TOP HIT TOP MUSIC 21/06/2020

ዓደይ ናፊቐ ብ ቴድሮስ ካሓሳይ ጻዕዱ፣

ንግዝይኡ’የ፡ ናሆም ተስፋኣለም #ሑቢ፣

https://youtu.be/WNYP2ImfhDk

 

እዋኑ ዝጠለቦ ስራሕ ምስራሕ ከምዘዕውት ቡዙሕ ሳዕ ሪኢና ኢና፡ ገለገለ ስረሓት ልክዕ ኣብ ሰዓቶምን  እዋን ኣንቢቦም ህርመት ልቢ ተዓዘብቲ ክሰምዑ ከለው፡ገለገለ ውን ካብ ዝሕሰቡ ክሳብ ተሰሪሖም ናብ ህዝቢ ዝቀርቡ ዝተመደበሎም ጊዜ ክሓልፎም ውን ንሪኢ ኢና።  

እዞም እዋን ሓሊዮም ዝድረፉ ደርፍታት ወይ ዝስርሑ ስነጥበባውያን ስረሓት  ተመነውትን ተረሳዕትን እኳ እንተኾኑ ኣብ ግዝይኦም ግን ነጥበ መቕይሮ ናይቲ ዘመን ክሳብ ዝኾኑ ሓያል  ተራ ይጻወቱ እዮም፡፡ ከም ኣብነት ቡዙሕ ክንጠቅስ ንኽእል ኳ እንተኾንንና፡ ከይገፍሓና፡  ሳዋ  ናይ ካሓሳይ በርሀ  ይከኣሎ  ናይ ወዲ ትኹል  ጠቒሰ ክሓልፍ፡ ምኽንያቱ ንሎሚ ቀንድ ክዛረበለን ደልየ ዘሎኹ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወጻ ክልተ ቡሉጻት  ደርፍታን እየን።

 ንግዝይኡ’የ 

ብ ናሆም ተስፋኣለም ሑቢ፡

 ዓደይ ናፊቐ፡ 

ብቴድሮስ ካሓዛይ፡ ጻዕዱ፡ 

ክሊቲኦም ደረፍቲ፡ ካብ 4 /5 ዝበዝሕ ደርፍታት የበሎምን፡ኣብ ደረጃ ደረፈቲ ሃገርና ከኣ ክሳብ ሒጂ ናብ ቅድሚ ል-መደርኽ ወጺኦም ኣይፈልጡን፡ ናይ ሰሙን ይትረፍ ናይ ማዕልታት ትረንድ ኣይጣዓሙን፡ እንተኾነ ተድሮስ ካሕሳይ ጻዕዱ፡ በታ መንደፈራ እትብል ደርፉ፡ ንቡዙሓት መታዓብይቲ- ደቂ መንደፈራን ፈትወቲ መደፈራን ተንኪፉ ምንባሩ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ፡ መንደፈራ – ኣብ ዮኡቱበ ካብ ትዝርጋሕ ኣስታት ½1/2 ም bexahti giera ኔራ፡, ካብ youtube ወጻኢ ግን ቡዙሕ ጽልዋ ኔሩዋ። 

 ናሆም ተስፋለም ሑቢ ኣብዝሓለፈ ዓመት ሰልሰተ ክሊፕ  ኳ እንተዳለወ  ፡ ብዓይነታን ውህደት ብሙዚቃኣን፡ መርጻ ነጻ ጊዘ ናይ ዕድጋ እዋንን ግን ከምዚኣ  ዓይነት ዕድል ኣጋጢማቶ ኣይትፈልጥን እያ፡ኣብዝሓልፈ ዝሰርሐን ክሊፓት፡   ትሕቲ ፍርቂ ሚልዮን ተዓዘብቲ  ክረኽባ ከልዋ፡   እዛ ንግዝይኡ እየ  እትብል ግን ኣብ ውሽጢ ሰሙን ልዕሊ600ክ ክትረአ ከላ። ብተወሳኺ ቲክቶክ ትረንድ ኮይና እያ ቀንያ።

እዘን ደርፍታት ብዘይካ እቲ ኣብ ሓደ ሰሙን ምውጸአን ቴመአን ውን ሓደ ምዃኑ እዩ ዝያዳ ብዛዕባ ክሊቴን ክግደስ ጌሩኒ።፡ 

ኣብዝሓለፈ እዋን፡ ኣሕደገ ኣትብል ደርፊ ቤደን፡ከሰተ ምስ ወጸት፡ ገበተ ብነህምያን ገባቲ  ካልእን ዝብላ ዕስለ ደርፍታት ኣብ ሓንቲ ቴማ ዓሲለን ክልሸአን ተቛማጢዐናሉ፡ ሰብ ኣዛሪበን ምንባረን ይዝከር፡ እንተኾነ  እዘን ናይ ሒጂ ተማሳሰልቲ ደርፍታት፡ ከይተጻባበያ ኣብ ሓንቲ ሰሙን ምልቃቐን ከይእክል።  ዘየምተን ገጠምተን እዘን ደርፊ ውን በበይኖም እዮም። ስለዚ ክሊቲኦም ኣብዚ ኩርናዕ በብመንገዶም በብጥበቦም ከምዝጠመቱ ንርዳእ።ካብ ኣርእስቱ ጀሚሩ፡ክሳብ ብተናጸል  ቃላቶም ውን ዘይራኸብ ቃላትን ዜማን ኣለዎም። ሓደ ዓይነት ቴማ ጥራይ ምጥቃሞም፡ ኣብ ክሊፕ ውን ገለ ተማሳሳልነት ናይ ስክሪፕት ምህላዉ፡ብሓደ ኤዲተር ወይ ኣቃናባሪ ምስረሐን ፡ኣብ ሓደ መዓልቲ ምልቃቐ ካልእን እዩ ዘመሳስለን።  ስልዝኾነ ከኣ እዪ ብማዕረ   ኣድናቖት ክረኽቡ ይግበኦም ዘልዉ። 

ኣብ ደርፊ ቴድሮስ ካሕሳይ ጻዕዱ እንተመጺና፡ ኣደይ ናፉቐ ብምባል ንሓድነት ዝኣክል ዞባታ ሃገርና ኤርትራ ክጽውዕ እንከሎ፡ ናሆም ሕቢ ግን  ንግዝእዩ እየ ኣብ ኣብ ስደት ዝነብር ዝለኹ፡ብምባል ናፍቖቱ ኣብ ዉሑዳት ን ዓበይቲ ከተማታት ክውጽኦ እዩ ተራእዩ፡ ከም  ናሆም  ካብ ኣስመራ ተበጊሱ፡ ናብ 4 ብሎኮታት ምስ ወጸ ነዳዲ ወዲኡ ኣብ ደቀመሓረ ኣብ መንደፍራ ኣብ ከረን በጺሑ ምምላሱ’ዩ ፡ ውልቃዊ ትንተና ገለ ተዛረብቲ ኣመልኪቱ ኣሎ። ቀጺሎም ውን ከምዚ ዝበሉ ኣለዉ። ኣብ መንገዲ ባጽዕ ክሳብ ገልዓልሎ እንኳ እንተበጸ፡ ብ ብሎኮ ደቀምሓረን መንደፈራን  ግን ካብ ደቀምሓረን መንደፈራን ከሙኡ ውን ከረን  ምምላሱ፡ ንቡዙሓት ጽቡቃት ኣቆጢዑ ኣሎ።

ስልምንታይ ከም ማይ ናሕሰ ክሳብ ዓድና ዘይበጸሐ ዝብል  ቁጡዕ ኮመንት  ክጽሕፉን ኣብ ቲክቶክ ክቛዮቁን ተራእዮም እዮም።

 ናሆም ግን  በብዝኸዶ  ዳብል ኣሮው ማለት ምልክት ምቕጻል ኣላታ አዲተር እዩ፡ ቆሪጽዋ እምበር ኣነ ዋላ ጭራም መሬት ካብ ሃገረይ ኣይገደፍኩን ኣይገድፍን ከኣ፡ ንኹልኩም ብምልእኩም ኣብ ልበይ ሰፈርኩም ዝብል መልሲ እዩ ዘልዎ ብማለት ምቁር ላግጺ ዝተላገጹ  ወገናት ውን ኔሮም እዮም።ንግዝይኡ’የ፡ ናይ ሒጂ ሓደሽቲ ከዋኽብቲ ከም ታዋሳእቲ ናይ ክሊፕ ሳዕሳዕቲ፡ ኣሰንያ፡ ብቶማስ የማነ ኣበራ እያ ተኣልያ። ዜማን ግጥምን ብማሓሪ ዑቅባሚካኤል ጠዊል ተሰሪሓ።ብመድሃኔ ገብረየሱስ ተሳኢላ፡ብjosidessing ከኣ ተቓናቢራ። ፕሮዳክሽን star entertainmnet,ክኸውን ከሎ፡ከም በዓል ኣድያም ስብህቱ ውን ኣብ ኣልባሳት ኣስማተን ተጻሒፉ ኣሎ።  ኣዚዩ ጡዑም ምቅንባር ሙዚቃ  ወኒና  እዋናዊ ኩነታት ዘንጻባረቐት ደርፊ’ያ፡ እዋኑ እዋን ምምላስ ኣይኮነን፥ ምምላስ ኣዚዩ ሩሕቕ እዩ፡ ምምላስ ግን ኣብ ልቢ ኩሉ ኤርትራዊ ኣላ፡ ክንምለስ ኣይንክእልን ኢና ኢልካ ምድምዳም ይከእል፡ ብወገን ቴድሮስ ካሕሳይ ጻዱ ውን ንዑናይ ኢሉ ጸዊዑና ኔሩ፡ ብርግጽ ዓድና ናፊቕና ግን ናይ ምምላስ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ የለን። ስለምንታይ ንሳ ትፈልጥ ኣነ እፈልጥ ንስኩም ትፈልጡ። 

ፍቅርን ሓድነት ሰቢኻ፡ ምናልባት ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዞባ ኣዲ ኣፋላላይ ክትብድህ ዝተሰርሐት ትመስል

ድሕሪ ናይ  LYE gedim ሎጎ፣  ስርሑ ዘይነገረ    ሎጎ ናይ infinity production  ኣብ ቅድሚት መጺኡ ኣሎ። ምናላባት ግን ኤዲት ኤዲተር   ክኽውን  ተስፋ እገበር፣  ምሉእ ፕሮዳኽሽን  ናይ ዛ ስራሕ ኣብ መንጎ  ድምጻዊ ቴድሮስ ካሕሳይን  LYE   ቻነልን ዝተማቓርሐ እዩ ። ተድሮስ ካሕሳይ ብጻዕዱ ዝብል ሳጓ  ዝፍለጥ ኮይኑ ቅድሚ ሒጂ ጥቓይ ቅብውሩዋ መንደፈራን ዝብላ ተፈተውቲ ክሊፕ ሰሪሑኔሩ ። እዛ ዓደይ ናፊቐ ዘርእስታ እዋናዊት ክሊፕ ግን ልዕሊ ኩለን ስርሑ ስሙ ኣድሚቓትሉ ኣላ።   ዝነኣድ ስእልን ሲኖማቶግራፊን ከሎርን ኣለዋ፣ በታ ኣርማና ዝኾነት ደርፊ ዑቅባጋብር  ዙራሞ ሃገርካ  ጀሚራ፣ ዓደይ ዝብል ጻዊት ድማጻዊ ቴድሮስ ካሕሳይ ከኣ ይስዕባ፣  ድማጻዊ!  ዓደይ ኤርትራ ዓደይ ናፊቐያ፣ ንስኻትኩም ከ? ኢሉ ሕቶ ውን ኣቐሚጡ ኣሎ፣  ሶ ዋት ንሕና እሞ እንታይ፣ በየናይ ኣእጋራ በየናይ ኣሳጋጋር እሞ፣ ብዝኾነ ከይገፍሓና።

  በቢ ዘባታት  ፋሕ ዝብለ ብዕንጸይቲ ዝተቀርጸ ካርታ ኤርታ ኣብ ምግጣም ነቲ ኣብ ደገ ኣጓኒፉ ዘሎ ምክፍፋል ዞባይ ዞባኻ ነውጺ ክቛወም ንሓድነት  ስምረትን ሓንቲ ሃገር ዝጽውዕ መልእክቲ ይመስል። ብርእይቶይ ኣጆኻ ቴዲ ገና ፋሕ ዝበለ የለን ፣ኩሉ ናይ ኣፍን ናይ ወረን እዩ፣ ዘረባ ከኣ ዘረባ ኮይኑ እዩ ዝሓልፍ፣ ኣብ መጽሓፍ ኳ ኣይተጻሕፈን፣  ምበልኩ።  በታ ሞሶብ ኤሪትራና ዝኾነት ዓባይ ጋሽ ባርካ ጻዊት ይጅምር፣  ብኣየር ግዲ ሓሊፉ ኣከለ ጥዕምቲ ይብል፣  ሃዞሞ  ውን ኣይረሰዐን  ምናልባት ኣቐዲሙ ጉዳይ ቁጦባ ከውሕስ ዝደለየ ይመስል። ብዝኾነ ሽግርና ቑጠባ እንተዝኸውን ክንደይ ምቐለለ። እወ  ሰራየ ኢሉ ውን ስግመን ስርናይ እዩ ጸዊዑልና። ያ ሲዲ   ኣብ ምግብን እኽልን ዋላ ሓንቲ ጸገም  የበልናን ግደፍ ዶ ስገም ስርናይን ኹዕንቲ ውን ክንበልዕ ንክእል ኢና፣  መወዳእቱኡ ዓደይ ናፊቐዮስ ንዑናይ ንዑናይ ፣  መጀመርያ እታ ኣንስታይ ወይ ከም ኣደ ኣምሲሉ ዝጽወዓ ዝነበረ ዓዲ ተባዕታይ ተቐይራ፣ ወይ ኣቦ ኮይና፣ ኣገዳስነት ኣይነበሮን ምናልባት ኮነ ኢልካ እንተኔሩ፣  ወይ ብጌጋ እንተኾይኑ ከኣ  ዝፈልጦ ተኣምር የበልይን ወዲ ቐሺ፣  

ብድሕሪኡ ዘሎ ኣብ ማእኸል ኤርትራ ሰምሃር ሰንሒት ሓማሴን ዝተቛደሶ ፍቕሪ  ከም ኣፉ ይግበረልና። 

ግጥሚ ብ ዓይነታ ምሕረተኣብ ክትስራሕ ከላ፡ቴድሮስ ካሕሳይ ከኣ ኣዚሙ እዩ ደሪፉዋ

ብዳኒኤል ሓዱሽ ተሳኢላን

ብዳኒኤል ሓዱሽ ተኣልያን፣ 

ብ jossi dissing ተቀናቢራ፡

እቲ ዝገርም፡እዝን ደርፊ ኤዲቲንግ ጀሚረን እየን ክራኸባ ጀሚረን፡ ኤዲተር ኣብዛ ናይ ቴድሮስ ካሕሳይ ስራሕ ከቢድ ተክኒክን ጻዕርን ከምዘፍሰሰ ይርደኣካ።

4k resolution  cinematic look format ሮሾ 21:9  ተጠቂሙ ኣሎ።

ዳንኤል ሓዱሽ  ማለት ኣላይን ሰኣላይን ናይዛ ስራሕ ኢንፊኒቲ  ማለት ኣብ መተዊ መን ምዃኑ ዘይፈለጥናዮ ሎጎ ጥራይ ዝራእናዮ፣ እንተኾነ  ኢንፊኒቲ ፕሮዳክሽን  ስለዝነበረ,፣ ኣብ ኣፍራይነት ዶ ተሓባቢሩ ዝብል ግምት ይህበካ ስለዝኾነ እየ ፣ 

ናይ ናሆም ሑቢ ንግዝይእዩ’የ  ከኣ HD tv format 16፥9  bright,  comercial aynet seli እያ ተሳኢላ፡

ናሆም ሑቢ እታ ዝበለጸት ሲን ኣብታ ብዙሓት ደረፍቲ ዝሰተሳኣሉላ ኣብ ደብረ ዘይት እትርከብ ናይ ረተ ቢንቶ ክሰእል ከሎ፡ቴድሮስ ውን ብተማሳሳሊ መንገዲ ኣብ ሓንቲ ቢንቶ ዝበዘሐን ዝበለጸትን ሲን ተሳኢሉ፡ ብሓፈሻ ኣብዘን ደርፊ ቡዙሕ ምምሣል ክህሉ ከሎ ነ ናይ ባዕለን ጽባቐ ሃሊይወን ሰማዕተን ዝሰሓባ  ቶፕ ናይዚ ሰሙን ዘልዋ ደርፊታት እየን። ብሓባር ንናሆም ተስፋለም ሑቢን ፡ንቴድሮስ ካሓሳይ ጻዕዱ፡ ዮህና ብራቮታት ኩሉ ሳዕ ተዓተቑዎ እብለኩም። ናይ ናሆም ተስፋለም ክሊፕ ኣብታ ሰፈር ቡዙሓት ተኻታተልቲ ፊልምታት ዝኾነት ስታር አንተርቲመንት ኣላትኩም።ናይ ቴድሮስ ካሓሳይ  ጻዕዱ ከኣ ኣብ ታ ገዲም ቻነልlytv alatkum. Zeyrakumen kedkym raAywen, የቀንየለይ።