NETWORKING MLM ኣይንተሃመል

ንቕሓት ዘድልዮ ጉዳይ፡ ዕሱባት ኔት-ዎርኪንግ፡ እስከ ንማኸር?

ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ንብዙሓት ሰባት ሸበድበድ ዘብል ዘሎ ሓደ ጉዳይ ኣሎ: ንሱ ደማ Network marketing ወይ ከኣ Multi-level Marketing (MLM) ዝብልዎ ነገር’ዩ። ናይ ኣቋራጭ ስራሕ ኣሎ ከይደኸምካ ብ ኮፍካ እትህብትመሉ መንገዲ ኣሎ, አንናበሉ ክንምዝገብ ዝሓቱና ብዙሓት ሰባት ይህልው ይኮኑ። ኣብ መጀመርታ እንታይ ከምእትገብሩ ክንነግረኩም ኢና ፣ ሓጸርትን ጠቐምት ሂወትኩም ዝልውጡ ኮርሳት ክንህበኩም ኢና ኢሎም እዮም ዝጅምሩ። ብሓጺሩ ደማ ‘ኣብ ሓጺር ግዜ ክትህብትም ኢኻ/ኺ’ ብእትብል ቴማ ወይ ጭርሖ ናይ ክንደይ ሰብ ኣቃልቦ ብምስሓብ ማእለያ ዘይብሎም ሰባት ግዳይ ናይዚ እሽካዕላል ይከውን ኣሎ። ሓቂ ንምዝራብ እዛ ሓረግ እዚኣ ደኣ ናይ መን ኣቓልቦ ዘይትስሕብ…..

ንምኳኑ Network Marketing ወይ ከኣ Multi-level Marketing (MLK) እንታይ እዩ።

Multi-level marketing ካልእ ስሙ network marketing, referral marketing ወይ pyramid marketing ተባሂሉ ይጽዋዕ፣ እዚ ዓይነት ሸቀጥ መብዝሕትኡ እዋን ተጨባጢ ንብረት ወይ ደማ ዝኮነ ኣገልግሎት ንምሻጥ ብዝተፈላለዩ ኩባንያታት ዝጥቀማሉ ዓይነት ኣሰራርሓ እዩ። እዚ ማለት፡ በዚ ኣሰራርሓ ዝኽተላ ኩባንያ ኩሉ ኣታዊታተን ብናይ ኣብኡ ተቆጺሮም ዘይሰርሑንዶመዝተኛ ዘይኩኑ ሰራሕተኛታት እዩ ዘውህለለ። ነዞም ደሞዝተኛታት ዘይኩኑ ሰራሕተኛታት ደማ ብክልተ ዓይነት መገዲ ከምዝክፈሉ ይገብር፡

ቀዳማይ ዝኮነ ንብረት ብምሻት ካቡ ንእሽተይ እጃም ከምዝህልዎም፣

ካልእይ መገዲ ፡ ኣብ ትሕቲኦምን ብናቶም መገዲ ንዝመጹ ሰራሕተኛታት ውን ካብቲ ናቶም ሽያጥ ንእሽተይ እጃም ክረኽቡ ይገብር።

ኣብዚ ምስትውዓል ዝግበኦ ጉዳይ እንተሎ፡ ደሞዝተኛታት ኮይኖም ከይተቖጽሩ ንብረት ናይታ ካምፓኒ ገዚኦም ክሸጥዎ ይፍትኑ ብቀሊሉ ክሽየጥ ዘይክእል፡ ኣብ ናብራ ደቂሰባት ፈጺሙ ተደላይነት ዘይብሉን ናይ ኮስሞቲክስ ብልቃጥን ክረምታን ዝትሕዝትኡ። ብሓይሊ ስብከት ከካፋፍሉን ወይ ክሸጡ ይግደዱን ኣብ ርእሲ ውን ካልእ ሰብ ከምኡ ንክሰርሕ ይሰብኩን ብጽኑዕ ይልምኑን።

ካብቲ ንሱ/ሳ ዝሸጥዎ ንብረት ቁሩብ %ይህልዎም ኳ እንተኾነ፣ ብሓጺሩ ሓራጣን ምጥባስን ተሞርኪስካ ኣታዊ ምጽባይ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓለም ኣብ ናይ federal Trade Commission’s ድሕሪ ገጽ ክምዝብሎ፣ ኣብ ዓለም ኣስታት 350 በዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ዝክተላ ምዝጉባት ኩባንያት ከምዘልዋ ይፍለጥ፣ ዳርጋ 99% ኣብዘን ኩባንያት ኢዶም ዝኸተቱ ሰባት፡ ገንዘቦምን ግዚኦምን ንከንቱ ባኺኑ ከምዝተረፈ ፎም ኣውን በየ መጽናዕትታን መወከሲታትን ኣሎ፡፡

ምዚ ኩሉ ነገር ደኣ እንታይ ኮይኑ ሰብ ብተደጋጋሚ ናብዘን ኩባንያታት ይጓየ ኣሎ፡ኢልና እንት ሓተትና፡ እቲ ቀንዲ ምክንያት ንሰብ ብተደጋጋሚ ዘይልብመሉ ዘሎ ምክንያት ተድጋጋሚ ስብከት ናይ ” ብሓጺር ግዜ ክትህብትም ክትክእል ኢኻ ” ወይ ደም ንቁርብ ግዜ ተጸሚምካ ብርክት ዘበለ ኣታዊ ትርክብ ኢኻ ” ዝብል ኮንቱ ስብከት ህርፋንን እዩ። ሓሶት እንተተዳጋገመ ልዕሊ ሓቂ ጸብለል ኢሉ ከምዝረአ እዚ ናይ ወግሐ ጸብሐ ስብከት ንቡዙሓት ሰባት ብተስፋ ከምዝሰርሑ ስለዝግበር እዩ።

እስከ ነዘን ኣብ ሕብረተ ሰብና ዝነጥፋ ዘለዋ ኩባንያት ንትዓዘብ፣እዘን ኣብ ከምዚ ተዋፊረን ዘለዋ ትካላት፡ ኣስማተን ብዘይምጥቃስ መብዛሕትአን ኣብ ቻይናን ኤስያን ዝመደበረን እየን። እዘን ኩባንያታት ብምጀምርያ ብቶም ሉኻተን ገይሬን፡ ከምይ ገሪካ ኣብ ሓጺር እዋን ብዙሕ ገንዘብ እትረክበሉ መገዲ ፡ ዘሪኢ ሓጸርቲ ኮርሳት ከምዘለዎምን ነቲ ሕልሚ ተግባራዊ ክቕይሩዎ መብጻዓታት እናእተውይን ፡ ገለ ሰባት ይኸትቡ። ኣገባብ ኣሰባብኸኦም ናይ ሓደ ጥሩፍ ሃይማኖታዊ ኣክራሪ ክመስል፡ ዘየገድሰካን፡ዘየድልየካን ምዃኑ እናነገርካዮም ደድሕሩርካ እንሰዓቡ ከእምኑኻ ዝጽዕሩ ሰባት ምዃኖም ኣረጋጊጽና። ካልእ ተምሳሳሊ ናይ ኣቋርጭ ትምህርታት ክንምህረኩም ይብሉ። ድሕሪ ቀሩብ መዓልታት ድማ ንመመዝገብን ኣባል ንምዃንን ካብ 400$ ዘይውሕድ ክፍሊት ይሓቱኻ። እዘን ትካላት ብዝያዳ ንሓደስቲ ናብ ስደት ንዝወጽኡ ወገናት ብብዝሒ ከጥቕዓ ይረኣያ። ኣብዘን ትካላት ዝተኸተቡ ሓደስቲ ዕሱባት፡ ብማሕበራዊ ሜድያ በብሰዓቱን በብመዓልቱን ብዝስደድ ሊንክታትን ቪድዮታትን ኣእምሮኦም የስሕትዎም። እዘን ናይ ፕሮፖጋንዳ ቪድዮታት ታክሲስታ ነይረ ሕጂ ሚልዮነር ኮይነ’ዶ፡ እዞም ጎጅለ ኣባላትና ሓሓደ ሽሕ ዶላር ተሰሊሞም’ዶ ካልእን ዝብል ትሕዝቶ ዘለወን እየን።

ነይሮም ነይሮም ንሒደት ሰባት ቪዛ ሂቦም ኣብ ቻይና የዛውርዎም’ሞ ናይታ ትካል ማልያ ለቢሶም ብብዝሒ ከምዝሰኣሉ ተገይሩ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ቫይራል ወይ ድማ ንሓጺር ግዜ ዓብላሊ ዜና ይገብርዎ። ነቶም ከም መላገጺ ዝጥቀሙሎም ኣባላት ድማ ሼር ግበርዎ እንዳበሉ ሓውሲ ምግዳድ ይገብርዎ። እዚ ድማ ሃሚን ቀልብን ሰብ ንምስራቕ ስርሐይ ኢልካ ተሓሲብሉ ዝግበር ነገር’ዩ።

ከምትዕዝብተይ እዘን ናይ ኤስያ ትካላት ኣብ ኣፍሪቃ ከምድላየን ዘሽካዕልላን ዝጻወታን። ምኽንያቱ ያዕ ዝብል ሓይሊ ስለ ዘየለ። ኩሉ ቁማር እዩ! ብኣንጻሩ ኣብ ኤውሮጳን ኣመሪካን ዘለዋ ትካላት ዝሓሸ ሕጋውነት ዝለበሳ ስለ ዝኾና፡ ከምዚ ናይ ዓለባ ሳሬት ዓይነት ስራሕ እንታይ ትሸይጥ፡ እንታይ ትረክብ ከምኡውን እንታይ ትኸፍል እንታይ ትረክብ ብንጹር እየን ዝሕብራ። ስለዚ እዘን ትካላት ኣገልግሎት ይህባ ኣለዋ ማለት’ዩ። ኩለን ግን ከምኡ ማለት ኣይኮናን! ምኽንያቱ ኣብ ኤውሮጳ ግዜኦምን ገንዘቦምን ዝተለከሙ ኣሕዋት ወን ኣለዉ።

እዝከረኒ ሓደ ግዜ፡ ኣብ ፓሪስ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ብዛዕባ Network maketing ወይ MLM ብዙሕ ክሰብከኒ ይፍትን ነበረ፡ ኩሉ ዝበሎ ድማ ብጽሞና ሰሚዐዮ። ሆላንድ ከይደ ኣብ ናይ ትምህርታዊ ኮርስ ተሳርቲፊ ሰርትፍኬት ሂቦሙኒን ካልእን በለኒ። ጸኒሐ ብዘረጋግጽክዎ ግን፡ ባዕሉ ከፊሉ ከምዝኸደን ናይ ሆቴል ውን ባዕሉ’ዩ ሸፊንዎ። ብዛዕባ ኣገዳስነት’ቲ ሰርቲፊኬት ንምርዳእ ድማ ሓደ ወብ-ሳይት ሂበኒ። ወናኒ ወብሳይት ምዃነይ’ዶ ክነግሮ እንዳበልኩ ነግ-ፈረግ በልኩ ግን እስኪ ዘይሰምዕ ዘይወድእ ኢለ ጽን ኢለ ሰማዕኩዎ፣ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ድማ ገለ ሻምፖ ኣምጺኡ እዚኤን ጸጉሪ ጥዕና ይህባ’ዶ የጸልማ’ዶ ፎሮፎር የጥፋኣ ኢሉ ክሸጠለይ ፈተነ። ዋጋኡ ድማ ኣዝዩ ክቡር። ንመእመኒ ድማ ኣነ ፈቲነዮ ዓጊበሉን ካልእን ወሰኸ። ኣይ ኣነስ ክሳብ ሕጂ ካብ ሳምና ናይ ነብሲ ኣይሓለፍኩን ግን ክሓተልካ እየ ኢለ ተሓረምኩ። ነዚ ሰብ ከም ኣብነት ዘምጻእክዎ ብቐረባ ስለ ዝፈልጦን ኣብ ከባብየይን ስለ ዘሎ’ዩ። ካልኦት ብፈይስቡክ ብዙሕ መልእኽቲን ደወልን ጦቕ ዘብሉኒ ኣዲኦም ትቑጸሮም።

ብርዱእ ምኽንያት ኣቋራጭ ዝስሙ መንገዲ ሃብቲ የልቦን። እንታይደኣስ ኣቃውማ እዘን ትካላት ሃረማዊ ኣካይዳ (ፒራሚድ) ኮይኑ እቲ ኣብ ጫፍ ናይቲ ሃረም ዘሎ ገለ ሰብ ወይ ኣካይዲ ናይ ሓራጣ እታዊ ብኾፉ ብምእካብ ብቋራጭ ክህብትም ይኽእል፡፡ ዝቀርብ ስራሕ ወይ ኣገልግሎት ካብዘይሃለወ ፡ብቀጥታን ብተዛዋዋርን ኣብ ጥቕሚ ሕ ረተሰብ ክውዕል ዘይክእል ትካል ኣብርእሲ ምዃኑ፡ ብጹፉፍ ምትላል ዝተሰርሐ ሰኬዔታዊ ምትእሣር እዩ። በንጻሩ አቶም ኣብትሕቲኡ ዘለዉ ዘይተቆጽሩን ደሞዝ ዘይብሎምን ሰራሕተኛታት ወይ ከኣ downline distributers ተባሂሎም ይጽውዑ፣ ንሶም ካኣ ኩሉ ሰራሓት አንዳ ሰርሑ ግዜኦምን ገንዘቦምን ባኺኑ ኣብ መውዳእትኡ ደማ ማይ ዓሚኾም ዮም ዝተርፉ፣ ምናላባት ገለገለ ኣብ ፈለማ ክሳራ ኣብ ሂወቶም ቡዙሕ ጉደኣት ስለዘይስዕበሎም ይርስዕዎ ይኾኑ፡ ነቶም ኣብ ላዕሊ፡ዘልዉ ግን ዘይግቡእ ግብሪ ከፊሎም እዮም። ኪደይ ሰብ ገዲፈሞ ዘይኮነ ኪንደይ ሰብ ጀሚሮም፡ ክንደይ ሰብ ከሲሮም ክንደይ ሰብ ሃብቲሞም ዪ ዘገድሶም፡ ስለዚ ተራ ነፍስወከፍ ዝጀምረ ነዚ ብልሹው ትካል ደው ንክብል ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ ክበሃል ይክኣል።

ኣመሪካውያን ነዚ ነገር Ponzi schemes ክብሉ ይገልጽዎ። ካብ Charles Pozi ዝበሃል ግለ ሰብ ኣብ 1920 ሚልዮናት ገንዘብ ካብ ህዝቢ ኣሜሪካ በሊዑ ንኩላ እታ ሃገር ናብ ቅልውላው የእትይዋ፣ Ponzi scheme ካብ ናቱ ስም እዩ ወጺኡ። እዚ ዓይነት ረቂቅ-ስርቂ ኣቃሊልካ ክረአ ዘይግባኦን ማዕረ ከም በዓል ኣልባንያ ዝኣመሰላ ሃገራት ኣብ ክወጻኦ ዘይክእላ ዓዘቕቲ ዘእተወን’ዩ። ነዚ ነገራት ተዓዚቦም ደማ ብዙሓት ሃግራት ኣብ ሃገርን እዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ዝክተል ካምፓኒታት ብከቢድ ምቁጽጻር ክምዝሰርሓ ይገብራ ኣለዋ ገለ ገለ ሃገራት ደማ ብሓፍሻ ኣብ ሃገርን ከልኪለንኦ ይርከባ።

ን MLM ብኣወንታዊ ኣገባብ ክንርእያ እንተፈቲንና፡ ናይ ኔትዎርኪንግ ሰራሕተኛታት ደላሎ ምበልክዎም። ንብረት ትሸይጥ ወይ ተሽይጥ’ሞ ገለ ሒደት ትርፊ ትረክብ። እንተኾነ ወግዓዊ ወረቐት ናይ ድለላ ኣውጺእካ ኣብ ትመልኮ ዓይነት ስራሕ ወይ ነገር ደላሊ ምዃን ኣይመሓይሸን?

እቲ ክሳራ ናይ ግዜን ገንዘብን ናይ ሃልኪን ንጎድኒ ገዲፍና ሓደ ኣዝዩ ዘፍርሕ ዝተዓዘብክዎ ነገር ኣሎ። ኣብዚ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ኣዝዮም ኣብ ሕልሚ ዓለም ድርቕ ዝበለ እምነት ኣብ ልዕሊ እቲ ስራሕ ዘለዎምን እዮም። ምዃን እንታይ ዘይገበሩ ናይ ከም በዓል Robert Allen, Mark Victor Hansen, Robert Kiyosaki ዝኣመሰሉ ደረስቲ መጽሓፍቲን ክሰምዑን ናቶም ጽሑፋት ጥራይ ከምብቡ እንዳወዓሉ ደኣ እዚ’ኳ ክውሕድ። እዞም ደረስቲ ወላ’ኳ ኣእማኒን መሳጢን ነገራት ይጠቕሱ ይኹኑ፡ ዓለም ካብ እትፍጠር ተለዊጣ ኣይትፈልጥን። እዚ ዘለናሉ ግዜ ገን ሰባት ብውሑድ ጻዕሪ ዓይቢ ዝኮን ውጽኢት ዝጽበ ሕብረተሰብ ኢና ዘልና። ብናተይ ርድኢት ገን ኣገልግሎት ትቕርብ፡ ትኽፈል! እንተተጋግየ ግን ኣርሙኒ!!

ኣብዚ ዓይነት ነገር ገንዘቦም ዝተበልዑ ሰባት ገንዘቦም ክመልስዎ ኣይክእሉን እዮም። ምኽንያቱ እቲ ገንዘብ ኣበይ ኣትዩ ዝፈልጥ ሰብ የለን እንትርፎ እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ሒደት ሰባት። ከሲስካ ውን ትበጽሖ ነገር የለን ምኽንያቱ ትከሶ ኣካል የለን ከምኡ ውን ዝፈረምካዮ ወግዓዊ ወረቓቕቲ የለን። ልዕሊ ኩሉ እታ ኣሰካፊት ዝሰማዕኩዋ ነገር ኣንተሃልያ ግን፡ ሰብ እንተኣመዝጊብካ ትኽፈል ዝብልዎ ዘረባ’ያ። ስለምንታይ ትኽፈል? ነታ ትካል እንታይ ኣታዊ ስለ ዝገበርካላ ኢኻ ክትከፍለልካ?

ክሳብ ሕጂ’ኸ ስለምንታይ ኢና ብኔትዎርክ ዝሃብተመ ኤርትራዊ ዘይረኣና? እንተሎ ድማ ንገሩና?