒቑን ዝጽሕፍ፣ ንሱ’ውን ነቲ ላዕለዋይ ኣካል እንዳድነቐን እንዳጋነነን ጽሒፍዎ ኣሎ። ኣሸናፊነቱ ዝጸሓፈ’ውን ደጋፊኡ ስልዝኾነ ኢዩ’ሞ ኣይገርመናን። ናትና ልዑል ግና ንዓወቱ ብጽሑፍን ብተስፋ ዝመልአ ወረን ዘይኮነሲ ከምቲ ሎሚ ብግልጺ ዝረኣኹሞ ብተግባር ኢዩ ዘርኣየናን ዘርእየናን! እሞ እዚ መጽሓፍ ብኣፈታሪኽነቱ ጥራይ ተወሲኑ ከምዝተርፍ ምግባር ልዑል መስዋእቲ ይሓትት ነይሩ።
“ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግና ብማንም ይፈለጥ ኣይፈለጥ ዝኾነ ለውጢ ኣየምጽእን። ነቲ እንተተፈለጠ ጉድኣት ኣየምጽእን’ዩ ኢልና ዝሓሰብናዮን ነቲ ቀዳሞት ኣቦታትና ዝዘባረቕዎን ኢና ኣብ ኢድ ኩሉ ከምዝርከብ ዝገበርና። ብሓጺሩ ነዚ ገነት ዝተባሃለ ቦታ ብጀካ ልዑልና መንም ኣይፈልጦን። ሄኖክ ጥራይ ይፈልጦ ነይሩ። ንዕኡ’ውን ርቕቕ ብዝበለ መንገዲ መልእኽተኛና ልኢኽና፣ እቲ ኣገዳሲ ሙሉእ ሓሳብ ክጠፍእን ብኻልእ ተመሳሳሊ ምሉኣት ሓሳባት ክትካእን ጌርና’ለና። ካብ ሚእቲ ዘይውሕዱ “በለ” “በለ” “በለ” ዝብሉ ቃላት ግእዝ
ጥራይ ኣብ ናይ ነፍስ ወከፍ ምሉእ ሓሳብ መእተውን መዕጸውን ከምዝካተት ብምግባር፣ መን ተዛራቢ መን ኣዛራቢ ከምዝኾነ ክሳብ ዘይፍለጠሉ ደረጃ ኣዛቢዕናዮ ኣለና። ርግጽ’ዩ ደንጒና ኔርና። ይኹን ደኣምበር እቲ መጽሓፍ ምስተረኸበ ናይ መጀመርያ ዕማምና ዝገበርናዮ፣ ነታ ነጥብን ካልኦት ነገራትን ምዝባዕ ነበረ። ነዚ ምትግባር እንተኽኢልና ድማ፣ ነቲ መጽሓፍ ከምዘለዎ ሰሪቕና ኮነ ኣጥፊእና ንጥቀሞ ነገር የለን። ኣብ ክንድኡ፣ ተዛቢዑ እንተጸንሐ ኢዩ ንኻልእ ተወሳኺ ስራሕ ክሕግዘና ዝኽእል። ከምዝበልክዎ፣ ነቲ ካልእ መጽሓፍ’ውን ናብ ምልክት ሕቶ መታን ከእቱ። ስለዚ ገዲፍናሎም ወጺእና። ምሉእ ብምሉእ ኣብ ኢድና ጥራይ ከም ዝርከብ ምግባር ምንም ጥቕሚ ስለዘይነበሮ ማለተይ ኢየ። ሕጂ’ውን ጥቕሚ የብሉን። ቀንድን ዓብን ነገር ግና እቲ መጽሓፍ ምስተረኸበ ብምሉኡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከይካተት ምግባርና ኢዩ። ካብ ሕዝብታት ዓለምና ነዚ መጽሓፍ ኣብቲ ቀንዲ መጽሓፎም ብከፊል’ውን እንተኾነ ኣካቲቶም ዝጥቀሙሉ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብያተ ክርስቲያናት ጥራይ ኢየን። ውሑዳት ነቲ ነገር ተረዲኦም ናይ መጀመርያ ቋንቋ ግእዝ ምዃኑ ከይፈልጡን ሄኖክ’ውን ዝጸሓፎ ብግእዝ ምዃኑ መታን ከይፍለጥ ኢልና እቲ መጽሓፍ ኣብ ዝተረኸበሉ ቅንያት ንዝተወሰና ክፍልታት ብግሪኽ፣ ብእብራይስጢ ኣስተርጒምናን ቀደም ዝተጸሓፉ ከምዝመስሉ ጌርና ብምድላውን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ኤውሮፓን ከም ዝብተን ጌርና። በዚ’ውን ናይ’ቲ መጽሓፍ ኣከራኻርነት ኣበራቲዕናዮ። ክሳብ ሕጂ’ውን ሄኖክ ዝጸሓፈሉ ቋንቋ ኣከራኻሪ ኢዩ ዘሎ። ከምዚ ዝገበርና’ውን ኮነ ኢልና ኢና። እዚ ኮይኑ’ውን ኢትዮጵያውያን መሃይም ስለዝኾኑ ክሙግቱ ኣይክእሉን ደኣምበር ተኸራኺሮም ክረትዑ ምኸኣሉ ነይሮም። ከመይ ገይሩ ብብዙሕ ቋንቋ ክጸሓፍ ይኽእል? ኣብ ዘመን ሄኖክ ዝነበረ ናይ ዓለም ቋንቋ ግእዝ ከምዝነበረ እንዳተፈለጠ ከመይ ጌሩ ብግሪኽ ክርከብ ይከኣል? ኢሎም እኳ ኣይሓተቱን። ከምዘይሓቱ’ውን ርግጸኛታት ኔርና። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት’ውን ኢትዮጵያውያን ዝሓስቡ ዘለዉ ካብ ግሪኽ ናብ ግእዝ ከም ዝተተርጎመ ኢዩ። በዚ’ውን ብዙሕ ግዜ ይስሕቕ ነይረ። ምኽንያቱ ናይ ግሪኽ ፊደል ዝመጸ ትማሊ፣ ናይ ግእዝ ቋንቋ ግና ኣዝዩ ቀደም ስለዝኾነ ኢዩ። ሄኖክ ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ድማ፣ ግሪኽ /ጽርዕ/ ዝበሃል ሕዝቢ ኮነ ቋንቋ ኣይነበረን። ይትረፍ’ዶ ኣብ ናይ ሄኖክ ዘመን ኣብ ናይ ኣብርሃም ዘመን እኳ ግሪኽ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን። ኣብ ናይ ሄኖክ ዘመን እብራይስጥ ዝበሃል ቋንቋ ንባዕሉ ኣይነበረን። ቋንቋ እብራይስጥ ንግእዝ ወድወዱ. . . . ኢዩ። ቋንቋ ክደባለቕ ከሎ’ኳ ግእዝ ጥራይ ኢዩ ህልውናኡ ሓልዩ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ተወሲኑ ዝተረፈን ክሳብ ሎሚ ዘሎን። ቋንቋ ኣብ ዝተደባለቐሉ ግዜ እቶም ካብ ነገድ ሴም ዝኾኑ ነዚ ናይ ሕጂ እብራይስጥ ዝተበሃለ ቋንቋ ምዝራብ ጀመሩ። ብድሕሪ እቲ ምድብላቕ ቋንቋታት ዝተወለደ ኣብርሃም እብራይስጥኛ ክዛረብ ጀመረ። ብድሕሪኡ ዝተንስአ ትውልዲ’ውን ሒዝዎ ቀጸለ። ኣብ ዘመነ ሙሴ’ውን ንዕኡ ይጥቀሙ ስለዝነበሩ ሕገ ኦሪት ተጻሒፉ ተዋህቦም። ኣጽንዕዎ ተመሃርዎ። እቲ ሕገ ኦሪት ድማ ስዒበ ከምዘነጽሮ፣ ናብ ኢትዮጵያ ኣተወ’ሞ ናብ ግእዝ ተተርጎመ። ከምዚ ኢዩ እቲ ታሪኽ። ነዚ ኢየ ብዙሕ ግዜ ዝስሕቕ። ንሶም ግና ጠቓሚ ከምዘይኮነ ስለዝኣምኑ ብቐሊሉ ነቲ ንብሎም ነገራት ንምቕባል ተማቲኦም ኣይፈልጡን። ስለዚ መጽሓፈ ሄኖክ ንዓና ኣዝዩ ወሳኒ ስለዝነበረ ኣተኩሮ ሂብናዮ ጸኒሕና ኣለና፣ ነዚኦም ዝኣመሰሉ ሰፋሕቲ ዕማማት’ውን ሰሪሕና’ለና።
“እቲ መጽሓፍ ስለምንታይ ኣብኡ ከምዝተረኸበን ዝተጻሕፈሉ ቋንቋ እንታይን ብኸመይን ከምዝነበረ ሓቲትካ ኣለኻ። ብግእዝ ከምዝተጻሕፈ እብ ላዕሊ ገሊጸዮ’ለኹ። እወ እቲ መጽሓፍ ዝተጸሓፈ ብቋንቋ ገነት ኢዩ። በቲ በዓል ሳድስ ዝኾነን ነቲ ናይ መጀመርያ ሰብ ኣዳም ተባሂሉ ዝተዳለወ፣ በዓል ሸውዓተ ተነባቢ ፊደላት ዘለዎን 26 ሆሄያት ብዝሓዙ ፊደልን ቋንቋን ኢዩ ተጻሒፉ። ኢትዮጵያውያን ግእዝ ይብልዎ። እዚ ቋንቋ’ዚ ሃይማኖታዊ ቋንቋ ኣይነበረን። ናይ ሕዝቢ ዓለም ወይ ናይ ኩሉ ወድሰብ ቋንቋ ዝነበረ ኢዩ። ቋንቋታት ክከፋፈሉ ከለዉ’ውን መሰረቶም ግእዝ ገይሮም ኢዮም ተመቓቒሎም። ቋንቋ ቅድሚ ምምቕቓሉ ኮነ ድሕሪ ምምቕቓሉ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቋንቋ ኮይኑ ኢዩ ጸኒሑ። ኣብ ዓለምና ኣብዚ ሕጂ ግዜ እቶም እንኮ ቋንቋ ግእዝ ተጠቀምቲ፣ ኢትዮጵያውያንን ሒደት ኤርትራውያንን ጥራይ ኢዮም። ካብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ግና ነቲ ቋንቋ ብኻልእ ተኪኦም ናይ ግእዝ ዘርኡ ከይሓደገ ብዝተሓደሰ ቋንቋ ለዊጦሞ’ለዉ። ኣምሓሪክ ይበሃል። ሕጂ’ውን ሃገራዊ ቋንቋኦም እዚ ኣምሓሪክ ዝበሃል ኢዩ። እቲ ፊደሉ ያው ከምቲ ናይ ግእዝ ፊደል ኮይኑ 34 ዝኾኑ ሆሄያት ኣለውዎ። በዚ ምኽንያት ብዙሕ ጽሑፋት ግእዝ ናብ ኣምሓሪክ ክትርጉምዎም ተገይሩ’ሎ። ኩሎም ናይ ግእዝ ሰነዳት’ውን ኣብ ኢድና ኣለዉ። ብሓጺሩ እቲ ቋንቋ ክጠፍእን ናትና ዝኾኑ ሰባት ጥራይ ንምርምር ክጥቀሙሉን ጌርና’ለና። ኣብኡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ’ውን ካብ ብዙሓት ብውሑዱ ናትና ኣብ ዝኾኑ ናይ ቤተ ክህነት ሰባት ጥራይ ተወሲኑ ክተርፍ ብዙሕ ሰሪሕና’ለና። ስለዚ መጽሓፈ ሄኖክ ብግእዝ ኢዩ ነይሩ ተጻሒፉ። ብድሕርዚ ብዉሑድ መጠን ነቲ ዝተበረዘ ናብ ኣምሓርኛ ተርጎምዎ። ንሶም ከምኡ ቅድሚ ምግባሮም ግን ጌና ግእዝ ኣብ ዝጥቀሙሉ ዝነበረ እዋን ንሕና ብእብራይስጥን ብግሪኽን ተርጒምና ሃንደበት ከም ዝተረኸበ ኣምሲልና ሰብ ኣብ ዘይበዝሖ ጫካ ሰንደናዮ። ተረኺቡ ተባሂሉ ጉድ ተባህለ። ኣብ እስራኤል’ውን ብተመሳሳሊ ከምኡ ኢና ጌርና። ስዒቡ ናብ እንግሊዝኛን ናብ ኩሉ ቋንቋታትን ተተርጎመ። እታ ሓቀኛ ግና ምሳና ጥራይ ኢያ ዘላ። ከምኡ ዝገበርና ናይቲ ዝተጻሕፈሉ ልክዕ ግዜ መታን ከይፍለጥን ኣከራኻሪ ኮይኑ ክቕጽል ብዝብል ኢዩ። ነቲ ብጽርዕ /ናይ ቀደም ግሪኽ/ ተረኺቡ ዝተባሃለ 1 ሽሕ ፣ ብእብራይስጥ ተረኺቡ ዝተበሃለ ድማ 2 ሽሕ እንዳገበርና ብኹሉ ቋንቋን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራትን ኣብ ዝተፈላለየ ዘመንን ከም ዝተረኸበ ኣምሲልካ ካብ ምድንጋርን ዝሓይሽን ዝቐልልን ስራሕ ኣይነበረን። ንሱ’ውን ሰለጠና።
“እቲ መጽሓፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኸበሉ ሚስጥር ከፍልጠኩም” በሉ’ሞ፣ ነቲ ንጹርን ሰፊሕን ስክሪን ኣጻብዕቶም ተጠቂሞም ግንጽል. . . ግንጽል. . . ምስኣበልዎ፣ ጢጥ. . . ጢጥ. . . ጢጥ. . . ዝብል ትሑት ድምጺ ከስማዕ ጸንሐ። ኣብ ዝደልይዎ ቦታ ምስ በጽሑ
ትንክፍ ኣቢሎም ነቲ ናይ ቪድዮ ምስሊ ክጅምር ገይሮም ብህድኣት ናብ መንበሮም መጺኦም ኮፍ በሉ። ፍርቂ ጠመተኦም ናብ ስክሪን ፍርቂ ጠመተኦም ናብቶም ተኣከብቲ ገይሮም ትንተናኦም ቀጸሉ። እቲ ዝትንትንዎ ነገር’ውን ብምስሊ ቪድዮ ውሕዘቱ ሓልዩ ነቶምተኣከብቲ ብግልጺ ምርኣዩ ቀጸለ።
“እቲ መጽሓፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክርከብ ዝኸኣለ ብሰንኪ ወድ-ወዱ ኢዩ። ብናይ ሄኖክ ወድ-ወዱ ማለተይ ኢየ። ኣቐዲሙ ብሓውኹም መራሒ ኣሜሪካ ከም ዝተገለጸ ወድሰብ ብኢፍትሓውነት ብጥፍኣት ማይ ምስ ጠፍአ ካብ ናይ ምድሪ ሰባት ሓደ ውልቀሰብ ጥራይ ነቲ ላዕለዋይ ኣካል ኣይሓደጎን ነበረ’ሞ ምስ ቤተሰቡ ደሓነ። እዚ ንሄኖክ ወድ-ወዱ ዝኾነ ኖህ ዝተባሃለ ውልቀሰብ ምስ ቤተሰቡን ምስ ናይ ምድሪ እንስሳታትን ምስ ደሓነ፣ ሚዛናውነት ብዝጎደሎ መንገዲ፣ ነታ፣ እቲ ናይ መጀመርያ ሰብ ዝተሰጎጎላ ምድሪ ክሰፍረላ ሃቦ። እዚ ሰብኣይ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣብ ጥቓ ምንጪ ሩባ ግዮን ኣብ ዘሎ ሓደ ጎቦ ይዓልብ። እዚ ሰብ ናይ ሄኖክ ወድ-ወዱ ከም ምዃኑ መጠን ናይ ኣቦሓጎኡ ኩሉ ዶክመንት ብኽብሪ ሒዙ ኢዩ ናብ መርከብ ኣትዩ። ካብ መርከብ ወጺኡ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተባሃለት ምድሪ ናብራ ጀመረ። ካልኣይ ምዕራፍ ወድሰብ’ውን ብመንገዲ እዚ ሰብኣይ ጀመረ። ኣብዚ ሓድሽ ዝኾነ ካልኣይ ናይ ወድሰብ ምዕራፍ ድማ ኣብኡ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ደቁ ክነብር ብምጅማሩ፣ ብመንገዲ ደቁ ብዝሕ ዝበሉ ደቅ-ደቂ ኣፍረየ’ሞ ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ነገድ ኮነ። ነቶም ነገዳቱ ኣኪቡ’ውን ነቲ ብትእዛዝን ሓይልን ናይቲ ላዕለዋይ ኣካል ዝተሰርሐ መርከብ መጠኑ ኣንኢሶም ነገር ግን ኣመሳሲሎም ክሰርሑ ኣዘዞም’ሞ ክልተ ተመሳሰልቲ መራኽብ ክሰርሑ ከኣሉ። ብድሕርዚ ነቶም ሴም፣ ካም፣ ያፌት ዝተባሃሉ ሰለስተ ደቁ ካብቲ ላዕለዋይ ኣካል ብዝተዋሃቦ መምርሒ መሰረት ናብ ሰለስተ መኣዝናት ፋሕ ኣበሎም። ንሴም ነታ ናይ መጀመርታ ዝኾነት ናቱ መርከብ ሂቡ ምስ ነገዱ ብሸነኽ ቀይሕ ባሕሪ ክኸይድ መርሖ። ንካም ካብተን ሓደሽቲ ዝተሰርሓ ሓንቲ መርከብ ሂቡ ናይ ሩባ ኣባይ (ፈለግ ኒል) መስመር ሒዙ ብሸነኽ ምዕራብ ነዛ ናይ ሕጂ ኣፍሪቃ ክሕዝን ክፋረን ናብ ምድሪ ኣፍሪቃ ኣፋነዎ። ንያፌት ድማ ነታ ዝተረፈት መርከብ ሂቡ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣቋሪጹ ክሓልፍ ኣዘዞ። እዞም ሰለስተ ነገዳት 50 ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ምድላዋቶም ኣጻፊፎም፣ ከምቲ ኣቦኦም ክድሕን ከሎ ዝገበሮ ዓይነት ናይ እንስሳታት ምምቕቓል ገይሮም መርከቦም ብሰብን ብእንስሳን እንዳጓዓዓዙ ናብቲ ዝተሓበርዎ ኣንፈት ተዋፈሩ። ብመሰረት እዚ ዓይነት ዝርግሐ ነገዳት’ውን፣ ሴም ኤውሮፓን ብምሉኡ ማእከላይ ምብራቕን ሓዘ። ካም ኣፍሪቃ ብምልእታ ሓዘ። ያፌት ብምሉኡ ርሑቕ ምብራቕ ሒዙ ህይወት ቀጸለ። ኖህ ግና ኣብቲ ዝነበሮ ምድሪ ኢትዮጵያ ተወሲኑ ተረፈ። ኣብ ማዕዶ ግዮን ናብ ዘላ ስፍራ ተጓዒዙ’ውን ኣብታ ቦታ ሓንቲ ቁሸት መስሪቱ ክነብር ድሕሪ ምጽናሕ ሞተ። ደቅ-ደቁን ሓሽከራቱን ከኣ ቀበርዎ። ነቶም ደቁ ከፋኑ ከሎ ምስኡ መታን ክኾኑ ዘትረፎም ካብ ሰለስቲኦም ዝተዋጽኡ ትውልዲ ነበርዎ። መጽሓፈ ሄኖክ ሓሙሽተ ጥራውዝቲ ይንበርዎ ደኣምበር ዝኾነ ካብኣቶም ከይተወሰደ ኣብ ኢትዮጵያ ኢዩ ተሪፉ። እተን ኣርባዕተ ጥራዝ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራታት ኢዮም ነይሮም ዝርከቡ። ነቲ ሓደን ቀንድን ግና እቶም ምስኡ ዝነበሩ ነገዳት ወይ ደቅ-ደቁ፣ ኖህ ሞይቱ ክቐብርዎ ከለዉ ነቲ ቀንዲ መጽሓፈ ሄኖክን ካልኦት ታሪኻዊ ሰነዳት፣ ኣብ መቓብሩ ኣንበርዎ። ኣስተውዕሉ! ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ከም ዝተገለጸልኩም እቲ ላዕለዋይ ኣካል ብናይ ቁጽሪ ቀመር ኢዩ ንዓለም ሒዝዋ ዘሎ። ኩሉ መንፈሳዊ ኣሰራርሕኡ ምስ ናይ ቁጽሪ ቀመርን ምስ ፊደላት ግእዝን ዝተተሓሓዘ ኢዩ። ናትና ልዑል’ውን ብናይ ቁጽሪ ቀመር ከም ዝምራሕ ትፈልጡ ኢኹም። ስለዚ እቲ ጥፍኣት ማይ ዝተኸስተሉ ብ1656 ዓመተ ዓለም ኢዩ ነይሩ። ሰብ ካብ ዝፍጠር ኣብ መበል 1656 ዓመቱ ናይ ማይ ጥፍኣት ኣጓነፈ/ ድሕሪ 5500 ዓመት ብ1656 ዓ.ም ድማ እቲ ካብ ሕዝቢ ዓለም ተሰዊሩ ዝጸንሐ ናይ ኖህ ቦታ መቓብሩ ተረኽበ። ኣብ 1656 ዓ.ም ሓደ ንጉስ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ መቓብሩ ቤተ መንግስቲ ሓነጸ። እዚ ትርእይዎ ሕንጻ ቤተ መንግስቲ ምሕናጽ ዝወድአ ብ1656 ዓ.ም ኢዩ። ማይ ጥፍኣት ዝመጸሉ ብ 1656 ዓመተ ዓለም እንተድኣ ኮይኑ፣ ክርስትና ክሳብ ዝመጽእ ዝነበረ ዘመን 3844 ዓመታት ይኸውን። ድሕሪ ክርስትና ከም ብሓድሽ ሓደ ኢሉ ምቑጻር ካብ ዝጀመረሉ ግዜ እዚ ህንጻ ክሳብ ዝተሃነጸሉ ዘሎ ግዜ ድማ 1656 ዓመታት ኢዩ። ናይዞም ክልተ ኣዝማን ድምር 5500 ዓመት ይኸውን ማለት ኢዩ። ካብቲ ናይ መጀመርታ ወድሰብ ኣትሒዙ ካሳብ ግዜ ክርስትና ዝነበረ ዘመን ድማ ከም ትፈልጥዎ 5500 ዓመት ኢዩ።
“እቲ ላዕለዋይ ኣካል እንኮ ኣማኒኡ ኖህ ጥራይ ስለዝኾነን ይፈትዎ’ውን ስለዝነበረ ከምኡ’ውን ንዘርኢ ኢሉ ዘትረፎ ሰብ ከም ምዃኑ መጠን ብሽም ቤተ መንግስቲ ዘመኑ ሓልዩ መዘከርታ ኣቖመሉ። ቅርጹን ኩሉ ትሕዝቶኡን ነቲ መርከብ መሲሉ ተሰርሐ። ርግጽ ኢዩ ኢትዮጵያውያን ነዚ ታሪኽ ፈጺሞም ኣይፈልጥዎን ኢዮም።
“ብዝኾነ ድሕሪ ብዙሕ ዘመን ነቲ ኖህ ዝተቐበረሉ ቦታ፣ እዚ ንጉስ ኣብዚ ዝተባሃለ ዘመን ሃንደበት ነቲ ምድረ በዳ ዝመስል ቦታ ንቤተ መንግስትነት ከውዕሎ ሓሰበ’ሞ ሓጹር ሓጸሮ። ህንጻ ቅድሚ ምጅማሩ ክኩዓት ከሎ’ውን ምስ ኖህ ሓቢሮም ዝተቐበሩ ብርክት ዝበሉን በብዓይነቱን ክቡር ማዕድናት ክርከቡ ከለዉ፣ እዚ ብቖርበት ዝተጻሕፈ ናይ ሄኖክ መጽሓፍ’ውን ምስኡ ይርከብ’ሞ ኣብ ኢድ እቲ ንጉስ ይኣቱ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ናይ ሄኖክ መጽሓፍ ን5500 ዓመታት ተቐቢሩ ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ሎሚ ኣስታት 400 ዓመት ኢዩ ተረኺቡ። ካብተን ካልኦት ኣርባዕተ ጥራዝ ዝበልጽን ንዓና ወሳኒ ዝኾነን እቲ ቀንዲ እዩ። በዚ’ውን እቲ ካብ ጥፍኣት ማይ ዝደሓነ ወድሰብ ናይ መጀመርታ መስፈሪቱ ዝኾነት ምድሪ እታ ዓዲ ምዃና ተረጋገጸ። ምኽንያቱ ናይ ኣቦሓጎኡ መጽሓፍ ሒዙ እንድዩ ተረኺቡ። ምስኡ ሓቢሩ ዓጽሙ ተረኸበ፣ ሃብትታቱ’ውን ተረኽበ፣ መጽሓፈ ሄኖክ’’ውን ተረኽበ። ኩሉ ነገር ኢትዮጵያ ተረኸበ። በዚ መሰረት እዚ፣ እቲ ወሳኒ ዝኾነ ናይ ሄኖክ መጽሓፍ ተረኺቡ ኣብ ኢድ እቲ ንጉስ ይኣቱ’ሞ ብኽብሪ ይቕመጥ። ብድሕርዚ፣ ድሕሪ ሒደት ዓሰርተታት ዓመታት ኣብቶም ተኸታቲሎም ዝነገሱ ነገስታት ናይ ስልጣን ባእሲ ይለዓል’ሞ ሓንቲ ተዋበች /ምንትዋብ/ ዝተባሃለት ዕድመ ዝደፍአት ንግስቲ ካብ ቤተ መንግስቲ ንኽትግለል ይግበር። ኣብቲ ግዜ’ቲ ካብቲ ከተማ ርሕቕ ኢላ ትኸይድ’ሞ ነዚ ቤተ ክርስቲያን ኣስሪሓ ኣብዚ ምንባር ትጅምር። ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ መንግስቲ ዝነበሩ ሓደ ሓደ ዶኩመንታት ክትወስድ ከላ’ውን ነቲ ቀንዲ መጽሓፈ ሄኖክ ኣጠቓሊላ ኢያ ነይራ ወሲዳቶ” ብማለት ነቲ ኣብቲ ሰፊሕ ስክሪን ውልዕ ዝበለ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ግልጽ ኢሎም እንዳረኣዩን ብኢዶም እንዳኣመልከቱ ብምርኣይ ገለጻኦም ቀጸሉ። “ኣብቲ ግዜ’ቲ እቶም ነገስታት ህጻናት ስለዝነበሩን ናይቲ ወቕቲ ኩነታት’ውን ንስልጣን ክብሉ ብዝገብርዎ ዝነበሩ ቅልስ ዝተመልአ ስለዝነበረ፣ ናይ ሄኖክ መጽሓፍ ምስተረኸበ ብግቡእ ክምርምርዎን ከመርምርዎን ኣይደፈሩን። ግዜ’ውን ኣይነበሮምን። ኣብ ርእስ’ዚ እውን ናትና ናይ ቅድም ሰባት ዝነበሩ ጳጳሳት እንዳለኣኽና ነመሓድሮም ስለዝነበርና ኩሉ ነገር ኣብ ሓጺር ርሕቀት ኮይኖም ይከታተሉን መንፈሳዊ ሰነዳት’ውን ይቆጻጸሩን ነይሮም። ብመንገዶም ጌርና’ውን ኣብቲ ዘመን ክስራሕ ንዝነበሮ ስራሕ ሰሪሕና’ለና። ኣብ መጽሓፈ ሄኖክ ጥራይ ዘይኮነ ከምኡ’ውን ኣብ ካልኦት። ስለዚ እዚ መጽሓፍ ኣብ ዝተረኸበሉ ወቕቲ፣ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመርሑ ኣባልና ዝኾኑ ጳጳስ ስለዝነበሩ፣ ብቐዳምነት ዘርኣይዎም ንዕኦም ኢዩ። ኣብ ኢዶም ምስ ኣተወ’ውን በቲ ኩነታት ተገሪሞም፣ ነገር ግን ከም ዘይተገረሙ መሲሎም ቁሩብ ምስ ረኣይዎ፣ ብዙሕ ናይ ግእዝ ኣፍልጦ ስለዘይነበሮም ካልእ ልኡኽ ክሳብ ዝለኣኸሎም ነቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ “በለ” “በለ”…“በለ” ዝብላ ቃላት ጥራይ ብትን ብትን ኣቢሎም ንዕኦም መዘኻኸሪ ሒዞም ኣማቲኦሞ ጸንሑ። ኣብቲ ግዜ ጠቕሊሎም ሒዞሞ ከይዶም ከትርፍዎ፣ ክሓብእዎ ኮነ ከደናጉይዎ ይኽእሉ ስለዘይነበሩ ኢዮም መሊሶሞ። ቀስ ብቐስ ነዚ መጽሓፍ ኣብቲ ወቕቲ ዝነበሩ ሒደት ኢትዮጵያውያን ናይ ቤተ ክህነት ሊቃውንቲ ምስረኣይዎ ብኢዶም እንዳጸሓፉ ሰለስተ ዝኾኑ ኮፒታት ክጥርዙ ከኣሉ። ነዘን ብኢድ ተጻሒፈን ኮፒ ዝተገብራ መጽሓፈ ሄኖካት’ውን ሌክ ታና /ጣና/ ኣብ ዝተባሃለ ቀላይ ናብ ዝርከቡ ዝነበሩ ገዳማት ንኻልኦት ለኣኹሎም።
“እቲ ቀንድን ናይ መጀመርያን መጽሓፍ ግና ኣብኡ ተገዲፉ ብንግስቲ ተዋበች /ምንትዋብ/ ኣብ ዝተሰርሐን ቁስቋም ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ እቲ መጽሓፍ ተነቢሩ ጸንሐ። ከይጸንሐ፣ እቲ ናትና ጳጳስ ነቲ ሓበሬታ ነቶም ቀዳሞት ኣባላትና ተንቲኑ ምስ ገለጸ ፈታዊ ጌርና ነዚ ሰብ’ዚ ልኢኽናዮ። ‘ጄምስ ብሩስ’ ይባሃል። ተወላዲ ስኮትላንድ ክኸውን ከሎ፣ ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ብዓል ውዕለት ኢዩ። እዚ ሰብ ብንግስቲ እንግሊዝ ተኣዚዙን እኹል ባጀት ተመዲቡሉን ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ምስቶም ናይ ሽዑ ነገስታት ተራኺቡ፣ ሓቢሩ መኣዲ ካብ ምብላዕ ሓሊፉ
‘እሙን ፈታዊ’ ተባሃለ’ሞ ሹመት’ውን ተዋሃቦ። ካብ 1770 ዓ.ም ጀሚሩ’ውን ንሸውዓተ ዓመት፣ ጎንደር ኣብ ዝተባሃለት ከባቢ ዘላ ኣብ ውሽጢ ቁስቋም ቤተ ክርስቲያን ይነብር ነበረ። ንኽንድኡ ዝኣክል ግዜ ዝነበረላ መደቀሲቱ እዛ ክፍሊ’ዚኣ ኢያ። ብሩህ ኣእምሮ ዝነበሮ ሰብ ኢዩ። ናይ ልዑልና ኣቐዲሙ ዝነበረ ኣባል ከም ምዃኑ መጠን’ውን ብዙሕ ስራሕ ሰሪሑ’ሎ! ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ናይ ቋንቋኦም ሰዋስው ፈሊጡን ተረዲኡን ካብኦም ንላዕሊ ሊቅ ኮይኑ ተረኽበ! ስለዚ ነቲ ቀንዲ መጽሓፈ ሄኖክን ነተን ካልኦት’ውን ገልቢጡ፣ ነተን ናብቲ ቀላይ ዝተለኣኻ’ውን ክሳብ ናብቲ ቦታ ከይዱ ሰሪቑ፣ ነቲ ክዛባዕ ዘለዎ’ውን ኣዛቢዑ፣ ንዕኦም ዝተርፍ’ውን ኣትሪፉ፣ ተመልሰ’ሞ ነቶም ናትና ሰባት ኣበርከተሎም። ንግእዝ ብጻዕሩ ምስ ሰዋሰዉ ዘጽንዐ ናይ መጀመርያ ናይ ኤውሮፓ ሰብ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ጄምስ ብሩስ ዝተባሃለ ሰብ ናይ ቀደም ኣባልና ኢዩ። ብመንገዲ እዚ ሰብ’ውን ነቲ ኢትዮጵያውያን ንዒቖም ዝገደፍዎ ወሳኒ ወሳኒ ሰነዳት ከይተረፈ ኣብ ኢድና ኣተወ። ብኸምዚ ዓይነት ታሪኻዊ ፍጻመ ኢዩ መጽሓፈ ሄኖክ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክርከብ ዝኸኣለ። በዚ ዓይነት መንገዲ ኢዩ ኣብ ኢድና ክኣቱ ዝኸኣለ፣ ኢዩ እቲ መልሲ። ብድሕሪኡ ተተርጎመ። ስለዚ መጽሓፈ ሄኖክ ብግእዝ ተጻሒፉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተረኺቡ ኣብ ኢድና ምእታዉ ጥራይ ኣይነበረን ጥቕሙ። ናይ ሄኖክ መጽሓፍ ኣብ ኢትዮጵያ ተረኺቡ ማለት “ናይ ኩሉ መንፈሳዊ ነገርን ሓፈሻዊ
ታሪኽ ወድሰብን ኣብ ኢትዮጵያ ኢዩ ማለት ኢዩ” ንዝብል’ውን ተረዲእናሉ’ለና። እዚ’ውን እንተኾነ ካብ ልዑልና ዝተሰወረ ኣይነበረን። ኣብ ዝቕጽል ኣጸቢቐ ከምዝገልጾ ብሰብ ክዕመሙን ብባዕሉ በቲ ልዑልና ክዕመሙን ዘለዎም ነገርራት ስለዘሎ ኢዩ።
“ኢትዮጵያውያን ብልክዕ ብዛዕባ ሄኖክ ኮነ ብዛዕባ መጽሓፈ ሄኖክ እንታይ ኢዮም ዝሓስቡ? ኢልካ ሓቲትካ ኣለኻ፣ እቲ መልሲ ሓደ ኢዩ፣ ዋላሓንቲ! ካብ ዋላሓንቲ ዝሓይሽ መልሲ ዘድሊ እንተኾይኑ፣ ብዛዕባ ኣፈታሪኽነቱ ክሓስቡ ይኽእሉ። ካብኡ ዝሓልፍ ነገር ግን የለን። ምሁራቶም እንተኾኑ ብመሰረት እቲ ዝመሃርናዮም “ዘመናዊ ናይ መጽናዕቲ ኣገባብ ዘይሓለወ” ይብሉኻ ደኣምበር ክምርምርዎ ኣይደፍሩን። ነዚ ብዝምልከት ኩልኹም ኣይትስግኡ! ይትረፍ’ዶ ብዛዕባ መጽሓፈ ሄኖክ ነዚ ሕጂ ንዘራረቦ ዘለና፣ ኣብዚ ጉባኤ ሓደ ኢትዮጵያዊ እንተዝዕደመሉ’ሞ ሰሚዑ እንተዝነግሮም ክብልዎ ዝኽእሉ ሓደ ነገር ኢዩ፣
“ንጽውጽዋይ ብጽውጽዋይ ጌርካ ሓቂ ናይ ምምሳል ድኻም” ይብልዎ ደኣምበር ክቕበልዎ ኣይክእሉን። ካብ ናይ ዓድኹም ዜጋ ሓደ ጻዕዳ ይትረፍ’ዶ ኣብዚ ጉባኤ ተዓዲሙ፣ ኣልዕል ኣቢሉ ብምሕሳው እንተዝነግሮምን እንተዝጽሕፈሎምን ግና ሚእቲ ካብ ሚእቲ ይቕበልዎ።” በሉ’ሞ ብስቕታ ቁሩብ ስጉም ስጉም ኣቢሎም፣ ነቲ ሰፊሕ ንጹር ስክሪን ከም ንሽምዓ ኡፍፍፍ. . . . .ኢሎም ኣጥፍእዎ። ነዚ ምስገበሩ ካባኦም እንዳጎታቱ ናብ መንበሮም ተመሊሶም ኮፍ በሉ። ኮፍ ኢሎም’ውን፣ “ጃፓን!” ክብሉ ጀመሩ።
“ኢትዮጵያውያን ገነት ኣብ ውሽጢ ዓዶም ምህላዋ ኣይፈልጡን። ኣዝዮም ዝቑጸሩ ናይ ቤተ ክህነት ሰባት ግና ኣፋፍኖት ኣለዎም። ነገር ግና ብመርትዖ መታን ከየረጋግጹ ዓቢ ስራሕ ስለዝሰራሕና ኣይፈልጡን’ዮም፣ ኢዩ እቲ መልሲ። ብርግጽ እቶም ቀዳሞት ኢትዮጵያውያን ገነት ኣብ ዓዶም ከም ዘላ ኣጸቢቖም ይፈልጡ ነይሮም። ካብ መበል 18 ክፍለዘመን ንደሓር ዘለዉ ግና ኣይፈልጡን ክፈልጡ’ውን ኣይክእሉን። እቶም ፈሊጦም ዝነበሩ ቀዳሞት ግና ብውሑዱ እኳ እንተኾነ ነዛ ዩኒቨርስ ክሳብ ምእዛዝ በጺሖም ነይሮም። ነፋሳት፣ ዝናብ. . . . ደመና ወዘተ. . . ምቁጽጻር ክኢሎም ነይሮም። ንሱ’ውን እንተኾነ ንተራ ሃይማኖታዊ መጀሃሪ ካብ ምግልጋል ሓሊፎም ንኻልእ ነገር ኣየውዓልዎን። ካልእ ክብልዎን ክገብርዎን ዝኽእሉ ነገር ኣይነበረን።
“ኢትዮጵያ ዘሕዝኑ ፍጡራት ዘለዋ ዓዲ ኢያ። ዜጋታታውን ኣይደማመጹን። ቀናኣትን ተንኮለኛታትን ኢዮም። ሃሜተኛታት ’ውን ኢዮም። ሓደ ሰብ ተንሲኡ ንሓቂ እንተዝነግሮም ዝተዓብለሉ ስለዝመስሎም ኣሚኖም ንምቕባል ኣይደፍሩን። ንኣብነት ናይዚ ዘመን መንእሰይ ትውልዲ ሓደ ነገር ፈሊጡ ክነግርን ክጽሕፍን እንተዝፍትን እቶም ዓበይትን ሽማግለታትን ርእስ ርእሱ ሃሪሞም ይመልስዎ ደኣምበር ክሰምዕዎ ኣይክእሉን። ሰፊሕ መጽናዕቲ ጌርና ብዝረኸብናዮ ውጽኢት መሰረት፣ ዜጋታታ ኣይከባበሩን። ንሓድሕዶም ብጣዕሚ ኢዮም ዝነዓዓቑ። ብመንነቶም ይሓፍሩ። ብገዛእ ርእሲ ምትእምማን የብሎምን። ናይ ሰብ ደኣምበር ናይ ገዛእ ርእሶም ሓቂ ናይ ምቕባልን ናይ ምእማንን ባህሊ ፈጺሙ የብሎምን። ንዓናን ነቶም ናትና ሰባትን ዝነገርናዮም ጥራይ ከይተማትኡ ይኣምኑ። ብሰንክ’ዚ እውን ብዙሕ ስራሕ ክንሰርሕ ጸኒሕና ሕጂ’ውን ንሰርሕ ኣለና። ኣብ ርእስ’ዚ ናትና ጻዕሪ፣ ናይ ገዛእ ርእሶም ባህሪ ክውስኹሉ ከለዉ ድማ ንስራሕና ከቀላጥፉን ከቃልሉን ክኢሎም ኣለዉ። ስለዚ ስግኣት ኣይሃሉኻ! ሕዝቢ ኢትዮጵያ ክነቅሕ ኣይክእልን ኢዩ። ከማን ሕሉፍ ሓሊፉ፣ ህልውና ናይቲ ላዕለዋይ ኣካል ዝጠራጠሩ ሕዝብታት ዝበዝሕዋ ዓዲ ኢትዮጵያ ኢያ። እቶም ዘመናዊ ትምህርቲ ዝጠዓሙ ዜጋታታ’ውን በዚ ኢዮም ፈላጥነቶም ዘረጋግጹ። ዘይሰምዕን ንገዛእ ወገኑ ንምሕማይን ፣ ንናይ ባዕሉ ሓቂ ንምንቁሻሽን ተዳልዩ እንዳተጸበየ ዝነብር ሕዝቢ ከመይ ገይሩ ክነቅሕ ይኽእል ኢልና ንሓስብ? ከመይ ገይሩ’ኸ ክመራመር ይኽእል? ኢትዮጵያውያን ኣእምሮኦም ብሙሉኡ ንጽውጽዋይን ንምንቁሻሽን ወይ’ውን ንዘይግባእ ዘረባ ደኣምበር ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ልቦም ንሓቂ ከፊቶም ኣይፈልጡን ኢዮም። ስለዚ ረስዓዮም፣ ከምዘየለዉ ቁጸሮም።
“ናቶም ተጽዕኖ ፈጠርቲ ካብዝኾኑ ሰባት ኣባል ጌርና ዲና? ዝብል ሕቶኻ መጠነኛ ሰሓቕ ዝዕድም ኢዩ። ብዓል መን ኢዮም ናይ ኢትዮጵያውያን ተጽዕኖ ፈጠርቲ ዝበሃሉ ሰባት? ንሕና እንዲና! ጻዕዳ ሕብሪ ቆርበት ሃልዩካ ናብኦም እንተ ኬድካን ሒደት እዋን ሓቢርካዮም እንተኔርካን ንስኻ ባዕልኻ ተጽዕኖ ፈጣሪ ዝኾንካ ንጉሶም ትኸውን። ሸውዓተ ሽሕ ዓመት ሙሉእ ሓቚፎሞ ዝጸንሑ ናይ መንነት ታሪኽ ንስኻ ጃፓናዊ ሎሚ እንተትኸይድ’ሞ ምስኦም ሓደ ሰሙን ጸኒሕካ መጽናዕቲ ጌረ ኢልካ መጽናዕታዊ ጽሑፍ እንተተውጽእ ነቲ ናይ ሸውዓተ ሽሕ ዓመት ታሪኽ ሰንድዮም ንዓኻ ይቕበሉኻ። ሽዑ ብዛዕባኻ ይጽሕፉ፣ ምሁራታ’ውን ንዓኻ ጠቒሶም ነቲ ናትካ ርኽበት ናብ ምስትምሃር ይሓልፉ። ኣብ ሳልስቲ ስርዓተ ትምህርቶም ይቕይርዎ። ዝቕይርዎ ግና ነቲ ናትካ ናይ ጃፓናዊ መጽናዕቲ ንምክታት ኢዩ ደኣምበር ኣጻርዮምን ኣሚኖምሉን ኣይኮነን። ሓደ ናቶም ዝኾነ ሰብ፣ ቋንቋ ግእዞም መሰረት ገይሩ ገለ ናይ ምርምር ውጽኢት እንተዘቕርብን እንተ ዝጽሕፍን ግና ናይ ነቐፌታ መንደራግሕ ይወርዶ ደኣምበር ሰማዒ ኣይረክብን። ነቲ ግእዝ ጠቒሱ ዝጸሓፈን ዝመሃረን’ውን ከም ድሑር ኢዩ ዝቑጸር። ንስኻ ግና ብናትካ ናይ ጃፓን ቋንቋ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እንተትጽሕፈሎም ጃፓንኛ ተማሂሮም የንብቡልካ፣ የድንቑኻ። ስለዚ. . . . ድንቁርና ዘስፋሕፍሓ ዓዲ ስለዝኾነት ተጽዕኖ ፈጣሪ ዝበሃል ሰብ የብሎምን።
“ብርግጽ ጽቡቕ ኢልካ’ለኻ፣ ኣለዉ ዝብሃሉ እንተልዮም ናትና ኣባላት ምግባር ግቡእ ጥንቃቐ ስለዝኾነ። ነዚ መበገሲ ጌርና’ውን. . . . . መቸም ተጽዕኖ ፈጣሪ ኮይኖም ዘይኮነስ ሓደ ሓደ ዝተረፉ ዶክመንትታትን ቅርስታትን ብብዝሕን ብናጽነትን መታን ክንረክብ ብዝብል፣ ከምኡ’ውን ነቲ ልዑል ቁጽሪ ዘለዎ ናይ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ሰዓቢ መታን ከስክረልና ብዝብል ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝሞተ ሊቀ ጳጳሳ ኣባልና ጌርናዮ ኔርና። ነቲ ስዒቡ ዝሽየም’ውን ናትና ኣባል ክኸውን ናይ ምግባር ስራሕ ኣቐዲሙ ንኽስራሕ ትእዛዝ ሂብናዮለና። ብፍልጠቱን ብተኣማንነቱን ዘይኮነ ኣፍቃሪ ገንዘብ ስለዝነበረን ንኹሉ ሕራይ ይብለና ስለዝነበረ’ውን ናይ ዓለም ኣብያተ ክርስቲያናት ፕሬዚደንት ጌርና ሼምናዮ ኔርና። በዚ’ውን እታ ዓዲ ምሉእ ብምሉእ ናትና ክትከውን ፈቒዶም ኢዮም። እዚ ዝብል ዘለኹ፣ ኢትዮጵያውያን መሃይማን ኢዮም ኢልና ተዘናጊዕና ከምዘይጸናሕና ክሕብር ስለዝደለኹ ኢየ። ተጽዕኖ ፈጣሪ እኳ እንተዘይኮኑ ከምኡ ጌርና ብምሕሳብ ብቐሊሉ ናባና ኣምጺእናዮም ኣለና። ነቶም ካልኦት ቁሩብ ንጥርጥሮም ዜጋታታ’ውን ኣብ ጎንና ጌርና’ለና። ነዚ ዝገበርናሉ ቀንዲ መበገሲ ግና ስግኣት ኣይነበረን። ሕዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ እቲ መንእሰይ ብመንገዲ እቲ ሃይማኖት ክኸዱ ኣይድለን። ንሃይማኖቱ’ውን ኣጸቢቑ ስለዘይፈልጦ ክዘራረብ፣ ክካታዕ፣ ከመዛዝን ድሉው ኣይኮነን። ስለዚ ገና ጸወታ ምስ ተጀመረ ይሃድመልካ። ስለዚ ነቲ መንእሰይ ብኻልእ ነገር ምጽዋድ ኣድላዪ ኮይኑ ረኺብናዮ። ከም ዝበልክዎ መንነቱን ገዛእ ባህሉን ንዝንዕቕ ማሕበረሰብ ምጽዋድ ዝከኣል ብባዕዲ ሃገራት ኢዩ። እዚ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዝሰርሕ ኣካይዳ ኢዩ። ስለዚ ነቲ መንእሰይ ንምጽዋድ ብስም ባፎሜት ተጠሚቖም ካብ ዝተወደቡ ቁጽሪ ሰለስተ ሲቢል ኣባላትና ሓደ ክልተ ልኢኽና ልዑልና ቦታ ዝረኽበሉ ነገር ዘመቻቻእና ክኸውን ከሎ፣ ብፍላይ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ዝለኣኽናያ ተላሃዪት ነቲ ግዙፍ ስራሕ ሰሪሓ ኢያ ተመሊሳ። እታ ህብብቲ መንእሰይ ናብ ኢትዮጵያ ከይዳ ምስቲ ጳጳስ ገደብ ዘይብሉ ሓጎስ ዝገበረት ክኸውን ከሎ፣ ናብ ውሽጢ መቕደስ ናይቲ ጳጳስ ንምእታውን ነቲ ዓቢ ስራሕ ንምስራሕን ዝተዓደለት ኮይናላ። ኣብቲ ወቕቲ’ውን ብስም ረድኤት ኣብ ዝወሰደቶ ኣልባሳት ተዓሺጉ ክኣቱ ዝተገብረ፣ ነቲ ናይ ልዑልና ተኣዛዚ ዝኾነ ናይ ባፎሜት ምስልታት ናብታ ሃገር
ንምእታው ኣኽኢሉና ኣሎ። ነዚ ዓቢ ስርሓ’ውን እቶም ኢትዮጵያውያን ብሃይማኖታዊ ወግዒ ዝደመቐ ልዑልን ርሱንን ኣቀባብላ ገይሮምላ ኣለዉ። ውሑዳት ኢትዮጵያ’ውን ህጻናት ከይተረፈ ኣኪባ ኣብ ኣደባባዮም ልዑልና ከም ዝምለኽ ዝገበረት ጀግና’ውን ኮይና’ላ። እዛ መንእሰይ ነዚ ስለዝገበረት ዓባይ ኢልናያ ኣለና! ተመሳሳሊ ዕማማት’ውን በዚ ከይተወሰኑ ብደረጃ መንግስቲ ኮላይ ክቕጽሉ ኢዮም።………

ይቅጽል……

©ፍስሐ ያዜ ካሣ

** ናይ ሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ!! ** 6ይ ክፋል

 

ኦም ህይወት! ገነት! ኢትዮጵያ!

#6ይ-ክፋል

“እዚ እቲ ናይ ኣምሓርኛ መጽሓፍ ቅዱስ ኢዩ። እዚ ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያውያን ናይ 1962 ዓ.ም ሕታም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፡ “ንስኻ’ውን ናይቲ ገበል ኣራእስ ቀጥቂጥካ ንህዝቢ ኢትዮጵያ’ውን መግቦም ሃብካዮም” ይብል። እዚ ድማ፣ ቅድም’ቲ ናይ ኣምሓርኛ ዝነበረ፣ ናይ ግእዝ መጽሓፍ ቅዱስ ክኸውን ከሎ፡ ኣብዚ’ውን ብተመሳሳሊ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 73 ቁጽሪ 15 ከምዚ ይብል፡ “ወአንተ ቀጥቀጥከ አርእስቲሁ ለከይሲ፡ ወወሀብኮሙ ሲሳዮሙ ለህዝበ ኢትዮጵያ።” ይብል። ናይ ኩሎም ሓበሻ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ኢዩ። እዚ ሕጂ ዝነገርኩኹም ታሪኽ ብኸምዚ ዓይነት ዘየደናግር መልክዑ ብግልጺ ተጻሒፉሎም ሒዞሞ’ለዉ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ታሪከ-ነገስት እውን ነቲ ምሉእ ታሪኹ ዝሰፈረሉ ሰነድ ሒዞሞ ኣለዉ። ነገር ግን ኣይርድእዎን። ይደናገሩሉ ደኣምበር ኣይምርምርዎን። ከም ሰብ ክንሓስቦ ከለና’ውን ሓቆም’ዮም። ሰብ ከመይ ገይሩ ካብ ገበል ክመጽእ ይኽእል? ከመይ ገይሩ’ኸ ጣፍ ክበቁል ይኽእል? ኢሎም ይሓቱ’ሞ ምምላስ ምስ ከበዶም ‘ጽውጽዋይ ኢዩ’ ኢሎም ይሓልፍዎ። ወይ ከኣ ቅኔያዊ ኣገላልጻ ይኸውን ኢሎም ይሓድግዎ። ብዘገርም ኩነታት ድማ፡ ነዝን ከምኡ ዝኣመሰለን ምሉኣት ሓሳባት ገዲፎም ነቲ ካልእ ምሉእ ሓሳብ ግን ይቕበልዎን፡ ይኣምንዎን።
“ንሕና ግን ምናልባት እቲ ናይ ካልእ ዓለም ሕዝቢ ኣተኩሮኡ ናብ ኢትዮጵያ ከይገብር ብማለት፡ ምስ ካልኦት ነገራት ኣመዛዚኑ’ውን ኣሰር ናይቲ ሓቂ ከይርድኦ ብዝብል ጥንቃቐ፣ በዞም ናይ ሕጅን ብኻልኦት ቋንቋታትን ኣብ ዝትርጎሙ መጽሓፍ ቅዱሳት ነቲ፡ “ንህዝቢ ኢትዮጵያ መግቦም ሃብካዮም” ዝብል ቃል፡ “ንሰብ ምድረ በዳ ሃብካዮም” ተባሂሉ ክጸሓፍ ጌርና’ለና። ኣስተውዕሉ! ነቲ ካልእ ዓለም ኢየ ዝበልኩ። ነቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣይቀየርናዮን። እቲ ናቶም ከም ዝነበሮ ኢዩ ዘሎ። “ንህዝቢ ኢትዮጵያ መግቦም ሃብካዮም” ኢዩ ዝብል። በምሓርኛ ዋላ ብግእዝ። ዳዊት ክጽሕፎ ከሎ ኢትዮጵያ ኢሉ ኢዩ ጽሒፍዎ። በቲ ናይ ቀደም ብእብራይስጥ ኮነ ብግሪኽ እውን ኢትዮጵያ ኢዩ ዝብል። ኣብቲ ዳሕረዋይ ዘመን ካብ እብራይስጥ ናብ ግእዝ ክትርጎም ከሎ’ውን ኢትዮጵያ ይብል ስለዝነበረ ኢዮም ኢትዮጵያ ኢሎም ዝተርጎምዎ፡ ደኣምበር ነቲ በረኻ ዝብል ዝነበረ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ኣይትርጎምን፡ ኣይተርጎምዎን’ውን። ኣብቲ፣ ናብ ካልእ ዓለም ክዝርጋሕ ዝገበርናዮ ትርጉም ግና፣ ነቲ “ኢትዮጵያ” ዝብል “ምድረ በዳ” ተባሂሉ ከም ዝንበብ ኢና ጌርና። ንኣብነት ነቲ ናይ ቀደም ኮነ ናይ ሕጂ እንግሊዝኛ ርኣይዎ፡ psalms /መዝሙረ ዳዊት/ 74፡14 ከምዚ
ይብል። “you broke the heads of leviathan in pieces, And gave him as food to the people inhabiting the wilderness” ኢዩ ዝብል። ነቲ ናይ ካልእ ዓለም ኢና “ኢትዮጵያ” ዝብል ዝነበረ “ምድረ በዳ” ብዝብል ዝለወጥናዮ ደኣምበር ነቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣይተንከፍናዮን ። ኣጉል ስራሕ ምብዛሕ ኢዩ ዝኸውን። ምኽንያቱ ዓንተዎ ከም ዝነገርኩኹም ናይ ካልእ ሃገር ሰብ ክሳብ ዘይነገሮምን ዘየዘከሮምን፡ ወይ’ውን ክሳብ ዘይደገመሎም ክፈልጡ ዝኽእሉሉ መንገዲ ስለዘየሎ ኢዩ። ሽሕ’ኳ ሓቂ እንተሓዙ፣ ናይ ወጻኢ ሰብ ክሳብ ዘየረጋገጸሎም ፈጺሞም፡ ሕጂ’ውን ክደግሞ’የ ፈጺሞም ስለዘይቕበሉ ኢዩ። ክገርመኩም ግና ብዘይ ናትና ሽርሒ እንታይ ይገብሩ መስለኩም፡ ዝሰልጠኑ መሲልዎም’ድዩ ወይሲ ማዕሬና ንምዃን ደልዮም ኣይፈልጥን ፣ ነቲ ንሕና ንኻልእ ዓለም ኢልና ናብ እንግሊዝኛ ዝተርጎምናዮ፣ ኣብቲ ሓድሽ ሕታሞም ካባና ቀዲሖም ተርጒሞሞ። ኣይትስሕቑን ዲኹም? ኣይተረድኣኩምን ማለት’ዩ። ክደግሞ’የ። ኣብቲ ቅኑዕ ናይ 1962 ዓ.ም ሕታም ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ መጽሓፍ ቅዱስ “ንስኻ’ውን ናይቲ ገበል ኣራእስ ቀጥቂጥካ ንሕዝቢ ኢትዮጵያ’ውን መግቦም ሃብካዮም” ይብል።
“ኣመሓይሽናዮ /ሓዲስናዮ/ ኢሎም ብናቶም ኣቆጻጽራ ብ1993 ዓ.ም ኣብ ዘሕተምዎ ድማ፡ “ንስኻ’ውን ናይቲ ገበል ኣራእስ ቀጥቂጥካ ነቶም ሰብ ምድረ በዳ መግቦም ሃብካዮም” ይብል። ካባና ቀዲሖም ማለት’ዩ። ንሕና ድማ ዕላማና እቲ ኢትዮጵያ ዝብል ንኸይፍለጥ ኢዩ። ስግኣትና ኣበቓቑላ ጣፍ ከይፍለጥ ዘይኮነ ምስ ታሪከ-ነገስት ኣነጻጺሮም ነቲ ሓቂ ከይርድእዎ ኢዩ።
“ዝኾነ ኮይኑ፣ ጣፍ ክበቁልን ሽዑ ንሽዑ ምህርቲ ክህብን ዝኸኣለ ናይቲ ዘመን ሰባት ነቲ ገበል “ንስኻ ኢኻ መግብና ትህበና” ስለዝብልዎን ዕለት ዕለት’ውን ብርክት ዝበለ ቁጽሪ ዘለዎ ብዕራይ፡ ላም፡ በጊዕ፡ ጤል እንዳገበሩ መስዋእቲ የቕርቡሉ ስለዝነበሩን ኢዩ። ናይ ሕርሻና፣ ናይ ጥሪትና፣ ናትና’ውን ኣመሓዳሪ ንስኻ ኢኻ እንዳበሉ ይሰግዱሉ ስለዝነበሩ ኢዩ። ስለዚ እቲ ገበል እንተድኣ ሞይቱ ተስፋ የብልናን ኢሎም ይሓስቡ ስለዝነበሩ ኢዩ። ስለዚ እቲ ላዕለዋይ ኣካል፡ “መግቢ ዝህብ ኣነ’የ ደኣምበር ንሱ ኣይኮነን” ኢሉ ኢዩ ሽዑ ንሽዑ ተኣምር ኣርእዩ መግቦም ዝሃቦም።
“ኣብቲ ወቕት’ቲ፣ እቲ ትሕት’ቲ ገበል ዝነበረ ናይ ሰብ ሹም /ንጉስ/ እቲ ገበል ክቕተል ኣይደልን ነበረ። ንሱ እንተ ሞይቱ ሓቢርዎ ኢዩ ዝመውት። ውህደቶም በዚ ኢዩ ዝግለጽ። እቲ ህዝቢ ነቲ ገበል ክግብር ዘገደደ’ውን እቲ ንጉስ ኢዩ። ፍርቆም ግና ነቲ ገበል መዓልታዊ ምግባር ሰልችይዎም ነበረ። ትእዛዝ ንጉስ ኮይንዎም ደኣምበር። ስለዚ በዚ ዓይነት መንገዲ፣ ‘መግቢ ኣሎ’ ብማለት ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝናብ ዘኒቡ፡ ጣፍ በቚሉ፡ ምህርቱ ሂቡ፡ ተዓጺዱ፡ተኸይዱ፡ ተጣሒኑ፡ ተለዊሱ፡ ተሰንኪቱ ተበልዐ። እቲ ሕዝቢ’ውን ብዘይ እቲ ገበል ክነብር ከምዝኽእል ተረድኦ። እዚ መንፈሳዊ ጥበብ ኢዩ። ልዕሊ እቲ ገበል ዝኾነ ሓይሊ ከምዘሎ ነቲ ህዝቢ ዘእመነሉ ሓደ ቀሊል ምልክት ኢዩ። ክልተ ዓሳን ሓሙሽተ እንጌራን ን5 ሽሕ ሕዝቢ ምብጻሕን ምጽጋብን ብመንፈሳዊ ኣሰራርሓ ቀሊልን ተራ ነገርን ከምዝኾነ፡ እዚ’ውን ተራ ነገር ኢዩ። ሰብ ከይተረፈ ምሉእ ኣተሓሳስብኡ እንተ ዝጥቀም ክገብሮ ዝኽእል ተራ ነገር ኢዩ። ነዚ ታሪኽ ኢዩ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ዝገለጾ። ካብዚ ሓሊፉ ጣፍ ንዓና ኣይእንታይናን ኢዩ። ስለዚ… ነዚ ዘይኮነስ፡ ካልኦት ምስዚ ዝተኣሳሰሩ ነገራት መታን ከይፈልጡ ኢዩ። ኩሉ እቲ ሚስጥር ብወግዒ ከይዝርጋሕ ወይ’ውን ዓለም፣ ካባና ወጻኢ ነታ ሃገር መንም ኣቓልቦ ከይገብረላ ኢዩ ደኣምበር ንኻልእ ኣይኮነን። ምናልባት ንሶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ትርጉም ዝኣተዉ ንኣንባቢ ከቕልሉሉ ኢሎም ይኾኑ። ካልኦት ክፍልታት ኣይፈልጥን፡ ስለዚ ከምዝተተርጎመ ምስ ሰማዕኹ ተቐዳዲመ ነዛ ገጽ ጥራይ ኢየ ነይረ ገንጺለ ዝረኣኽዋ። “ምድረ በዳ” ኢሎም ቀይሮሞ’ለዉ። ሓሲቦምሉ ድዮም ከይሓሰቡሉ ግና ይሕግዙና ኣለዉ። ንሕና ድማ ንቓል መጽሓፍ ቅዱሶም ኣብ ኩሉ ገጻቱ ካብ ምልዋጥን ስራሕ ካብ ምብዛሕን ወይ’ውን፣ ተርጉሙ ኢልና ጸቕጢ ካብ ምግባር፣ ገደፍናሎም’ሞ ስለምንታይ’ከ ነቲ ኣብ ታሪከ ነገስት ዘሎ ኣይነዘባርቕን ኢልና ናብኡ ከድና። ቀደም ኢና ናብኡ ዝኸድና።
“መቸም ንምናልባት ኢልና ኢና እምበር ፈሪሕናዮም ኣይኮንናን። ስለዚ እዚ ታሪኽ ብሰፊሑ ምስ ምሉእ ታሪኹ፡ ኣብ ታሪከ-ነገስቶም ስለ ዘሎ፡ ወይ’ውን ስለዝነበረ ነዚ ጉዳይ ምስ ታሪከ-ነገስቶም ኣገናዚቦም ከይርድእዎ ብዝብል እቲ ታሪኽ ሰፊርሉ ኣብ ዘሎ ሰነድ ኣብ ዳሕረዋይ ዘመን ከም ዝተጸሓፈ ዝገልጽ ናይ መእተዊ ሃተታን ካልኦት ሒደት ምሉኣት ሓሳባትን ኣካቲትና ብመጠኑ ከምዝወጃበሮም ጌርና። እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ታሕቲ ዘሎ ጽሕፈት፣ ኣብቲ ቦታን እቲ ታሪኽ ኣብ ዝተፈጸመሉ ወቕትን ብናይ ባዕሎም ቋንቋ ዝተጸሓፈ
ታሪከ-ነገስቶም ኢዩ። ንሶም ኣይቅበልዎን ኢዮም። ክቕበልዎ’ውን ኣይክእሉን። ኣጸቢቕና ስለዝሓዋወስናሎም ጥራይ ኣይኮነን ዘይቅበልዎ። ከምኡ’ውን እቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ ስለዘይምርምርዎን ስለዘየድልዮምን ኢዩ። ንሕና’ውን እንተኾንና ከምዚ ዓይነት ስራሕ ንሰርሕ ብሰብ ስለዝኾነ፡ ብሜላ ኢና ንሓዋውሶ፡ ንዕኡ’ውን ሰሪቕና ኢና ጌርና። ብምሉኡ ነቲ ሰነድ ምውሳድ ኣገዳሲ ኣይኮነን። ውሑዳት ቃላት ፋሕ ምባል እኹል ኢዩ። ኢትዮጵያውያን፣ እዛ ዓለም ብገበል ከም ዝተኸበበት እኳ ኣይፈልጡን ኢዮም። እቲ ሚስጥር’ውን ክርድኦም ኣይክእልን። ታሪኽ ናይ ዝኾነት ሃገርን ኣህጉርን ህዝቢ፣ ስለምንታይ ምስ ገበል ተተሓሒዙ ከም ዝግለጽ’ውን ዝነገሮም የለን። ገበል ክበሃል ከሎ ገበል ኢዩ ዝመስሎም። ኣብ በረኻ ዝነብር፡ ሰብ ዝውሕጥ፡ ቁሩብ ካብ ተመን ዝነውሕን ዝረጉድን፡ በቃ። ከምዚ ኢዮም ዝሓስቡ። ኣብቲ ዝሓዝዎ መጽሓፍ ቅዱስ ገበል ዝብል ቃል ተደጋጊሙ ካብ 21 ግዜ ንላዕሊ ከም ዝተጠቐሰ እንዳረኣዩ’ኳ እንታይ ኢዩ ኢሎም ኣይሓቱን። ነቲ ዘይተረድኦም እንዳቖረጹ ይድርብዩ፡ ነቲ ካልእ ይቕበሉ፡ እንደገና’ውን ይቐድሑ። ገሊኡ መጽሓፍቲ ግን ብጥንቃቐ ኢዩ ተጻሒፉ። ኣብ ነፍስ ወከፍ ሙሉእ ሓሳብ ዓንቀጽን ቁጽርን ዝህብ’ውን ብጥንቃቐ ስለ
ዝተጸሓፈን ብምስትውዓል ክንበብ ስለዝነበሮን ኢዩ። ደሓን… ክመሓየሽ ይኽእል’ዩ። ቋንቋ በብዘመኑ ስለዝለዋወጥ። ንኣብነት “ልብኹም ኣይሸበር” ዝብል ዝነበረ “ልብኹም ኣይጨነቕ” ተባሂሉ ተመሓይሹ ሪአ’ለኹ። እዚ ጸገም ከይህልዎ ይኽእል። ነቲ ኣንባቢ’ውን ቅጠቕሞ ይኽእል። ነገር ግን “ኢትዮጵያ” ንዝብል ቃል ብኸመይ “ምድረ በዳ” ኢሎም ይልውጥዎ? ምስ ገበል ተተሓሒዙ ስለዝተጠቐሰ ሓፊሮም’ዶ ይኾኑ? ክሳብ ሎሚ ትዝ እንዳበለኒ ይስሕቕ። ምስ ገበል ስለዝተራኸበ ቆሪጾም ደርበይዎ። ኢትዮጵያውያን ማዕረ ኽንድዚ ኢዮም። ነዚ ኢየ ድማ ዝጸልኦም። በቃ… ኣይርድኡንን። ይረድኡና እኳ እንተለዉ ግን… ኣይፈትዎምን። ምድረ በዳ…. ኣብ ኣማዞን ኣሎ…. ኣብ ህንዲ ኣሎ፡ ኣብ እስራኤል’ውን ኣሎ…. ነዚ እንተደርቢኻ፣ ንመዝሙረ ዳዊት ብምሉኡ’ውን ክትስንድዎ ኣለካ ማለት’ዩ። ምኽንያቱ እቲ ጸሓፊ ከም ዝተጋገየ ኣሚኖም እንድዮም! እንተ ዘይተረዲኡካ ኩሉ ምግዳፉ ኢዩ’ምበር። ከምኡ ኢዩ። ኣርጀንቲና ሕጂ ብከፊል’ውን እንተኾነ ንኢትዮጵያ ዝፈለጥካያ ይመስለኒ።
“ናብቲ ዝጀመርክዎ ክምለስ” ድሕሪ ምባል፡ ገጾም ናብቶም ተኣከብቲ መለሱ’ሞ ርግእ ኢሎም ትንተናኦም ቀጸሉ።
“ስዒበ ዝገልጸልኩም ታሪኽ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልክዎ ኣብ ኩሉ ሃገር ኮይኑ ዝሓለፈን ዝተለመደን ነይሩ። ልኡልና ኣብ ነፍስ ወከፍ ሃገር ኣዝዩ ዝገነነሉ 400 ዓመት ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ’ውን ብተመሳሳሊ ን400 ዓመት ዝጸንሐ መግዛእቲ ገበል ነይሩ። ኣብ ህንዲ፡ ኣብ ቻይና፡ ኣብ ካልኦት’ውን ተመሳሳሊ ነገር ኢዩ ነይሩ። ሃይማኖት ቅድሚ ምምጽኡ ዝነበረ ናይ ነፍስ ወከፍ ሃገር ታሪኽ ክጸሓፍ ከሎ ምስ ገበል፡ ምስ ድራጎንን ተመሳሰልቲ ነገራትን ብምትእስሳር ዝጸሓፍ’ውን ብሰንኪ እዚ ዝዓይነቱ ታሪኽ ኢዩ። ናይ ቀደም ናይ ልኡልና ጭፍራ ገበል ኮይኖም፣ ነገር ግን ምስ ሰባት ርክብ እንዳፈጸሙ ይዳቐሉ ነይሮም። ብኣካልን ብመንፈስን ከኣ ሰብ፡ ገበል፡ ተመን እንዳተመሰሉ ኢዮም ዝግለጹ። እቶም ዝውለዱ’ውን ደቂ ኣማልኽቲ ይብሃሉ ነይሮም። ኣብ ኢትዮጵያ’ውን ከም ዝበልክዎ ብናይቲ ላዕለዋይ ኣካል
ትእዛዝን ሓይልን እቲ ገበል ብሓዊ ተኸቢቡ፡ ርእሱ ተፈሊጹ፡ እቲ ዝናብ’ውን ዘኒቡ፡ ጣፍ’ውን በቚሉ እቲ መግዛእቲ ገበል ከብቅዕ ከኣለ። ነዚ ዘደንቕ ታሪኽ’ውን ኣብ ታሪከ-ነገስቶም ጸሓፍዎ፡ ዳዊት’ውን ኣብ መዝሙሩ ደገሞ።
“ስለዚ እቲ ናይ መወዳእታ ገዛኢ ገበል ኣብ ዝነገሰሉ ግዜ፣ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ሰበይቲ ብልሙድ ኣገላልጻ፣ ናይቲ ዘመን ቀንዲ ጠንቋሊት ነበረት’ሞ ምስቲ ኣብቲ ወቕቲ ገዛኢ ዝነበረን ተቐቲሉ ዝበልናዮን ጥበበኛ ገበል ርክብ መውስቦ ገይራ፣ ሓደ ገበልን ሓንቲ ድማ ፍርቂ ሰብ ፍርቂ ገበል ዝኾነት ጓል ትወልድ። ብኣምሳል ገበል ዝነገሰ እቲ ናይ መወዳእታ ንጉስ ኮነ ቅድሚኡ ዝነግሱ ዝነበሩ ገበላት፡ ሰብን ገበልን ናይ ምዃን ጥበብ ነበሮም። ዘዋፍሮም’ውን ልኡልና ኢዩ ነይሩ። ስለዚ ምስ ሰበይቲ ርክብ ምግባሮም ዝገርም ኣይነበረን። ሎሚ’ውን እንተኾነ ጠንቋላይ፡ ብዓል ዛር፡ ብዓል ቆሌ፡ ወዘተ… ዝበሃሉ ምስ መንፈሳዊ ኣካላት ርክብ ይገብሩ ኢዮም። ከም ናይ ቀደም ብወግዒ’ኳ እንተዘይኮነ ኣብ ነፍስ ወከፍ ሃገር ኣለዉ፡ ይስገደሎም’ውን።
“ስለዚ እታ ጠንቋሊት ሰበይትን እቲ ንጉስ ገበልን ተራኺቦም ወለዱ። ሓንቲ ብከፊል ሰብ ዝኾነት ጓልን ሓደ ገበልን ኢዮም ወሊዶም። እዞም ሓውን ሓፍትን ዝኾኑ መንታ ቆልዑ’ውን /እታ ፍርቂ ሰብን እቲ ገበልን/ ኣሕዋት ኮይኖም ብሓንሳብ ይዓብዩ። ነቲ ንጉስ ገበል /ንኣቡኦም/ ካብቲ ላዕለዋይ ኣካል ሓይሊ ተቐቢሉ ዝቐተሎ ሰብ፣ ንሓፍቲ ናይቲ ገበል ተመርዕዩ ይነግስ። እዛ ትርእይዋ ፍርቂ ሰብነታ ገበል ፍርቂ ሰብነታ ድማ ሰብ ዝኾነት፣ ነገር ግን ምሉእ መንነታ ሰብ ዝነበረት ሰበይቱ’ውን ትወልደሉ። ናይ ገበልነት መግለጺኡ ንግዳማዊ ኣካል ደኣምበር ንናይ ውሽጢ ኣተሓሳስባን ካልእ መንነትን ኣየካትትን። ስለዚ እዛ ከፊል ገበል ከፊል ሰብ ዝኾነት ጓል፣ ነቡኣ ቀቲሉ ንዝተመርዓዋ ሓድሽ ሰብኣያ ትወልደሉ። ከምቲ ሰብኣያ ዝሓሰቦ’ውን ምሉእ ብምሉእ ሰብ ዝኾነት ጓል ኢያ ነይራ ዝወለደትሉ። ብድሕርዚ እቲ ቀታሊ ኣቡኣ ዝኾነ ሰብኣይ መግዛእቲ ገበል ከምዘብቅዐ የበስሮም። እታ ዝተወለደት ቆልዓ’ውን፣ ዋላ’ኳ ንሉእ ብምሉእ ሰብ ዝነበረት ትኹን ደኣምበር፣ ኣብ ሸነኽ የእጋራን ኣጽፋራን ግና ኣሰር ቆርበት ገበል ነበራ። ብዙሕ ከይጸንሐት እታ ጠንቋሊት ሞተት። እቲ ኣቡኡ ዝተቐተሎ ገበል ሓዋ’ውን ነቲ ከባቢ ገዲፉ ተሰወረ። እቲ ሓድሽ ናይ ሰብ ንጉስ’ውን ምስ ወለደ ሞተ። እታ ጓል ዝወለደትሉ ፍርቂ ገበል ፍርቂ ሰብ ዝነበረት ሰበይቱ’ውን ሞተት። ስለዚ እታ ካብኦም ዝተወለደት ምሉእ ንምሉእ ሰብ ዝኾነት ጓል በይና ተረፈት። ስማ’ውን ኣዜብ ትበሃል ነበረት። እቲ ህዝቢ’ውን ንግስቱ ገይሩ ሸየማ። ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ፣ እቲ ላዕለዋይ ኣካል ነቲ ዝነበረ መግዛእቲ ገበል ኣልዩ ናይ ባዕሉ ሰብ ብምንጋስ ዝምለኸሉ ኩነታት ኣመቻችአ ወይ ፈጠረ። እዚ ኣምልኾቱ ኣብ ልቢ ኢትዮጵያውያን መታን ክጸንዓሉ ድማ እቲ ላዕለዋይ ኣካል ተቐላጢፉ ዝወሰዶ ስጉምቲ፡ ነዛ ንግስቲ ወሲዱ፣ ምስቲ ካብ ዘርኢ ኣብርሃም ዝወረደ ወዲ ዳዊት ዝኾነ ምስ ሰሎሞን ምጥማር እዩ ነይሩ። ብምጥማር ከይተወሰኑ’ውን ወዲ ይወልዱ’ሞ እቲ ዝተወለደ ውላድ ብመሰረት ሕጊ ብሉይ ኪዳን ኣብ ኢትዮጵያ ይነግስ። በዚ ሜላ’ዚ እቶም ኢትዮጵያውያን ናይቲ ላዕለዋይ ኣካል መተሓዳደሪ ሕጊ ወይ ሃይማኖት ሒዞም ከም ዝቕጽሉ ተገብረ። ሕገ ኦሪት ተቐበሉ። ምስ ናይቲ ላዕለዋይ ኣካል ሕዝቢ’ውን ተወሃሂዶም። ናይዞም ክልተ ሃገራት ምትእስሳር ብሓጺሩ ክግለጽ ከሎ ከምዚ ይመስል። በቲ ዝተገለጸ ዓይነት ታሪኽ’ውን እቲ ን400 ዓመት ዝጸንሐ መግዛእቲ ገበል ካብ ምድሪ ኢትዮጵያ ፈጺሙ ጠፍአ። እስራኤልን ኢትዮጵያን ብማዕረ ኢየን ሃይማኖተኛ ኮይነን። ብማዕረ ኢየን ንኣማልኽቲ ምስጋዶም ዘቋረጹ። በዚ’ውን ነፍስ ወከፍ ናይቲ ላዕለዋይ ኣካል ኣሰራርሓ፣ ምስ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ጥራይ ዝራኸብ ምዃኑ ኣስተውዕሉ።
“ንኽገርመኩም ግን ኢትዮጵያውያን ካብቲ ዘመን ጀሚሩ፣ ነቲ ካብ ዘርኢ ሓረግ ሰሎሞን ዝወረደን ናይ ንግስተ ኣዜብ ወይ ናይ ንግስተ ሳባ /ሳባ ዝብል፡ ግዝኣት ኢትዮጵያ ንሕዝቢ ሳባውያን የጠቓልል ስለዝነበረ ኢዩ/ ወዳ ዝኾነ ምኒልክ ክግዝኡሉን ብተኸታታሊ’ውን ናቱ ዘርኢ ጥራይ ከምዝነግሱ ክገብሩ ኢዮም ጸኒሖም። ነቲ ጽላት ብምሓዝ’ውን በቲ ላዕለዋይ ኣካል ምእማኖም ቀጺሎም’ዮም። በዚ ታሪኽ’ውን ኣዝዮም ኢዮም ዝኾርዑ። ናይ ቃል ኪዳን ሃገር ምዃና’ውን ይኣምኑ። ነቲ ዝተረፈ ታሪኽ ግና “ከመይ ገይሩ?” ካብ ዝብል ተበጊሶም ቆሪጾም ይድርብይዎ። “ዝኾነ ኮይኑ፣ እታ ንግስቲ ኣብ ኣፍደገ ንጉስ ሰሎሞን ምስ በጽሐት ኣብ የእጋራን ኣብ ናይ ኢድ ኣጽፋራን ዝነበረ ምልክታት ገበል ብቅጽበት ይረግፈላ’ሞ ሕጉስቲ ትኸውን። እዚ’ውን ኣብ ታሪከ ነገስቶም ብግልጺ ሰፊሩ’ሎ። እቲ ብኸምዚ መልክዑ ዝቐጸለ ምትእስሳር’ውን ክሳብ ዘመን ክርስትና ኣገራሚ ኮይኑ ይቕጽል።
“እስራኤል፡ ሰብ ክስራሕ ከሎ ሓመዳ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉሎ፡ ሓደ ነቲ ላዕለዋይ ኣካል ዘይከሓደ ሰብ’ውን ተረኺቡዋ ኣሎ። እቲ ላዕለዋይ ኣካል’ውን ህዝበይ ይብላ። ኢትዮጵያ’ውን፣ ሓውን ማያን ከምኡ’ውን ንፋሳ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ’ሎ። ሓደ ዘይከሓደ ውልቀሰብ’ውን ተረኺቡዋ ኣሎ። ናትና ጎል’ውን ኣብኡ ኢያ ዘላ። ኣብቲ ጥንቲ ሃይማኖት ኣብ ዘይነበረሉ ዘመን ግን ዝተረፈ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ልኡልና ነይሩ። ስለዚ… ናይ እስራኤል ተደጋጊሙ ምጥቃስ ኣቐዲሙ ካብ ዝረኣኹሞ ታሪኽ ብምብጋስ ክኸውን ከሎ፣ ንኢትዮጵያ ክንንዕቓ ዘይንኽእለሉ ምኽንያት ድማ፣ ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዓይነት መንፈሳዊ ሓለዋ ስለዘላ ኢዩ፡ ዝብል መልሲ ምሃብ እኹል ይመስለኒ። ይኹን ደኣምበር ኢትዮጵያውያን ዝተሓረዩ ህዝቢ ምዃኖም ዝፈልጡሉ መንገዲ የለን። ክፈልጡ’ውን ኣይደልዩን። ርጉጽ ኢዩ፣ ናትና ዕላማ ነቲ መንፈሳዊ ሓገዝ ክረኽቡ ዝኽእሉሉ መንገዲ ምዕጻው ኢዩ።
“ነቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ ነገር ደጊመ ክብሎን ኣጸቢቐ ከፍልጥን ይደሊ። ኣስተውዕሉ! ሓደ ውልቀሰብ ምስ መንፈሳዊ ኣካላት ክራኸብ ክኢሉ ማለት፣ ብምኢቲ ሽሕ ነብሳት ይትመን ማለት’ዩ። ዓሰርተ ሰባት ሓደ ሚልዮን ሰባት ኮይኖም ማለት’ዩ። ርክብ ገይሮም ማለት፣ ናይ ኣተሓሳስባ ዓቕሞም ምስ ናቶም ተመጣጣኒ ከምዝኸውን ይገብሩሎም’ሞ መልእኽቲ ምቕባል፡ ምዝርራብ፡ ሓሳብ ምልውዋጥ ከምዝኽእሉ ይገብርዎም። ንሓደ ሰብ ብሓገዝ ናይቲ ላዕለዋይ ኣካል ንጉስ ንዝነበረ ዓቢ ገበል ክስዕር የኽእልዎ ከም ማለት ኢዩ። በዚ’ውን ካብ ናይ ወድሰብ ኣይኪው ንላዕሊ ዝኾነ ምንቕቓሕ ብሬን ተገይሩሎም፣ ሰራዊት ናይቲ ላዕለዋይ ኣካል ክኾኑ በቕዑ ማለት’ዩ። ነዚ ኢና ምድላዋትና ምስ ሰብ ዘይኮነስ ምስ መንፈሳውያን ኣካላት ኢዩ ኢልና ደጋጊምና ንዛረብን ነጠንቅቕን። ከምኡ ስለዝኾነ ንመጽሓፈ ሄኖክ ወሲኽካ ካልኦት መጻሕፍቲ ብዝተኻእለ መጠን ንኢትዮጵያ ደጋጊሞም ከይጠቕሱን ትኩረት ዓለም ኣብ እስራኤል ክዓልብን ተገይሩ’ሎ። ኩሉ ነገር ክኸውን ስለዝነበሮን ክኸውን ስለዘለዎን ጥራይ ከምዝኾነን ይኸውን ከምዘሎን ደጋጊምኩም ሕሰቡ። ካብዚ ሓሊፉ ብዝኾነ ነገር ኣይትጨነቑ። ካብ ልኡልና ዝተሓብአ ዝኾነ ነገር የለን! ካብ መጀመርታ ኣትሒዙ ነበረ፡ ኣብ መወዳእታ’ውን ኣሎ። ሓንቲ ካብኡ ዝተሰወረት ነገር የላን። ኩሉ ሚስጥር ይፍለጥ’ዩ። ነቲ ዘመን ጥራይ’ዩ ዝጽበ ነይሩ። እቲ ዘመን ድማ በጽሐ፡ ተሓሪና ተኣኻኸብና፣ ኣብቂዑ። እዚ መጽሓፍ ኮነ ካልኦት ተመሳሰልቲ መጻሕፍቲ ቅድሚ ምፍላጦምን ምርካቦምን፣ ልኡልና
ዘይተቛረጸ ምድላዋት ክገብር ኢዩ ጸኒሑ። ካብ ፈርኦናት ግብጺ ኣትሒዙ ክሳብ’ዚ ናትና ዘመን እኹል ምድላዋት ክገብርን ከምቲ ተቓናቓኒኡ ንሱ’ውን ኣባላቱ ክምልምል ኢዩ ጸኒሑ። ኣብዚ መጽሓፍ ከም ትርእይዎ፣ ካብ ሰማይ ኣንበጣ ካብ ምዝናብ ጀሚሩ ክሳብ’ዚ ናይ ሎሚ ቴክኖሎጂ በብዘመኑ ጥበቡ ነቶም እሙናት ኣባላቱ ክገልጽን ክህብን ኢዩ ጸኒሑ። እዚ ኩሉ ጻዕሪ’ውን ኣብቲ ዝተመደበ ዘመን ንኦም ህይወት ምስ ቦታኣ ኣብ ኢዱ ንምእታው ኢሉ ጥራይ ክሰርሕ ጸኒሑ ደኣምበር ንኻልእ ምኽንያት ኣይኮነን!
“ብዝተረፈ እስራኤል ናይዚ ሕብረት ኣባል ዘይኮነትሉ፣ ክትከውን ስለዘይብላ ኢዩ። ከምተን ካልኦት ሃገራት ነቲ መስፈርቲ ስለዘየማልአት ኢዩ ዝብል መልሲ ክህበካ ይኽእል ኢየ፡ ግን ኣይህበካን። ኣብዚ ኩልኻትኩም ሓደ ነገር ክትርድኡ ኣለኩም። G20 ትበሃሉ ኣብዚ ዘለኹም፡ ንስኹም ዓለም ብዝፈልጦ መንገዲ ነቲ ናይ ሽፋን መስፈርትታት ዘማላእኹም ብምዃንኩም ክኸውን ከሎ፡ ነገር ግን ኣብ G20 ዘይኣተዋ ብርክት ዝበላ ሃገራት ናይዚ ዕላማ ደገፍትን ኣባላት ናይዚ ሕብረት ዝኾና ከምዘለዋን ክትፈልጡ ኣለኩም። እቲ ምንቅስቓስ ንብዙሓት ኣሽሓት ዓመታት ዝጸንሐን እንዳተወራረደ ዝመጽአን ከም ምዃኑ መጠን’ውን ካልኦት ዘይትፈልጥዎም ብሚልዮን-ብሚልዮን ዝቑጸሩ ኣባላት ከም ዘለውና ክትዝንግዑ የብልኩምን። ብዙሓት ሃገራትን ውልቀሰባትን ከምኡ’ውን ትካላትን ውድባትን ክደኽሙሉ ዝጸንሑ ጉዳይ ስለዝኾነ። እዛ ዓለም ካብ ትፍጠር ኣትሒዙ! ስለዚ ሓንቲ ሃገር ናይዚ ሕብረት ኣባል ኮይና ኣይተራእየትን’ሞ ደጋፊ ናይዚ ጎል ኣይኮነትን ኢልኩም ከይትግምቱ ከጠንቅቕ ይፈቱ።
“ሜክሲኮ! ሃይማኖታዊ መጽሓፍቲ ምጥፋእ ኣይከኣልን ኢዩ። ንዕኡ እንተጥፊእና’ሞ ንወገንና ካብ ጸላኢና ብኸመይ ክንፈልዮ ንኽእል? እምበርከስ እዚ ከመይ ገይሩ ይከኣል? እዛ ምድሪ ኢያ ናትና ትኸውን ደኣምበር ኩሉ ፕላኔት ኣይኮነን። ሓሊፍና እንተኸድና’ውን ማርስ። ዓወት ናትና ምዃኑ ፈሊጥና ማለት ድማ ተጻራሪ ሓይሊ የብልናን ማለት ኣይኮነን። እዝን ከምዝን ዝኣመሰሉ ቅንጥብጣብ ነገራት ከም ሕቶ ኮነ ከም ርእይቶ እንተ ዘይተልዕልዎ ሰናይ ኢዩ ይብል። ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነን ምስቲ ናይ ፍጻሜ ዘመን ኣብ ዝተኣሳሰርን ጉዳይ ጥራይ ከተድህቡ ይደሊ። ሓቂ ኢዩ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ኮነ ቅዱስ ቁርዓን፡ ካልእ’ውን እንተኾነ ኣብ ኢድ ኩሉ ኢዩ ዝርከብ። ይኹን ደኣምበር ሰማዕን ኣስተውዓልን የብሉን። ይኣምኑሉ ኢዮም ነገር ግን ኣይእመኑሉን ከምኡ’ውን ኣይተኣማመኑሉን። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ወድሰብ፣ ነቲ ኣብ
መጽሓፍ ቅዱስን ቁርዓንን ተጻሒፉ ዘሎ ዘይረአ ተስፋ ዘይኮነ ዝደሊ፣ ነቲ ኬድካ ኣብ ኢዱ ዘቐመጥካሉ ኣቕሓ ኢዩ። ሃብቲ፡ ንብረት፡ ብልጽግና፡ ጥበብ፡ ስልጣነ፡ ሓጎስን ምቾትን ደኣምበር፣ እንታይ ኢዩ ተስፋ? ዋላሓንቲ ስለዘይኮነ ከም ምንም ቁጸሮ። ከምኡ’ውን ከምዝበልካዮ ኢዩ፡ ኣብቲ መጽሓፍ ብዛዕባ መወዳእታ ዘመንን ሽዑ ዝህሉ ኲናትን፡ ብዛዕባ ናይ ልኡልና ስዕረት’ውን ተጻሒፉ’ሎ። ቁጽሩ’ውን ሽዱሽተ ሱሳን ሽዱሽተን ኢሉ ብግልጺ ኣስፊሩዎ’ሎ። እቲ ምልክት ዘይብሉ’ውን ምሻጥ ምልዋጥ ከም ዘይክእል ይዛረብ። ከምኡ’ውን ጥበብ ከምዘሎ። ኩሉ ግልጺ ኢዩ። ነገር ግን በቲ ንሕና ዝፈታሕናዮን ዝፈለጥናዮን ዓይነት ከምኡ’ውን በቲ ንሕና ንዳለወሉ ዘለና መንገዲ ክትግበር’ዩ ኢሉ ዝግምትን ዝጥርጥርን የለን።
“እቲ መጽሓፍ ካብ መጽሓፍነቱ ሓሊፉ ኣብ ናይ ኩሉ ሰብ ሞባይል ከምዝርከብ ዝገበርና ፈሊጥና ኢና። ነቶም ክሳብ ሎሚ ብመልክዕ መጽሓፍ ዝተሓተሙ፣ ፈጺምና ከነጥፍኦም ኣሸጋሪ ስለዝኾነን ኣድላዪ ስለዘይኮነን ኢዩ። ድሕሪ ሕጂ ግና ብመልክዕ መጽሓፍ ከምቲ ዝተለምደ በብግዚኡ ከምዘይሕተሙ ክንገብር ኢና። ከምኡ ንምግባር’ውን ብቐሊሉ ኣብ ኢድ ኩሉ ሰብ ከምዝርከብ ብምግባር ስራሕና ጀሚርና’ለና። ከምኡ ብምዃኑ’ውን ነቲ ዓቢ መጽሓፍ ሒዙ ዝዘውርን ዝገዝእን ኣይክህሉን። ብነጻ’ኳ እንተሃብካዮ፣ ኣብ ሞባይለይ ስለዘሎ ኣይደልን ኢዩ ዝብለካ። ኣቐዲሞም ኣብ ገዝኦም ዝነበሮም’ውን እንተኾኑ ከምናይ ቅድሚ ሕጂ ተጠንቂቖም ኣይሕዝዎን ኢዮም። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሞባይል ዘይጥቀም ኣዝዩ ውሱን ናይ ገጠር ሕብረተሰብ ጥራይ ኢዩ። ኩሉ ይጥቀም’ዩ። ሞባይል ከላቶ ናይ ኢድ ሰዓት ዝኣስር
ክንድምንታይ ሰብ ኢዩ? ኣዝዩ ውሑድ’ዩ። ናይ ኢድ ሰዓት ዝነበሮም ሰባት ኩሎም ሰዓቶም ሰንድዮሞ ኣለዉ። ቁም ነገር ኢየ ዝብለኩም፣ ኣብዚ ዘመን ናይ ኢድ ሰዓት ዝገዝእ ሰብ የለን። ብሰንክ’ዚ ድማ ሰዓት ዘፍርያ ዝነበራ ትካላት ዓውዲ ስርሐን ቀይረን’የን። ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ፣ ነቲ ቅዱስ ቁርዓን’ውን ብተመሳሳሊ ሜላ ኣብ ዉሱናት ዓመታት ካብ ኢድ ኩሉ ሰብ ኣሰንዲና፣ በቲ ኣብ ሞባይሎም ዘሎ ጥራይ ተወሲኖም ክጸንሑ ጌርና።ኣብቲ ዝስዕብ ትውልዲ ምስበጽሐ ወይ ኣብ ዝኾነ ኣገዳሲ ዝበልናዮ ግዜ፣ሓንቲ በተን(button) ብምጥዋቕ ነበረያነበረ ጌርና ከነጥፍኦ ንኽእል ማለት’ዩ። በዚ ምኽንያት ኢና ብነጻን ብቐሊሉን ከምዝርከብ ዝገበርና። ወይ’ውን ንኽርከብ ዘኽእሉ ውጽኢት ቴክኖሎጂ ብወግዒ ዝዘርጋሕና።
“ካልእ…. ሕቶኻ…. ንሃይማኖተኛታት ወይ ነቶም ኣመንቲ ናይቲ ላዕለዋይ ኣካል ናብዚ ሕብረት ምምጻእ ኣይከብድን’ዶ ዝብል ኢዩ፣ ኣይከብድን። ምንም ኣማራጺ ስለዘይብሎም ንኹሎም ብዘይጽበይዎ ረቂቕ ቴክኖሎጂ ናባና ከነምጽኦም ኢና። ኣይንመጽእን ዝበለ ይጠፍእ። እዚ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ኣይኮነን። ነቲ ምልክት ሹመትና ዝኾነ ኣርማ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣብ ዝህልዉ ዉሱናት ዓመታት እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ኣባል ብቐሊሉ ክረኽቦ ዝኽእል እኳ እንተዘይኮነ፣ ነቲ ንህዝቢ ዓለም ዘዳለናዮ ምልክት ኢድ ከምዝጥቀም ንገብሮ ግና ብዘይ መምዘኒ ኢዩ። እንታይ ማለተይ ኢየ፣ ነቲ ማይክሮ ችፕ /microchip/ ዝተበሃለ ረቂቕ ቴክኖሎጂ ኣብ ህዝቢ ዓለም ኣብ የማናይ ከብዲ ኢዱ ከምዝግጠም ክንገብር ኢና። እዚ’ውን ኣብታ ሓያል ዝኾነት ሃገረ ዩናይትድ ስቴትስ ተግባራዊ ከምዝኾነ ዝፍለጥ’ዩ። ንህዝቢ ዓለም’ውን ክባጻሕ’ዩ። ብመንገዲ ማይክሮ ችፕ ድማ ናይ ነፍስ ወከፍ ውልቀሰብ ናይ ሕሳብ ኣካውንት፣ ናይ ጥዕንኡ፣ ዕድሚኡ፣ ናይ ኣተሓሳስብኡን መዐቀኒ ምንቅስቓሳቱን ሓፈሻዊ መንነቱን ብሙሉኡ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ኣዳራሽ ኴንና ክንቆጻጸር ክኢልና ማለት ኢዩ። ንነፍስ ወከፍ ሰብ IP address ሂብናዮ ከም ማለት’ዩ። ኣተሓሳስብኡ ጥራይ ዘይኮነ ደሙ፣ ዘለዎ ቦታ፣ ስጉምቱ ንኹሉ ጠጠው ናይ ምባልን ከምዝቕጽል ናይ ምግባርን ስልጣን ናትና ይኸውን! ነዚ ረቂቕ ውጽኢት ቴክኖሎጂ ማንም ናይዛ ፕላኔት ሰብኣዊ ፍጡር ዘበለ ኩሉ ብዘይ ምዕዝምዛም ክቕበል’ዩ። ይቕበል’ውን ኣሎ። ብዘይ ማይክሮ ችፕ ሓደ ሰብ ናይ ሕክምና ኮነ ናይ ካልኦት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ተጠቃሚ ክኸውን ኣይክእልን። ብናይ ወረቐት ገንዘብ ክጥቀም’ውን ኣይክእልን። ኩሉ ናይ ዓይንን ኢድን ዓሸራ፣ ኣብታ ካብ ሲም ካርድ ትንእስ ማቴሪያል ኣካቲትና ንሕዘሉ ጥበብ ኢዩ ካብ ልዑልና ዝተለገሰልና። ስለዚ ብዘይ ማይክሮ ችፕ ዝኾነ ዜጋ ካብ ሃገር ናብ ሃገር፣ ካብ ቦታ ናብ ቦታ፣ ካብ ኣህጉር ናብ ኣህጉር ምንቅስቓስ ኣይክእልን። ናይ ፓስፖርትን ቪዛን ኣሰራርሓ’ውን ብማይክሮ ችፕስ ዝካተትን ዝልወጥን ኢዩ። ነዚ ኣይቅበልን፣ ኣብ ውሽጢ ኢደይ ክቕበር ኣይደልን ዝብል ውልቀሰብ ኮነ ጉጅለ፣ መራሒ ሃገር ኮነ ተመራሒ ሕዝቢ፣ ወይ’ውን ሃይማኖተኛ እምቢ ናይ ምባል መሰል ይሃልዎ ደኣምበር ንመሰሉ ክሕልወሉ ዝኽእለሉ መንገዲ ስለዘይብሉ ይቕበል። ኣዝዮም ኣጥበቕቲ ዝኾኑ ሃይማኖተኛታትን ናይቲ ላዕለዋይ ኣካል እሙናት ኢና በሃልትን መራሕቲ ሃይማኖትን ከይተረፉ ክቕበልዎ ኢዮም። ከይፈተዉ ተገዲዶም የማነይቲ ኢዶም ከረክቡና ኢዮም፣ እታ ዘመን ቀልጢፋ ክትበጽሕ የብቅዓያ ደኣምበር /ትበጽሕ’ውን ኣላ/ ብዘይ’ቲኣ ማቴሪያል ስራሕ ምስራሕ፣ ግብሪ ምኽፋል፣ ቆልዑ ምምሃር ኮነ ዝኾነ ነገር ምግባር ስለዘይከኣል፣ ካብዚ ኣምሊጦም ወጹ ማለት ናይ ግድን ገዛእ ርእሶም ካብ ዓለም ኣርሒቖም ኣብ በዓትታት ኣትዮም ኣቑጽልትን ኣብ በዓትታት ዝርከቡ ኣራዊትን እንዳሃደኑ ንምብላዕ እንተደለዩ እኳ ኣይከኣልን። ምኽንያቱ እዛ ማይክሮ ችፕ ንደቅሰባት ጥራይ ዘይኮነ ንእንስሳታትን ንዕጸዋት’ውን ከይተረፈ ትወሃብ ኢያ። እንስሳ ዘቤት ካብ ዝበሃሉ ካብ ድሙን ከልብን ጀሚርካ ካሳብ እቶም ኣብ ፓርክታት ዘለዉ ኣንበሳን ኣድጊ በረኻን ብምሉኦም እንስሳታት ዓለምን ማይክሮ ችፕ ክግጠመሎም ኢዩ። ነፍስ ወከፍ ገረብ ብመልክዕ መርፍእክውጋእ ኢዩ። ኩሎም ዓይነት ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘለዉ ዕጸዋት ኣግራብ ነቲ ማይክሮ ችፕስ ክውግኡ’ዮም። እቲ ስራሕ’ውን ድሮ ተጀሚሩ’ሎ፣ ብኣኹም ብመንገዲ’ቶም መራሕቲ ዝኾንኩም ኣቢሉ ኣብ ሃሃገርኩም ተግባራዊ ይኸውን። ስለዚ….ሰለዚ…. ብዛዕባ ኣጸዋውዳ ሰባትን ብዛዕባ ናብዚ ሕብረት ምጽንባርን ብዙሕ ክትጭነቑ የብልኩምን። ንስኹም እቶም መራሕቲ ከተድህቡሉ ዘለኩም ብደረጃ ሃገርን መንግስትን ክስርሑ ኣብዝግብኦም ዕማማት ኢዩ። ንመራሕቲ ሃገራት ዓለም ናብዚ ሕብረት ምጽዋዕ፣ ንመፈጸሚኡ ዝሕግዝ ዓቕሚ ገንዘብ ምድላብ፣ ናይ ኬሚካል ኣጽዋር ውግእ ኣብዚሕካ ምፍራይ፣ ሕዝብኹም ኣብ ቴክኖሎጂ ጥራይ መታን ከድህብ፣ መራሕትን ኣርኣያን ምዃን፣ ንግርማ ልኡልና ኣብ ሃገራትኩም ምስፍሕፋሕን ምስራጽን ኣብ ዝኣመሰሉን ተግባራት ኣተኩሩ። ብዝተረፈ ነቶም ሃይማኖተኛታትን፣ ናይቲ ላዕለዋይ ኣካል ኣመንትን ብዙሕ ኣይትፍርሕዎም። ኣተኩሮን ጥንቃቐን ግን ትገብሩ! ብዝተረፈ ነቲ ካልእ ኩሉ ደጊመ ክነግረኩም፣ ግደፍዎ።………

ይቅጽል…

©®ፍስሐ ያዜ ካሣ